Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja V - rok 2014

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

BR.0002.13.2014

 

Protokół nr III/2014

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 22 grudnia 2014 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1540.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Bogdan Jastrząb otworzył obrady III sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu wszyscy byli obecni, więc jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi zalacznik_1.pdf, a lista obecności zaproszonych gości zalacznik_2.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad?

 

W związku z brakiem uwag porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku i protokółu Nr II/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku.

5.       Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.

11.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2014 roku.

12.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

13.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

14.       Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

15.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.       Wolne głosy i wnioski.

17.       Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokółu Nr I/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku i protokółu Nr II/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokóły z I i II sesji były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokóły są zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr I/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr I/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku, bez odczytywania.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr II/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr II/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 11 grudnia 2014 roku, bez odczytywania.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Mariusz Roga – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi zalacznik_3.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

·     Radny Jacek Szczepankiewicz – interpelował o wycinkę krzewów przy drodze Giewartów – Ostrowite  na wysokości miejscowości Gostuń, gdyż w momencie opadów śniegu mogą one go gromadzić zagrażając bezpieczeństwu ruchu na drodze.

 

·     Radny Przemysław Dropiński – interpelował o:

-   budowę chodnika przy ulicy Wspólnej w Słupcy,

-  budowę chodnika w Hucie Łukomskiej przy drodze powiatowej,

-  ustawienie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Poniatówek, jadą od strony Wierzbna,

-   wycinkę krzewów przy drodze Ląd – Zagórów, szczególnie na zakrętach,

-   wyrównanie poboczy na odcinku drogi Słupca – Zagórów,

-   zamontowanie progów zwalniających w Zagórowie na ulicy Pyzderskiej z uwagi na znajdujące się przy tej ulicy przedszkole oraz na drodze na tzw. Berdychowie.

Radny zapytał również o przygotowanie powiatu do akcji zima, czy zostały już ogłoszone przetargi na odśnieżanie, kto wygrał  te przetargi? 

   

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2025.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 3, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 11.

Niniejszy punkt porządku obrad zaproponował omawiać w następujący sposób:

-   omówienie przez Starostę projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025,

-   opinie komisji Rady,

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

-   dyskusja,

-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,

-   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.

Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

 

Nie zgłoszono innych propozycji.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 - 2025, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi zalacznik_4.pdf do niniejszego protokołu. 

 

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025. Opinie komisji stanowią odpowiednio zalacznik_5.pdf, zalacznik_6.pdf, zalacznik_7.pdf, zalacznik_8.pdfzalacznik_9.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała RIO stanowi zalacznik_10.pdfdo niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_11.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2015 – 2025. Uchwała stanowi zalacznik_12.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego
na rok 2015.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 4, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 12.

Niniejszy punkt porządku obrad zaproponował omawiać w następujący sposób:

-   omówienie przez Starostę projektu uchwały budżetowej wraz z informacją o sposobie załatwienia wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady,

-   opinie komisji Rady,

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

-   dyskusja,

-   głosowanie nad poprawkami i autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,

-   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Mówca zapytał, czy są inne propozycje rozpatrywania przedmiotowego punktu?

 

Nie zgłoszono innych propozycji.

 

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015, wraz z autopoprawkami. Wystąpienie Starosty stanowi zalacznik_13.pdf do niniejszego protokołu. 

 

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przedstawiali opinie o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015. Opinie komisji stanowią odpowiednio zalacznik_14.pdf, zalacznik_15.pdf, zalacznik_16.pdf, zalacznik_17.pdfzalacznik_18.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała RIO stanowi zalacznik_19.pdfdo niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że on był autorem wniosku przyjętego przez komisję rolnictwa, aby dokonać przesunięcia zaplanowanych środków z promocja jednostek samorządu terytorialnego na drogi publiczne powiatowe w zakresie poprawy tej infrastruktury, w kwocie 100 000 zł.  Argument zapewne dla wszystkich jest oczywisty, najlepiej o tym świadczą zgłaszane interpelacje. Na dzień dzisiejszy oprócz dobrze przygotowanej straży, policji, szkół, bolączką na pewno jest stan dróg powiatowych. Mówca dodał, że najlepszą promocją naszego powiatu będzie dobra infrastruktura drogowa. Podziękował Zarządowi za uwzględnienie choć w części jego wniosku, choć jego zdaniem my jako radni winniśmy poczynić wielkie działania, aby ta infrastruktura drogowa była jak najlepsza.

 

Radny Przemysław Dropiński – odnosząc się do wydatków majątkowych zaproponował wprowadzenie do planu budowy ścieżku rowerowej Słupca – Zagórów. Mówca zaproponował, aby dokonać przesunięcia środków na wydatki majątkowe w kwocie 255 348 zł. z promocji powiatu – zakup usług pozostałych ok. 100 000 zł. i z działu administracja publiczna – diety radnych, zmniejszenie zaplanowanej kwoty o połowę, wtedy uzyskamy kwotę 155 348 zł. Radny zaapelował do radnych z gmin Lądek i Zagórów o poparcie zgłoszonego przez niego wniosku, gdyż uważa że jest on w pełni zasadny.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że wniosek zgłoszony przez komisje rolnictwa był przez Zarząd wnikliwie przeanalizowany, gdzie należy się przyznać do małego błędu, stąd przedłożona autopoprawka nr 2. Ustosunkowując się do wniosku zgłoszonego przez radnego Dropińskiego powiedział, że jak dobrze pamięta wnioskował on już o obniżenie diet danych i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na budowę ścieżki rowerowej Ląd – Zagórów, teraz jest mowa o ścieżce Słupca – Zagórów. Mówca niestety nie przygotował się na dzisiejsze rozszerzenie, istotnie połowa zaplanowanych środków na diety radnych to ok. 150 000 zł. po konsultacjach z fachowcami może on jednak powiedzieć, że aby wybudować ścieżkę Ląd – Zagórów radni musieliby się 53 lata składać na ten cel. Wszyscy powinni mieć pełną świadomość o jakich kwotach mówimy i skąd te środki finansowe wziąć.

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że od czegoś musimy zacząć, nie mówi on że za 250 000 wybudujemy ścieżkę rowerową. Od samego początku wnioskował on o budowę chodników, które były zapleczem do budowy ścieżki rowerowej. On swego wniosku nie wycofuje, uważając iż jeśli my coś zaczniemy to na pewno kolejne Rady to skończą. Budowa metra chodnika kosztuje w granicach 200 zł. W miejscowościach Wierzbno, Jaroszyn Ląd jest rów, który do niczego jest niepotrzebny, o niego nikt nie dba; zrobienie nasypu i chodnika szerokości 1,5 m nie będzie kosztowała paręnaście milionów. Jeszcze raz podkreślił, że zgłoszony przez niego wniosek jest bardzo zasadny.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że zapewne ma przedmówca rację, iż cena budowanego przez siebie chodnika wynosi ok. 200 zł. gdy robi się go zgodnie z narzuconymi na samorządu procedurami te koszty są o wiele wyższe. Zarząd dysponuje pełną dokumentacją techniczną przebudowy drogi Słupca – Ląd, gdzie są zaplanowane ciągi pieszo – rowerowe, bezkolizyjne skrzyżowania itd. jednak należy mieć świadomość o jakich pieniądzach mówimy.

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że ścieżka rowerowa na odcinku Ląd – Zagórów nie musi biec po nasypie, może być przy nasypie i spełni warunki bezpiecznej i funkcjonalnej ścieżki rowerowej.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że zachwalę podejmiemy najważniejszą decyzję w roku i przyjmiemy uchwałę budżetową. Projekt jaki przedstawiono radnym podczas komisji nie tylko daleki jest od marzeń i oczekiwań. Wydaje się on być projektem mało ambitnym, a już na pewno nie jest rozwojowy. Co roku mówimy, że to nie jest dobry budżet. Zdajemy sobie sprawę, ze największym hamulcowy rozwoju powiatu jest sejmowa większość tworząca rząd. Mówi on o tym co roku i powtarzam to, co wszyscy widzimy. Na powiat zrzuca się coraz więcej zadań, nie dokładając na te zadania środków. Ogranicza się też samorząd tego szczebla bezduszną uchwałą jaką jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. W obecnej sytuacji nie mógł, więc to być dobry budżet. Budżet, który omawiamy to dla wielu bezduszny ciąg cyfr, liczb i kwot. Nie można tej uchwale zarzucić logiki, ale można zarzucić brak wizji … Najbardziej mówcę martwi w nim, że już na początku trudnej drogi, jaką jest reforma powiatowej oświaty, trzeba dołożyć do kwoty subwencji niemal 250 000 zł. To więcej niż zaplanowano dla szpitala, dla którego to będzie ważny i trudny rok. Bez pomocy samorządu powiatowego szpital sam sobie nie poradzi zwłaszcza, że czeka go inwestycja w nowy blok operacyjny. Kwota dla szpitala, choć dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym wydaje się nam niewystarczająca. Wśród tegorocznych inwestycji brakuje też pieniędzy na inwestycje drogowe, które są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców powiatu. Nie widać również środków na wielkie odważne ponadgminne projekty. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wina ustawodawcy, który ogranicza inicjatywę samorządów powiatowych, ale wydaje się że już czas, by powiat słupecki zaczął ambitniej patrzeć na rozwój naszych terenów. Po wnikliwej analizie szans i zagrożeń wynikających z projektu budżetu radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosują przeciwko niemu. Oczywiści będą się oni bacznie przyglądać jego realizacji, gdy zobaczą, że starosta i zarząd zaczną realizować swoje plany dotyczące pozyskania dodatkowych środków, tych za służebność przesyłu mediów i tych z mądrej sprzedaży powiatowych nieruchomości, to wtedy być może przekonają się oni do tej uchwały, która w tej chwili ograniczyła pracę zarządu do sprawnego administrowania powiatową biedą.

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i przeszedł do głosowania.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Przemysław Dropińskiego, aby dokonać przesunięcia środków na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Słupca – Zagórów w kwocie 255 348 zł. z promocji powiatu – zakup usług pozostałych ok. 100 000 zł. i z działu administracja publiczna – diety radnych, zmniejszenie zaplanowanej kwoty o połowę.

Rada Powiatu na stan 17 radnych, 4 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” nie przyjęła wyżej wymienionego wniosku.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 1 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła autopoprawkę nr 1 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_20.pdfdo niniejszego protokołu. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę nr 2 do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_21.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok, łącznie z przyjętymi autopoprawkami.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych 13 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2015 rok. Uchwała stanowi zalacznik_22.pdf do niniejszego protokołu.

 

 P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2014.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 5, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 13.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu Powiatu Słupeckiego na 2014 rok, wraz z autopoprawką. Wystąpienie Starosty stanowi zalacznik_23.pdf do niniejszego protokołu. 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżet Powiatu Słupeckiego na 2014 rok.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_24.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2014 rok wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr III/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2014 rok. Uchwała stanowi zalacznik_25.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 6, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 14.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały wraz z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła w/w autopoprawkę. Przedmiotowa autopoprawka stanowi zalacznik_26.pdf do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025, wraz z przyjęta autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących”  podjęła uchwałę Nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2025. Uchwała stanowi zalacznik_27.pdf do niniejszego protokołu.  

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2014 roku.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Czarniak – powiedziała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionej uchwały.

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały. 

W związku z brakiem uwag i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/15/2014 roku z dnia 22 grudnia 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2014 roku. Uchwała stanowi zalacznik_28.pdf do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kin – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi zalacznik_29.pdf do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Starosta zabierając głos powiedział, że z mocy prawa dotychczas funkcjonująca Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z dniem dzisiejszym kończy kadencję. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w kwestii wyboru nowej Rady. Organ założycielski, czyli samorząd powiatowy może delegować do jej składu sześć osób, a wojewoda wielkopolski ma prawo desygnować jedną osobę. Pismem z dnia 15 grudnia br. Wojewoda poinformował, że do pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ wskazuje Panią Magdalenę Plesińską, czyli tę samą osobę co w ubiegłej kadencji.   

 

Radny Mariusz Król – w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego po uzgodnieniu z wszystkimi radnymi przedstawił kandydatury do składy Rady Społecznej SP ZOZ, i tak: pan Mariusz Roga, radna Anna Czerniak, radny Stefan Stencel, pan Szymon Grzywiński, radny Waldemar Miernik i radny Jerzy Orchowski.

 

Przewodniczący zapytał, czy wszystkie przedstawione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie do składu Rady Społecznej SP ZOZ?

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Radzie. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w jednym głosowaniu ustalić nowy skład osobowy Rady Społecznej SP ZOZ.

Następnie, odczytał on treść uchwały uwzględniający w § 2 nowy skład osobowy w brzmieniu: „Do składu Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy wybiera się: p. Annę Czerniak, p. Stefana Stencla, p. Szymona Grzywińskiego, p. Jerzego Orchowskiego, p. Waldemara Miernika”; Przewodniczącym zostaje p. Mariusz Roga. W dalszej kolejności poddał ją pod głosowanie. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi zalacznik_30.pdf do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt rozpatrywanej uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 10.

Poprosił on o zgłaszanie kandydatów.  

 

Radny Mariusz Król do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zgłosił kandydatury radnego Stefana Zielińskiego i radnego Waldemara Miernika.

 

Przewodniczący zapytał, czy wszystkie przedstawione osoby wyrażają zgodę na kandydowanie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku?

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały gdzie  § 1 otrzymał brzmienie: „Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku deleguje się radnych: 1. Stefana Zielińskiego. 2. Waldemara Miernika”. Następnie poddał pod głosowanie projekt odczytanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/18/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uchwała stanowi zalacznik_31.pdf do niniejszego protokołu.

  

P u n k t  15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Starosta powiedział, że zgodnie ze złożoną na poprzedniej sesji deklaracją wszyscy interpelujący otrzymali odpowiedzi na piśmie. Zapewne otrzymane odpowiedzi nie wszystkich zadawalają, jednak prosiłby, aby interpelacje tyczące się majątków i dróg gminnych kierować bezpośrednio do gmin. Mówca dodał, że kwestie umieszczania progów zwalniających, znaków, czy luster za każdym razem rozstrzygała będzie powołana do tego celu komisja bezpieczeństwa.

 

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Waldemar Miernik – zapytał, czy prawdą jest, jak to donosi prasa wielkopolska, że część lekarzy rodzinnych od 1 stycznia planuje protest w związku z wprowadzeniem pakietu onkologicznego, czy to dotyczy tylko prywatnych przychodni?

Radny Stefan Stencel – właściciel Przychodni Lekarza Rodzinnego STEPAMED Strzałkowie w odpowiedział, że na terenie naszego powiatu raczej nie będzie takiego ryzyka. Mówca powiedział, że dziś ma umówione spotkanie w Porozumieniu pracodawców ochrony zdrowia w Koninie, które jest częścią  „porozumienia zielonogórskiego” na który to będzie podpisywał aneks do umowy na 2015 rok.  Z tego co mu wiadomo to pozostałe przychodnie z terenu naszego powiatu, również takie umowy będą podpisywały.

 

Radny Andrzej Kin – złożył podziękowanie panu Staroście i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg za wycinkę krzewów przy drogach powiatowych na terenie całej gminy Zagórów.

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

    Bogdan Jastrząb

 

Protokółowała

Żaneta Górczyńska

Protokół Nr II/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 11 grudnia 2014 r.

BR.0002.12.2014

Protokół Nr II/2014

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

w dniu 11 grudnia 2014 roku

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz. 1400 do godz. 1430.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady II sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

 

Złożenie ślubowania przez Radnych Powiatu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to złożenie ślubowania przez nowych radnych. Poinformował, że otrzymał od Komisarza Wyborczego w Koninie postanowienia w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Słupeckiego, które stwierdzają iż w skład Rady Powiatu wstępują:

1) pani Iwona Buśkiewicz – po wygaśnięciu mandatu Mariusza Roga,

2) pani Anna Czerniak – po wygaśnięciu mandatu Michała Pyrzyka,

3) pan Tomasz Parus – po wygaśnięciu mandatu Szymona Grzywińskiego.

Postanowienia odpowiednio stanowią załącznik nr 1,załącznik nr 2załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Prowadzący obrady poprosił wyczytanej kolejności radnych o powstanie i wypowiedzenie treści ślubowania. Przewodniczący Rady poinformował, że ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Radni odczytali treść ślubowania co potwierdzili to własnoręcznym podpisem pod jego treścią, stanowi to załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Wszyscy radni złożyli ślubowanie dodając formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Przewodniczący Rady pogratulował radnym i stwierdził, że objęli mandaty radnych Rady Powiatu Słupeckiego.

 

P u n k t  3

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych, w sesji

uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych

uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 5, a lista zaproszonych gości załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  4

 

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony                w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad ?

 

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

 

1.  Otwarcie obrad.

2.  Złożenie ślubowania przez Radnych Powiatu.

3.  Stwierdzenie quorum.

4.  Przedstawienie porządku obrad.

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Powiatu Słupeckiego – druk nr 1.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych – druk nr 2.

8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.  Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

P u n k t  5

Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacje zgłosili:

 

Radny Stefan Stencel - powiedział, że w imieniu własnym, a także mieszkańców Strzałkowa w szczególności wsi Sierakowo, Kornaty i Słomczyce zgłasza prośbę o wybudowanie chodnika przez wieś Sierakowo. Dodał, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo intensywny ruch samochodowy związany z dojazdem do Powidza.

Kolejna sprawa dotyczy bardzo zaniedbanych poboczy przy drodze Sierakowo – Kornaty oraz przy drodze biegnącej przez Łężec. Dodał, że drogi są bardzo wąskie, głębokie pobocza i występują trudności z mijaniem.

Radny Stefan Stencel – zapytał na jakim etapie jest modernizacja drogi z Sierakowa do Słupcy przez Słomczyce oraz kiedy można spodziewać się zakończenia tej modernizacji?

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że przeprowadził rozmowę z panem Starostą na temat zmodernizowanej ul. Traugutta zgłaszając problemy, które wymagają poprawy. Dodał, że część uwag została uwzględniona, a część nie została usunięta, w związku z tym pytanie jak obecnie wygląda sprawa odbioru ul. Traugutta?

 

Radny Przemysław Dropiński zgłosił następujące interpelacje:

·      w imieniu mieszkańców miejscowości Wierzbno wnioskuje o budowę chodnika w tej miejscowości. Dodał, że droga przez Wierzbno łączy dwa miasta Słupcę i Zagórów. Ruch na tej drodze jest bardzo duży i zasadność budowy chodnika jest bardzo duża,

·      następna miejscowość to Jaroszyn gdzie również konieczna jest budowa chodnika,

·      wnioskował o budowę chodnika w miejscowości Ląd przy drodze wojewódzkiej Ciążeń – Lądek,

·       na skrzyżowaniu w kierunku Zagórowa w Lądzie po obu stronach jezdni są duże zaniżenia terenu i chodzi o wyrównanie powstałych zaniżeń, 

·       kolejna sprawa dotyczy poboczy przy drodze Słupca – Zagórów, które wymagają ścięcia albo nasypania odpowiedniej warstwy w celu ich wyrównania,        a szczególnie dotyczy to odcinka od Wierzbna do Jaroszyna,

·       następna sprawa dotyczy mostu w Lądzie – na moście po obu stronach jest ścieżka dla pieszych, kończy się most i nie ma ścieżki, jak dalej mają poruszać się piesi?

·     wnioskował o wycięcie krzewów przy drodze Ląd – Zagórów, a szczególnie na zakręcie po zjeździe z mostu w Lądzie, a także przy wjeździe do Zagórowa,

·     następna sprawa dotyczy budowy chodnika w miejscowości Imielno ze względu na duży ruch pojazdów samochodowych, chodzi tu przede wszystkim        o bezpieczeństwo poruszających się dzieci tą drogą,

·     kolejna sprawa dotyczy zamontowania lustra w miejscowości Imielno ze względu na trudności wyjazdu po stronie prawej w tej miejscowości,

·     wnioskował o sprawdzenie oznakowania skrzyżowania w Łukomiu, z jednej strony jest znak „stop”, a z drugiej strony znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”,

·     kolejna sprawa do pana Skarbnika Powiatu by przygotował zestawienie ile    w ciągu 4 lat powiat przekazał środków finansowych na policję, straż i na służbę zdrowia dodał, że chodzi o konkretny wykaz zadań i kwot.

 

Radny Tadeusz Krotoszyński – powiedział, że interpelacje zgłoszone przez radnego Stefana Stencla w pełni popiera i były one już zgłoszone w poprzedniej kadencji, a chodzi tu o budowę chodnika  od Strzałkowa w kierunku Sierakowa oraz budowy drogi od Sierakowa do Słupcy przez Słomczyce.

Radny Tadeusz Krotoszyński – dodatkowo zgłosił następujące interpelacje:

·    wnioskował o budowę chodnika między Kornatami, a Ostrowem Kościelnym,

·    prosił o rekultywację tj. wycięcie krzewów przy drodze gruntowej Graboszewo – Unia,

·    powiedział, że nie zakończone zostały prace związane z wycinką drzew           w miejscowości Brudzewo ponieważ przy samej drodze pozostały pnie i wnioskował o ich usunięcie,

·    wnioskował o budowę chodnika w miejscowości Staw.

 

Radny Ignacy Maroszek – wnioskował o uruchomienie linii autobusowej Państwowej Komunikacji Samochodowej lub linii prywatnej która by obsłużyła Gminę Orchowo i Gminę Powidz aby mieszkańcy tych gmin mogli dojechać do siedziby Powiatu Słupeckiego, a przede wszystkim młodzież do szkół.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że tym tematem Rada zajmowała się już parę lat temu z miernym skutkiem. Dodał, że uruchomienie linii jest możliwie przy partycypowaniu kosztów tego przedsięwzięcia.    

 

Radny Przemysław Dropiński – zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady by sesje Rady Powiatu odbywały się w stałym terminie.

 

Przewodniczący Rady – odpowiadając powiedział, że na kolejnej sesji ustosunkuje się do zgłoszonego wniosku.

 

P u n k t  6

 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Powiatu Słupeckiego – druk nr 1.

 

Realizując kolejny punkt porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Powiatu Słupeckiego, prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 1. Dodał, że przewodniczących komisji, Rada powołuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Przewodniczący Rady zaproponował zgłaszać kandydatów na przewodniczących komisji według kolejności zapisanej w projekcie uchwały, następnie kolejno będzie przeprowadzał głosowanie i na końcu głosowanie nad podjęciem uchwały w całości, zapytał czy są inne propozycje ? 

 

Nikt nie zgłosił innych propozycji, w związku z tym poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Radny Mariusz Król – w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił kandydaturę radnego Dawida Hierowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady zapytał kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

 

Radny Dawid Hierowski – wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury? Nikt nie zgłosił.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Dawida Hierowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie wybrała radnego Dawida Hierowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 

Radny Mariusz Król – w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Kina na przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

Przewodniczący Rady zapytał kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

 

Radny Andrzej Kin – wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury? Nikt nie zgłosił.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Andrzeja Kina na przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie wybrała radnego Andrzeja Kina na przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego               i Promocji.

 

W dalszej kolejności prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

 

Radny Mariusz Król – zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Orchowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

 

Przewodniczący Rady zapytał kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

 

Radny Jerzy Orchowski – wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury? Nikt nie zgłosił.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Jerzego Orchowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie wybrała radnego Jerzego Orchowskiego na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska             i Porządku Publicznego.

 

Prowadzący obrady porosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Radny Mariusz Król – zgłosił kandydaturę radnego Jacka Szczepankiewicza              na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. 

 

Przewodniczący Rady zapytał kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

 

Radny Jacek Szczepankiewicz – wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury? Nikt nie zgłosił.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Jacka Szczepankiewicza na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie wybrała Radnego Jacka Szczepankiewicza na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

 

Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Radny Mariusz Król – zgłosił kandydaturę radnej Anny Czerniak na przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Przewodniczący Rady zapytał kandydatkę, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

 

Radna Anna Czerniak – wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Anny Czerniak na przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie na przewodniczącą Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych wybrała radną Annę Czerniak.

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Powiatu Słupeckiego i poddał go pod głosowanie.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/9/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

 

P u n k t  7

 

Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych – druk nr 2.

 

Przewodniczący Rady przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad powiedział, że projekt uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych wszyscy radni otrzymali na druku nr 2. Dodał, że Szanowni Radni wyrazili swoją wolę pracy w poszczególnych komisjach, w związku z tym zaproponował by w jednym głosowaniu nad projektem uchwały ustalić składy osobowe komisji.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną powyższą propozycję.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła propozycję Przewodniczącego Rady.

 

W dalszej części prowadzący obrady odczytał skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

1) radny Dawid Hierowski,

2) radna Anna Kusiołek,

3) radny Tomasz Parus,

4) radny Jacek Szczepankiewicz,

5) radny Przemysław Dropiński.

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że nie zapisywał się do Komisji Rewizyjnej. Pozostali radni wyrazili wolę pracy w niniejszej komisji.

 

Radny Waldemar Miernik – powiedział, że z panem Starostą zostało ustalone, że dwa miejsca w Komisji Rewizyjnej będą należały do radnych spoza Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodał, że zapisał się już do dwóch komisji rady ale może również pracować w Komisji Rewizyjnej.

Radny Waldemar Miernik - wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał skład osobowy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji:

1) radny Andrzej Kin,

2) radny Mariusz Król,

3) radny Ignacy Maroszek,

4) radny Tomasz Parus,

5) radny Waldemar Miernik.

 

Wszystkie w/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

 

W następnej kolejności Przewodniczący Rady odczytał skład osobowy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:

1) radny Jerzy Orchowski,

2) radny Stefan Zieliński,

3) radny Tadeusz Krotoszyński,

4) radny Ignacy Maroszek,

5) radny Waldemar Miernik.

 

Wszystkie w/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

 

Kolejna komisja, to Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej                             w następującym składzie:

1) radny Jacek Szczepankiewicz,

2) radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska,

3) radna Anna Kusiołek,

4) radna Iwona Buśkiewicz,

5) radny Dawid Hierowski.

 

Wszystkie w/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.                            

 

Kolejna komisja to Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych w następującym składzie:

1) radna Anna Czerniak,

2) radna Iwona Buśkiewicz,

3) radny Stefan Stencel,

4) radny Mariusz Król,

5) radny Przemysław Dropiński.

 

Wszystkie w/w osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że w Statucie Powiatu Słupeckiego z dnia 25 marca 2011 roku w rozdziale III §8 ust. 2 jest zapis „radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych, a przewodniczącym jednej komisji”. W związku       z tym radny Waldemar Miernik nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady -  na członka Komisji Rewizyjnej zgłosił radną Annę Czerniak.

 

Radna Anna Czerniak - wyraziła zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady – zapytał czy są inne propozycje. Nikt nie zgłosił.

Przewodniczący Rady odczytał treść przedmiotowego projektu uchwały i poddał go pod głosowanie.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/10/2014   z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Pan Mariusz Roga – powiedział, że trudno się odnieś i ustosunkować do wszystkich zgłoszonych interpelacji. Dodał, że szczegółowo udzieli odpowiedzi             na niniejsze interpelacje na kolejnej sesji Rady Powiatu, a także udzieli odpowiedzi na piśmie. Mówca powiedział, że zgłoszone interpelacje będą realizowana na tyle na ile wystarczą możliwości finansowe powiatu, a więc wszystkie postulaty nie znajdą odzwierciedlenia w realizacji.

Pan Mariusz Roga – powiedział, że niektóre zgłoszone kwestie nie należą wprost do decyzyjności Starosty czy Powiatowego Zarządu Dróg, a do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w skład której wchodzą przedstawiciele policji, Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg. Dodał, że opinia komisji będzie wyznacznikiem do podejmowania określonych działań.

 

P u n k t  9

Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że sesja budżetowa Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r. o godz. 14-tej. W związku z tym posiedzenia  komisji odbędą się w następujących terminach. Dodał, że należy zapisać terminy posiedzeń komisji bo zaproszenia nie będą wysyłane ze względu na bardzo krótki termin i tak:

Komisja Rewizyjna – 15 grudnia 2014 r. godz. 900,

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji – 19 grudnia 2014 r. godz. 1100,

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 18 grudnia 2014 r. godz. 1300,

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – 18 grudnia 2014 r. godz. 1400,

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – 17 grudnia 2014 r. godz. 1330.

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że projekt budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2015 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015 – 2025 w dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali na drukach nr 3 i 4.

 

Przewodniczący Rady – przypomniał radnym, którzy w dniu dzisiejszym złożyli ślubowanie o złożeniu oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

P u n k t  10

 

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął II sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

    Bogdan Jastrząb

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku.

BR.0002.11.2014

 

Protokół nr I/2014

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku.

 

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „HERBOWEJ” Starostwa Powiatowego, ul. Poznańska 20.

Obrady trwały od godz. 1400 do godz. 1615

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad

 

Obrady I sesji Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2014 – 2018 otworzył najstarszy wiekiem radny Stefan Zieliński. Radny Senior pogratulował wszystkim radnym wyboru i życzył sukcesów na rzecz budowy i umacniania samorządu terytorialnego dla dobra wszystkich oraz wszelkiej pomyślności w wypełnianiu mandatu radnego. Życzył, aby zaangażowanie i codzienna prac była zauważona i doceniona przez społeczeństwo.

Radny Stefan Zieliński powitał panie i panów radnych. Szczególnie powitał  specjalnego gościa Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Eugeniusza Grzeszczaka. Powitał pana Marka Jałoszyńskiego – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Słupcy, Starostę Powiatu Mariusza Roga i Wicestarostę Andrzeja Kina, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów i kierowników jednostek  organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów starostwa oraz przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.

 

Radny Senior powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. Poprosił pana Marka Jałoszyńskiego – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń.

 

 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej kolejno wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze.

 

 

 

P u n k t  3

Złożenie ślubowania przez Radnych Powiatu.

 

Radny Senior Stefan Zieliński – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Dodał, że kolejno będzie wyczytywał z imienia i nazwiska radnych z listy, po czym każdy wyczytany radny powstanie i wypowie treść ślubowania :

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Prowadzący obrady poinformował, że ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Radny Senior zgodnie z kolejnością alfabetyczną wyczytywał nazwiska radnych; każdy radny odczytał treść ślubowania, potwierdzając je własnoręcznym podpisem. Podpisane treści ślubowania stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Po odczytaniu treści ślubowania radny senior każdemu radnemu pogratulował i stwierdził, że objął mandat radnego Rady Powiatu Słupeckiego. Wszyscy radni złożyli ślubowanie dodając formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

P u n k t  4

Stwierdzenie quorum.

 

Radny Senior Stefan Zieliński stwardział, że obrady są prawomocne, bowiem na stan ustawowy 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego obecnych było 16 radnych , co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi Załącznik nr 2, a lista obecności zaproszonych gości Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

 

 

P u n k t  5

Uchwalenie porządku obrad.

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad radny senior stwierdził, że porządek obrad I sesji został przedstawiony w zaproszeniu.

 

Radny Senior zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego porządku obrad, a zatem Radny Senior poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia w następującym brzmieniu:  

 

1.     Otwarcie obrad.

2.     Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.

3.     Złożenie ślubowania przez Radnych Powiatu.

4.     Stwierdzenie quorum.

5.     Uchwalenie porządku obrad.

6.     Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego:

a)       wybór komisji skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów,

c)       przeprowadzenie głosowania.

7.     Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

8.     Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego:

a)       wybór komisji skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów,

c)       przeprowadzenie głosowania.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

15.     Wolne głosy i wnioski.

16.    Zakończenie obrad.

 

P u n k t  6

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Wybór komisji skrutacyjnej:

 

Radny Senior powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym, a zatem zachodzi wymóg powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie. Prowadzący obrady zaproponowała powołanie 3 osobowej komisji skrutacyjnej.

Radny Senior poddał pod głosowanie, że skład komisji skrutacyjnej będzie liczył 3 osoby.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie postanowiła, że komisja skrutacyjna będzie liczyła 3 osoby.

 

Radny Mariusz Roga – do pracy w komisji skrutacyjnej zgłosił: radną Aleksandrę Kazuś – Wróblewską, radnego Andrzeja Kina i radnego Jerzego Orchowskiego.

 

Radny Senior zamknął listę kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. Poddał pod głosowanie zamknięcie listy.

Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie zamknęła listę kandydatów do składu komisji skrutacyjnej.

 

Mówca zapytał zgłoszone osoby, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

 

Radny Senior poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji skrutacyjnej. Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną w składzie: radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska, radny Andrzej Kin i radny Jerzy Orchowski.

 

Radny Senior poprosił członków komisji skrutacyjnej o ukonstytuowanie się i wybranie Przewodniczącego Komisji.

 

Zgłaszanie kandydatów:

 

Radny Senior Stefan Zieliński – poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady wraz z uzasadnieniem.

 

        Radny Mariusz Roga – powiedział, że w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego zwycięskiego w ostatnich wyborach samorządowych pragnie zgłosić kandydaturę pana Radnego Bogdana Jastrzębia na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego. Pan Bogdan Jastrząb – lat 59 z wyuczonego zawodu technik ekonomista, z zamiłowania pszczelarz. Emerytowany funkcjonariusz policji. Sprawdzony i doświadczony samorządowiec. Zastępca wójta gminy Orchowo I kadencji, radny gminy Orchowo i od czterech kadencji Rady Powiatu Słupeckiego. We wcześniejszych kadencjach członek Zarządu Powiatu, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Współzałożyciel i pierwszy prezes stowarzyszenia na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych „Ratujmy Życie” w Słupcy. Od czterech lat Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówca poprosił o akceptację będąc w przekonaniu, że jest to najlepsza kandydatura na Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.   

 

      Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Miernika na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

     Radny Senior zapytał radnego Bogdana Jastrzębia, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

     Radny Bogdan Jastrząb wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

      Radny Senior zapytał radnego Waldemara Miernika, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

      Radny Waldemar Miernik wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

      Radny Senior dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

      Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

     Radny Senior poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

     Radny Andrzej Kin – poinformował, że członkowie komisji jemu powierzyli przewodniczenie komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Komisji odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

     W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, radny senior poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

 

      Radny Senior poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

 

      Radny Senior ogłosił 10 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

      Po przerwie i wznowieniu obrad Radny Senior poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

      Radny Senior zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

      Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

      Po przerwie  i wznowieniu obrad Radny Senior poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

 

     Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu Słupeckiego, radny Bogdan Jastrząb wybrany został Przewodniczącym Rady Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

      Radny Senior Stefan Zieliński – odczytał treść uchwały Nr I/1/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

      Radny Senior Stefan Zieliński – w imieniu Wysokiej Rady i własnym oraz zaproszonych gości złożył serdeczne gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. Życzył, aby 4-letnia kadencja była przyjemnością, a także obowiązkiem i służbą dla dobra całego powiatu słupeckiego.

 

      Przewodniczący Rady Bogdan Jastrząb serdecznie podziękował za obdarzenie jego osoby zaufaniem zapewniając, że będzie On Przewodniczącym całej Rady, nie tylko poszczególnych opcji politycznych.

 

P u n k t  7

Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.

 

Radny Senior Stefan Zieliński dalsze prowadzenie obrad I sesji przekazał Przewodniczącemu Rady Powiatu Bogdanowi Jastrzębiowi.

 

P u n k t  8

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie ze Statutem Powiatu Słupeckiego wybieramy jednego Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Wybór komisji skrutacyjnej:

 

Głosowanie przeprowadziła wcześniej powołana komisja skrutacyjna.

 

Zgłaszanie kandydatów:

 

     Radny Andrzej Kin – powiedział, że w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnie zgłosić kandydaturę radnego Stefana Stencla na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego. Pan Stefan Stencel jest lekarzem medycyny, współwłaścicielem Przychodni Lekarza Rodzinnego STEPAMED s.c. w Strzałkowie. Jest osobą powszechnie znaną i szanowaną w środowisku lokalnym, co po raz kolejny zostało potwierdzone przez wyborców wysokim poparciem w wyborach samorządowych 16 listopada br. Jest radnym czwartej już kolejnej kadencji samorządu powiatowego. W dwu poprzednich z powodzeniem wywiązywał się z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Wcześniej pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Posiada niezbędne przygotowanie i doświadczenie, aby pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego.  

 

Nie zgłoszono więcej kandydatów.

 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Stefana Stencla, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Stefan Stencel wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

 

W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, który stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

 

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

 

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

 Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił
10 minutową przerwę.  

 

Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

 

Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu Słupeckiego, radny Stefan Stencel wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/2/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Starostę Powiatu.

Mówca, w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego rekomendował kandydaturę pana mgr inż. Mariusza Roga na stanowisko Starosty Słupeckiego. Mówca powiedział, że ocena minionych dwóch  kadencji samorządu powiatowego, a szczególnie organu wykonawczego – Zarządu Powiatu, kierowanego przez pana Mariusza Roga, w pełni uprawnia do przekonania Państwa Radnych do kontynuacji. Rozwaga przy podejmowaniu decyzji, powaga adekwatna do piastowanego urzędu oraz otwartość i szczerość w kontaktach zewnętrznych są najlepszą rekomendacją dotychczasowego Starosty. Dodał, że lista dokonań minionego czterolecia oraz ciekawe perspektywy na najbliższą przyszłość z kolei są najlepszą wizytówką kandydata. Wcześniej pan Mariusz Roga przez osiemnastu lat pełni funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. Od 26 lat jest mieszkańcem Słupcy. Jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz posiada pełne kwalifikacje nauczycielskie. Jest także doświadczonym samorządowcem. W II kadencji samorządowej, będąc radnym w mieście Słupcy pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz komisji rewizyjnej. Od początku istnienia samorządowego powiatu był Szefem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i aktywnym członkiem działającej przy Staroście Komisji Bezpieczeństwa. Od ośmiu lat przewodniczy Radzie Społecznej SP ZOZ. W minionej kadencji zasiadał w Prezydium Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego. Jest założycielem i wiceprezesem stowarzyszenia na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych „Ratujmy życie”. Jest także aktywnym członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Doskonale znany w środowisku pożarniczym i samorządowym wszystkich gmin naszego powiatu i całej Wielkopolski.

      Pan Mariusz Roga to człowiek ambitny i zdeterminowany, nie ulegający presji w trudnych, stresowych sytuacjach. Sprawdzony strateg i inicjator wielu prospołecznych przedsięwzięć. Posiada dar przekonywania i zjednywania sojuszników wokół, nawet najtrudniejszych spraw.  Jest żonaty. Żona pracuje w słupeckim szpitalu, a córka i syn po ukończeniu studiów już się usamodzielnili zawodowo. Dodał, że mając na względzie powyższe jest pewien, iż kandydatura pana Mariusza Roga na stanowisko Starosty Słupeckiego jest optymalna i w obecnych uwarunkowaniach najlepsza, dlatego wnosi do Wysokiej Rady o jej poparcie.   

 

Nie zgłoszono więcej kandydatów.

 

     Przewodniczący Rady zapytał pana Mariusza Roga, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

     Radny Mariusz Roga wyraził zgodę na kandydowanie na Starostę Powiatu Słupeckiego. 

 

     Przewodniczący Rady dla formalności poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Starostę Powiatu Słupeckiego. 

     Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Starostę Powiatu Słupeckiego.  

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

     Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego. 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego. 

 

      W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

     Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego, który stanowi Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

     Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

     Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

      Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

     Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

     Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

     Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu Słupeckiego, pan Mariusz Roga wybrany został Starostą Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

      Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/3/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

      Następnie, głos zaprał Starosta Powiatu Słupeckiego – pan Mariusz Roga. Wystąpienie Starosty stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego.

 

      Pan Mariusz Roga – na stanowisko Wicestarosty Powiatu Słupeckiego rekomendował pana Szymona Grzywińskiego. Pan Szymon Grzywiński ma 34 lata, jest mieszkańcem Słupcy. Radny IV kadencji samorządu Powiatu Słupeckiego i członek Zarządu Powiatu. Członek Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji i Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Od kilkunastu lat związany z lokalnym dziennikarstwem. Pracownik i współpracownik lokalnych, słupeckich tygodników i Głosu Wielkopolskiego oraz rozgłośni radiowych Radio Warta, Radio Flash, Radio Planeta, Radio Zet Gold. Obecnie redaktor naczelny czasopisma Business Polonia zajmującego się tematyką ekonomiczną i gospodarczą. Praca w tychże mediach pozwoliła mu bliżej poznać specyfikę funkcjonowania samorządów wyższych szczebli.

Od 9 lat dyrektor biura Posła Ziemi Słupeckiej, Wicemarszałka Sejmu RP, a wcześniej Sekretarza Stanu w kancelarii Premiera pana Eugeniusz Grzeszczaka. Wśród jego obowiązków jednymi z najistotniejszych są: współpraca z obu izbami polskiego parlamentu, ministerstwami i rządowymi agendami oraz administracją rządową w terenie, samorządami wyższych szczebli oraz organizacjami pozarządowymi. Pan Szymon Grzywiński to także aktywny działacz społeczny. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku, działaczem Słupeckiego Klubu Piłkarskiego szkolącego ponad 120 adeptów piłkarstwa oraz członkiem Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest organizatorem turniejów piłkarskich oraz wielu przedsięwzięć sportowych i kulturalnych na terenie naszego powiatu. Jest doskonale znany. Mówca dodał, że jest przekonany, że jego młody wiek i już samorządowe doświadczenie, wielka ambicja i zaangażowanie w pracy są wystarczającą rekomendacją dla gremialnego poparcia przez Wysoką Radę kandydatury pana Szymona Grzywińskiego na stanowisko Wicestarosty Słupeckiego.        

 

      Przewodniczący Rady zapytał pana Szymona Grzywińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

      Radny Szymon Grzywiński wyraził zgodę na kandydowanie na Wicestarostę Powiatu Słupeckiego. 

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

      Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego. 

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego. 

 

      W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

      Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego, który stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.  

 

      Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

 

      Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

      Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

      Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

      Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

      Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

 

      Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, pan Szymon Grzywiński wybrany został Wicestarostą Powiatu Słupeckiego. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

      Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/4/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranemu Wicestaroście.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego.

 

      Starosta Powiatu korzystając ze swoich ustawowych uprawnień na funkcję nieetatowych członków Zarządu Powiatu Słupeckiego rekomendował pana Mariusza Króla i pana Stefana Zielińskiego.

Pan Mariusz Król, lat 32 jest absolwentem Zespołu Szkół Rolniczych
w Strzałkowie w zawodzie technik mechanik rolnictwa oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika. W latach 2004 – 2011 pracownik Urzędu Gminy Słupca, gdzie zajmował się sportem, rekreacją, turystyką i obroną cywilną. Od 2011 roku do dzisiaj pracuje w Urzędzie Miasta w Słupcy, gdzie jego zawodowe powinności poszerzone zostały o sprawy oświatowe, które są dziś priorytetem dla każdego samorządu. W latach 2010 – 2014 radny Rady Powiatu Słupeckiego. Wiceprzewodniczący dwóch komisji: Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Słupca, które organizuje m.in. wyjazdy na wypoczynek letni dzieciom z terenów wiejskich. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu im. Św. Brata Alberta w Słupcy, które organizuje wszechstronną pomoc najbardziej potrzebującym. Członek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilcznej. Pracuje w Zarządzie Stowarzyszenia „Razem Możemy Być Lepsi” z siedzibą w Cieninie Kościelnym, które od kilku lat realizuje projekty, pozyskują fundusze ze środków zewnętrznych. Jest też członkiem Zarządu Słupeckiego Klubu Piłkarskiego w którym trenuje młodych piłkarzy. Współautor Gminnej Karty Seniora. Żona Izabela jest pracownikiem słupeckiego szpitala, ojciec dwóch córek czteroletniej Antoniny i półrocznej Oliwii.

      Pan Stefan Zieliński, lat 65 jest z wykształcenia mechanizatorem rolnictwa. Posiada gospodarstwo rolne w Lądzie. Przez 27 lat pracy zawodowej najpierw w PZGS „SCh” zajmował różne stanowiska od Kierownika Składu Maszyn Rolniczych do Prezesa Spółdzielni Pracy „Rolnik” w Słupcy. Następna dekada, to dyrektorowanie w Elewatorze Zbożowym w Koninie. Jest samorządowcem z ogromnym doświadczeniem. Przez wiele kadencji najpierw w Gminie Lądek m.in. pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy oraz Zastępcy Wójta. Od czterech kadencji Radny Powiatu Słupeckiego wybierany w okręgu Lądek i Zagórów. Od półtora roku jest członkiem Zarządu Powiatu. Jest wieloletnim, aktywnym członkiem PSL-u. Starosta powiedział, że jest głęboko przekonany, że zaproponowane przez niego kandydatury, będą optymalnym uzupełnieniem jego i pana Wicestarosty doświadczenia. A ich zewnętrzne spojrzenie na wiele kwestii, może tylko dobrze służyć realizacji przez Zarząd Powiatu Słupeckiego nałożonych przez radnych i uregulowania prawne powinności. Mówca dodał, że w tym zespole ludzkim sprostają wielkiemu wyzwaniu, jakim jest rozwój naszej małej Ojczyzny oraz bezpieczny byt współmieszkańców. Poprosił o akceptację zaproponowanych przez niego kandydatur.  

 

       Przewodniczący Rady zapytał pana Mariusza Króla, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

       Radny Mariusz Król wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

 

       Przewodniczący Rady zapytał pana Stefana Zielińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

       Radny Stefan Zieliński wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

 

Przeprowadzenie głosowania:

 

      Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej
o przedstawienie projektu regulaminu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt regulaminu głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego. 

 

      W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu głosowania, Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

      Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie przyjęła regulamin głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego, który stanowi Załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

 

      Przewodniczący Rady poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

 

      Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania.

 

      Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.

 

      Radny Andrzej Kin – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej kolejno wyczytywał nazwiska radnych, którzy podchodzili do urny, gdzie oddawali swój głos.

 

      Przewodniczący zapytał, czy wszyscy radni obecni na sesji wzięli udział
w głosowaniu?

      Uzyskawszy potwierdzenie  swego zapytania, prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę.  

 

      Po przerwie  i wznowieniu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników wyborów.

 

      Radny Andrzej Kin – odczytała protokół z głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego i ogłosił, że w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członkami Zarządu Powiatu Słupeckiego zostali wybrani: pan Mariusz Król i pan Stefan Zieliński. Protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania wraz z kartami do głosowania stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

       Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/5/14 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Słupeckiego, która jest wynikiem tajnego głosowania. Uchwała stanowi Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranym członkom Zarządu.

 

      Pan Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP odnosząc się do złożonej na początku sesji przez wszystkich radnych roty ślubowania, gdzie jest mowa o służbie dla państwa i samorządu powiatowego oraz o przestrzeganiu konstytucji, która mówi, iż o ważności wyborów nie decydują politycy tylko niezawisłe sądy, a rzeczona przysięga tę kwestię jednoznacznie rozstrzyga. Objęty przez Państwa radnych mandat umożliwił ukonstytuowanie się organu stanowiącego powiatu. Mówca serdecznie pogratulował nowo wybranym: Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu, Staroście i Wicestaroście oraz członkom Zarządu Powiatu. Społeczeństwo w ostatnich wyborach dało dowód temu, że docenia dotychczasowe dokonania władz Powiatu, dając mandat zaufania na kolejną kadencję.  Mandat ten jest wielkim zobowiązaniem, aby wspólnie współpracować oraz wsłuchiwać się w oczekiwania społeczne. Mówca powiedział, że jest głęboko przekonany iż stawiane oczekiwania społeczne będą konsekwentnie realizowane przy obopólnej współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi.

Zasłużone gratulacje mówca złożył jako poseł tej ziemi, jako prezes formacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, która jednoznacznie zwyciężyła w wyborach w naszym powiecie, ale również jako mieszkaniec miasta i powiatu; dla nas mieszkańców nie jest obojętne kto sprawuje władzę, która kreuje przestrzeń i rzeczywistość. Mówca na ręce Przewodniczącego dla całej Rady Powiatu i na ręce Starosty dla całego Zarządu Powiatu złożył symboliczne wiązanki kwiatów.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych.

 

      Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem, zapytał, czy są uwagi do projekt uchwały?

 

      Radny Szymon Grzywiński – powiedział, że do przedłożonego projekt uchwały chciałby złożyć poprawkę do § 2 ust. 1 pkt 2, który tyczy się wynagrodzenia członków Zarządu, aby zwiększyć współczynnik z 60 % na
65 %. Motywując swój wniosek powiedział, że członek Zarządu musi poświecić znacznie więcej czasu na realizację powierzonej mu funkcji aniżeli Przewodniczący Komisji. 

 

      Radny Przemysław Dropiński – zgłosił wniosek o obniżenie diet radnych o 50 %, a powstałe w ten sposób oszczędności przeznaczyć na poprawę infrastruktury drogowej w powiecie np. na budowę ścieżki rowerowej Słupca – Zagórów i na dofinansowanie szpital np. na zakup sprzętu medycznego.

 

      Przewodniczący Rady zapytał obecnego na sali radcę prawnego, który wniosek należy przegłosować jako pierwszy?

      Pan Arkadiusz Grzechowiak – radca prawny odpowiedział, że według kolejności zgłoszenia.

 

      Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, aby zwiększyć dla członków Zarządu współczynnik procentowy półtorakrotności kwoty bazowej z 60 % na 65 %.

      Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymieniony wniosek.

 

      Przewodniczący Rady podjął decyzję, że drugiego wniosku nie podda pod głosowanie, z uwagi na to, że pierwszy wniosek został przyjęty.

 

      Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie diet radnych.

      Rada Powiatu na stan 16 radnych 12 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie diet radnych. Uchwała stanowi Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Słupeckiego.

 

      Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy ustalenie wynagrodzenia Staroście Powiatu. Proponuje się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 300 zł. i dodatek funkcyjny w kwocie 1 900 zł.

 

Czy są pytania?

  

      W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Słupeckiego.

      Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wynagrodzenia Starosty Słupeckiego.
Uchwała stanowi Załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

 

      Przewodniczący Rady powiedział, że w projekcie uchwały który wszyscy radni otrzymali, proponuje się 40 % dodatek specjalny, liczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Czy są pytania?

 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

      Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku Specjalnego. Uchwała stanowi Załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Wolne głosy i wnioski.

 

      Radny Mariusz Roga poinformował o rezygnacji z mandatu radnego Rady Powiatu Słupeckiego w związku z powierzeniem mu na kolejną kadencję funkcji Starosty Słupeckiego. Pisemne potwierdzenie tej decyzji złoży na ręce Komisarza Wyborczego.

 

      Radny Szymon Grzywiński – dziękując Państwu Radnym z wybór na funkcję Wicestarosty Słupeckiego zadeklarował rezygnację z mandatu radnego Rady Powiatu Słupeckiego. Tak jak pan Starosta pisemne potwierdzenie tej decyzji złoży na ręce Komisarza Wyborczego.

 

       Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu dzisiejszym Państwo Radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania, na jego ręce zgodnie ze stanem majątkowym na dzień 1 grudnia br. Przewodniczący poinformował, że kolejna II sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbędzie się 5 grudnia br. (piątek) o godz. 1400 w sali „Herbowej”, na którą serdecznie wszystkich zaprosił. Mówca dodał, że radni otrzymali w dniu dzisiejszym zaproszenia łącznie z projektami uchwał.

      Na II sesji będą ustalane składy osobowe komisji stałych Rady Powiatu.
W związku z tym poprosił radnych o zgłaszanie się do pracy w poszczególnych komisjach stałych rady tj.:

1.     Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

2.     Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,

3.     Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,

4.     Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych,

5.     Komisji Rewizyjnej.

 

P u n k t  16

Zakończenie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady I sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Protokółowała

Żaneta Górczyńska