Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat jednostki 2011