Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2007

Mienie Powiatu

                                                                                            
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 273/2006
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 14 listopada 2006 roku
 
 
 
INFORMACJA O MIENIU POWIATOWYM
ZA OKRES OD 01.01.2005 DO 01.01.2006 ROKU
 
 
 
Wartość ewidencyjna brutto mienia Powiatu - bez wartości niematerialnych i prawnych - na koniec 1 stycznia 2006 roku wyniosła łącznie 63 456 791 zł, w tym w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - zwanym dalej SP ZOZ  -  13 413 256 zł  i  Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy  - zwanego dalej "ZAZ-em" - 929 045 zł. W stosunku do stanu początkowego na 1 stycznia 2005 roku przyrost netto środków  trwałych wyniósł 4 613 313 zł (zał. Nr 1), z tego:
 
1)  zmniejszenia na ogólną kwotę                                              209 252 zł z tego:
a)    likwidację (kasację) środków trwałych                             130 870 zł z tego:
-     DPS Strzałkowo
          froterka, wózek inwalidzki,
         agregat tynkarsko - malarski,
          kocioł warzelny, zmywarka do naczyń,
          szafa chłodnicza, komputer, drukarka                   24 805 zł
-     DPS Zagórów
          4 drukarki, 6 pralnic bębnowych - elektrycznych   5 046 zł
-    PUP Słupca
          drukarki 7 szt., stacje robocze 5 szt., stacja serwerowa,
          Zasilacz awaryjny, modem 33,6 , monitory10szt.
          ( Fundusz Pracy)                                                 65 232 zł
-     ZPWR  "Szansa" Kosewo
          samochód   "Robur"                                            19 284 zł
-    Starostwo Powiatowe
          przyczepa campingowa                                        1 069 zł
-    SP ZOZ Słupca
          sprzęt medyczny                                                  15 434 zł
 
b)    przekazanie innym jednostkom                                        41 146 zł z tego:
-     ZSZ Słupca
          tokarki do ZSP Zagórów i ZAZ Słupca                 16 191 zł
-    Starostwo Powiatowe
          zamiana gruntów                                                  23 129 zł
-    DPS Strzałkowo
          2 szafy chłodnicze do KP PSP                             1 826 zł
 
c)    sprzedaż na kwotę:                                                         36 482 zł z tego:
-    ZSP Zagórów
         samochód                                                           16 500 zł
-    Starostwo Powiatowe
         lokale                                                                  19 982 zł
 
d)    wyksięgowanie podwójnie zewidencjonowanego środka trwałego
PCPR Słupca                                                                 754 zł
 
2)  zwiększenia na kwotę                                                          4 822 565 zł z tego:
a)    środki trwałe otrzymane nieodpłatnie                              1 249 667 zł z tego:
-    Starostwo Powiatowe
         powiatyzacja gruntów                                          1 166 220 zł
-    PODGiK Słupca
         urządzenie wielofunkcyjne Gestetner A080            83 447 zł
 
b)    zakupionych, sfinansowanych lub dofinansowanych        32 578zł
      ze środków PFRON, z tego
- DPS Strzałkowo
          wyposażenie kuchni - stanowisko dla osób
          niepełnosprawnych                                              32 578 zł
 
c)    zakupionych ze środków własnych jednostek,                 945 758 zł z tego:
- DPS Strzałkowo
         zestawy komputerowe                                          19 739 zł
      - KP PSP Słupca
                zestaw komputerowy i rejestrator rozmów             23 000 zł
      - ZSP Strzałkowo
                piec CO i centrala telefoniczna                              16 787 zł
      - ZPWR "SZANSA" Kosewo
                kocioł CO                                                            54 449 zł
      - DPS Skubarczewo
                komputery i drukarki                                            19 410 zł
      - Starostwo Powiatowe
                grunty                                                                  14 325 zł
                sprzęt komputerowy                                             24 467 zł
                projektor SONY                                                  5 380 zł
                drukarka CITIZEN                                               4 656 zł
                modernizacja placu Starostwa                               32 001 zł
         - PZD Słupca
                   budowa drogi 16121 Niezgoda - Dobrosołowo     599 217 zł
                   budowa drogi 16137 Unia - Graboszewo              113 387 zł 
         - SP ZOZ Słupca
zakup sprzętu komputerowego                                                4 450 zł
modernizacja dachu                                                                14 490 zł
 
  d) sfinansowanie lub dofinansowanie z budżetu państwa,        1 574 714 zł z tego:
         - PZD Słupca
                   budowa drogi 16121 Niezgoda - Dobrosołowo     550 000 zł
                   budowa drogi 16137 Unia - Graboszewo              74 714 zł
         - SP ZOZ Słupca
                   zakup sprzętu medycznego                                   875 000 zł
                   modernizacja dachu                                              75 000 zł
 
  e) sfinansowanie lub dofinansowanie z EFRR,                       560 359 zł z tego:
         - PZD Słupca
                   budowa drogi 16137 Unia - Graboszewo              560 359 zł
 
  f) sfinansowanie lub dofinansowanie z budżetu Powiatu,         450 080 zł z tego:
         - SP ZOZ Słupca
                   zakup sprzętu medycznego                                   395 199 zł
                   modernizacja dachu                                              54 881 zł
 
 g) sfinansowanie lub dofinansowanie z funduszu aktywności,  9 409 zł z tego:
         - ZAZ Słupca
                   zakup i położenie kostki na placu                          9 409 zł
 
W załączniku Nr 1 na dzień 1.04.2005 roku i na 1.01.2006 roku są prezentowane w ujęciu podmiotowym i wartościowym składniki mienia powiatowego bez względu na formę własności. W załączniku Nr 2 są przedstawione w ujęciu podmiotowym i ilościowo wartościowym grunty stanowiące własność powiatu.
 
Załączniki 3, 4, 5 i 6 przedstawiają ograniczone prawa własności powiatu. Są to ograniczenia wynikające z: współwłasności w nieruchomościach - gruntach i budynkach, użytkowania wieczystego gruntów oraz z tytułu zastawu rejestrowego.
 
Ograniczenia prawa własności z tytułu zastawu rejestrowego przez niedopatrzenie nie zostały umieszczone w poprzednich informacjach.
 
Zastaw, o którym mowa wyżej jest zabezpieczeniem kwoty 1 822 000 zł, z środków PFRON-u, przeznaczonej na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.
 
Wydatki poniesione na wymienione składniki mienia wyniosły w okresie sprawozdawczym 3 578 580 zł (zał. Nr 1), w tym na środki trwałe 3 174 255 zł, a uzyskane dochody wyniosły 290 686 zł.
 
Zmiany w stanach wartościowych pozostałych środków trwałych, księgozbiorów i wartości niematerialnych i prawnych (użytkowane programy komputerowe) są wynikiem takich zdarzeń, jak: darowizny, likwidacje i zakupy, które zaszły w okresie sprawozdawczym.
 
Załączniki:
1.    Zbiorcze zestawienie mienia powiatu według stanu na 01.01.2005 rok i 2006 rok
2.   Grunty własne Powiatu Słupeckiego
3.   Współwłasności Powiatu Słupeckiego w gruntach
4.   Współwłasności Powiatu Słupeckiego w budynkach
5.   Wieczyste użytkowanie gruntów z Skarbu Państwa
6.   Zastaw rejestrowy ustanowiony na mieniu Powiatu Słupeckiego
 
Słupca, dnia 14 listopada 2006 roku
 
__________________________________________________