Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Język migowy

OGŁOSZENIE W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Słupcy udostępnia osobom

OGŁOSZENIE

 

 

  W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Starostwo Powiatowe w Słupcy udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, zwanych dalej „osobami uprawnionymi” następujące formy kontaktu z urzędem:

1) fax: 63 275 86 69

2) pocztę elektroniczną: powiat@powiat-slupca.pl

3) Biuletyn Informacji Publicznej: bip.powiat-slupca.pl


            Ponadto, osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Starostwo Powiatowe w Słupcy przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  -  tłumacza PJM (polski język migowy)
  -  tłumacza SJM (system językowo – migowy)
  -  tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
            Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoba zamierzająca skorzystać z usług tłumacza jest zobowiązana zgłosić ten fakt, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwo Powiatowe w Słupcy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać na poniższym formularzu i przesłać elektronicznie, faksem bądź złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, przy ul. Poznańska 20, sekretariat.

            Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Słupcy zapewnienia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Słupcy zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

            Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z tut. Starostwem Powiatowym (każda, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w urzędzie).

Załącznik: