Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Im Wincentego Witosa ul. Górna 12 w Strzałkowie ogłasza nabór na stanowisko - referenta

Dyrektor

Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych

Im Wincentego  Witosa

ul. Górna 12  w  Strzałkowie

 

ogłasza  nabór

 

na  stanowisko  - referenta

 

1. Wymagania niezbędne wobec kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

    na stanowisko  referenta obejmują :

a)     wykształcenie co najmniej średnie

b)    obywatelstwo polskie

c)     niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie

d)    nieposzlakowana opinia

e)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku –

( praca przy monitorze )

f)      umiejętność biegłej obsługi komputera –  Pakiet  MS  Office  , Internet wraz  z obsługą  poczty , praca w programie VULCAN

z pakietu  PŁACE  OPTIVUM , oraz  w programie PŁATNIK

     g)  znajomość  aktualnych przepisów z zakresu kodeksu pracy, ZUS, Urzędu

          Skarbowego oraz księgowych

 

2. Wymagania  dodatkowe :

     a)  umiejętność współpracy w zespole

     b)  umiejętność radzenia  sobie w warunkach stresu oraz pod presja czasu

     c) odpowiedzialność , systematyczność , komunikatywność

    

3. Kandydaci ubiegający się o stanowisko , składają  dokumenty  zawierające :

     a) list motywacyjny

     b) życiorys -  curriculum  vitae

     c) podpisany kwestionariusz  osoby ubiegającej się o zatrudnienie

     d) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie , kwalifikacje

     e) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

     f) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw i niekaralności za

         przestępstwa  popełnione  umyślnie

 

4. Zakres  zadań  na stanowisku  referenta :

   1. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników na podstawie umów o pracę

      w programie VULCAN  z pakietu PŁACE  OPTIMUM

   2.prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

   3. sporządzanie zaświadczeń  o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników

   4.prowadzenie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

      zgodnie z obowiązującymi przepisami za pomocą  programu  PŁATNIK

   - sporządzanie druków elektronicznych   DRA , RCA , RSA i ich przekazywanie

   - sporządzanie przelewów , rozliczanie L-4

   - wysyłanie  zgłoszeń i wyrejestrowań  pracowników ZUA , ZWUA itp.

  5. Rozliczenie z  Urzędem Skarbowym

   - sporządzanie deklaracji PIT – 4R

   - rozliczenie roczne pracowników PIT – 40

   - wystawianie informacji o dochodach oraz  pobranych zaliczkach na podatek

      dochodowy PIT – 11

  6. Sporządzanie  sprawozdań do GUS  Z – 03 , Z – 06

  7. Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

   - pożyczki mieszkaniowe – analityka

   - talony – analityka

   - pozostałe świadczenia ( wczasy )

 8. Prowadzenie spraw księgowych dotyczących  Komitetu Rodzicielskiego

   - przyjmowanie  wpłat

   - odprowadzanie wpłat do BS

   - księgowanie faktur – księga główna

 9. Znajomość aktualnych przepisów z zakresu kodeksu  pracy , prawa  oświatowego,

     ZUS , Urzędu Skarbowego oraz  księgowych .

 

5. Termin  składania dokumentów do dnia : 25 marca 2008r. do godz. 12:00

 

6. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie z podaniem

    adresu  zwrotnego  i dopiskiem  ,, Dotyczy  naboru na stanowisko referenta”

   na adres : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Wincentego Witosa

   ul. Górna 12 , 62 – 420 Strzałkowo , albo składać osobiście w sekretariacie

   szkoły  zgodnie z podanym terminem ogłoszenia .

 

 

 

 

                                      Dyrektor  Szkoły  : /-/  Władysław  Pietras