Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2008

Mienie Powiatu

                                                                                              Załącznik Nr 4
                                                                                              do uchwały Nr 87/07
                                                                                              Zarządu Powiatu Słupeckiego
                                                                                              z dnia 15 listopada 2007 roku
 
 
 
INFORMACJA O MIENIU POWIATOWYM
ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 01.01.2007 ROKU
 
 
 
Wartość ewidencyjna brutto mienia Powiatu - bez wartości niematerialnych i prawnych - na dzień 1 stycznia 2007 roku wyniosła łącznie 66 909 162,09 zł, w tym znajdujące się w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - 13 674 546,96 zł  i  Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy -            1 034 323,83 zł. W stosunku do stanu początkowego na 1 stycznia 2006 roku przyrost netto środków  trwałych wyniósł 2 692 965,50 zł (zał. Nr 1), z tego:
 
1)  zmniejszenia na ogólną kwotę                                                              470 273,01 zł z tego:
a)    likwidację (kasację) środków trwałych                                   358 237,66 zł z tego:
-    DPS Skubarczewo
          - samochód                                                                     28 909,00 zł
 
-    DPS Strzałkowo                                                                    38 682,74 zł
          - zestawy komputerowe,                                                  12 163,65 zł
           - maszyna czyszcząca,                                                       3 820,82 zł
           - obieraczka do ziemniaków,                                             3 502,62 zł
           - zamrażarka,                                                                     2 285,19 zł
 
-    ZSP w Strzałkowie
          - piec c.o.                                                                         18 931,00 zł
 
-     ZSZ w Słupcy  
          - centrala telefoniczna                                                     2 952,40 zł
 
 -     PODG-K w Słupcy
          -  Sprzęt komputerowy i                                                     
             wielkoformatowa kserokopiarka                                  15 273,01 zł
 
 -     SP ZOZ Słupca
          - sprzęt medyczny                                                           231 717,23 zł
 
         
b)     nieodpłatnie  przekazanie innym jednostkom                         112 035,35 zł         z tego:
-     DPS Strzałkowo
          - samochód na rzecz ZSP Zagórów                                 72 575,40 zł
 -    ZSP Zagórów
           - zestawy komputerowe dla
             ZPWR "SZANSA" w Kosewie                                       4 412,95 zł
 -    Powiat Słupecki
           - grunty dla UG Ostrowite                                               35 047,00 zł
 
 
2)  zwiększenia na wartość                                                                    3 137 265,01 zł z tego:
a)    środki trwałe otrzymane nieodpłatnie                                     201 277,71 zł
      z tego:
-    Starostwo Powiatowe                                                                 
         - powiatyzacja gruntów                                               24 513,00 zł
-    Starostwo Powiatowe                                                                                                                - zestawy komputerowe                                                     8 397,00 zł
-    ZSP Zagórów
         - samochód                                                                       72 575,40 zł
-    SP ZOZ Słupca
         - sprzęt medyczny z darowizn                                          95 792,31 zł
 
 
b)    z tytułu przebudowy, rozbudowy i modernizacji                  1 850 725,81 zł
środków trwałych, z tego                                                             
- w budynkach
          - przebudowa piwnic ze środków FAZ
             w ZAZ w Słupcy                                                     31 389,18 zł                                             - sieć komputerowa SP ZOZ Słupca                               17 466,20 zł
- budowle:                                                                             1 801 870,43 zł
            z tego:
                   - rozbudowa drogi Łukom-Gizałki                            1 081 629,31 zł
                   - przebudowa drogi Powidz-Strzałkowo                      426 791,98 zł
                   - przebudowa chodnika w Lądku                                 104 008,63 zł
                   - przebudowa chodnika w Powidzu                             116 984,20 zł
                   - utwardzenie placu przy DPS Skubarczewo                 72 456,45 zł   
 
 
 
 
c)    zakupy środków trwałych,                                                 1 085 261,49 zł
- środki transportu                                                                   433 110,97 zł
  z tego: 
           - samochód osobowy typu bus
            SOS-W Słupca                                                       109 200,00 zł
          - karetka reanimacyjna
            SP ZOZ Słupca                                                           212 212,09 zł
          - samochód osobowy Fiat Punto do nauki jazdy
            ZSP Zagórów                                                                35 448,88 zł
          - piaskarka
            PZD Słupca                                                                   76 250,00 zł    
      - grunty wsi Doły i Anastazewo pod  
         drogami powiatowymi                                                                      29 712,00 zł
      - wyposażenie w sprzęt medyczny
         SP ZOZ Słupca                                                                      138 322,32 zł
      - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
        w tym: namiot pneumatyczny                                                  22 363,00 zł
      - agregat prądotwórczy
        Starostwo Powiatowe                                                                 7 995,00 zł
      - urządzenia techniczne
        z tego:
        dźwig osobowy DPS Strzałkowo                                           169 039,00 zł
          - zestawy komputerowe:                                                          136 382,10 zł
            z tego:
                     - Starostwo Powiatowe                                                   40 061,00 zł
                     - DPS Strzałkowo                                                           13 434,01 zł 
                    - KP PSP Słupca                                                               9 360,00 zł
                    - PUP Słupca                                                                  25 812,03 zł
                    - SP ZOZ Słupca                                                            29 215,06 zł
          - sprzęt, urządzenia i wyposażenie na utworzenie
            6 stanowisk dla niepełnosprawnych:                                       93 887,05 zł
            z tego:
                      - DPS Skubarczewo                                                       24 814,80 zł
                      - DPS Zagórów                                                              69 072,25 zł
 
 
W załączniku Nr 1 na dzień 1.01.2006 roku i na 1.01.2007 roku są prezentowane w ujęciu podmiotowym i wartościowym składniki mienia powiatowego bez względu na formę własności. W załączniku tym w dodatkowej 15 rubryce wykazano korekty w wartościach środków trwałych na 01.01.2006 roku wynikające z nieprawidłowego ich zakwalifikowania do mienia powiatu (np. środki trwałe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupcy lub z tytułu błędnie stosowanej klasyfikacji środków trwałych z pozostałymi środkami trwałymi - ZAZ Słupca)
 
W załączniku Nr 2 są przedstawione w ujęciu podmiotowym i ilościowo - wartościowym grunty stanowiące wartość powiatu.
 
          W załącznikach 3, 4, 5 i 6 zaprezentowano ograniczone prawa własności powiatu. Są to ograniczenia wynikające z tytułu: współwłasności w nieruchomościach - gruntach i budynkach, użytkowania wieczystego gruntów oraz z tytułu zastawu rejestrowego.
         
          Zastaw ten jest zabezpieczeniem kwoty 1 822 000,00 zł z środków PFRON-u  wykorzystanej na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.
 
Wydatki poniesione na mienie powiatu w załączniku Nr 1 wyniosły w okresie sprawozdawczym 3 269 170,70 zł, a uzyskane dochody wyniosły 376 494,63 zł.
 
Zmiany w stanach wartościowych pozostałych środków trwałych, księgozbiorów i wartości niematerialnych i prawnych (użytkowane programy komputerowe) są wynikiem takich zdarzeń, jak: darowizny, likwidacje                     i zakupy, które zaszły w okresie sprawozdawczym.
 
Załączniki:
1.    Zbiorcze zestawienie mienia powiatu według stanu na 01.01.2006 rok i 2007 rok
2.   Grunty własne Powiatu Słupeckiego
3.   Współwłasności Powiatu Słupeckiego w gruntach
4.   Współwłasności Powiatu Słupeckiego w budynkach
5.   Wieczyste użytkowanie gruntów z Skarbu Państwa
6.   Zastaw rejestrowy ustanowiony na mieniu Powiatu Słupeckiego
 
                                                                                                                               
 
Słupca, dnia 15 listopada 2007 roku
 
_________________________