Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta.

 
 
Dyrektor
Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych
im  Wincentego  Witosa
ul. Górna 12  w Strzałkowie
 
ogłasza  nabór
 
na  stanowisko - referenta
 
1. Wymagania  niezbędne wobec kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
    na  stanowisko  referenta  obejmują :
a)    wykształcenie co najmniej  średnie
b)    obywatelstwo  polskie
c)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
d)    nieposzlakowana  opinia
e)    stan  zdrowia pozwalający na  zatrudnienie na określonym  stanowisku - (praca przy monitorze )
f)    umiejętność biegłej  obsługi  komputera - Pakiet MS Office , Internet wraz z obsługą poczty , praca w programie  VULCAN  z  pakietu  PŁACE  OPTIVUM , oraz w programie  PŁATNIK
g)    znajomość  aktualnych  przepisów z zakresu  : Kodeksu pracy , ZUS , Urzędu Skarbowego  oraz  Księgowych
 
2. Wymagania  dodatkowe :
   a) umiejętność  współpracy  w  zespole
   b) umiejętność  radzenia  sobie w warunkach  stresu oraz pod presją czasu
   c) odpowiedzialność , systematyczność , komunikatywność
 
3. Kandydaci  ubiegający  się o stanowisko , składają  dokumenty zawierające :
   a) list  motywacyjny
   b) życiorys  - curriculum  Vitae
   c) podpisany kwestionariusz  osobowy  osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
   d) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie , kwalifikacje
   e) podpisane  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych  osobowych
   f) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw i niekaralności za przestępstwa popełnione
       umyślnie
 
4. Zakres  zadań  na stanowisku  referenta :
   1. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników na podstawie umów o pracę w programie
       VULCAN  z pakietu PŁACE  OPTIVUM
  2. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
  3. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
  4. prowadzenie  spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  zgodnie z 
      obowiązującymi  przepisami  za pomocą programu PŁATNIK
  -  sporządzanie druków  elektronicznych  DRA , RCA , RSA  i ich przekazywanie
  -  sporządzanie  przelewów , rozliczanie L - 4
  -  wysyłanie  zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników  ZUA , ZWUA itp.
 
 5. Rozliczenie  z Urzędem  Skarbowym :
 -  sporządzanie  deklaracji  PIT - 4R
 -  rozliczenie  roczne  pracowników  PIT - 40
 -  wysyłanie  informacji o dochodach oraz  pobranych zaliczkach na podatek  dochodowy 
    PIT  - 11
 6. Sporządzanie sprawozdań  do GUS :  Z - 03  , Z - 06
 7. Rozliczanie Zakładowego  Funduszu Świadczeń  Socjalnych :
 -  pożyczki mieszkaniowe - analityka
 -  talony  - analityka
 -  pozostałe świadczenia ( wczasy )
 8. Prowadzenie  spraw księgowych dotyczących Komitetu Rodzicielskiego :
 -  przyjmowanie  wpłat
 -  odprowadzanie wpłat do BS
 -  księgowanie  faktur  - księga główna
 9. Znajomość  aktualnych przepisów z zakresu Kodeksu Pracy , Prawa Oświatowego , ZUS ,
     Urzędu  Skarbowego  oraz  księgowych
5. Termin  składania dokumentów do dnia : 27  lipca  2009r.
 
6. Wymagane  dokumenty  należy  przesłać w zamkniętej  kopercie z podaniem  adresu
    Zwrotnego i dopiskiem  ,, Dotyczy  naboru  na stanowisko  referenta "
    na   adres :  Zespół  Szkół  Ponadgimnazjalnych im Wincentego  Witosa
    ul. Górna  12 , 62 - 420  Strzałkowo , albo składać osobiście w sekretariacie szkoły
    zgodnie z podanym terminem  ogłoszenia .
 
 
                                                                    Dyrektor  Szkoły :  /-/ Władysław  Pietras