KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA WYKAZ PUNKÓW W POWIECIE SŁUPECKIM W ZAKTRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DZIAŁAJĄCYCH OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

WYKAZ PUNKÓW W POWIECIE SŁUPECKIM W ZAKTRESIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DZIAŁAJĄCYCH OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r. poz. 294 ze zm.) od 1 stycznia 2020 r. udzielane są nieodpłatne porady prawne wg. poniższego wykazu.

Na terenie Powiatu Słupeckiego nieodpłatne porady prawne udzielane są w :

  1. 1.     Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów

ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.

 

  1. 2.     Urzędzie Gminy Orchowo

ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

 

  1. 3.     Starostwie Powiatowym w Słupcy

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • Przygotowanie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2 z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
  • Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

  • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do  podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie  z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady w zakresie spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
  • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobiście osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, który jest podany w punkcie porad lub przez internet.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna pomoc obywatelska udzielane będą  przez adwokatów i radców prawnych oraz przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie, ul. PCK 13, 62-500 Konin.

 

 

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

 

 

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Zagórów,

ul. Kościelna 4,

tel. 63 27 48841

 

poniedziałek, wtorek

od godz. 8.00 – 12.00

 

piątek

od godz. 13.00 – 17.00

 

 

 

Lokal obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

 

 

Budynek Urzędu Gminy w Orchowie, ul. Kościuszki 6, tel. 63 26 84 090 wewnętrzny 38

 

środa 

od godz. 9.00 – 13.00

 

czwartek

 od godz. 13.00 -17.00

 

 

 

 

Lokal obsługiwany przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy,

ul Poznańska 18,

tel. 63 24 93 073

 

poniedziałek, wtorek, środa

od godz. 9.00 – 13.00

 

czwartek (porady obywatelskie)

od godz. 9.00 – 13.00

 

piątek

od godz. 15.30 – 19.30

 

 

Informacje dodatkowe.

Wszelkie zmiany związane z poradami będą zamieszczone na internetowej stronie powiatu i na tablicy informacyjnej.

Dodatkowe informacje związane z poradnictwem prawnym można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

Telefon do kontaktu 063 275 86 06.