Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIAŁ W PRACACH KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W RAMACH PROJEKTU PO KL 09.02.00-30-005/11 „Po „budowlance” prosto na stanowisko pracyR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA UDZIAŁ W PRACACH KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

W RAMACH PROJEKTU

PO KL 09.02.00-30-005/11

 

„Po „budowlance” prosto na stanowisko pracy”

  

 

 

 

 

Strzałkowo, dnia 14.06.2012r.                                Zatwierdzam:      Dyrektor  ZSP

                                                                                                          / Władysław  Pietras /

 

 

 

 

   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im Wincentego Witosa

  ul. Górna  12  , 62 – 420  Strzałkowo

 tel. (063) 2 75 00 40, fax  (063)  275 86 70

 

Numer  postępowania : ZSP – 1/VI/12/PN – wykonawcy  we  wszystkich  kontaktach

z  zamawiającym powinni  powoływać  się  na ten  znak .

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

           

            Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu otwartego na:

           

Udział w pracach Zespołu - Kadry Zarządzającej Projektem:

 

 Po „budowlance” prosto na stanowisko pracy

 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Specjalista do spraw rozliczeń finansowych wchodzący w skład

 Kadry Zarządzającej Projektem

 

w zakresie Projektu:

 Po „budowlance” prosto na stanowisko pracy”

 wg zadań  zawartych we  wniosku o dofinansowanie projektu..

 

I.              Zamawiający:

 

   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

            im Wincentego Witosa

  ul. Górna  12  , 62 – 420  Strzałkowo

 tel. (063) 2 75 00 40, fax  (063)  275 86 70

Strona www: zspstrzalkowo.info

 

E-mail: zsrstrzalkowo@wp.pl

 

Godziny urzędowania: 7.00 -15.00,   

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie przetargu nieograniczonego.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.)

 

 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.),

2)    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawia i jący od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r. Nr 87, poz. 605),

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby do pełnienia funkcji specjalisty do spraw rozliczeń finansowych na zasadach równości płci, rasy, przekonań religijnych, itp. Do zespołu po zapoznaniu się z zakresem obowiązków dołączona zostanie wybrana osoba w skład Kadry Zarządzającej Projektem Po „budowlance” prosto na stanowisko pracy. Specjalista do spraw rozliczeń finansowych zostanie zatrudniony na zasadach umowy o pracę w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo). Praca po godzinie 15.00 w biurze obsługi projektów POKL w Sali 15 w budynku dydaktycznym szkoły. Realizacja założeń projektu musi być zgodna na każdym odcinku z programem pracy szkoły, planem dydaktycznym szkoły oraz statutem szkoły. Zakres zadań dla każdego z członków Kadry jest zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik do specyfikacji). Kadra prowadzi zapisy w kartach pracy o wykonywanych czynnościach. Dopuszcza się ruchomy czas pracy uwzględniający warunki życia rodzinnego jednak wymagana jest duża dyspozycyjność. Kadra Zarządzająca pracuje w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień - usługi szkół – 80411200-0

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia:

 

od 01.07.2012r. do 30.06.2013r.

 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w zależności od terminu rozstrzygnięcia postępowania i uzyskania formalnej akceptacji zatwierdzenia transz rozliczeniowych ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do rozliczenia ostatniej transzy.

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:

 

 

1)    posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, umiejętności organizacyjne i doświadczenie w pracy z projektami finansowanymi przez różne fundusze,

2)    znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3)    nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)  którzy prowadzić będą postępowania organizacyjne i biurowe w oparciu o budynek dydaktyczny Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie na ul. Górnej 12 w pomieszczeniu Nr 15 – Biurze Obsługi Projektów EFS i POKL.

                                    

 

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w dziale V pkt. 1 niniejszej Specyfikacji

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Prawa zamówień publicznych          

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli:

 

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczaniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

1. Dokumenty wymagane:

 

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru o kwalifikacjach zawodowych,

 

-dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

 

- oświadczenie, że wykonawca prowadzić będzie postępowania organizacyjne i biurowe w oparciu o budynek dydaktyczny Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie na ul. Górnej 12 w pomieszczeniu Nr 15 – Biurze Obsługi Projektów EFS.

                                    

- oferta cenowa kosztów stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy

 

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Nie wchodzi w zakres postępowania.

.

 

 

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

 

 Nie wchodzi w zakres postępowania.

 

4. Inne dokumenty:

 

 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,        wykonawca składa dokumenty lub nanosi oświadczenie na formularzu ofertowym,

 

- wykaz wykonanych w ostatnim okresie usług, lub prac związanych z finansowanym przez różne fundusze

 

- certyfikaty lub poświadczenia brania udziału w szkoleniach związanych z POKL, oświadczenia o znajomości podstawowych dokumentów związanych z POKL.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

2. Zamawiający zawsze w przypadku przekazania dokumentów lub informacji faksem lub drogą elektroniczną wymaga potwierdzenia faktu ich otrzymania na piśmie. W razie braku potwierdzenia otrzymania uzna, iż treść wiadomości nie dotarła do adresata.

 

Pytania muszą być skierowane na adres:

 

   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

            im Wincentego Witosa

  ul. Górna  12  , 62 – 420  Strzałkowo

 tel. (063) 2 75 00 40, fax  (063)  275 86 70

dotyczy:  projektu  Nr  PO KL 09.02.00-30-005/11

              Po „budowlance” prosto na stanowisko pracy”

lub na adres e-mail: zsrstrzalkowo@wp.pl

 

2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko: kierownik administracyjny.

mię i nazwisko: Piotr Janicki

         tel. (063) 2 75 00 40,

         fax  (063)  275 86 70

w godz. pomiędzy 8.00 a 15 .00

 

adres e-mail: zsrstrzalkowo@wp.pl

             lub: klo-car@wp.pl

 

3. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko:         koordynator projektu

imię i nazwisko:   Stefan Klotschke

         tel. (063) 2 75 00 40,

         fax  (063)  275 86 70

         Tel. Kom. 601 568035

            w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00

           adres e-mail: zsrstrzalkowo@wp.pl

                                 KLO-CAR@wp.pl

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone zmiany przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

8.  Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści niezwłocznie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznych.

9. Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium

 

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Termin związania ofertą

 

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 10 dni od upływu terminu do składania ofert.

    

X. Opis sposobu przygotowania oferty

 

A. Przygotowanie oferty

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osoby składającej ofertę.

 4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały i ponumerowane

 

B. Oferta wspólna

 

Nie dotyczy.

 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

1. Ofertę należy złożyć/przesłać w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie:

 

-  złożyć w siedzibie Zamawiającego:  

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

            im Wincentego Witosa

  ul. Górna  12 

 62 – 420  Strzałkowo

do dnia 22.06.2012r. do godz. 10:00

- sekretariat szkoły

 

- przesłać kopertę/opakowanie zawierające ofertę  na adres:

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

            im Wincentego Witosa

  ul. Górna  12 

 62 – 420  Strzałkowo

do dnia 22.06.2012r. do godz. 10:00

 

 

2. Oznakować ofertę następująco:

Oferta dotyczy projektu: Nr  PO KL 09.02.00-30-005/11

Po „budowlance” prosto na stanowisko pracy

                      Nie  otwierać przed  dniem  22.06.2012r. godz. 10:00

 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 

4. Miejsce otwarcia ofert:

 

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

            im Wincentego Witosa

  ul. Górna  12 

 62 – 420  Strzałkowo

Gabinet dyrektora szkoły

dnia 22.06.2012r. o godz. 10:15

 

5. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaka znajduje się we wniosku o dofinansowanie na skład Kadry Zarządzającej – Koordynatora i jego asystentów.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwiska nauczycieli, stosowne dokumenty, oferta cenowa.

 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

 

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

 

XIII. Kryteria oceny oferty

 

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 

1.1     oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2     z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3     złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4     oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5     wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0 -100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

 

 

NAZWA KRYTERIUM                                                                                                     / WAGA

  

cena oferty                                                                                                                    / 60  

  

doświadczenie w pracach z różnymi funduszami/projektami                                / 25                                 

 

posiadane certyfikaty, poświadczenia i oświadczenia                                              /15                                                           

 

 

 

5. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zasady oceny ofert wg ustalonych kryteriów.

 

a) cena oferty oceniana będzie w następujący sposób:

 

najniższa cena oferty

                                   x 100 x 60%

cena badanej oferty

 

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

 

b) doświadczenie w pracach z funduszami/projektami będzie oceniane w następujący sposób:

    

Lp.

Doświadczenie odnoszące się w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia

Punkty

1

W okresie ostatnich 12 m-cy – 2 projekty POKL

100

2

W okresie ostatnich 12 m-cy – 1 projekt POKL

 

75

3

W okresie ostatnich 12 m-cy – w innych funduszach

 

50

4

W okresie ostatnich 12 m-cy – bez doświadczenia

15

Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych wykonawców zostanie podzielona przez liczbę wykonawców. Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

 

Wartość = liczba przyznanych punktów x 25%

 

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 25 punktów.

 

c) posiadane certyfikaty, poświadczenia i oświadczenia

 

 

1.

 

Certyfikaty szkoleń tematycznie z POKL

 

100 pkt

 

2.

 

Poświadczenia lub inne dokumenty

 

  75 pkt

 

3.

 

Oświadczenia wykonawcy o szkoleniach z zakresie POKL

 

   25 pkt

 

 

                                   Wartość = liczba przyznanych punktów x 15%

 

Najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

 

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 3 osobowemu zespołowi wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. Podpisana umowa będzie wiążącą po otrzymaniu Informacji z WUP w Poznaniu o finansowaniu projektu.

2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcami, którzy przedłożą najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

      a) wyborze najkorzystniejszych ofert, podając nazwiska wykonawców, których oferty wybrano oraz uzasadnienie ich wyboru.

      b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

      c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o których mowa w pkt 4 na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

6. Z wybranymi wykonawcami zostanie zawarta umowa – w siedzibie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku złożenia tylko pojedynczych ofert ( trzy osoby) na stanowiska w Kadrze (trzech wykonawców) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższego terminu.

      Zawiadomienie określające datę i godzinę zawarcia umowy zostanie niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy zaoferowali ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych. Wykonawcy zostaną przedstawieni na Radzie Pedagogicznej po uzyskaniu wiążącej informacji ze strony WUP w Poznaniu.

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

   Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to stanowić będzie podpisana umowa z zakresem obowiązków.

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

 

Postanowienia umowy zawarto we wniosku i dofinansowanie projektu. Kadra pracować będzie o opracowywany miesięczny harmonogram pracy zatwierdzany przez Koordynatora Projektu.

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku  zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.), wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI, rozdział 2 w/w ustawy

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy :ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 756 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

 

XVIII. Opis części zamówienia

 

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

XIX. Podwykonawstwo

 

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy.

 

XX. Umowa ramowa

 

1. Umowa ramowa

 

    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

                                  

XXI. Zamówienia uzupełniające

 

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,  o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 w.w ustawy

 

XXII. Oferty wariantowe

 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

XXIII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

 

 

1. Adres poczty elektronicznej: zsrstrzalkowo@wp.pl

2. Adres strony internetowej: zspstrzalkowo.info

 

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym.

 

  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

 

XXV. Aukcja elektroniczna.

 

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

           

XXVI. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

 

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

 

XVII. Ogłoszenia wyników przetargu

 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.zspstrzalkowo.info

 

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni ustnie lub pisemnie.

 

XXVIII. Postanowienia końcowe

 

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

  -zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

  -zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

  -zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

  -udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin jego urzędowania

           

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

XXIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

 

nr 1- formularz ofertowy

nr 2- oświadczenie z art. 22 ust 1 Prawa zamówień publicznych

nr 3- projekt umowy

nr 4- preliminarz kosztów

nr 5 - wykaz certyfikatów, zaświadczeń i oświadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Strzałkowo, dnia 14.06.2012r.

 

 

                                                                                                          Opracował :

                                                                                                       / Piotr  Janicki /

 

Załączniki: