Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Kadencja VI - rok 2019

Protokół Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 grudnia 2019 roku

 

BR.0002.13.2019

 

Protokół Nr XVII/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 grudnia 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1300 do godz. 1625.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Andrzej Kasprzyk – zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 8 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu słupeckiego na lata 2020 – 2035” i punktu 9 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020”. W ramach uzasadnienia do przedstawionego wniosku mówca zaznaczył, że komisja budżetowa niejednokrotnie zwracała się o szczegółowe wyjaśnienie zagadnień, które mają być dzisiaj procedowane. Radny dodał, że nie ma na tyle ugruntowanej wiedzy w zakresie chociażby zasadności sprzedaży „sztucznej nerki”, a w zasadzie uniknięcia tej sprzedaży za kwotę 4 000 000 zł. Niestety, nie zostało to jednak uznane przez członków komisji za zasadne. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych 6 głosami „za”, 8 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” odrzuciła wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 8 – „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu słupeckiego na lata 2020 – 2035”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu 6 głosami „za”, 8 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” odrzuciła wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 9 – „Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 listopada 2019 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/67/03 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
  i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2020 r.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad.  

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XVI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 listopada 2019 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVI sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVI/2019 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 listopada 2019 roku.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 listopada 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 176, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 184.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja niejednogłośnie zaakceptowała projekt zmian do budżetu na 2019.

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Autopoprawka stanowi załącznik nr 8, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVII/115/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 177, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 185.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

Rada Powiatu 8 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 8 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVII/116/2019  z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 169, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na druku nr 182, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 186.

Zaproponował, aby przedmiotowy punkt procedować w następujący sposób:

-   omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035,

-   opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-   dyskusja,

-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,

-   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.

Zapytał, czy są inne propozycje?

 Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń do sposobu procedowania.

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego przedstawili kolejno opinie na temat projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Przedmiotowe opinie stanowią odpowiednio załącznik nr 17załącznik 18, załącznik 19, załącznik 20załącznik 21 do niniejszego protokołu. 

Następnie, Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 r. wyrażającą opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035. Uchwała RIO w Poznaniu stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słupeckiego zakładamy zbycie majątku? Jeżeli tak, to na jaką kwotę i co leży u podstaw tej decyzji? Jeżeli natomiast, tego zbycia nie będzie, to co wtedy?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że uznaje to pytanie za retoryczne, gdyż Przewodniczący Komisji Budżetu zna projekt budżetu i projekt wieloletniej prognozy finansowej. 

Radny Andrzej Kasprzyk – poprosił o udzielenie precyzyjnej odpowiedzi ze względu na fakt, iż na komisji budżetowej, jako przewodniczący nie uzyskał pełnej dokumentacji, która by obrazowała na jakiej podstawie nastąpiła wycena majątku, który ma być zbyty. Mówca ponowił pytanie, czy w ramach wieloletniej prognozy finansowej powiat zakłada zbycie majątku i za jaką kwotę?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że jeśli chodzi o planowane w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej 4 000 000 zł, które chcemy pozyskać ze sprzedaży mienia, to chcemy je pozyskać na skutek porządkowania spraw związanych z nieruchomością przy ulicy Traugutta 7 w Słupcy. Na mocy umowy z 2004 roku nieruchomość ta, jest wydzierżawiona firmie, która wybudowała na niej obiekt, w którym uruchomiła stację dializ w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z końcem br. umowa dzierżawy wygasa, a firma ta wyraziła chęć wydzierżawienia lub zakupu nieruchomości, aby na niej kontynuować dotychczasową działalność. Zarząd Powiatu Słupeckiego uznał za korzystniejszą sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu i stąd taka kwota została zaplanowana ze sprzedaży mienia. Na sesji listopadowej radni wyraziły wyrazili zgodę, aby powiatu wykupił nakłady poniesione przez inwestora przy budowie budynku stacji dializ, taka transakcja została dokonana. Ponadto, Zarząd Powiatu w ramach uprawnień którymi dysponuje podjął uchwałę, aby w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży znalazła się przedmiotowa nieruchomość przy ulicy Traugutta 7. Przetarg na zbycie tej nieruchomości zostanie ogłoszony na przełomie marca/kwietnia, będzie przetargiem ograniczonym i wziąć w nim będzie mógł jedynie podmiot, który zagwarantuje kontynuację prowadzenia stacji dializ. 

Pan Andrzej Kasprzyk – odnosząc się do sprzedaży nieruchomości przy ul. Traugutta 7, gdzie znajduje się stancja dializ powiedział, że w zakresie wysokości dzierżawy dotarł do dokumentów źródłowych i najniższa wartość m2 dzierżawionej powierzchni od szpitala jest w granicach 40 – 70 zł. Zatem, jeśli jest 600 m², a 7 arów liczy cała działka, czy miesięczny przychód z tego tytułu to ok. 24 000 zł w perspektywie 10 lat jest to kwota ok. 3 mln. zł.  W 2005 roku obecny operator stacji dializ założył następujące warunki współpracy: założył kaucję zwrotną w wysokości 500 000 zł. i symbolicznie zgodził się na zapłacenie za grunty. Zdaniem mówcy z ekonomicznego punktu widzenia lepiej jest korzystnie tę nieruchomość wydzierżawić.  Na terenie naszego powiatu brakuje paliatywnej opieki, brakuje hospicjum z prawdziwego zdarzenia, do niedawno otwartego  ZOL-u są kolejki. Na przedostatniej sesji padły słowa, że powiat zagwarantuje zbywający nieruchomość, że nabywca będzie prowadził nadal dializy „sztucznej nerki”. Właściciela nieruchomości nie wolno do niczego przymusić, takie jest prawo własności, wynika tylko z ograniczeń i ram prawnych. Zdaniem radnego patrząc tylko pod kątem ekonomicznym to zasadnym byłoby tę nieruchomość wykupić ze środków szpitala, ponieważ szpital posiada takie środki, biorąc pod uwagę, że za 9 miesięcy miał stratę tylko 50 000 zł. a „odziedziczył” na dzień 1 stycznia 2019 roku 3,5 mln. zł. środków pieniężnych w różnych elementach wykupić tę nieruchomość 1,6 mln zł. bo taka jest wycena. Całą wartość dzierżawy jako przychód można wykazać jako zastaw pod kredyt i pozyskać w ten sposób 4 000 000 zł. w gotowym kredycie. W ten sposób mamy „nerkę” w naszym posiadaniu, tudzież jak administrator zrezygnuje cały czas przychód lub też inne wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem i nie wpuszczamy żadnego obiektu na teren zespolonego szpitala powiatowego. Mówca dodał, że przedstawiona koncepcja nie znalazł uznania na komisji budżetowej, ale tutaj przed wysoką radą pozwolił sobie wyłożyć ją ponownie.

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że poza kilkoma innymi pytaniami do pana radnego Kasprzyka ma on jedno podstawowe, ponieważ wszyscy wiemy doskonale, że brakuje nam pieniędzy na wyposażenie nowej części szpitala, którą kończymy, więc jak sobie pan wyobraża, skąd ten 1 600 000 zł. mielibyśmy wyłożyć skoro brakuje nam na wyposażenie nowo wybudowanej części szpitala i szukamy tam każdych 100 000 zł.?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że najniższa kwota za m2 dzierżawiony na terenie szpitala jest o wiele niższa od kwoty którą przed chwilą podał pan radny Kasprzyk.  Natomiast, jeśli chodzi o marzenia o tym, że kontrakt z NFZ dotyczący Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego można zawrzeć na więcej niż 17 łóżek, to jest to w chwili obecnej po prostu niemożliwe. NFZ ogłasza przetarg, czy konkurs na świadczenia usług medycznych, które na danym terenie są „białą plamą”. W połowie roku ubiegłego taki właśnie kontrakt na zakłady opiekuńczo-lecznicze Narodowy Fundusz Zdrowia chciał ogłosić i dzięki błyskawicznej reakcji dyrekcji i personelu szpitala udało się ten obiekt uruchomić. W tej chwili rzeczywiście kolejka jest długa, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powstawały prywatne zakłady opiekuńczo-lecznicze w pełni finansowane przez pacjentów i ich rodziny, ale trudno tutaj liczyć na dodatkowy kontrakt z NFZ. Jeśli natomiast chodzi o ograniczanie podmiotu, który weźmie udział w przetargu, który chcemy ogłosić na ten budynek, który znajduje się na ulicy Traugutta 7 jest chyba naturalne, skoro chcemy utrzymać tam właśnie tego typu działalność. Chcemy zapewnić wszystkim pacjentom korzystającym z dializ na terenie Słupcy, że ta działalność będzie tam kontynuowana i w związku z tym, taka a nie inna zgodna z prawem forma przetargu. Jeśli zaś chodzi o możliwość zdobycia środków finansowych na inne działania, a te środki chcemy pozyskać właśnie ze sprzedaży tegoż obiektu to trudno wskazać w tej chwili inne źródło finansowania tego typu działania. Te pieniądze, które uzyskamy ze sprzedaży budynku stacji dializ zostaną przeznaczone na wkład własny do inwestycji drogowych. Jeżeli pan radny Kasprzyk nie chce, że w podatnicy z naszego terenu wiedzieli, że ta Rada powiatu dba również o ich bezpieczeństwo i komfort jazdy; jeżeli nie chce, żeby zostały zrobione w ciągu najbliższego roku drogi na terenie gminy Strzałkowo: Sierakowo – Strzałkowo, na terenie gminy Ostrowite: Siernicze – granica powiatu; to oczywiście można namawiać radnych do tego, żeby tej uchwały nie chcieli przyjąć. Oczywiście można, tylko proszę wskazać źródło finansowania, kredytu powiatowi żaden bank nie udzieli, o emisji kolejnych obligacji można jeszcze myśleć, ale na niewielkie kwoty. Natomiast po to, żeby zrobić cokolwiek poza środkami na drogi obronne, które uzyskujemy z zewnątrz, ale które też trzeba było pozyskać w twardych negocjacjach, gdzie stawialiśmy na szalę nie tylko wiarygodność wobec służb wojewody, ale także przyszłość powiatu. Obecnie powiat potrzebuj pieniędzy na wkłady własne po to, żeby zrobić drogi, jeśli tych dróg nie zrobimy odpowiedzialny będzie tu obecny przewodniczący komisji budżetowej pan Andrzej Kasprzyk.

Radny Andrzej Kasprzyk – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy powiedział, że władze powiatu nie dali sobie w ogóle szans, żeby jakakolwiek inna formuła zaistniała tylko najprostsza – sprzedaż. Istnieje jednak inna formuła, co do metra kwadratowego, jest to ujęte w dokumentach audytowych, tam jest wyraźnie stawka przekazana. Mówca powiedział, że stara się pokazać, że można nie sprzedawać można pokazać na rzecz banku, że istnieje umowa wieloletnia i w ten sposób uzyskać środki na te cele, na które pan Starosta raczył wskazać. Radny dodał, że on wnioskuje o budowę drogi Strzałkowo – Sierakowo – Słupca, ponieważ służy ona jako obwodnica.

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że już na poprzedniej sesji mówił na temat Firmy Fresenius, że to jest gigant, potęga finansowa, jeżeli chodzi o prowadzenie stacji dializ. Gdybyśmy założyli, że my poprowadzimy, jako szpital stację dializ to nas po prostu na to nie stać, żeby ją prowadzić z powodu wyposażenia i wynagrodzenia personelu. Poza tym, w nowym obiekcie szpitala mamy bardzo dużo powierzchni do wykorzystania i teraz mielibyśmy sobie dołożyć kolejną powierzchnię, ponieważ może być taki, że Firma Fresenius nie będzie chciała z nami współpracować, wybuduje sobie nowy obiekt, a powiat zostanie z działką i kolejną wielką powierzchnię budynku do wykorzystania.

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że na mocy uchwały w sprawie zasad dzierżawy najmu, użytkowania, użyczenia aktywów trwałych użyczonych SP ZOZ, indywidualna stawka wyceniana jest na podstawie wyceny biegłego rzeczoznawcy. Oprócz tego, że  rzeczoznawca wyznacza stawki to musimy wiedzieć, że jakiekolwiek inne działanie Pana Starosty, czy Zarządu Powiatu,  jeżeli chodzi o umowę dzierżawy na mocy, której powstała stacja dializ nosiłoby znamiona niecelowości i niegospodarności. Pan Starosta swoja decyzją pomnaża kilkaset procent wartość dodaną, dlatego że najprostszą konsekwencją tej umowy byłoby przyjąć umowę o kontynuacji dzierżawy tylko, że wtedy cała wartość dodana, między wartością rynkową, a wartością księgową byłaby utracona. Został włożony wielki wysiłek, żeby na bazie tej umowy odzyskać kwestię nakładów i pomnożyć wartość rynkową, jest to zwielokrotnienie przychodów powiatu słupeckiego. Mówca zapewnił, że wszystkie umowy dzierżawy zawarte przed wejściem w życie uchwały są kontynuowane. Zdaniem mówcy, to co wykonał Starosta i Zarząd to maksymalna ekwilibrystyka w celu pomnożenia przychodów jednostki samorządu terytorialnego, lepiej tego zrobić nie można było. Natomiast kontrakt, który dotyczy dializoterapii na dzisiaj jest zawarty, natomiast przychód ten jest zwielokrotniony. Umowa nie dotyczyła nakładów tylko dzierżawy gruntu, dlatego nie ma bardziej optymalnej metody do zwielokrotnienia przychodów jednostki samorządu. 

Radny Czesław Dykszak – Wicestarosta odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Kasprzyka powiedział, że wielokrotnie zapraszał go spotkania, które spotkały się z jego strony odmową spowodowaną brakiem czasu.  Wszelkie materiały o które radny się zwracał zostały mu udostępniane, również te dotyczące wyceny nieruchomości. Mówca dodał, że zachowuje się tak, jakby tylko on dbał o dobro wyborców, a pozostali radni nie, gdzie to nigdy on nie ma czasu, żeby przyjść na spotkania, przeanalizować „na roboczo” pewne rzeczy, rozwiązać zaistniałe problemy.  Prace nad projektem budżetu podejmuje się nie wtedy, kiedy już budżet jest przyjęty przez Zarząd i przesłany do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej, tylko już w miesiącach lipcu, sierpniu, wrześniu; wtedy Pan nie przyszedł ze swoimi propozycjami i rozwiązania.

Przewodniczący Rady poprosił obecnych o merytoryczną dyskusję i skupienie się wokół zgłoszonych problemów zawartych w rozpatrywanym projekcie uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na posiedzeniach Komisji Budżetu próbowałem podjąć dyskusję na temat sposobu, innego rozwiązania z pominięciem sprzedaży, to niestety nie wyszło, dalej nie było sensu tego procedować. Mówca dodał, że od samego początku określił się, że jest przeciwko sprzedaży „stacji dializ”, więc zachodzi tutaj znaczna rozbieżność pomiędzy tym co zostało powiedziane, a stanem faktycznym. Radny zapytał,  czy „stacji dializ” została już przez powiat wykupiona
i jest przygotowana do sprzedaży? Powiedział, że nie została mu przekazana żadna wycena tej nieruchomości poza wycinkiem z księgowości na kwotę 1 600 000 zł. Dodał, że być może obecny administrator przystałby na kontynuację umowa dzierżawy z nami, ale jeśli padło tylko jedno rozwiązanie; broni on tylko swojego podejścia do zagadnienia.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że jest wiele niedomówień w tym temacie, Przewodniczący Komisji Budżetu powiedział, że zapoznał komisję ze swoimi pomysłami, a przed chwilą mówi on że nie było sensu w ogóle jej zapoznawać, bo i tak zostanie przegłosowany. Od dłuższego czasu się toczy się dyskusja i on powinien cieszyć, że tylu radnych dba o zdrowie mieszkańców naszego powiatu, bo za każdym razem temat szpitala wywołuje bardzo wielkie emocje. Mieszkańcy powiatu słupeckiego, jak się z nimi rozmawia wiedzą, że szpital jest na ukończeniu wiedzą, że opiekę zdrowotną mają na określonym poziomie, bo jest to jednak szpital powiatowy, czekają natomiast za innymi wyzwaniami  jakimi jest infrastruktura drogowa. Radny powiedział, że pomocy dróg wojskowych budujemy też drogi gminnej i powiatowe, które pozostaną do mieszkańców.  Powiedział, że w tym momencie wolałby mieć te 3 mln. zł. ze sprzedaży i zainwestować je w infrastrukturę drogową.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że odnosząc się do wysokości kwot za dzierżawę zapytała, jakie są kwoty za dzierżawę nieruchomości od szpitala?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że stacja dializ nie jest, nie była i nie będzie wykupiona. Jest pewien chaos pojęciowy w prowadzonej dyskusji, powiat wykupił nakłady poniesione przez Firmę Fresenius, nakłady te pozwoliły przejąć na własność powiatu budynek, nie „sztuczną nerkę”, nie wyposażenie, nie sprzęt.  Kwota  1 300 000 zł. została przeznaczona na wykup nakładów poniesionych przez Firmę Fresenius na wybudowanie tego obiektu, na działce należącej do powiatu, a będącej
w trwałym zarządzie szpitala. W momencie, kiedy powiat przejął z powrotem od szpitala działkę, miał pełną możliwość dysponowania własnością. W umowie sporządzonej w roku 2004 zawartej na 15 lat, po upływie tego czasu powiat będzie miał możliwość wykupienia budynku i przejęcia go na własność. Po podjęciu uchwały przez Zarząd w biuletynie informacji publicznej został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ta konkretnie nieruchomość została oszacowana na nieco ponad 4 mln. zł. brutto. W projekcie WPF i w projekcie budżetu na rok przyszły zapisana została kwot 4 000 000 zł jako minimum kwoty, którą chcemy uzyskać ze sprzedaży.

Pan Rafał Spachacz – odpowiadając na pytanie radnej Anny Kusiołek powiedział, że stawki dzierżawy są określane wedle nowej uchwały, według opinii rzeczoznawcy na podstawie analizy rynkowej. Wynajem 5 m2 powierzchni, czy 50 m2 powierzchni jest różny i nie będzie mówca podawał ich publicznie, dlatego iż są one objęte tajemnicą handlową, nie są informacją publiczną. Stawki szczegółowo zostały przekazane do Rad Społecznej SP ZOZ w Słupcy zgodnie z wcześniejszymi wnioskami, jeżeli ktoś z państwa chce się z nimi zapoznać to trzeba je traktować indywidualnie. Wysokość stawek wynika z indywidualnej wyceny rzeczoznawcy, zależne są one od danego dzierżawcy i wynikają np. z analizy rynkowej.

Radny Mariusz Król – poprosił o 5 minutową przerwę w obradach.

Przewodniczący Rady przychylił się wniosku i ogłosił 5 minutowa przerwę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XVII/117/2019  z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 168, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na druku nr 183, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 187.

Zaproponował, aby przedmiotowy punkt procedować w następujący sposób:

-   omówienie projektu uchwały budżetowej,

-   opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

-   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

-   dyskusja,

-   głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały,

-  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Zapytał, czy są inne propozycje?

 Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń do sposobu procedowania.

Starosta przedstawił uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego przedstawili kolejno opinie na temat projektu budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Przedmiotowe opinie stanowią odpowiednio załącznik nr 28, złącznik 29, załącznik 30, załącznik 31 i załącznik 32 do niniejszego protokołu. 

Następnie, Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2019 r. wyrażającą opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Uchwała RIO w Poznaniu stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radny Mariusz Król – powiedział, że jako opozycyjny klub reprezentujący naszych wyborców, jesteśmy zobligowani zabrać głos w temacie tak ważnym, jakim bez wątpienia uchwalenie przyszłorocznego budżetu. Radni chcą być w porządku, choć wiele rzeczy im się na chwilę obecną nie podoba, m.in. w Starostwie Powiatowym lub w szeroko rozumianym powiecie słupeckim. Radni opozycyjni mogliby w tym momencie wyjąć swoich 5 kart do głosowania, poprosić również o to pana Kasprzyka i dzisiaj uchwała budżetowa nie zostałaby w żaden sposób przyjęta. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego nie popiera tego budżetu i dlatego wstrzymają się oni od głosu. Mówca dodał, że nie podoba mu się m.in. traktowanie nauczycieli od stycznia przyszłego roku, czy też sposób negocjacji ze związkami zawodowymi. Radny zaapelował do Przewodniczącego Rady, aby poszukać środków w przyszłorocznym budżecie i w regulaminie płacowym 2,50 zł. za godzinę dodatku dla nauczyciela pracującego w uciążliwych warunkach zwiększyć chociażby do 3,50. Mówca zaapelował, aby Klub PSL traktować jako partnerów, a nie jako wrogów; podziwiają oni ogrom pracy jaki został wykonany przy opracowywaniu budżetu – rekordowego, z czego się również cieszą. 

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że Koalicyjny Klub Powiatu Słupeckiego w pełni popiera przedłożony budżet stawianych pod głosowanie przez Zarząd Powiatu.  Klub uważa, że jest to budżet rozwojowy dla powiatu, po raz pierwszy rzeczywiście zajmiemy się infrastrukturą drogową dlatego uważa, że uchwalenie tego budżetu jest jak najbardziej potrzebne dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał o preferencję wyboru dróg powiatowych do budowy i modernizacji? Mówi się o drodze Strzałkowo – Sierakowo, a od wielu lat przygotowana jest dokumentacja na drogę Słomczyce – Słupca, dlaczego ta droga nie znalazła uznania? 

Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że w realizowanym projekcie udział własny powiatu jaki ma być do realizacji tej inwestycji jest finansowany przez Gminę Strzałkowo i taki projekt wyszedł od gminy, która uznała, iż ta droga w połączeniu z następną inwestycją w miejscowości Łężec, przyczyni się do uniknięcia kolizji, które powstają w wyniku przejazdu dużych samochodów armii amerykańskie przez Strzałkowo.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy jest koncepcja realizacji inwestycji Słupca – Zagórów, czy budowa tej drogi będzie kiedyś zrealizowana?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że przedmówca nie zechciał wziąć udział w konsultacjach, które Zarząd Powiatu odbył ze wszystkimi radnymi, również z Klubem Radnych PSL. Uzgodniono na nich że listę przedsięwzięć drogowych, które mają być realizowane w najbliższym czasie, również kolejność ich realizacji.  W spotkaniu wzięli udział niemal wszyscy radni, radnego Kasprzyka na tym spotkaniu nie było. Rada i Zarząd Powiatu są od tego, żeby dbać o interesy wszystkich mieszkańców powiatu w miarę równomiernie , dlatego też kolejności remontów dróg została przedyskutowana przez prawie wszystkich radnych. Droga Słupca – Zagórów   oczywiście będzie traktowana priorytetowo, w roku przyszłym planowane jest zaktualizowanie dokumentację już istniejącą, jeśli chodzi o remont odcinka Ląd – Jaroszyn, natomiast koszty tego przedsięwzięcia będą bardzo duże i tutaj nie obejdzie się bez kolejnych trudnych decyzji, dotyczących porządkowania spraw własnościowych w powiecie. Jest jeszcze kilka obiektów do sprzedania i na pewno nie będzie wahań przed tym, żeby podejmować takie decyzje, ponieważ powiat będzie potrzebować pieniądze na środki własne, bez których powiat nie jest w stanie złożyć wniosku, choćby do funduszu dróg samorządowych.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, jaka w tej chwili jest wielkość nakładów na rozbudowę szpitala?  Ile zostało zapłacone za szpital, a ile mamy powiat ma jeszcze nierozliczone, w kwotach brutto? Kolejne pytanie to, ile w 2019 roku został wypłaconych środków finansowych inżynierowi kontraktu i ile jeszcze przewiduje się wypłacić w 2020 roku?  Trzecie pytanie dotyczyło kwestii oświaty, skąd ten niedobór środków finansowych w tej materii, o czym było sygnalizowane na komisji budżetowej? Następne pytanie, jaka jest wielkość wydatków w jednostkach oświatowych, poza wydatkami osobowymi np. na wydatki na energię  elektryczną? Czy istnieje platforma przetargowa w tym zakresie? Zdaniem mówcy, jeżeli „zabieramy” nauczycielom, bo tak się zdarzyło w regulaminie to również musimy zaoferować coś od siebie, z drugiej stronie. Czy, powstanie Centrum Usług Wspólnych dla placówek oświatowych, które gwarantuje jednolity system dostępu do informacji? Radny dodał, że od oświaty jako elementarnego budżetowego obciążenia nie uciekniemy i musimy mieć odwagę to wyraźnie powiedzieć. Zmiana regulaminu wynagrodzeń w przypadku nauczycieli, którzy ponoszą największe zaangażowanie w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi i oszczędności w tym zakresie na poziomie 100 000/150 000 zł. czy warto ten ruch wykonywać, skoro po naszej stronie tzw. elementu zarządczego nie ma? 

Przewodniczący odnosząc się do poruszonej kwestii regulaminu wynagradzania, który będzie dzisiaj procedowany, to gdy mówimy o oszczędnościach w budżecie trzeba być precyzyjnym, do kompetencji Rady należy ustalenie stawek dodatków do wynagrodzeń i stawki te powinny być ustalane w odpowiedzialności radnych na miarę budżetu i zasobności, a nie na miarę tylko i wyłącznie potrzeb nauczycieli. Każdy samorząd w swojej kompetencji ma ustalenie wysokości tych stawek i radni powinni mieć świadomość, że przy zasobnym budżecie stawki są wysokie, natomiast przy budżecie, który nie jest aż tak zasobny stawki powinny odnosić się do niego proporcjonalnie. Mówca dodał, że uczestniczył w negocjacjach wysokości tych stawek ze związkami zawodowymi, gdzie „spotkano się” dokładnie w połowie drogi, udało nam się zaoszczędzić, jednocześnie nie zabierając w znacznym stopniu tych dodatków. 

Radny Czesław Dykszak – odpowiadając na pytania radnego Andrzeja Kasprzyka dotyczące kosztów rozbudowy szpitala to zgodnie z planem koszty te przewidziane są na kwotę ponad 28 300 000 zł. Na dzień dzisiejszy zapłacone jest 21 245 485,14 zł. Jeśli chodzi o środki finansowe, te są one zabezpieczone na całą kwotę, obecnie czekamy na faktury od wykonawcy, które muszą być zweryfikowane przez inżyniera kontraktu. Jeśli chodzi o kwoty, jakie zostały zapłacone za pracę inżyniera kontraktu,  to w tej chwili nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, jeśli radny wyrazi zgodę to odpowiedź zostanie mu udzielona na piśmie w ciągu 7 dni, ponieważ wypłaty inżynierowi kontraktu dokonuje szpital.  Obecnie wykonywane prace przez inżyniera kontraktu są na podstawie pierwotnej umowy, jako końcowe rozliczenie inwestycji.

Radny Przemysław Niezbecki – zwracając się do radnego Andrzeja Kasprzyka powiedział, że jeszcze 45 minut temu sugerował szukanie milionów złotych na wyposażenie stacji dializ prowadzonej przez szpital, a teraz neguje oszczędności w oświacie rzędu 200 000 zł. jako niewielką kwotę.

Radny Jacek Bartkowiak – na wstępie podziękował radnym z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego to, że podeszliście państwo odpowiedzialnie do tematu uchwalenia budżetu, bo to nie byłaby dobra sytuacja, gdybyśmy byli w tej niepewności przez cały styczeń, bo pewnie sesja będzie dopiero w ostatni czwartek stycznia. Mówca miał nadzieję, że jest to przykład tego, że możemy dobrze współpracować z naszej strony możecie państwo spodziewać się też rewanżu, jeśli chodzi o współpracę, na pewno nie będziemy podejmować decyzji bez konsultacji z państwem. Natomiast, jeśli chodzi o uwagi pana radnego Kasprzyka, to oczywiście kwestia oszczędności na dodatkach dla nauczycieli, to nie jest łatwa decyzja zabierać ludziom pieniądze.  Jednak środki finansowe, które powiat otrzymuje w ramach subwencji oświatowej nie wystarczą na to, żeby spiąć budżet wszystkich powiatowych szkół i instytucji oświatowych. Natomiast, jeśli chodzi o Centrum Usług Wspólnych, to do tego przymierzał się już poprzedni Zarząd Powiatu, zlecił nawet przygotowanie opracowania wyspecjalizowanej firmie. To opracowanie ujmuje całość organizacji systemu oświatowego na terenie powiatu słupeckiego i wskazuje możliwości takich działań, które w efekcie doprowadzą do kilkuset tysięcy złotowych oszczędności. Są to oszczędności w zależności od przyjętego wariantu rzędu 200 do 400 tys. zł. rocznie.  Czy powiat będzie się przymierzał do CUW, tego jeszcze nie wiadomo, być może byłoby to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia finansowego, ale na pewno byłby to dramat dla kilku może kilkunastu osób, które zatrudnione są przy obsłudze księgowej i kadrowej placówek oświatowych. Na pewno wariant ten zostanie wcześniej przedyskutowany ze wszystkimi radnymi. Mówca dodała, że oszczędności z tytułu wprowadzenia nowego regulaminu w SOSW w Słupcy wg wyliczeń księgowej ośrodka to kwota rzędu 270 000 zł.

Radny Andrzej Kasprzyk – ponownie poprosił o podanie wysokości kwoty, która zawarta jest w umowie z inżynierem kontraktu, jako bonus z tytułu zakończenia inwestycji, uzależniony od jej wartości.

Radny Czesław Dykszak – odpowiedział, że nie pamięta dokładnie wysokości tej kwoty, a poza tym nie wie, czy należałoby ją tutaj publicznie ujawniać.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że dzisiaj odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, której przedmiotem było omówienie kontroli inwestycji rozbudowy szpitala. Mówczyni poinformowała wszystkich radnych, że w protokole dotyczącym kontroli zapisano, że zobowiązuje się Zarząd Powiatu do rozliczenia całości inwestycji i przedstawienia tej informacji na sesji Rady Powiatu. Natomiast, Dyrektor szpitala został zobowiązany do rozliczenia się z dotacji, jaką otrzymał na sfinansowanie inżyniera kontraktu.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, o wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. dział 757 w budżecie na 2019 rok wnosiły one 783 296 zł. zrealizowana kwota wydatków, czyli z tytułu odsetek to 633 280 zł. natomiast w projekcie budżetu na 2020 rok zapisana jest kwota 1 054 697 zł. lecz oprócz odsetek dokonujemy spłaty kapitału, gdzie ta spłata kapitału w projekcie uchwały została ujęta?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że kwota, która podlega spłacie zadłużenia została zakwalifikowana jako rozchody i wynosi ona 1 500 888 zł.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał o dział 710 związany z usługami w 2019 roku zaplanowana była kwota 567 700 zł. zrealizowano 650 000 zł. a przewiduje się na rok przyszły 1 498 000 zł. z czego wynika wysokość tej kwoty?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że  wzrost tej kwoty wynika ze związania wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 34, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały  w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XVII/118/2019  z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.

Obrady opuścili: radny Andrzej Kasprzyk i radny Stefan Zieliński (12 obecnych).

P u n k t  10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/67/03 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek  – z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu na stan 12 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/119/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr XIV/67/03 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/120/2019 z dnia 27 grudnia  2019 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek  –  powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/121/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.  Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Radna Anna Kusiołek  – powiedziała, że również ten projekt uchwały Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała pozytywnie.

Dyskusja:

Radny Mariusz Król – powiedział, że zdaje sobie sprawę, że projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe jakie działają na terenie naszego powiatu, osobiści jest mu przykro, iż jako członek komisji oświaty nie brał udziału w negocjacjach, które prowadzono przez 3 dni. Z przedstawionych wyliczeń na posiedzeniu komisji oświaty wynika, że dodatki za uciążliwe warunki pracy z  10 % zostały zmniejszone do 2,50 zł. za przepracowaną godzinę. Mówca wnioskował, aby w projekcie rozpatrywanej uchwały kwotę 2,50 zł. – miesięcznie jest to kwota 187,50 zł. zwiększyć do 3,50 zł. i miesięcznie byłoby to 262,50 zł.

Przewodniczący Rady powiedział, że brał udział negocjacjach regulaminu ze związkami zawodowymi i ideą zamiany dodatków procentowych na kwotowe było  równe traktowanie nauczycieli pracujących w warunkach trudnych, żeby nie było to uzależnione od stopnia awansu zawodowego. Kwota 2,50 zł. w przestrzeni publicznej brzmi bardzo niekomfortowo, jednak pieniądze te wypłacane są w skali miesiąca za wszystkie przepracowane godziny. Główną przesłanką do zmiany tego regulaminu było dostosowanie go do możliwości budżetowych naszego powiatu. W prowadzonych negocjacjach samorząd i związki spotkały się dokładnie w połowie drogi co do wysokości stawek. Pieniądze te wypłacane są tylko i wyłącznie z budżetu powiaty, a nie z subwencji oświatowej. Wprowadzając ten regulamin powiat „zaoszczędzi” rocznie kwotę ok. 200 000 zł.  Być może w przyszłości Zarząd albo związki zawodowe podejmą kolejną próbę negocjacji wysokości stawek, kiedy wyjdą z założenia, że ustalone zasady nie zadowalają stron, bądź są nie przestrzegane. Mówca zasugerował, aby do tego momentu odłożyć procedowanie nad zwiększeniem stawki godzinowej.

Pani Elżbieta Kordylewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedziała, aby rzeczywiście zobrazować wysokość wynagrodzenia miesięcznego nauczyciela warto mówić o całości kwot, które nauczyciele otrzymują, dlatego podała przykład wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, który realizuje zajęcia z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w stopniu głębokim zatrudnionego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słupcy w pełnym wymiarze godzin, które realizuje 18 godzin, nauczyciel dyplomowany wg stawki osobistego zaszeregowania otrzymuje 3 817 zł. – jest to płaca zasadnicza. Do tego dodatek za warunki trudne wg stawki, którą dzisiaj państwo procedują zgodnie z projektem regulaminu, będzie to kwota 419,87 zł.  następnie dodatek za uciążliwe warunki pracy, czyli 2,50 zł. za każdą przepracowaną godzinę i jest to kwota 187,50 zł. Jeżeli nauczyciel otrzymuje dodatek motywacyjny np. na poziomie 10 % to jest to kwota 381,70 zł. jeżeli jest to nauczyciel dyplomowany, który ma 20 letni staż (20 %) to jest to kwota 763,40 zł., jeżeli ma również dodatek za wychowawstwo klasy to jest to kwota 300 zł. i dodatek, jeżeli nauczyciel pracuje na wsi to jest to 10 %, czyli 381,70 zł. Stawka miesięczna brutto dla nauczyciela tj. 6 251,17 zł. Jednostkowo kwota 2,50 zł.  to stosunkowo mało, natomiast przy przeliczeniu na godziny, które nauczyciel jest zobowiązany wypracować miesięcznie daje to kwotę 187,50 zł. plus oczywiście dodatek za warunki trudne 419,87 zł. Jeśli chodzi o dodatki za warunki trudne i uciążliwe to zespół, który negocjował wysokości stawek przychylił się do wniosku związków zawodowych, aby nauczycieli którzy realizacją zajęcia z dziećmi wczesnego wspomagania zakwalifikować również do korzystania z tych dodatków.

Radny Mariusz Król – powiedział, że przyjmuje do wiadomości przedstawione dane, które przedstawiła pani Kierownik. Zgodnie z nowym regulaminem praca w warunkach uciążliwych od stycznia będzie kosztowała powiat 187,50 zł. dla jednego nauczyciela przy stawce 2,50 zł. za godzinę, do tej pory było to 10 % od stawki osobistego zaszeregowania, zapytał jaka to była kwota?

Pani Elżbieta Kordylewska – odpowiedziała, że w przypadku  nauczyciela dyplomowanego była to kwota 381,70 zł.

Radny Mariusz Król – podziękował za wyczerpujące informacje. Dodał, że mając świadomość iż tych dodatków jest dużo więcej dlatego skupił się tylko na tym jednym  i na złotówce.

Pani Elżbieta Kordylewska – powiedziała, że obecnie organ prowadzący jest obciążone 7 urlopami nauczycieli dla poratowania zdrowia, które finansuje z własnych środków, na to absolutnie nie ma subwencji oświatowej. W przypadku jednego nauczyciela dyplomowanego jest to kwota ok. 80 000 zł./rocznie. Ponadto, oferta edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 jest bardzo szeroka, powstało dużo kierunków kształcenia, ale niestety to też kosztuje, każdy podział klas na dwukierunkowy również rodzi dodatkowe koszty. Można powiedzieć, że nauczyciele nie pozbawieni zostali pracy, zyskali natomiast dodatkowe możliwości pracy przy realizacji godzin ponadwymiarowych.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XVII/122/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania i wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród i innych świadczeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Przewodniczący Rady powiedział, że powodem powołania doraźnej Komisji Statutowej jest opracowanie zmian w Statucie uwzględniających uwagi zgłoszone przez radnych, jak i przez organ nadzoru dotyczące niektórych zapisów Statutu. Proponowany skład Komisji Statutowej liczyłby 5 osób, zatem mówca poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji.

Do pracy w Komisji Statutowej zgłosiły się następujące osoby:

 • radny Mariusz Król,
 • radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska,
 • radny Czesław Dykszak,
 • radny Andrzej Bernat,
 • radny Piotr Gałan.

Przewodniczący zaproponował, aby w § 2 w którym należy wskazać termin do którego projekt zmian w Statucie ma trafić pod obrady sesji określić: „…do dnia 30 czerwca 2020 r.”.

W związku z brakiem uwag i innych propozycji do projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej, tym samym akceptując kandydatów wyrażających akces do pracy w tejże komisji. 

Rada Powiatu na stan 12 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/123/2019  z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej. Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2020 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/124/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2020 r.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/125/2019 z dnia
27 grudnia 2019 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

P u n k t  17

Wolne głosy i wnioski.

Radny Mariusz Król – podziękował za udostępnione mu protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Słupeckiego obecnej kadencji.

Przewodniczący Rady poinformował, że dnia 23 grudnia br. wpłynęła skarga na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, została ona przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem zajęcia stanowiska w tej sprawie.

P u n k t  18

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XVII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 

      

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Gałan

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

Protokół Nr XVI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku.

 

 

 

 

BR.0002.12.2019

 

Protokół Nr XVI/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1545.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie programu obrad o: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/8/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego, jako pkt 14 i informację Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń – ASF, jako pkt 6. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski. 

Rada na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: „podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/8/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: „informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń – ASF”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego obrady przebiegała według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów Nr XIV/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XV/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. z sesji Rady Powiatu Słupeckiego. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń – ASF.
 7. Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2019 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. 
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/8/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

 

Na obrady przybył radny Stefan Stencel (16 obecnych).

P u n k t  4

Przyjęcie protokołów Nr XIV/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XV/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. z sesji Rady Powiatu Słupeckiego. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły z XIV i XV sesji były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIV/2019 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 października 2019 roku.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24 października 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych
w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 6 listopada 2019 roku.

Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół Nr XV/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 6 listopada 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń – ASF.

Pan Józef Ziemniarski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy powiedział, że ostatnie wydarzenia związane z rozprzestrzenieniem się afrykańskiego pomoru świń napawają wielką obawą nie tylko nas, ale przede wszystkim rolników, władze, przedsiębiorców i hodowców. Problem afrykańskiego pomoru świń łączy nas wszystkich od 2007 roku, gdzie to po raz pierwszy na dalekim Zakaukaziu statek wiozący żywność z Indii tą straszną chorobę przywiódł.  Jest to choroba, która absolutnie nie jest groźna dla człowieka, ale niestety szerzenie się tej choroby wśród trzody chlewnej jest bardzo szybkie, a brak skutecznych metod jej zwalczania sprawia, że jesteśmy wobec niej bezsilni.  Wirus ten otoczony jest czerwonymi krwinkami, które blokują dostęp do antygenu i zadziałania przeciwciał. W ostatnim czasie przeskok wirusa osiągnął 300 km ze wschodu na zachód. Nie przeniósł go dzik, bo jest to za duża, niestety przeniósł go człowiek. Najwięcej ognisk tego wirusa stwierdzono w Powiecie Wschowa – województwo lubuskie oraz objął swym zasięgiem już parę gmin w województwie dolnośląskim. W całym kraju do tej pory znaleziono i potwierdzono, w dzikach padłych ponad 2000 przypadków choroby ASF, a w gospodarstwach u trzody chlewnej stwierdzono 48 przypadków.  W celu zapobiegania rozprzestrzeniania wirusa stosuje się bardzo solidne zabezpieczenia w postaci stawiania płotów, rozstawiania różnych repelentów odstraszający dziki, jak również stawia się następny płot na granicy województwa Wielkopolskiego i lubuskiego. Nasz powiaty od dłuższego czasu przygotowuje się do sytuacji gdy wirus ASF do nas dotrze, podpisano w tym zakresie szereg porozumień m.in. z państwową strażą pożarną i policją. Inspektorat posiada dostateczną ilość środków dezynfekcyjnych, odzieży ochronnej jednorazowego użytku i wielorazowego użytku, sprzęt do zamgławiania i sprzęt do dezynfekcji. Obszar stwierdzenia wirusa podzielony jest na trzy strefy: niebieską, czerwoną i żółtą. Od dłuższego czasu prowadzone są kontrole gospodarstw wiejskich, duże gospodarstwa jak najbardziej to rozumieją i respektują, natomiast w gospodarstwach mniejsze ta świadomość jest bardzo mała. Mówca zaapelował do posiadaczy psów, aby nie wypuszczali zwierząt „wolno” do lasu, a zwłaszcza Ci którzy posiadają własną hodowlę trzody chlewnej. Myśliwi, którzy trudnią się łowiectwem, a posiadają trzodę chlewną powinni na jakiś czas zaniechać polowań. Ponadto, nie wolno jest zakupywać trzody chlewnej niewiadomego pochodzenia, nie wolno przemieszczać zwierząt z obszarów objętych nakazali, czy zakazami.

Radny Przemysław Niezbecki – zapytał, w jaki sposób wirus ASF przechodzi z człowieka na dziki, w jaki sposób powstaje ognisko zakaźne?  

Pan Józef Ziemniarski – odpowiadając na zadane pytanie podał przykład na granicy wschodniej odebrano 60 turystom środki żywnościowe z udziałem składników wieprzowiny i okazało się, że w 6 przypadkach w tej żywności potwierdzono obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń. Na terenach Rosji i Białorusi afrykańskiego pomoru świń jest mnóstwo. Inspektorat w zakresie zapobiegania rozprzestrzenienia się wirusa na terenie naszego powiatu wydał tysiące ulotek, organizował spotkania z rolnikami, zamieszczał komunikaty w lokalnej prasie, radiu i na stronie internetowej.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że jak już wiemy jednym z głównych roznosicieli choroby afrykańskiego pomoru świń są dziki, więc zapytał, czy nie byłoby celowym ograniczenie populacji dzików, inne państwa to robią?  Populacja dzików co roku wzrasta, rolnicy głośno mówią o szkodach, jakie one wyrządzają. Mówca zapytał jeszcze, ile dzików zostało w tym sezonie ustrzelonych przez myśliwych z naszego powiatu?

Pan Józef Ziemniarski – odpowiedział, że przedmówca ma w zupełności rację. Nasz kraj powierzchniowo jest dużo mniejszy od Niemiec, gdzie w ubiegłym roku odstrzelono ponad 800 tys. dzików. Mówi się, że w Polsce dzików jest więcej o ok. 60 %, a odstrzelono ich w ubiegłym roku tylko ok. 264 tys., liczby te pokazują skalę walki z problemem. Dziki jest rezerwuarem i jest tym, którego nie jesteśmy w stanie zwalczyć w inny sposób, jak tylko zmniejszając jego populację.  Zwiększona populacja dzików jest wynikiem m.in. tego, że ostatnio bardzo dużo prowadzi się upraw kukurydzy, która  zwiększa żywotność i możliwości rozrodcze.

 

Przewodniczący Rady poprosił obecne na sali media, aby  wybrali esencję z wystąpienia Powiatowego Lekarza Weterynarii i zamieścili na łamach gazet i portali internetowych informację na temat rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń – ASF.

 

P u n k t  7

Informacja o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2019 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 

Opinie Komisji o informacji:

Radna Anna Kusiołek – z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja bez zastrzeżeń przyjęła rozpatrywaną informację.

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o realizacji inwestycji, remontach i naprawach w drogownictwie w 2019 roku oraz o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2019 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego również tę informację przyjęła jednogłośnie.

W związku z brakiem głosów w dyskusji na temat rozpatrywanej informacji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożony materiał. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadań w 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/108/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019r

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.  

Radna Anna Kusiołek  – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/109/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/110/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych
z zakresu administracji rządowej. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Przewodniczący Rady powiedział, że roczny program współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. był rozpatrywany na wszystkich posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu. Poinformował, że żadna z komisji nie wniosła do jego treści żadnych uwag, wszystkie opinie były pozytywne.  Zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie: Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/111/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: Rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 166, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 171.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Autopoprawka stanowi załącznik nr 19, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XVI/112/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali
w zaproszeniu na druku nr 167, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 170.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XVI/113/2019  z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/8/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt przedmiotowej uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 172. Powiedział, że klub radnych „Razem dla Powiatu” wystosował do Rady Powiatu pismo, w którym wnioskuje
o rozszerzenie składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów. Rozwoju Gospodarczego i Promocji o kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego. Zapytał, czy radny Bogdan Kukulski zgłasza akces do pracy w przedmiotowej komisji?

Radny Bogdan Kukulski wyraził zgodę na członkostwo w Komisji Budżetu, Finansów. Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zawartej na druku nr 172.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/114/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającą uchwałę Nr I/8/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radna Anna Kusiołek – zwracając się do Dyrektora szpitala powiedziała, że w ubiegłym roku była mowa o podwyżkach dla pielęgniarek, musiały być one zrealizowane od września, w tym roku miała być kolejna podwyżka; zapytała, czy w tym roku od lipca są wypłacane podwyżki w wysokości 100 zł./miesięcznie, ponieważ to samo rozporządzenie nadal obowiązuje?  

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiedział, że stosowne aneksy zostały przygotowane, większości z nich została podpisana; pan księgowy potwierdził, że wszystkie wypłaty zrealizowano, niema żadnych opóźnień w tym zakresie.

Radna Anna Kusiołek – zapytała, czy podwyżki te są wypłacane od lipca, czy dopiero będą teraz wypłacane?

Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że wynagrodzenia te są realizowane na bieżąco od lipca. 

Radny Mariusz Król – powiedział, że w dniu dzisiejszym pozwolił sobie zadzwonić do Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i dowiedział się tam, że nasz szpital posiada już raport z przeprowadzonej pod koniec października wizytacji akredytacyjnej, w związku z tym zapytał, jaki jest wynik tego audytu i czy szpital uzyskał akredytację, czy nie?

Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że postępowanie jest w toku. Nie ma ostatecznego raportu, część jest wyjaśniana, jeżeli chodzi o zapytania CMJ. Powtórzył, że nie ma ostatecznego raportu i ostatecznej decyzji w tym zakresie.  

Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupcy wystosował pismo w sprawie wsparcia finansowego na zakup sztandaru, w związku z tym poinformował, że w dniu dzisiejszym prowadzona jest zbiórka na ten cel. Wpłat można dokonać w Biurze Rady.   

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XVI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego

Piotr Gałan

      

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XV/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 6 listopada 2019 roku

BR. 0002.11.2019

 

Protokół Nr XV/2019

Z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 6 listopada 2019 roku.

 

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1500.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

Przewodniczący Rady poinformował, iż powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2019 w związku
z otrzymaniem dotacji ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu wzmocnienia koordynacji opieki zdrowotnej oraz podwyższenia jakości świadczeń” oraz konieczność wprowadzenia innych pilnych zmian.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan - powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, o brak w porządku obrad punktu dotyczącego wolnych głosów i wniosków?

 

Przewodniczący – odpowiedział, że jest to sesja nadzwyczajna i dotyczy wyłącznie zmian wprowadzanych do budżetu w związku z otrzymaniem środków zewnętrznych. Dlatego podjął decyzję o wycofanie takowego punktu, zostanie on ujęty na kolejnej sesji zgodnej z terminarzem.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał w jakim trybie radni mają procedować skoro nie mogli zapoznać się z materiałami w trakcie prac komisji, nie mieli możliwości przedyskutowania zmian?

 

Przewodniczący – odpowiedział, że dziś działamy w trybie sesji nadzwyczajnej a jej celem jest jak najszybsze umożliwienie wykorzystania otrzymanych środków finansowych.

Mówca dodał, że nie widzi zasadności omawiania kwestii przyjmowanych pieniędzy na poszczególnych komisjach gdyż je otrzymujemy a nie wydajemy. Zgodnie z procedurą można głosować nad podjęciem uchwały bez opiniowania przez poszczególne komisje.

 

Radny Andrzej Kasprzyk, mimo wyjaśnień Przewodniczącego Rady uważa, że posiedzenia komisji powinny się odbyć, aby zapoznać się z projektem który przedstawiłby Skarbnik lub Zarząd Powiatu.

 

Na obrady przybył radny Stefan Stencel.(16 obecnych)

 

W związku z brakiem kolejnych pytań Rada Powiatu obradowała według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. 
 6. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 157.

 

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Dyskusja:

 

Radny Mariusz Król – zapytał, o termin sfinalizowania zakupu ambulansu na który szpital otrzymał dofinansowanie? Z jego obecnej wiedzy wynika, że przetargi były ogłoszone, natomiast nie zna wyników.

Pan Rafał Spachacz – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy  odpowiedział, że dotacja na zakup ambulansu specjalistycznego udzielona jest przez Ministra Zdrowia. Czas przygotowania zabudowy ambulansu wynosi od kilku do kilkunastu tygodni. Dyrektor ogłosił 5 przetargów. Firmy, które mogą dostarczać zabudowy ambulansów w odpowiednim standardzie potrzebują więcej czasu na realizację zadania. Szpital jest w kontakcie z ministerstwem ponieważ chce zachować jakość zamawianego pojazdu. Minister zdrowia za pośrednictwem Departamentu Obronności i Ratownictwa Medycznego zaproponował, przesunięcie środków jako wydatków niewygasających dzięki czemu nie trzeba bedzie zmniejszać kryteriów jakościowych. Ambulans zostanie dostarczony z opóźnieniem, natomiast zachowa wysoki standard wyposażenia. Mówca dodał również, że sprawa zakupu ambulansu jest na bieżąco monitorowana.

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych  16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XV/106/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 4, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 158.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XV/107/2019  z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.Uchwała stanowi załącznik nr 6, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XV nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 Przewodniczący Rady

Piotr Gałan

 

Protokółowała:

Paulina Majchrowicz

 

 

Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 26 października 2019 roku

 

BR.0002.10.2019

 

Protokół Nr XIV/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 26 października 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1630.

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów. 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan - powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zawnioskował o wycofanie z porządku obrad:

•pkt 12 – podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości położonej w mieście Słupcy objętych prawem użytkowania ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, 

•pkt 13 – podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, 

•pkt 14 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019,

•pkt 15 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 - 2035.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie programu obrad o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja baz danych oraz doskonalenia obsługi klienta Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy, jako pkt 14.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski.  

Rada Powiatu w obecności 15 radnych 7 głosami „za”, przy głosach 8 „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” odrzuciła wniosek dotyczący usunięcia z porządku obrad punktu 12 tj. „podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości położonej w mieście Słupcy objętych prawem użytkowania ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu 7 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących” odrzuciła wniosek dotyczący usunięcia z porządku obrad punktu 13 tj. „podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu 5 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” odrzuciła wniosek dotyczący usunięcia z porządku obrad punktu 14 tj. „podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Rada 6 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” odrzuciła wniosek dotyczący usunięcia z porządku obrad punktu 15 tj. „podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Rada jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja baz danych oraz doskonalenia obsługi klienta Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Wobec powyższego obrady przebiegała według następującego porządku: 

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum. 

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 września 2019 r.                           

5.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

6.Sprawozdanie z działalności Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie za 2018r i I półrocze 2019 r.

7.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2018 – 2020.

8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

9.Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020.

11.Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

12.Podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości położonej w mieście Słupcy, objętej prawem użytkowania ustanowionym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja baz danych oraz doskonalenia obsługi klienta Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy

15.Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja baz danych oraz doskonalenia obsługi klienta Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021 – 2027.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego. 

19.Wolne głosy i wnioski.

20.Zakończenie obrad.   

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 września 2019 r.                           

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIII/2019 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 września 2019 roku. Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 września 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Sprawozdanie z działalności Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie za 2018 r i I półrocze 2019 r.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie za 2018 r. i I półrocze 2019 r.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie za 2018 r. i I półrocze 2019 r. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  7

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2018 – 2020.

 

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

 

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.

 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2018 – 2020. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  8

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

 

Opinia Komisji o informacji:

 

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że komisja jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

 

Dyskusja:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – serdecznie pogratulował zespołowi przygotowującemu rozpatrywany materiał, gdyż jest opracowany bardzo starannie, wnikliwie i precyzyjnie. Jest to bardzo dobry materiał na stworzenie systemu obsługi oświaty pod kątem księgowym i zintegrowanego systemu oświaty. Dokładając do niego tylko element finansowy można zbudować bardzo ciekawe kompendium do przebudowy systemu obsługi księgowej w oświacie na terenie powiatu.  Mówca poprosił, aby Zarząd Powiatu wykorzystał ten materiał. 

W związku z brakiem innych głosów na temat rozpatrywanej informacji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożony materiał. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  9

Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

 

Pan Starosta przedstawił, informację na temat analizy oświadczeń majątkowych osób, które zgodnie z ustawą zobowiązani są do ich składania na jego ręce. Treść przedstawionej informacji stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych składanych na jego ręce przez radnych Rady Powiatu Słupeckiego w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący poinformował, że odnośnie analizy oświadczeń majątkowych otrzymał również informacje od Wojewody Wielkopolskiego (oświadczenia Starosty i Przewodniczącego Rady), Naczelnika Urzędu Skarbowego 

w Słupcy i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie. Niniejsze pisma są do wglądu w Biurze Rady. Zapytał, czy radni mają pytania do przedłożonych informacji?    

 

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się  i przyjęła do wiadomości przedstawione informacje. 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/97/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie . Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/98/2019 z dnia 24 października 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości położonej w mieście Słupcy, objętej prawem użytkowania ustanowionym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Dyskusja: 

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że zapoznał się z uzasadnieniem powyższej uchwały i w treści uchwały wyraźnie wskazany jest element rozwiązania, który jest proponowany, czyli jeśli istniejący budynek nie będzie służył działalności statutowej szpitala, należy podjąć uchwałę o rozwiązaniu umowy użytkowania w części dotyczącej oznaczonej działki i oczywiście w dalszej perspektywie zapewne jej sprzedaży. Powiedział, że dopiero dziś rano pocztą elektroniczną otrzymał pierwotną umowę związaną z dzierżawą nieruchomości, jednak nie otrzymał wyrysu działek.  Projekt rozpatrywanej uchwały będzie konsekwencją uchwały dotyczącej zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, gdyż w umowie pierwotnej z 27 lipca 2004 roku powiat, czy też szpital oddaje grunty w dzierżawę natomiast podmiot, który od nas dzierżawi ma prawo do wybudowania obiektu, który ma prawo użytkować i zmniejszać jego wartość o wielkość odpisu amortyzacyjnego. Obiekt został wybudowany według dzierżawcy za kwotę ok. 1 700 000 zł. po odpisach amortyzacyjnych zgodnie z przedstawionymi danymi księgowymi wartość wykupu określono na  1 116 000 zł. Radny powiedział, że jego zdaniem należałoby rozważyć możliwość kontynuowania umowy dzierżawy z wymienionym podmiotem. 

Na Komisji Budżetu mówca usłyszał, że konsekwencją tego, iż dziś powiat wykupi tę nieruchomość, a potem ją sprzeda będzie możliwość pozyskania większych środków finansowych. Radny powiedział, że chciałby Radzie zwrócić uwagę na trzy aspekty:  pierwszy – na terenie istniejącego szpitala nagle pojawi się podmiot zewnętrzny, który bezsprzecznie już będzie właścicielem; po drugie – gdybyśmy wykupili ten obiekt za 1 100 000 zł. to możemy w tym obiekcie uruchomić dodatkowy ZOL, być może leczenie chemioterapią. Z umowy dzierżawy z 2004 roku wynika, że ówczesne władze wywalczyły bonus w postaci 500 000 zł. za prawo kontynuowania przez nich, czyli dzierżawca zapłacił 500 000 zł. + VAT, żeby mógł dalej z niej korzystać + oczywiście stawkę określoną z tytułu podatku związaną tylko i wyłącznie z dzierżawą metra kwadratowego. Dzisiaj te stawki są na poziomie 30/40 zł./m2, z wyrysu działek wynika, że jest tam ok. 640 m2  to wynikałoby z tego, że powiat miałby przychód na poziomie ok. 2 400 000 w przeciągu 10 lat, czyli zwróciłby się wykup. Moglibyśmy wielkość czynszu dać pod kredyt i pozyskać kredyt od banku na dofinansowanie zakupu niezbędny potrzebnych urządzeń do leczenia naszych mieszkańców. Oczywiście tę nieruchomość można sprzedać, ale kto nam zagwarantuje, że w tym miejscu nie zostanie zbudowana konkurencja dla nas. Umowa z 2004 roku gwarantowała, że z chwilą gdy piętnastoletni okres minie strony ponownie staną do negocjacji, dlatego mówca proponuje, aby wznowić negocjacje i starać się przedłużyć umowę o kolejne 15 lat, ale nie sprzedawać. Sprzedaż budynku ze stacją dializ jest jednorazowa, pozbywamy się majątku, a możemy spokojnie wygenerować dodatkowe pieniądze. Oddawać taki obiekt, taki punkt jest zbyt pochopną decyzją, zawsze można sprzedać, radny namawiał na kontynuację dzierżawy. Jeśli będzie trudna sytuacja w szpitalu, to zawsze można pomyśleć o tym w ostateczności, ale dzisiaj oddawanie tak dobrze zbudowanego i położonego obiektu w jego odczuciu jest błędem. Mówca zwracając się do  Wysokiej Rady poprosił o przemyślenie tego w trakcie podejmowania uchwały. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży  są skądinąd potrzebne, ale żeby nie zostały one „przejedzone”. Być może przyjdzie taki moment, ale dzisiaj mamy  ok. 900 000 zł. wolnych środków + 300 000 zł. może dołożyć szpital i możemy za własne środki wykupić, po wartości księgowej, czyli 1 100 000 zł. od dotychczasowego dzierżawcy wymieniony obiekt i zadecydować o nim według własnych potrzeb w sposób wyważony i gospodarczy.

 

 Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że niedawno media lokalne poinformowały o sytuacji, która nastąpiła przed kilkoma tygodniami, a mianowicie braku zgody pana burmistrza Michała Pyrzyka na zwolnienie szpitala z podatku od nieruchomości, wcześniej Burmistrz odrzucił prośby o umorzenie zaległości. Tym samym nastąpił „koniec”, jeśli chodzi o przychylność ze strony władz miejskiej odnośnie wszelkich planów dotyczących modernizacji szpitala. Kolejna sprawa to tysiąckrotne zwiększenie opłaty za śmieci, które to szpital musi ponosić w związku z tym, że deklaracja śmieciowa złożona przez słusznie odwołaną z początkiem tego roku panią dyrektor szpitala opiewała na niewielką kwotę. Obecnie szpital płaci realne koszty wywozu i oczywiście władze miasta tej kwoty nie zmniejszą. Działka szpitalna jest działką dużą, w tej chwili można by powiedzieć, że zbyt dużą jak na potrzeby tej instytucji. Dobry gospodarz planuje swoje działania w ten sposób, że płaci podatki, które są konieczne do płacenia, natomiast nie musimy płacić podatków za stare, grożące zawaleniem garaże, które słusznie zostały niedawno rozebrane. Nie musimy też płacić podatku za tę część nieruchomości, która nie jest potrzebna szpitalowi do prowadzenia działalności statutowej. Szpital, działalności statutowej w budynku i na działce, która zostanie wydzielona, a na której znajduje się stacja dializ nie prowadzi; „sztuczna nerka” nie znajduje się w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Firma Fresenius Nephrocare od 15 lat prowadzi tam działalność w zakresie tzw. „sztucznej nerki” i kontrakt na prowadzenie tego typu działalności z Narodowym Funduszem Zdrowia ma na dalsze lata. Obecnie kończy się umowa dzierżawy, którą szpital zawarł 27 lipca 2004 roku i teraz mamy możliwość wykupienia tych nakładów, które zostały przez tę firmę poczynione, a następnie sprzedać tę nieruchomość na przetargu nieograniczonym temu podmiotowi, który będzie zainteresowany prowadzeniem tego typu działalności. Obecnie czynsz wynosi 10 zł. za metr2, czyli dla powierzchni 500 m2 szpital zyskuje netto 5 000 zł. Wartości czynszów w szpitalu są różne, ale chyba nie zdarza taki czynsz, który wynosiłby 40 zł. za m2. Operat szacunkowy wykonany przez firmę zewnętrzną, wycenia wartość tej nieruchomości według stawek obowiązujących na terenie naszego powiatu. 

Mówca odnosząc się do sugestii utworzenia w tym budynku dodatkowego ZOL-u lub chemioterapii powiedział, że najpierw trzeba mieć kogoś, kto nam za to zapłaci albo nam to zorganizuje. Obecnie funkcjonujący Zakład Opiekuńczo - Leczniczy został zorganizowany w rekordowym tempie 3 miesięcy w momencie, kiedy pojawiła się informacja, że Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza przeprowadzić postępowanie konkursowe i jest szansa na zawarcie takowej umowy. Kontrakt ten został zawarty na 17 łóżek i tyle też łóżek będziemy mieli przez najbliższe lata, ponieważ konkursy nie są ogłaszane corocznie. 

Następnie odpowiadając na pytanie: „czy przedłużanie umowy byłoby dla powiatu korzystne na dotychczasowych warunkach, nawet z zwiększeniem tego czynszu dzierżawnego” – Starosta odpowiedział, że pewnie tak; natomiast bardziej korzystna może być sprzedaż. Jeśli zakładamy, że ten czynsz nawet dwukrotnie by się podniósł to i tak nie uzyskalibyśmy takiej kwoty, która padła w rozmowach z Firmą Fresenius Nephrocare od marca tego roku. Rozmowy prowadzone są regularnie, firma widzi możliwości dalszego funkcjonowania na terenie naszego powiatu i posiada ku temu kontrakt z NFZ. Przy ciągle zmieniających się technologiach nie wiemy jak długo tego typu dializowania będzie jeszcze dominowało na rynku usług medycznych. W Czechach np. w tej chwili stacje dializ tego typu odchodzą do lamusa, większość dializ dokonywana jest w warunkach domowych. 

Jesteśmy w przededniu oddania do użytku nowej części szpitala, przybędzie nam około 4000 m² powierzchni, za nią będziemy płacić, będziemy ją utrzymywać. Jest to obiekt zbudowany w najwyższym standardzie, z pełną klimatyzacją, ze wszystkimi szykanami, które wiążą się z funkcjonowaniem supernowoczesnych technologii medycznych. Mówca zapytał, czy dobry gospodarz, który na „w rogu” swojej nieruchomości kawałek, który sąsiad chce kupić nie weźmie tego pod uwagę w sytuacji, kiedy ma do zakończenia remontu. Oczywiście, że sprzedaje się raz, ale ta część nie jest nam niezbędna do wykonywania zadań statutowych szpitala, natomiast potrzebne są na pieniądze, które możemy uzyskać z tej sprzedaży. Środki finansowe  potrzebne będą w przyszłym roku na wkłady własne, kiedy będziemy występować do Premiera o kolejne środki z rezerwy budżetu państwa. W tym roku udało nam się pozyskać 1 300 000 zł.; w przyszłym roku będziemy składać wniosek na 5 000 000 zł. jest szansa na uzyskanie takiej pomocy, jednak musimy posiadać ok. 1 000 000 zł. na wkład własny. Środki te musimy mieć wpisane do projektu przyszłorocznego budżetu, dlatego mówca ponowił apel o to, aby Radni wyrazili zgodę na to, aby tę nieruchomość od szpitala przejąć. 

Radny Przemysław Niezbecki – w uzupełnieniu powiedział, że naszego szpital nie stać na to, aby samodzielnie prowadzić stację dializ, tylko tak potężna firma jak Fresenius Nephrocare może coś takiego robić. Poza tym istnieje ryzyko, że za 2 lub 5 lat, firma ta jest w stanie wykupić dowolną działkę w mieście, czy powiecie i tam wybudować kolejną stację dializ, wtedy my zostaniemy z działką i nieruchomością z którą nie będziemy wiedzieli co zrobić i nie będzie nas stać na jej utrzymanie. 

 

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że obawia się tylko tego, że jeżeli powiat sprzeda tę działkę to jaką mamy gwarancję, że to firma Fresenius Nephrocare  ją kupi. Przecież może znaleźć się inny nabywca tej nieruchomości, a przez to zniknęłaby z terenu powiatu stacja dializ, co wtedy stałoby się z osobami które z niej korzystają? 

Starosta – odpowiedział, że w ogłoszeniu przetargowym zamierza umieścić taki zapis, że ta nieruchomość będzie przeznaczone na prowadzenie konkretnej działalności tj. stacji dializ.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że złożył on propozycję, ostatecznością jest zawsze sprzedaż, dlaczego powiat „poszedł” bezpośrednio w sprzedaż skoro mogliśmy podjąć negocjacje w sprawie kontynuacji dzierżawy? W umowie z 2004 roku otrzymaliśmy bonus w wysokości 500 tys. zł.  teraz również mogliśmy o taki bonus zawalczyć, jako wkład własny. Sprzedaje się zawsze raz, dlatego powalczyłby on o kontynuację dzierżawy, o wygospodarowanie tzw. bonusu skoro w firmie Fresenius na tym zależy i w zamian za to zaoferowałby mi kontrakt, czy umowy dzierżawy na kolejne15 lat. Koszty utrzymania szpitala na pewno wzrosną, ale liczymy na to, że przybędzie pacjentów szpitala i w ramach ryczałtu będziemy realizowali jeszcze większą sferę usług w tym nowoczesnym obiekcie. Mówca dodał, że dopiero na Komisji Budżetu dowiedział się, że został wykonany operat szacunkowy dla tej nieruchomości. Natomiast, co do wartości dzierżawy to trudno powiedzieć jaka jest w tej chwili cena 1 m² powierzchni wynajmowanej przez podmioty zewnętrzne skoro nie ma dostępności do tych dokumentów.  Być może gdyby obiekt był nasz dałoby się wynegocjować wyższy czynsz. 

 

Przewodniczący Rady odnosząc się do argumentu ekonomicznego i negocjacji zapytał, czy dobrze zrozumiał, że firma Fresenius jako jedyna ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie stacji dializ na terenie naszego powiatu, więc jako jedyna może dyktować stawki. Jeżeli założymy, że w tym budynku musi być stacja dializ to faktycznie tylko firma Fresenius będzie mogła dyktowała stawki za dzierżawę. Jeżeli my jako Ci, którzy mają dzierżawić będziemy negocjować wyższe stawki to Zarząd Freseniusa może dojść do wniosku, że faktycznie po co płacić wysoki czynsz, jak można wziąć i wybudować sobie nową stację, tym bardziej że 15 lat temu dokładnie tak zrobili. Dzisiaj zastanawiamy się, czy będziemy mieli gotówkę na doposażenie szpitala, który ma 4000 m² przestrzeni, bo jakoś dzierżawcy nie „pchają się” z wykwalifikowanym sprzętem, żeby wejść i zagospodarować tę powierzchnię. Mówca zastanawiał się: czy dzisiaj szpital ma wizję zagospodarowania kompletnej przestrzeni w nowym budynku; czy ewentualna umowa dzierżawy budynku stacji dializ zawierałaby klauzule tyczącą się jego wyłącznego przeznaczenia; czy powiat jest w stanie wynegocjować tak długi – 15 letni kontrakt przy obecnej tak dynamicznej zmianie technologii.  

 

Radny Bogdan Jastrząb – odnosząc się do informacji pana Starosty tyczących się drastycznego wzrostu kosztów na wywóz odpadów komunalnych w szpitalu zapytał, z jakiego to powodu, czy Urząd Miasta podwyższył tak drastycznie stawki, czy wynika to z częstotliwości i zwiększenia ilości wywozu kontenerów?

 

 Pan Starosta – odpowiadając na pytanie dotyczące ryczałtu dla szpitala powiedział, że w tym roku jest on mniejszy, dlatego że poprzednia pani dyrektor nie była w stanie dopilnować tego, żeby wykonano wszystkie procedury w takim zakresie, żeby ten ryczałt został w 100 % wykonany. Wykonano go w 94 % i teraz szpital słupecki jest jedynym w Wielkopolsce, który dostaje mniej pieniędzy z NFZ na procedury, które wykonuje w ramach umowy sieciowej niż w roku ubiegłym. To założenie jest dobre, że będą nowe usługi i będą w związku z tym dodatkowe przychody tylko, że ich nie będzie w tym roku i nie będzie ich jeszcze w roku przyszłym.

 

Radny Przemysław Niezbecki – wyjaśniając stwierdzenie tyczące „dyktowania cen usług przez firmę Fresenius” powiedział, że pacjenci dializowani mają dializy refundowane w ramach NFZ. Nie możemy tutaj mówić o czymś takim, że firma Fresenius dyktuje ceny leczenia pacjentów. Pacjenci, nie tylko z naszego powiatu korzystają z tego miejsca, gdyby nie było firma Fresenius i stacji dializ to nasi pacjenci mieliby być jeździć na dializy do Wrześni, Pleszewa czy Poznania.  

 

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiadając na pytanie tyczące się opłat na wywóz odpadów komunalnych powiedział, że  szpital uiszczał opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji złożonej w 2013 roku przez ówczesną panią dyrektor Iwonę Wiśniewską, która obowiązywała do roku 2019.  Miesięczna opłata z tego tytułu wynosiła 1 176 zł. i stanowiła odzwierciedlenie w ilości zakwaterowanych kontenerów na śmieci, ta deklaracja została podpisana z świadomością kodeksu karno – skarbowego z tytułu opłat lokalnych, które uiszczane są do Miasta Słupcy. Wraz ze zmianą Dyrekcji szpital zastał przynaglony do korekty deklaracji z roku 2013 jako argumentację podano, że na wniosek pana Burmistrza firma została zobowiązana do nie wywożenie śmieci w ilości dotychczasowej, dlatego że deklaracja jest niezgodna ze stanem faktycznym. Została złożona korekta deklaracji do wysokości 4 140 zł.  natomiast nadal nie było to satysfakcjonujące dla Urzędu Miasta, ponieważ pod rygorem braku odbioru odpadów komunalnych szpital zastał zobligowany do złożenia deklaracji, która odzwierciedla ilości dwóch pojemników 7 000 litrowych, 8 × odbieranych w miesiącu zgodnie ze stanem faktycznym, co obejmuje kwotę 11 040 zł miesięcznie. Dokonując symulacji księgowy obliczono, że w tym roku różnica wyniesie blisko 90 000 zł. więcej z tytułu odpadów, a ani częstość ani ilość wytwarzanych odpadów od roku 2013 się nie zmieniła. Wzrostu kosztów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w cyklu rocznym wyniesie ok.  120 000 zł. więcej. 

Pan Dyrektor odnosząc się do poruszanej w dyskusji kwestii dotyczącej chemioterapii powiedział, że zobowiązany przez Pana Starostę podjął rozmowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w kwestii umożliwienia chemioterapii stacjonarnej. W odpowiedzi uzyskał informację, że premiowane są ośrodki wysoko referencyjne, które tych zabiegów mają dużo i połączone są z oddziałami zabiegowymi, które są w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwo takiej terapii. W związku z tym, ani w tym roku, ani w kolejnym płatnik publiczny nie widzi możliwości udzielenia świadczeń w zakresie dziennej chemioterapii.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że takie dyskusje powinny się odbywać wcześniej na komisjach, dlatego pan radny Kasprzyk wnioskował o wycofanie tego punktu z porządku obrad. Tego typu dyskusje mogłyby się odbywać na komisjach, a nie informować radnych na 5 minut przed sesją o tak ważnej kwestii.  Mówczyni powiedział, że w trosce o pacjentów korzystających ze stacji dializ w Słupc uważa, że nie powinniśmy sprzedawać tej nieruchomości. 

Radny Przemysław Niezbecki – odnosząc się do kwestii śmieci chciał się upewnić, czy dobrze rozumie, iż od 2013 roku szpital, jakby za akceptacją obu stron, Urzędu Miasta i szpitala zaniżał 800 krotnie kwotę deklarowaną za wywóz śmieci, bo szpital nie zwiększył śmieci w tym okresie. W związku z tym należy rozumieć, że od 2013 roku Miasto dotowało szpital 120 000 zł w postaci zaniżonych faktur za śmieci.  Od 2019 roku zmieniła się Dyrekcja, zmienił się układ polityczny w powiecie i wychodzi na to, że zmieniło się nastawienie Miasta do szpitala. O resztę wniosków poprosił, aby sami Państwo sobie wyciągnęli.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że obecnie jesteśmy wszyscy za tym, abyśmy się stali właścicielami tego budynku, żebyśmy go zakupili. Natomiast, co do sprzedaży to będą następne uchwały, będą te uchwały dopiero podejmowane, jeżeli się te rozmowy, o których już wszyscy mówią potoczą się w korzystnym dla nas kierunku. Skoro się nie potoczą to my nic nie tracimy, nadal jesteśmy właścicielem tego budynku i będziemy dopiero wtedy podejmowali decyzje, co z nim robimy. Obecnie już wszyscy mają pomysł na rozwiązanie, co z tym budynkiem zrobić, a tak naprawdę to poczekajmy jeszcze może 2/3 miesiące i dopiero wtedy będziemy tę decyzję podejmowali, czy sprzedajemy, czy idziemy w innym kierunku. 

Pan Starosta powiedział, że słupeckiej stacji dializ nic nie grozi, ani im, ani nic nie grozi kontraktowi, który firma Fresenius ma podpisany na realizację tego typu usług medycznych z NFZ w tym konkretnym miejscu.  Mówca rozumie obawy, ale są one absolutnie bezpodstawne, bezzasadne, niezależnie od formy prawnej w jakiej będziemy wydzierżawiać czy zbywać tę nieruchomość. 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na początku sesji prosił, aby punkt ten został wycofany z porządku, ponieważ już na komisji budżetowej radni doszli do wniosku, że ta uchwała uruchamia proces sprzedaży, nie ma tam koncepcji dzierżawy lub też otwarcia do negocjacji na podstawie których dokonujemy wyboru  dzierżawa, czy sprzedaż.  Dziś droga elektroniczną otrzymał on pierwotnie umowę dzierżawy, dlatego też może o niej dyskutować. Zadaniem Rady jest patrzeć pod kątem tego, co się może wydarzyć, mówca zakłada najbardziej optymistyczny scenariusz, że firma Fresenius będzie kontynuowała dializy w naszym powiecie.  Na koniec radny powiedział: „skoro mamy człowieka, który otwiera nam drzwi do Premiera to może otworzy nam drzwi do Narodowego Funduszu Zdrowia”.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że uważa iż dobrze się stało iż punkt ten nie został wycofany z porządku obrad, wiemy jaki to jest poważny problem – stacja dializ. Może dobrym rozwiązaniem byłoby przeniesienie tego punktu na kolejną sesję, wcześniej przedyskutowanie go na komisjach, ponieważ teraz Radni dowiadują się pewnych rzeczy o których wcześniej nie wiedzieli.

Pan Starosta powiedział, że uchwała, którą dzisiaj wnosimy pod obrady rzeczywiście nie przesądza o tym, jaki będzie kierunek dalszych działań, ale ona przesądza o tym, że powiat będzie przejmował od szpitala umowę dzierżawy, która obecnie funkcjonuje między szpitalem, a Freseniusem.  Nie ma potrzeby odwlekania dyskusji na ten temat w przyszłości, ponieważ Wysoka Rada będzie procedować w listopadzie nad następnym projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania szpitala przez powiat słupecki. Temat ten bez wątpienia może być procedowany na komisjach w ciągu najbliższego miesiąca przed kolejnym posiedzeniem Rady, natomiast dzisiejsza uchwała jedynie pozwala przejąć umowę.

Radny Andrzej Kasprzak – zapytał, czym skutkuje podjęciem tej uchwały w zakresie elementu zasadniczego, ponieważ Rada tą uchwałą wyraźnie wskazuje sposób zagospodarowania tej nieruchomości?

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny odpowiedział, że podjęcie tej uchwały jedynie pozwala na przejęcie umowy dzierżawy od szpitala przez powiat, po to żeby w przyszłości zrealizować plan o którym jest tutaj mowa. Podjęcie dzisiaj tej uchwały nie przesądza wszczęcia procedury dotyczącej sprzedaży tej nieruchomości.  

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę. 

Obrady opuścił radny Stefan Stencel (14 obecnych).

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości położonej w mieście Słupcy, objętej prawem użytkowania ustanowionym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych 8 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XIV/99/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie nieruchomości położonej w mieście Słupcy, objętej prawem użytkowania ustanowionym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Pan Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaakceptowała program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Dyskusja: 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Budżetowej sądził, że ten program naprawczy trafi pod „nasze” obrady – nie trafi Mówca w zakresie koncepcji programu naprawczego zgodził się ze stwierdzenie, które jest mocno tutaj artykułowane tj. wielkość straty za 2018 rok. Program naprawczy powinien zakładać trzy elementy: pierwszy – optymistyczny w zakresie 3 lat jak następuje rozliczenie straty: ¼, czy całość rozliczenia straty w trzecim roku w pierwszym roku, drugi roku; drugi – mniej optymistyczny w rok 2019 zakończy się stratą i wtedy co?;  i trzeci jeszcze mniej optymistyczny – nie wyjdzie nam rozliczenie straty i co wtedy? Zdaniem mówcy należy to wyraźnie napisać, żeby móc rozliczyć organ, osobę prowadzącą szpital to musi być wyraźnie wskazane w jaki sposób, w jaki okresach rozliczeniowych – kalendarzowych, będzie ta strata rozliczana. W programie jest dość dużo napisane ładnie, piękną prozą, naokoło.

Przewodniczący Rady zapytał, czy „my” jako Rada mamy wpływ bezpośredni na budżet szpitala i możemy ocenić program naprawczy w zakresie jego finansowania, czy tylko i wyłącznie pod względem merytorycznym? Projekt uchwały został skierowany tylko do komisji zdrowia, a pominął komisji budżetu być może dlatego, że Rada nie ma bezpośredniego wpływu na budżet szpitala.

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że osobiście uważa, iż program naprawczy nie jest napisany „na okrągło” jest konkretne czarno na białym napisane co należy zrobić, żeby program naprawczy wdrożyć i zredukować zadłużenie szpitala.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że również ma uwagi do przedłożonego programu, ponieważ jej zdaniem brakuje w nim liczb, jest za to w nim bardzo dużo opisów. Jednak zdaniem mówczyni powinniśmy skupić się również na liczbach, bo jeżeli, szpital miał stratę 500 tys. zł. to musimy tak pokazać w liczbach przez następne trzy lata w jaki sposób została ona zniwelowana. Jeśli natomiast była mowa o tym, co ma powiat do budżetu szpitala, to ma bardzo dużo, bo będzie on musiała pokryć wykazaną stratę, powyżej pewnej kwoty. 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, z tego iż Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu programu naprawczego wynika, że jest ona organem decyzyjnym, dlatego należy wnikliwie i dogłębnie przeanalizować aspekt finansowy, jeśli wyraźny sposób jest wskazana wielkość straty to mówca oczekuje on nie planu, który może go podbudować tylko trzech wersji. Program naprawczy nie może zakładać tylko jednego rozwiązania i przy tym muszą się pojawić cyfry, ponieważ może się okazać, że przy tej napiętej sytuacji nastąpi wygenerowanie straty za 2019 rok. We wrześniu Rada została poinformowana o dobrym wyniku finansowym tylko 52 000 zł. straty za 9 miesięcy, gdzie przewidywana strata była na poziomie 1 600 000 zł. , czyli różnica diametralna.  Jednak Rada nie jest od tego, żeby „karmić się” optymistycznymi wersjami w tym wszystkim muszą być cyfry, z tych cyfr będziemy potem mogli rozliczyć dyrektora szpitala.

Radny Przemysław Niezbecki – dodał, że jego zdaniem Rada Powiatu nie powinna w ogóle dyskutować nad tym programem.  

Pan Rafał Spachacz – powiedział, że program naprawczy jest konsekwencją tzw. ustawy o dekomercjalizacji, która weszła w życie w minionej kadencji rządu, która zabroniła przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe i art. 59 ustawy o działalności leczniczej stanowi, że jeżeli strata za rok poprzedni występuje, należy po raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który został przedłużony do końca maja przygotować program naprawczy. Ustawodawca nie precyzuje w jakiej formie ma być on przedłożony Radzie. Z uwagi na to, że w tym programie nie ma symulacji finansowych zapewne nie trafiło to na komisje budżetu, jednak w tym programie tych symulacji finansowych na dzisiaj być nie może. System jest „płynny”, otrzymujemy kolejne pieniądze ze strony płatnika i my nie jesteśmy w stanie przewidzieć dzisiaj, jakie będą wzrosty wyceny świadczeń.  Szpital dąży do tego, żeby wzmocnić sprzedaż usług medycznych dlatego w tym celu zostały wprowadzone pewne zmiany na oddziałach. Jeżeli chodzi o symulację kosztową na trzy kolejne lata to byłoby to niemożliwe do wykonania, dlatego że nie odpowiadałoby stanowi faktycznemu m.in. dlatego, że pojawiają się dodatkowe środki z tytułu dotacji termomodernizacyjnej, dotacji na karetkę, dotacji z rezerwy Premiera; zaczyna się kwestia amortyzacji i zmiany wartości bilansowych i szpital nie jest w stanie przewidzieć zdarzeń gospodarczych, które dzieją się niemalże z miesiąca na miesiąc. Programy, nie jest planem budżetowym tylko odpowiedzią na zdarzenia, które wydarzyły się w roku 2018 o wykonaniu i realizacji jego będzie można mówić w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Jak wynika ze sprawozdania na 22 października br. szpitala osiągnął stratę zaledwie na poziomie minus 50 000 zł. co przewyższa wzrost opłat chociażby za śmieci. Szpital nie ma żadnego zadłużenia, co jest niewątpliwie podparte bardzo ciężką pracą całego zespołu szpitala, za co serdecznie mówca im podziękował. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu 8 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIV/100/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja baz danych oraz doskonalenia obsługi klienta Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w pełni pozytywnie zaakceptowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały rozpatrywanej uchwały. 

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/101/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja baz danych oraz doskonalenia obsługi klienta Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 150, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 155. 

 

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po wnikliwej analizie niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. 

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2019. Autopoprawka stanowi załącznik nr 26, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XIV/102/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

P u n k t  16

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 151, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 156.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po wnikliwej analizie niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 30, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XIV/103/2019  z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021-2027. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Powiatu Rawickiego zwróciła się z prośbą o poparcie inicjatywy podjętego przez nich przez nich apelu skierowanego do Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021-2027. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku i Regionalnego Programu Operacyjnego, dlatego podjęcie tego stanowiska zwróciłoby uwagę na potrzeby rozwoju wszystkich samorządów terytorialnych, w tym również naszego powiatu oraz niezbędnych ku temu środków unijnych. Stanowisko było przedmiotem obrad wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu, nie wniesiono do jedno w treści żadnych uwag.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do treści uchwały? 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021-2027.

 Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/104/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021-2027. Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w związku ze złożeniem rezygnacji przez radnego Mariusza Króla z członkostwa w Komisji Rewizyjnej zachodzi konieczność uzupełnienia jej składu, ponieważ zgodnie ze statutem liczba członków tej komisji winna wynosić 5 osób. Mówca poprosił o zgłaszanie kandydatów.

Radny Bogdan Kukulski – zgłosił kandydaturę radnego Przemysława Niezbeckiego.

Radny Przemysław Niezbecki wyraził zgodę na kandydowanie i pracę w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Przemysława Niezbeckiego do składu Komisji Rewizyjnej.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła kandydaturę radnego Przemysława Niezbeckiego do składu Komisji Rewizyjnej. Wykaz imiennego głosowania radnych nad kandydaturą stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwał w sprawie  zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/105/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  19

Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali instrukcję korzystania z portalu www.materialy.powiat-slupca.pl. w kopertach znajdą się loginu i hasła dostępu. Od tej pory wszelkie materiały, dotyczące obrad Zarządu Powiatu i sesji Rady umieszczone będą na tym portalu, gdzie każdy z państwa radnych będzie mógł je pobrać. W przypadku pojawienia się problemów lub niejasności proszę kontaktować się z informatykiem Starostwa, numer telefonu do kontaktu został podany na ostatniej stronie instrukcji.

Radna Anna Czerniak – powiedziała, że jako radna z okręgu Miasta Słupcy chciała zaapelować i poprosić pana Starostę, żeby mimo różnic, które są między panem i panem Burmistrzem nadal kontynuować tę współpracę z władzami Miasta Słupcy. Obecna sytuacja wynika z wielu przyczyn, ale zdaniem radnej może byłoby warto, żeby w sesji Rady Miasta Słupcy wziął również kiedyś udział pan dyrektor szpitala i może wyjaśniłoby obecną sytuację, jaka również przedstawił sprawę rozbudowy szpitala i dalszych inwestycji szpitalnych. Zdaniem mówczyni może warto byłoby zastanowić się również nad tym, żeby w sesjach poszczególnych gmin wziął udział dyrektor szpitala słupeckiego. 

Starosta powiedział, że gotowość do współpracy jest, o czym świadczą choćby inwestycje prowadzone przez powiat na terenie Miasta Słupcy, czyli przebudowa ulicy Sikorskiego, która dużymi krokami zmierza ku satysfakcjonującemu rezultatowi. 

Powiedział, że w poniedziałek spotyka się z panem Burmistrzem w sprawie wspólnych Miejsko – Powiatowych obchodów Święta Niepodległości. 

P u n k t  20

Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XIV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

       

Przewodniczący Rady

Piotr Gałan

  

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

Protokół Nr XIII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 26 września 2019 roku

 

BR. 0002.9.2019

 

Protokół Nr XIII/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 26 września 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1520.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady XIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan - powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji do zmiany porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie treść porządku obrad przedstawionego w zaproszeniu. Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
  29 sierpnia 2019 r.                          
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2019 roku.
 7. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w 2018 roku.
 8. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim
  w 2018 roku i w I półroczu 2019 roku.
 9. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2018 roku i w I półroczu 2019 roku.
 10. Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2018 rok
  i w I półroczu 2019 roku.
 11. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego
  na lata 2014 – 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań
  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  w Powiecie Słupeckim w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. 
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

Rada Powiatu na stan 12 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Na obrady przybyli radny Stefan Stencel i radny Andrzej Kasprzyk (14 obecnych).

 

P u n k t  6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2019 roku zawarta na druku nr 130 omawiana była na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu, zatem poprosił Przewodniczący o przedstawienie opinii.

 

Następnie Przewodniczący  wszystkich Komisji Stałych Rady Powiatu kolejno przestawiali opinie odnośnie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2019 roku. Wszystkie opinie były pozytywne.

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0953/34/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2019 roku wyrażającą opinię o przedstawionej przez Zarząd Powiatu Słupeckiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2019 roku. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Mówca otworzył dyskusję.

 

W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w 2018 roku.

 

Opinia Komisji o informacji:

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

 

Dyskusja:

 

Radny Przemysław Niezbecki – zwrócił uwagę, że w przedłożonej informacji nie ma ani słowa na temat Jeziora Słupeckiego, nie zostało ono nawet ujęte w ramach jezior naszego powiatu. Zdaniem mówcy należy zwrócić się do WIOŚ, że to też jest nasze jezioro i oceną czystości jego wód również należy się zająć.

Pani Małgorzata Modrzejewska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odpowiedziała, że jeżeli chodzi o nasze jezioro słupeckie to jest on tylko przez nas nazwane jako jezioro, ale w rzeczywistości jest to sztuczny zbiornik powstały w wyniku spiętrzenia przekierowanych wód rzeki Meszny. Jezioro to, jest zaliczane do tzw. jednolitej części wód powierzchniowych płynących, tzw. rzecznych. Nie będzie ono wykazane w monitoringu jezior tylko w monitoringu jednolitych części wód płynących.

 

Wobec wyczerpanie tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w Powiecie Słupeckim w 2018 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2018 roku i w I półroczu 2019 roku.

 

Opinia Komisji o informacji:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła analizę i ocenę rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2018 roku i w I półroczu 2019 r.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożony materiał. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2018 roku i w I półroczu 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2018 roku i w I półroczu 2019 roku.

 

Opinia Komisji o informacji:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja bardzo szczegółowo zapoznała się z przedłożoną informacją; jednocześnie wnioskując, aby w przyszłości ta informacja została uzupełniona o element „wkładu własnego” oraz informacji skąd jest on pochodzi. Uzupełnienie materiału o takie dane pozwoli zbudować pełen obrad pozyskanych środków finansowych.

 

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się  i przyjęła do wiadomości przedłożona informację. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2018 roku i w I półroczu 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2018 rok i w I półroczu 2019 roku.

 

Opinia Komisji o informacji:

 

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie przyjęła rozpatrywaną informację. Mówca dodał, że był osobiście, negatywnie zaskoczony ilu ludzi, zwłaszcza starszych jest oszukiwanych przez różnorakie firmy energetyczne, telekomunikacyjne. Wydawałoby się, że to można zobaczyć tylko w telewizji, ale jest to naprawdę masowa sprawa. Należy edukować zwłaszcza młodzież, aby uwrażliwiała swoich rodziców, dziadków, aby nie dawali się naciągać oszustom.

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja
o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2018 rok i w I półroczu 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.

 

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

 

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

 

Wobec wyczerpania tego punktu porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się  i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/93/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy w Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku.

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Pan Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Pan Andrzej Kasprzyk – powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt podejmowanej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/94/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 138, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 141.

 

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po wnikliwej analizie niejednogłośnie przyjęła projekt rozpatrywanej uchwały.

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych  13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2019. Autopoprawka stanowi załącznik nr 18, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XIII/95/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 139, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 142.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po wnikliwej analizie niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 22, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XIII/96/2019  z dnia 26 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – serdecznie podziękował panu Wicestaroście Czesławowi Dykszakowi za zaproszenie na piątkową „radę budowy”, ale niestety ze względów zawodowych nie mógł w niej uczestniczyć. Mówca zapytał o postępy
w rozbudowie szpitala  oraz o wielkość  kwoty do tej pory wydatkowanej na ten cel,
a także kiedy nastąpi wstępny rozruch?

 

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta odpowiedział, że jeśli chodzi o sprawy związane z rozbudową szpitala to na dzień dzisiejszy zaplanowane zostało wykonanie prac dodatkowych, które wynikają ze sporządzanej w maju 2018 roku ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Należy wykonać drogi  przeciwpożarowe, łącznie z placem manewrowym i klatkę schodową przystosowaną do ewakuacji przy połączeniu części „nowej” ze „starą”. Zakończenie tego planu robót przewidziane  jest na 15 listopada. Do tego terminu przewidziane jest również zakończenie prac w pomieszczeniu, w którym obecnie znajduje się stacja transformatorowa wysokiego napięcia, gdyż została wybudowana nowa stancja przy parkingu w pobliżu przychodni. W tym pomieszczeniu powstanie stacja średniego napięcia, gdzie konieczna jest m.in. wymiana drzwi przeciwpożarowych. Poza tym zachodzi potrzeba zakupu kontenera na zamontowanie instalacji gazów medycznych. Obecnie został ogłoszony przetarg na zakup tego kontenera, zakończenie prac z tym związanych określone jest na koniec października. Wszystkie prace związane z zakończeniem budowy szpitala i wszystkich prac dodatkowych pozwalających na wydanie pozwolenia na eksploatację planowane są  na 15 listopada br. Natomiast wszelkie próby związane ze sprawdzeniem obiektu mają być przeprowadzone do 15 grudnia br.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – przypominał protokół ze spotkania z 2 kwietnia br. na którym to przedstawicieli firmy składali deklaracje, a inżynier kontraktu zapewnienia, co do terminu zakończenia inwestycji. Mówca zastanawiał się, czy w takim wydaniu inżynier kontraktu, który nas reprezentuje chciałby budować swój dom,  ponieważ każdy dzień zwłoki zawsze powoduje wzrost kosztów inwestycji. Inżynier kontraktu zapewniał wtedy, że realny termin zejście z placu budowy to 31 lipca 2019 roku, takie padły deklaracje. Radny zapytał, kto zapłaci za inżyniera kontraktu, bo nie tak dawno akceptowaliśmy aneks do umowy? Na spotkaniu 2 kwietnia o wszystkich zagrożeniach związanych z rozbudową zostało powiedziane, o drogach dojazdowych. Mówca uważa, że w takim przypadku trzeba dość rygorystycznie i restrykcyjnie podejść do tego problemu.

 

Przewodniczący Rady – zapytał, czy niedotrzymanie terminów i deklaracji inżyniera kontraktu wiąże się z karami umownymi dla wykonawcy? Czy posiadamy harmonogram, który jest wiążący dla wykonawcy i obliguje go do terminowości i jednocześnie daje nam możliwość egzekwowania kar umownych w przypadku nieterminowości?

 

Radny Andrzej Kasprzyk – dodał, aby budynek został oddany w użytkowanie to takie decyzje są uzgadniane z projektantami, zamawiającym, użytkownikiem i wykonawcą, wszystkie te elementy wymagają czasu. Terminy zakończenia budowy to lipiec, sierpień, połowa września, teraz 15 listopada; zapytał, czy osoba która nas reprezentuje składa poważne deklaracje, bo jak tak dalej pójdzie to będziemy się tak „bawili” do przyszłego roku?

 

Pan Wicestarosta odpowiedział, że prawdopodobnie przedstawiciel inżyniera kontraktu, który wtedy przedstawiał swoją opinie nie do końca był zapoznany
z wszelkimi trudnościami. Nie było przewidzianych jeszcze wiele rzeczy, które wyniknęły z prac związanych z połączeniem „nowej” częścią ze „starą”, są to ogromne komplikacje na temat, których można by mówić kilka godzin.  Dodał, że terminy o które pytał pan przewodniczący są ostateczne, są na to sporządzone aneksy, jeśli nie będą one dotrzymane to wykonawca będzie ponosił wszelkiego rodzaju konsekwencje, takie jak kary umowne, czy inne wynikające z prawa budowlanego.

 

P u n k t  17

 

Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 

 Przewodniczący Rady

Piotr Gałan

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

 

Protokół Nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 sierpnia 2019 roku

BR. 0002.8.2019

Protokół Nr XII/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 29 sierpnia 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1615.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady XII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan - powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Pan Jacek Bartkowiak– Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Słupeckim
  a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (jako pkt 15 porządku),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (jako pkt 16),
 • skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy (jako pkt 17),
 • skargi na działanie Zarządu Powiatu Słupeckiego, (jako pkt 18),
 • autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019,
 • autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 - 2035).

 

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący rozszerzenia porządku obrad o punkt 15 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Słupeckim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad
o punkt 16 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad
o punkt 17 – podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad
o punkt 18 – podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Zarządu Powiatu Słupeckiego, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

 Wobec powyższego obrady przebiegała według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
  27 czerwca 2019 r.                          
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy za 2018 r. i I półrocze 2019 r.
 7. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.:”Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji
  w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Słupeckim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
  w Słupcy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 19. Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. 
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie obrad.  

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XI sesji był do wglądu
w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu
Nr XI/2019 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół
Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Informacja o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Słupcy za 2018 r. i I półrocze 2019 r.

 

 

Opinia Komisji o informacji:

 

Radny Aleksandra Kazuś - Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła informację o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy za 2018 r. i I półrocze 2019 r.

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Informacja
o realizacji zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy za 2018 r.
i I półrocze 2019 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady wraz ze Starostą i panią Aleksandrą Kazuś – Wróblewską w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy wręczyli panu Dariuszowi Mielcarkowi list gratulacyjny i wiązankę kwiatów, składając tym samym serdeczne podziękowanie za długoletnią pracę.

 

Pan Dariusz Mielcarek – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Słupcy powiedział, że dokładnie 1 września, czyli za 3 dni minie 20 lat, gdy objął stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy. Byłem pierwszym wśród dyrektorów „z konkursów”. 20 lat minęło, patrząc na wychowanków, to jedno całe pokolenie. Na początku działalności MOS funkcjonował tylko na terenie miasta Słupcy, przez lata ta działalność została rozbudowana na wszystkie gminy powiatu słupeckiego. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież z całego powiatu słupeckiego. Mówca serdecznie podziękował wszystkim radnym, którzy przez 20 lat wspierali działalność MOS-u w Słupcy, starostom
i zarządom powiatu słupeckiego. Szczególnie wspomniał dwóch radnych tj. pana Jerzego Kowalskiego z Ostrowitego – działacza sportowego, który bardzo mu pomógł w budowaniu struktur sportu szkolnego i serdecznego kolegę Waldemara Miernika, który na co dzień interesował się działalnością i funkcjonowanie MOS-u. Serdecznie podziękował Skarbnikom Powiatu w osobach Tadeusza Kominowskiego
i Józefa Wziętka, którzy zawsze czuwali nad tym, by placówka otrzymywała wsparcie finansowe, tak jest do chwili obecnej.

Pan Dariusz Mielcarek – powiedział, że ma nadzieję iż ośrodek nadal będzie funkcjonował, a jego zastępca będzie podtrzymywał dotychczasowe tradycje. Na koniec w gwoli wyjaśnienia dodał, że nie przechodzi na emeryturę, bo jeszcze nie pora. Serdecznie podziękował panu Staroście za nagrodę.

 

P u n k t  7

Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.

 

 

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.   

 

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawienadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/80/2019 w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.:”Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.

 

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawiedofinansowania opracowania pt.:”Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/81/2019 w sprawie dofinansowania opracowania pt.:”Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

 

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/82/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Przewodniczący Kapituły powiedział, że kapituła i Zarząd Powiatu rekomendują Państwu Radnym uhonorowanie odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” trzy osoby i jedną organizację społeczną. Pierwszy projekt uchwały tyczy się nadania odznaki pani Halinie Ganińskiej, długoletniej szefowej, współorganizatorce i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Powidza, która to organizacja od chwili założenia w roku 1994, aż do chwili obecnej działa na rzecz zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Organizuje wiele seminariów historycznych, publikuje wydawnictwa, które związane są z historią Powidza i okolic. Pani Halina Ganińska jest również od roku 1998 dyrygentem powidzkiego żeńskiego chóru Sonata, który wzbogaca wszystkie lokalne uroczystości i wydarzenia. Promuje gminę Powidz na różnorodnych konkursach, festiwalach
i biesiadach śpiewaczych. Pani Halina Ganińska jest również inicjatorką „Dni Powidza”, które organizowane są nieprzerwanie od 25 lat. Zdaniem kapituły pani Halina Ganińska zasługuje na uhonorowanie tą oznaką, tym bardziej że Towarzystwo Przyjaciół Powidza, w tym roku obchodzi jubileusz dwudziestopięciolecia.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” dla pani Haliny Ganińskiej.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/83/2019 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Pan Jacek Bartkowiak –powiedział, że kolejny wniosek kapituły i zarządu powiatu dotyczy uhonorowanie odznaką pana Jana Gorzkowskiego – działacza  społecznego. Za wkład pracy i pomoc ludziom uhonorowany został niedawno wraz
z żoną Haliną statuetką parafialnego zespołu Caritas. Otrzymał też wyróżnienie arcybiskupa księdza Henryka Muszyńskiego dla czyniących dobro braci. Otrzymał również z rąk metropolity gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka medal zasłużony dla archidiecezji gnieźnieńskiej. Działalność Caritas na terenie Słupcy, a ostatnio również na terenie gminy Ostrowite, to w dużej części zasługa pana Jana Gorzkowskiego. Od wielu lat jest on również działaczem ruchu sportowego
i rozmaitych form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. wcześniej był m.in. jednym z założycieli koła sportowego „Start”. Kieruje akcjami Caritasu, własnym transportem rozwoził nieodpłatnie żywności dla podopiecznych i dzieci z biednych rodzin. Organizuje zbiórki żywności, środków chemicznych. Współpracował na rzecz inwalidów z postaciami, w tym kręgu kultowymi tj. prof. Wiktorem Degą, czy też dr Piotrem Janaszkiem. Zdaniem Kapituły pan Jan Gorzkowski ze wszech miar zasługuje na uhonorowanie odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” dla pana Jana Gorzkowskiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/84/2019 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Pan Jacek Bartkowiak –powiedział, że kolejny wniosek dotyczy pana dr Piotra Szafarka, a zgłoszony został przez Stowarzyszenie ds. walki z nowotworami oraz chorobami układu oddechowego im. dr Romana Grzeszczaka. Charakteryzując osobę kandydata pani doktor i radna Anna Czerniak pisze o pracy pana doktora Szafarka w słupeckim szpitalu rozpoczętej w roku 1983 wówczas jako asystent na oddziale chorób płuc, a później od roku 1994 jako ordynatora tegoż oddziału. Pan dr Szafarek pełnił również funkcję zastępcy dyrektora szpitala ds. medycznych i był współtwórcą stowarzyszenia ds. walki z nowotworami oraz chorobami układu oddechowego im. dr Romana Grzeszczaka, którego głównym celem jest walka z chorobami układu oddechowego i nowotworami. Dzięki działaniom stowarzyszenia przy oddziale chorób płuc powstała sala bronhofiberoskopowa, na której wykonywane są zabiegi diagnostyczne niezbędne do wykrywania m.in. chorób nowotworowych układu oddechowego. Ponadto, pan dr Szafarek był też inicjatorem i czynnie brał udział
w wielu akcjach badań profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia dla mieszkańców naszego powiatu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” dla pana Piotra Szafarka.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/85/2019 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Pan Jacek Bartkowiak –powiedział, że ostatnia propozycja Kapituły i Zarządu Powiatu, dotyczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórowie, która niebawem, bo już w sobotę świętować będzie piękny jubileusz 120-lecia. OSP Zagórów została zawiązana w roku 1899 z inicjatywy dr. Konstantego Kwiryna Lidmanowskiego. Rok później przy OSP powstała orkiestra dęta, która też już ponad 100 lat działa w jej strukturach (obecnie w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie). Obecnie Zagórowska OSP zrzesza ponad 100 druhów i druhen, w tym 40 osób wszechstronnie wyszkolony tworzy jednostką operacyjno-techniczną drugiej kategorii. Jest ona jedyną jednostką w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, która zlokalizowana jest za Wartą. Jest to teren niezwykle wrażliwy na zagrożenie pożarowe są najstarsi z nas pamiętają, wspominając wielki pożar w lasach Nadleśnictwa Grodziec na początku lat 90-tych, gdzie pożar strawił ponad 600 ha lasów, a akcja ratownicza trwała kilka dni. Zagórowscy strażacy uczestniczyli też akcji ratunkowej podczas przerwania wałów na Czarnej Strudze w Kopojnie
i powodzi w Dolinie Warty. Akcja ratownicza była związana z ewakuacją ludności
i zwierząt gospodarskich, a usuwanie skutków powodzi trwało ponad miesiąc. OSP Zagórów jest jednostką przodującą w wyszkoleniu bojowym. Jest organizatorem zawodów sportowo – pożarniczych o randze gminnej a wielokrotnie również powiatowych. Na zawodach w wojewódzkich w Wągrowcu we wrześniu 2010 roku OSP Zagórów zdobyła Wicemistrzostwo Województwa, a w konkurencji sztafet pożarniczych ustanowiła wówczas rekord Polski. Od lat realizuje zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy medycznej. Przez wiele lat przygotowuje dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskim turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”. Od wielu lat swój współorganizuje dużą imprezę „Mikołajki na sportowo i wesoło”, gdzie druhny
i druhowie są głównymi animatorami, a impreza ta gromadzi ponad 500 dzieciaków
i rodziców. Zdaniem Kapituły Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórowie zasługuje na uhonorowanie odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórowie.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/86/2019 w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Słupeckim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt przedmiotowej uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 124. 

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po wnikliwej analizie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Słupeckim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Słupeckim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt przedmiotowej uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 125. 

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/88/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Słupecki, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  17

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 126. 

 

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał uzasadnienie do rozpatrywanego projektu uchwały w następującej treści:
 „W piśmie z dnia 10 lipca 2019 r. skierowanym do Rady Powiatu Słupeckiego, Pan Piotr Podlewski złożył skargę na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Słupcy. Według skarżącego nie uzyskał on odpowiedzi na wystosowane przez niego drogą elektroniczną zapytania dotyczące szkoleń dla osób niepełnosprawnych. Skarga została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupeckiego w dniu 21 sierpnia 2019 r., gdzie wyjaśnienia złożył Pan Mirosław Chudziński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy. Pan Dyrektor poinformował, że sprawdzony został rejestr korespondencji urzędu,
w którym nie odnotowano wpływu żadnych pism od skarżącego. W związku z tym żadne działania w tym zakresie ze strony urzędu nie mogły zostać podejmowane. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje uznanie skargi za bezzasadną.”

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  18

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Zarządu Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Zarządu Powiatu Słupeckiego wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 127. 

 

Radny Jerzy Orchowski – odczytał uzasadnienie do kolejnej rozpatrywanej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi w następującej treści: „W piśmie
z dnia 22 lipca 2019 r. skierowanym do Starostwa Powiatowego w Słupcy, Pani Anna Melcer złożyła skargę na działanie Zarządu Powiatu Słupeckiego. Według skarżącej urząd nie upublicznił zamówienia publicznego na usługę prowadzenia  audytu wewnętrznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zmniejszając tym samym możliwy krąg wykonawców. Pani Melcer zarzuca organowi wykonawczemu działanie na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych, poprzez wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi, niż występującą na rynku usługodawców tej usługi. Skarga została rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słupeckiego w dniu 21 sierpnia 2019 r., gdzie wyjaśnienia złożyła Pani Mariola Landowska – Sekretarz Powiatu. Pani Sekretarz  wyjaśniła, że zgodnie z regulaminem organizacyjnym obowiązującym w urzędzie nie ma takiego obowiązku umieszczania w BIP ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
z audytorem wewnętrznym. Prawo zamówień publicznych reguluje, że do kwoty 30 000 EURO organy nie stosują zapytania ofertowego. Ponadto w tym przypadku został zastosowany tryb konkurencyjny, zostały rozpatrzone trzy oferty z których została wybrana najkorzystniejsza oferta. Skarga o tej samej treści została przez Panią Melcer wystosowana również do około 60 innych jednostek samorządu terytorialnego. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Powiatu  uznanie skargi za bezzasadną”.

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/90/2019 w sprawie skargi na działanie Zarządu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  19

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 122, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 128.

 

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 33 do niniejszego protokołu.

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po wnikliwej analizie niejednogłośnie  przyjęła projekt uchwały.

 

Dyskusja:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że odnosząc się do proponowanych zmian pragnąłbym uzyskać informację bardziej szczegółową w zakresie zwiększenia środków na udzielenie dotacji celowej, związanej z kwotą 110 420 zł tj. na dofinansowanie kosztów inżyniera kontraktu przy rozbudowie SP ZOZ w Słupcy.  Jak również szczegółowych informacji w zakresie pkt 9 wg. jego danych jest to kwota 581 360,73 zł. – wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”, co na tę kwotę się składa? Mówca posiłkując się sporządzonym przez siebie protokołem z roboczego spotkania z dnia 2 kwietnia br. na którym to inżynier kontraktu złożył oświadczenie, iż do końca lipca nastąpi zakończenie budowy i wyjście inwestora. Dzisiaj mamy 29 sierpnia 2019 roku, w jakim zakresie Rada Powiatu będzie jeszcze wydatkowała kwoty na inżyniera kontraktu, jak to długo jeszcze potrwa, jest to 110 000 zł.; czy kwota ta zamyka nasze rozliczenie z inżynierem kontraktu? Mówca poprosił również o informacje rozszerzającą, co składa się na kwotę 581 360,73 zł.? 

 

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta odpowiedział, że jeśli chodzi o dotację na inżyniera kontraktu jest ona w kwocie 110 000 zł. i jest to wynik podpisania umowy przez dyrektora szpitala z inżynierem kontraktu na realizację zadań. Zgodnie
z umową inżynier kontraktu będzie swoje zadanie wykonywał tak długo, dopóki nie będzie inwestycja zakończona. Inwestycja jest realizowana, więc zachodzi konieczność podpisania kolejnej umowy z inżynierem kontraktu, czego dyrektor szpitala dokonał. W kwocie tej, przewidzianych jest 6 opłat miesięcznych, które wynoszą ponad 11 000 zł. i ponad 51 000 zł. kwota końcowa, którą ma uzyskać inżynier kontraktu, po zakończeniu realizacji inwestycji.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że jak dobrze rozumie to z wypowiedzi pana Starosty wynika, iż żeby zamknąć rozliczenie z panem inżynierem kontraktu wymagana jest kwota 110 000 zł. Natomiast koleje pytanie radnego odnosiło się do  oświadczenia inżyniera kontraktu złożonego na spotkaniu roboczym, że do 31 lipca nastąpi zakończenie budowy. Na tym spotkaniu inżynier kontraktu udzielił gwarancji na okoliczność już przeprowadzonych prób wszystkich odbiorów, co się stanie zatem jeśli do końca października nie nastąpi wyjście firmy z placu budowy? Nie nastąpi pełne przyjęcie frontu realizowanych robót, czy umowa ponownie zostanie aneksowana?  Jaka jest tutaj z naszej strony konsekwencja?

Przewodniczący Rady zapytał, czy rozbudowa szpitala i związane z nią terminy, głównie zakończenia inwestycji do końca lipca, to optymistyczna wizja inżyniera kontraktu, czy jednak poruszamy się zgodnie z harmonogramem? Czy mamy przesunięcie w czasie i kiedy zgodnie z harmonogramem zostanie inwestycja zamknięta?

 Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że jeśli chodzi o zapewnienie przez inżyniera kontraktu o zakończeniu inwestycji do końca lipca, wynikało to z aktualnej wtedy daty, bo taka była planowana. Kolejnym aneksem do umowy termin ten został przedłużony do 31 sierpnia i jeśli chodzi o tą datę, to na pewno termin ten nie zostanie zrealizowany do końca. Zasadnicze roboty budowlane – wykończeniowe do 31 sierpnia w 95 % będą wykonane. Natomiast są utrudnienia wynikające z przebić
i połączeń ze starą częścią szpitala, z zamontowaniem nowych urządzeń w których będą znajdowały się gazy medyczne, następnie z doprowadzeniem tej instalacji gazów medycznych do szpitala. Z uwagi na to iż do instalacji nowych urządzeń gazów medycznych nie można wykorzystać obiektu budowlanego, który funkcjonuje na terenie szpitala koniecznym stał się zakup kontenera, który w dalszym etapie trzeba zamontować. W nim będą znajdowały się gazy medyczne doprowadzone do  nowego i starego budynku, dlatego m.in. koniecznym stało się podpisanie kolejnej umowy z inżynierem kontraktu do końca października. Kolejnym utrudnieniem jest nie przygotowanie pomieszczenia do zamontowania stacji średniego napięcia
w pomieszczeniu, w którym do tego czasu znajduje się transformator wysokiego napięcia, dopiero po jego wyprowadzeniu będzie można przygotować to pomieszczenie, zaadaptować i tam zamontować stacje średniego napięcia. W wyniku zgłoszenia wniosku o zatwierdzenie projektu do „Energa” zmieniła ona warunki dotyczące, zabezpieczenia przeciwpożarowego m.in. w tym pomieszczeniu będzie trzeba zamontować dwoje drzwi przeciwpożarowych (dostawa takich drzwi trwało ok. 8 tygodni). Były to prace nieplanowane, które wynikły z końcowych prac związanych z zakończeniem tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje
na to, że do dnia 31 października inwestycja ostatecznie zostanie zakończona.  

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że pan Wicestarosta w swej wypowiedzi potwierdził wszystko to, co zostało powiedziane 2 kwietnia br. przez inżyniera kontraktu pana Stasińskiego, doskonale wiedział on jakie mamy problemy, jednak wtedy składał deklaracje. Czy, jeśli do 31 października inwestycja nie zostanie zakończona, to znowu będziemy aneksować umowę i znowu inżynier kontraktu będzie przez nas finansowany? Są to największe obawy, bo z tego się rozliczamy przed naszymi wyborcami. Inżynier kontraktu winien nas reprezentować i to jemu powinno zależeć na właściwej realizacji inwestycji, jednak nie może on działać na zwłokę, tym bardziej że na spotkaniu 2 kwietnia wyartykułował swoją wolę.

 

Radny Bogdan Jastrząb – powiedział, że śledząc plac budowy naszego szpitala możemy się spodziewać, iż ta inwestycja potrwa chyba do końca roku, gdy z końcem roku się skończy to będzie dobrze. Do tego czasu inżynier kontraktu jest niezbędny, bez niego takiej inwestycji prowadzić nie możemy. Zapytał, gdybyśmy teraz zmienili inżyniera kontraktu na inną osobę to czy koszt byłby ten sam?

 

Obrady opuścił radny Mariusz Król (14 obecnych).

 

Przewodniczący Rady powiedział, że inżynier kontraktu związany jest z pracami prowadzonymi przez wykonawcę wcześniej zawartą umową, tak długo jak wykonawca pracuje, tak długo musimy zatrudniać inżyniera kontraktu. Jeżeli wykonawca jest zobligowany terminami, to tych terminów powinniśmy przestrzegać. Zdaniem mówcy jeżeli wykonawca nie dopełnia terminów, wobec czego nie był kontrolowany należycie przez inżyniera kontraktu i myślę, że na tym poziomie winna się odbywać weryfikacja, a nie jak długo będzie pracował inżynier.

 

Starosta powiedział, że nie możemy udawać, że to jest budowa, która jest od początku do końca zaplanowana i realizowana według harmonogramu, który jest ściśle przestrzegany i nie pojawiają się żadne nowe okoliczności. Projekt rozbudowy szpitala kompletnie nijak miał się do rzeczywistości, stąd też konieczność robót dodatkowych. Przecież to, że dwa budynki szpitala nie były ze sobą połączone w tym projekcie, to nie wymyślił tego ani inżynier kontraktu, ani pan wicestarosta, który
z ramienia Zarządu nadzoruje budowę, ani też pozostali jego członkowie. To, że
w projekcie nie znalazła się nowa rozdzielnia gazów medycznych, to też nie jest jakby nasza odpowiedzialność. Wykonawca robót i inżynier kontraktu zdawali sobie sprawę z tego, że pewne działania będą niezbędne do przeprowadzenia. Natomiast pewne terminy biegną bardzo powoli i pewnych działań nie jesteśmy w stanie przyśpieszyć, wiec z całą pewnością roboty 31 sierpnia nie zostaną zakończone.   

 

Wicestarosta zwrócił uwagę na problemy, o których już wspomniał:
o połączeniu szpitala nowego ze starym, sprawy związane z całym systemem informatycznym, sprawa światłowodów które jak się okazało są za krótkie – trzeba  znaleźć specjalistów w tym zakresie, instalacja elektryczna czy medyczna w starej części szpitala jest w miejscach niezgodnych z planem i należy dokonać jej właściwego przeniesienia.  Mówca zwracając się do radnego Andrzeja Kasprzyk powiedział, że jest mu przykro, iż jest on aktywny tutaj na sesji przed mikrofonami, natomiast z jego zaproszeń na radę budowy nie korzystał. Spotkania te, są bardzo burzliwe i to tam inżynier kontraktu i przedstawiciele powiatu aktywnie walczą o to, żeby prace przebiegały sprawnie – pan na to nigdy nie ma czasu. Również na to, żeby pan przyszedł do mnie, gdy chciałem panu też pewne sprawy pokazać, przedstawić to pan na to nie ma czasu. Może trzeba znaleźć trochę czasu, żeby tym sprawom się przyjrzeć, bo mówcy wcale nie mniej zależy na tym, żeby ten pieniądz publiczny był właściwie wydany, żeby na realizację tej inwestycji było zapłacone jak najmniej.  Na koniec dodał, że jego zdaniem wykonawca tej budowy trafił nam się dobry i staranny w swojej pracy, z czego będziemy mogli być nie tylko my, ale i później nasi następcy zadowoleni.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – podziękował za zaproszenie na radę budowy. Mówca powiedział, że w swej wypowiedzi odnosi się tylko do ustaleń, które zapadły zostały na spotkaniu 2 kwietnia br. poprosił, aby nie odbierać tego osobiście. Odnosząc się do całej inwestycji, to można zawsze znaleźć wytłumaczenie na nieudolność. Wzorujemy się na tych, którzy są najlepsi, bo mówią, że lepiej być ostatnim wśród najlepszych, niż pierwszym wśród całej reszty, której nie dopowiem.   Odnośnie inżyniera kontraktu, to przecież o wszystkich dodatkowych pracach na spotkaniu w dniu 2 kwietnia został on poinformowany i o wszystkim wiedział. Mówca dodał, że jego wątpliwości wynikają z troski o jego wyborców, bo jeśli on nie wykaże się należytą starannością to za 5 lat powiedzą: „kogo pan panie Kasprzyk reprezentował, czyj interes”, my nie mamy być towarzystwem wzajemnej adoracji. Poprosił, aby pan Starosta nie przyjmował tego osobiści, rozmawiamy tutaj o faktach.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że za zgodą radnego Andrzeja Kasprzyka  odpowiedź na zadane pytanie dotyczące podziału kwoty 581 360,73 zł. na wieloletnie zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” zostanie jemu udzielona na piśmie.    

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych  10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2019. Autopoprawka stanowi załącznik nr 34, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XII/91/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  20

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 123, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 129.

 

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji po wnikliwej analizie niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 38, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XII/92/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  21

Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym Państwo Radni otrzymali informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2019 roku, która będzie rozpatrywana na sesji w miesiącu wrześniu.

 

 

P u n k t  22

 

Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

Protokół Nr XI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 czerwca 2019 roku.

BR. 0002.7.2019

Protokół Nr XI/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 czerwca 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1700.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady XI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego.

 

P u n k t  2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan - powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Pan Jacek Bartkowiak– Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o:

1)    Jako punkt 12 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

2)    Jako punkt 13 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ”Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”.

3)    Jako punkt 14 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

W obecności 17 radnych – 17 głosami „za” Rada przyjęła wniosek dotyczący rozszerzenia porządku obrad o punkt 12 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu słupeckiego na lata 2019 – 2035, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

W obecności 17 radnych – 17 głosami „za” Rada przyjęła wniosek dotyczący rozszerzenia porządku obrad o punkt 13 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ”Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

W obecności 17 radnych – 17 głosami „za” Rada przyjęła wniosek dotyczący rozszerzenia porządku obrad o punkt 14 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady przytoczył pismo, które 13 czerwca 2019 r. wpłynęło na jego ręce cyt.: „Na podstawie § 45 ust.1 uchwały XLVIII/274/2018 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego wnoszą o podjęcie przez Radę Powiatu Słupeckiego uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnej pani Natalii Bobrowskiej - Bartkowiak oraz mandatu radnego pana Przemysława Niezbeckiego. Wniosek ten uzasadniam prowadzeniem przez wyżej wymienione osoby działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu słupeckiego”.

 Przewodniczący Rady zapytał czy klub PSL podtrzymuje wprowadzenie tego wniosku?

 

Radny Mariusz Król odpowiedział, że tak.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że aby wprowadzić ten punkt w porządek obrad musiał mieć opinię prawną co do tego czy Radni Powiatowi mają kompetencje do decydowania o tym czy mandat zostaje wygaszony czy nie i czy jest uzasadnienie prawne takiego wniosku. Mówca powiedział, że zwrócił się o opinię w tej sprawie do Wojewody Wielkopolskiego i do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.  Przewodniczący Rady przytoczył obie opinie po czym poprosił o zdanie na ten temat radcę prawnego Starostwa Powiatowe w Słupcy. Wniosek Klubu PSL i opinie Wojewody Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych stanowią  załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny w pierwszej kolejności przypomniał, że sprawa lekarzy zasiadających w Radzie Powiatu nie jest poruszana tak naprawdę pierwszy raz. Mówca kontynuował, że jako radcy prawni wraz z panem Arkadiuszem Grzechowiakiem rozważali wszystkie różne scenariusze i różne możliwości konfiguracji współpracy lekarzy ze szpitalem powiatowym. Radca prawny powiedział, że nie dochodzi w ich przekonaniu do naruszenia przepisów ustawy o samorządzie powiatowym.

 Radca prawny przytoczył treść wyroku sądu administracyjnego w Kielcach z 2017 roku, który wskazuje przede wszystkim na charakter przepisów. Art. 25 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym ma jednoznacznie antykorupcyjny charakter i kształtuje odpowiednie standardy wykonywania obowiązku radnego, którego powinny cechować rzetelność i uczciwość. Celem przepisów antykorupcyjnych jest zapobieganie sytuacjom, w których radni mogliby osiągnąć jakiekolwiek korzyści z tytułu sprawowanego mandatu. Radny jest osobą zaufania społecznego, może sprawować swój mandat prawidłowo tylko wówczas, gdy z mandatu nie czerpie korzyści majątkowych czy innych korzyści osobistych. Wykorzystywanie mienia komunalnego powiatu na uprzywilejowanych zasadach w prowadzonej działalności gospodarczej mogłoby podważać zaufanie wyborców do radnego. Z tego wyroku wynika że, aby radny wykorzystując swoją pozycję radnego nie był uprzywilejowany w stosunku do osób trzecich - patrz wszystkich mieszkańców powiatu, w nabyciu mienia dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pan Jarosław Dobrowolski powiedział, że w jego przekonaniu radni nie wykorzystują mienia powiatowego. W zaistniałej sytuacji mowa jest tylko i wyłącznie o nieruchomościach, które stanowią własność powiatu, a wszystkie inne składniki, które znajdują się w szpitalu są własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Mówca przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 12 lipca 2005 roku: ustawa o samorządzie powiatowym wyraźnie wskazuje, że wykorzystanie mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat musi pozostawać w związku funkcjonalnym z prowadzoną przez radnego działalnością gospodarczą. Inaczej mówiąc mienie powiatu służy działalności gospodarczej prowadzonej przez radnego. Z reguły nie ma związku w sytuacji, gdy radny prowadzi działalność gospodarczą w formie świadczenia usług dla innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który to podmiot wykorzystuje w swojej działalności mienie powiat. W każdym razie w takim przypadku nie jest to prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu. Omawianego przepisu nie można bowiem rozumieć w ten sposób, że zawarcie umowy o świadczeniu usług przez radnego prowadzącego działalność gospodarczą na własny rachunek na rzecz innej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wykorzystanie mienia powiatu jest równoznaczne z prowadzeniem wspólnie z tą osobą działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia. Radca podsumował, że mienie powiatu wykorzystuje szpital, a nie lekarz, który związany jest umową o świadczeniu usług.

 

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta powiedział, że klub PSL zgłosił problem do różnych instytucji i że należy poczekać na wszystkie opinie i wtedy ewentualnie wrócić do rozpatrzenia tego problemu. 

 

Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak  powiedziała cyt.: „to moje wystąpienie będzie trochę emocjonalne, zwrócą się głównie do kolegów radnych PSL-u. Nie startowałam w tych wyborach dla pieniędzy i nie o to tutaj chodzi. Szpital jest mi bliski z wielu powodów. Ten budynek i zespół ludzi pokrótce budową mój ojciec. Ja się tam urodziłam, wychowałam, tam biegałam po korytarzach i przyszłam tam pracować. Spotkałam świetnych ludzi, stworzyliśmy świetny zespół. Było wielu dyrektorów, różni byli, aż do czasu. Aż nadeszła pora zmian. Zjednoczyli się ludzie dziwni, bardzo różni, różnych przekonań politycznych, różni wiekiem, by coś zmienić. Zmienić nieudolność, kumoterstwo, nepotyzm. Pora, by wspólnie tworzyć dobry powiat, nie mieszać, nie jątrzyć i nie prowadzić polityki przeciwko innym ludziom. Najważniejszym dobrem w tej chwili dla nas jest szpital. Po szpitalu będzie to czyste Jezioro Powidzkie, drogi i ścieżka rowerowa. Przykro jest państwo radni, że myślicie inaczej, nie podobnie do nas, nie chcecie wspólnie z nami tworzyć dobrego powiatu. I jeszcze jedno, jestem radną z woli wyborców, nie państwo będziecie mnie z tej woli zwalniać. Mieszkańcy wybrali mnie bo chcą zmian. I na koniec - lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach – ja jestem takim małym kamyczkiem”.

Przewodniczący Rady powiedział, że w odpowiedzialności za pełnioną funkcję nie może dopuścić do takiego procederu, wobec czego wniosek radnych klubu PSL nie będzie procedowany i nie wejdzie w porządek obrad sesji.

 

 Wobec powyższego XI sesja Rady Powiatu przebiegała według następującego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 maja    2019 r.                          
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie powiatu – druk nr 93 i 97.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok – druk nr 61,85, 95 i 98.
 8. Sprawa absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok – druk nr 94, 96 i 99.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy –       druk nr 100.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2018 – druk nr 101.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019 – druk  nr 102.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 – druk nr 108.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” – druk nr 109.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 – druk nr 110.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  za 2018 rok – druk nr 103
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim  w 2019 roku – druk nr 104.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie – druk nr 105.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego – druk nr 106.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie obrad. 

 

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 maja 2019 r.

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokoły z X sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami „za” przyjęła protokół Nr X/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 maja 2019 roku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Piotr Gałan poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

 

Debata nad raportem o stanie powiatu – druk nr 93 i 97.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu nad którym przeprowadza się debatę po zakończeniu której przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Mówca poinformował, że raport o stanie powiatu Radni otrzymali na druku nr 93, a projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania na druku nr 97. Raport o stanie powiatu był omawiany na posiedzeniach Komisji, Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony raport wraz z projektem uchwały.

    

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony raport.

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony raport.

 

Radny Przemysław Dropiński   –  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony raport o stanie powiatu.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/68/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

 

P u n k t  7

 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok – druk nr 61, 85, 95  i  98.

 

Pan Piotr Gałan – Przewodniczący Rady powiedział, że punkt dotyczący rozpatrzenia sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania  z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok proponuje realizować następująco:

 

1)                          przedstawienie przez Skarbnika Powiatu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok,

2)                          przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2018 rok,

3)                          przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady dotyczących oceny wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok,

4)                          dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zgłosił wniosek by Skarbnik Powiatu nie przedstawiał sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok ponieważ niniejsze sprawozdania zostały szczegółowo omówione na wszystkich posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu i wniosek został przyjęty przez aklamację.

 

Następnie Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan odczytał uchwałę Nr SO-0954/50/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2018 rok, którą wszyscy radni otrzymali na druku nr 95. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o opinie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu  przedstawili opinie komisji  w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok. Opinie Komisji były pozytywne i stanowią załączniki nr 12, 13, 14, 15, i 16 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad omawianymi sprawozdaniami.

 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2018.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/69/2019  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 17,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok stanowi załącznik nr 19, a sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

 

Sprawa absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok – druk nr 94, 96 i 99.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan zaproponował, by powyższy punkt porządku obrad realizować następująco:

 

1)     przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2018,

2)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2018 rok,

3)  głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia

 absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2018.

 

Prowadzący obrady poinformował, że przyjęcie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2018 rok jest równoznaczne z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018, którą Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

 

Powyższa propozycja realizacji przedmiotowego punktu porządku obrad została przyjęta.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Anna Kusiołek odczytała uchwałę Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2019 roku  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2018. Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Piotr Gałan odczytał uchwałę  Nr SO-0955/43/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2018 rok, którą wszyscy radni otrzymali na druku nr 96. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2018 rok jest uzasadniony. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2018.

 

Rada Powiatu w obecności 17  radnych, jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego podejmując uchwałę Nr XI/70/2019  w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy –  druk nr 100.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Radni otrzymali projekt uchwały na druku nr 100.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o opinię.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, jednocześnie poinformował, że odbyła się na Komisji bardzo dogłębna analiza. Mówca dodał, że pan dyrektor Rafał Spachacz został zobowiązany do przedstawił program naprawczego z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej szpitala w 2019 roku.

 

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że wraz z wejściem w życie ustawy o komercjalizacji w ochronie zdrowia art. 53a ustawy o działalności leczniczej zobowiązuje kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do przedłożenia informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej do 31 maja roku następnego. W związku z wykazaną stratą za rok 2018 - art. 59 ustawy o działalności leczniczej kiedy zaś osiąga stratę netto w poprzednim roku to w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przedkładany jest program naprawczy, który zostanie przedłożony Radnym do końca września 2019 r.  

 

Radny Przemysław Dropiński   –  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji poprosił, aby Zarząd we wniosku zwrócił się do pana dyrektora Spachacza o przyspieszenie wdrożenia programu naprawczego.

Pan Jacek Bartkowiak Starosta powiedział, że program naprawczy de facto jest wdrażany od 10 stycznia tego roku, od momentu przejęcia obowiązków dyrektora przez pana Spachacza i po przeanalizowaniu wniosków z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny został on zobowiązany do przedstawienia konkretnych terminów realizacji poszczególnych punktów dotyczących tych nieprawidłowości.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawiezaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XI/71/2019 w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 26 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2018 – druk nr 101.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2018. Projekt uchwały Radni otrzymali na druku nr 101 i był on przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisji Zdrowia i spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o opinię.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja zapoznała się z sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2018 i należy stwierdzić, że szpital nie posiada ani obciążenia w postaci kredytowania czy też pożyczek co jest istotne w perspektywie budowania programu naprawczego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Radny Przemysław Dropiński   –  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały. Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2018.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/72/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 28  do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019 – druk  nr 102.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 102, autopoprawkę  na druku nr 107 i w dniu dzisiejszym autopoprawkę nr 2 na druku nr 111.

 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Józefa Wziętka – Skarbnika Powiatu.

 

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzeń wszystkich Komisji Rady Powiatu, a o opinię poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały. Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 na druku nr 107.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2019. Autopoprawka stanowi załącznik nr 30, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 31 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę nr 2 do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 na druku nr 111.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę nr 2 do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2019. Autopoprawka stanowi załącznik nr 32, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 33 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/73/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 35 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 – druk nr 108.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 108, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 112.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 36, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/74/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 39 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim” – druk nr 109.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwaływ sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/75/2019 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji zawodowych w Powiecie Słupeckim”. Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 41 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 – druk nr 110.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 110 i był on omawiany na Komisji Zdrowia i spraw Społecznych oraz na Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Przemysław Dropiński   –  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/76/2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 43 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2018 rok – druk nr 103.

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2018 rok było przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Poprosił o opinie Przewodniczących tych Komisji.

 

Radny Przemysław Dropiński   –  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

 

Radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska  – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2018 rok.

 

Nikt nie zgłosił się do dyskusji w omawianej sprawie, w związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie.Sprawozdanie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  16

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku – druk nr 104.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druk nr 104 i był on przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Przemysław Dropiński   –  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/77/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 46 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  17

 

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie – druk nr 105.

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie były przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie. Przewodniczący Komisji jednocześnie prosił, ażeby uwzględnić zgłoszone wnioski na Komisji bezpośrednio w trakcie realizacji uchwały.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/78/2019 w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych powiatu słupeckiego, województwo wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie. Uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 48 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  18

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego – druk nr 106.

 

Przewodniczący Rady przystępując do kolejnego punktu obrad w związku z wątpliwościami dotyczącymi Statutu Powiatu Słupeckiego poprosił Przewodniczących Komisji o spotkanie w biurze Przewodniczącego Rady.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Obrady opuścił radny Stefan Stencel.

 

Przewodniczący Rady po wznowieniu obrad poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego Radni otrzymali na druku nr 106 i  był on omawiany na wszystkich komisjach stałych. Mówca powiedział, że projekt ten nie uzyskał opinii większości komisji, ale opinie te nie są obligatoryjne do procedowania. Pan Piotr Gałan kontynuował, że statut procedowany jest już bardzo długi czas i są wskazania Wojewody, które należy uzupełnić. Wobec czego Przewodniczący poinformował, że podda pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Radny Mariusz Król powiedział, że wielokrotnie na komisji ds. statut dyskutowano nad proponowanymi zmianami. Mówca powiedział, że podtrzymuje swoje zdanie i nie zgadza się na 5 członka Zarządu. Radny wyjaśnił, że jesteśmy jednym z mniejszych powiatów, zrezygnowaliśmy ze związków powiatów polskich, aby zaoszczędzić 9 000 zł, a koszt dodatkowego członka Zarządu do końca kadencji wyniesie 17 500 zł. Radny Mariusz Król kontynuował, że na wszystkie pozostałe zmiany w Statucie Klub radnych PSL się zgadza jednak ze względu na wprowadzenie 5 członka Zarządu będzie głosować przeciw tej uchwale.

Starosta powiedział, że różnica w diecie między dietą członka Zarządu, a  dietą radnego, który nie jest ani przewodniczący ani nie ma żadnych funkcji w radzie to jest 322 zł. Mówca powiedział, że bywają takie sytuacje, że trudno jest zebrać na szybko Zarząd w tym składzie, który pozwala na podejmowanie uchwał. Zwrócił również uwagę, aby w Zarządzie byli przedstawiciele z różnych części powiatu.

Radny Mariusz Król powiedział, że zarząd trzyosobowy też jest wstanie pracować.

Przewodniczący Rady powiedział, że pewnie też nie głosowałby za piątym członkiem Zarządu, gdyby skutek finansowy dla powiatu był znaczący. Mówca kontynuował, że zagłosuje za 5 członkiem Zarządu dlatego, że zawarta została bardzo „egzotyczna” koalicję i w tej egzotycznej koalicji funkcjonuj dla dobra powiatu słupeckiego. Dodał, że każdy z koalicjantów, który w większej liczbie reprezentowany pokusiłby się o decyzje, z którymi się nie zgadza to piąty członek Zarządu wyraźnie kreśli symetrie, za którą nie będą musieli brać odpowiedzialności i dlatego dla przejrzystości z minimalnym skutkiem finansowym zagłosuje za piątym członkiem Zarządu.

Radny Bogdan Jastrząb powiedział, że gdyby był na miejscu Przewodniczącego Rady to ten argument przekonałby go, a że nie jest to nie musi głosować za 5 członkiem Zarządu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XI/79/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 50 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 19

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Andrzej Kasprzyk pogratulował Wydziałowi Starostwa Powiatowego, który pozyskał 3 000 000 zł i będzie realizować program „Akademia kompetencji zawodowych”. Mówca pytał również jak wygląda inwestycja szpitala ponieważ inżynier kontraktu określił termin odbioru na 31 lipca bieżącego roku?

 

Starosta powiedział, że projekt „Akademia kompetencji zawodowych” został złożony w urzędzie Marszałkowskim w maju ubiegłego roku, a umowę podpisał już nowy Zarząd. Mówca dodał, że cieszy się, że żadne czynniki pozamerytoryczne nie miały wpływu na to, że ten projekt został przez Zarząd Województwa dopuszczony do realizacji i jest to największy projekt tego typu realizowany w Wielkopolsce. Starosta kontynuował, że projekt będzie miał koordynatorów na szczeblu starostwa jak i w poszczególnych szkołach.

 

Wicestarosta wyjaśnił, że jeśli chodzi o szpital to została zapłacona kwota ponad 5 000 000 zł. Natomiast jeśli chodzi o termin to został ustalony na 31 sierpnia 2019 r., a miesiąc wrzesień ma być miesiącem prób i wszystko wskazuje, że nie powinno byś większych zakłóceń ponieważ prace postępują zgodnie z harmonogramem. Mówca jest przekonany, że w nowej formule szpital, po połączeniu z dotychczasową częścią szpitala, zafunkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że według niego inżynier kontraktu określił datę zakończenia inwestycji na 31 lipca 2019 r. i należy wyciągnąć konsekwencje z deklaracji złożonych przez niego. Radny pytał czy skonstruowana została wycen urządzeń potrzebnych do wyposażenia nowej części szpitala i lista urządzeń, które w starej części szpitala się wyeksploatowały.  

Starosta odpowiedział, że jeśli  chodzi o urządzenia w szpitalu funkcjonujące obecnie to duża ich część jest wyeksploatowana. Mówca dodał, że w szpitalu w ciągu ostatnich kilku lat nie była przeprowadzana inwentaryzacja i urządzenia nie mają numerów inwentarzowych. 12 % zrealizowano planu zakupu nowych urządzeń i w dużej części opierało się to na darach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Starosta kontynuował, że są pewne wnioski złożone przez poprzednią dyrekcję, ale nie zostały one zrealizowane. Obecnie nowa dyrekcja przygotowała i przekazała nowe projekty, aby pozyskać sprzęt na wyposażenie szpitala.

Pan Rafał Spachacz - p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że został zobowiązany przez pana Starostę do wystąpienia w ramach  instrumentu oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia do przygotowania harmonogramu. Opinia o celowości inwestycji uzyskała aż 963 punkty co świadczy o tym, że to wyposażenie przez pana Wojewodę i  przez NFZ ocenione zostało jako wymagane i niezbędne. Dzięki temu można było wystąpić z wnioskiem o dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa i z wnioskami na dofinansowanie zadania. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 16 000 000 zł w kontekście wyposażenia. Pan Dyrektor dodał, że ubiega się również o środki zewnętrzne na urządzenia zinwentaryzowane i wyszczególnione w 100%. Inwentaryzacja została oceniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia i pana Wojewodę pod kierunkiem potrzeb zdrowotnych i realizacji kontraktu i ona jest do wglądu tak jak realizacja planu rzeczowo-finansowego. Pod okiem głównego księgowego jako przewodniczącego komisji spisowej zlecona została inwentaryzacja z natury całego sprzętu i aparatury medycznej, żeby stworzyć całą klasyfikację środków trwałych i nadać numery inwentarzowe.

Przewodniczący Rady podziękował za bardzo miłą i owocną współpracę pani Romie Kaczmarek, która przechodzi na zasłużoną emeryturę. Wyraził uznanie za najwyższe kompetencje w imieniu całej Rady Powiatu Słupeckiego.

Pani Roma Kaczmarek – Kierownik Biura Rady serdecznie podziękowała za współpracę panu Przewodniczącemu Rady, Wiceprzewodniczącym obecnej i minionej kadencji oraz Radnym. Życzyła, aby bilans dotychczasowych osiągnięć był dla nich satysfakcją i inspiracją do dalszych działań.

 

P u n k t 20

 

Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XI sesję  Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2018 – 2023.

          

 

       Przewodniczący Rady

               Piotr Gałan

 

Protokółowała

Anna Pawela

Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 maja 2019 roku.

BR. 0002.6.2019

Protokół Nr X/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 30 maja 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1530 do godz. 1620.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady X sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan -  powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska – zgłosiła wniosek by z porządku obrad wycofać punkt 10 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego. Mówczyni powiedziała, że prośbę motywuje tym by projekt statutu został omówiony na posiedzeniach wszystkich komisji stałych Rady Powiatu przed podjęciem uchwały przez Radę Powiatu.

 

Przewodniczący Rady – zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie.

 

Głosowanie zostało, powtórzone ze względu na błędne zaznaczenie formy głosowania. Imienny wykaz radnych błędnego głosowania stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie wycofała z porządku obrad punkt 10 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego.

Imienny wykaz głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt – podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 91. Dodał, że w dniu dzisiejszym obradowała Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, która przyjęła zmiany dotyczące utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.

 

Przewodniczący Rady – poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę Powiatu.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła rozszerzenie porządku obrad o punkt – podjęcie uchwały w sprawie  nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy, który będzie realizowany jako punkt 11 porządku obrad. Imienny wykaz głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Po przyjęciu powyższych wniosków obrady X sesji przebiegały według następującego porządku:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.                          
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 roku – druk nr 86.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019 – druk  nr 87.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupeckiego, od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 88.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 – druk nr 54.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego – druk nr  90.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 91.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad. 

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Piotr Gałan poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania                        z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pan Jacek Bartkowiak – poprosił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach o przedstawienie informacji na temat robót wykonywanych na drogach powiatowych.

 

Pan Michał Klotschke – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s  w Słomczycach przedstawił informację na temat robót prowadzonych na drogach powiatowych wykonanych w okresie od 25 kwietnia br. do 30 maja 2019 r. Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Pan Mariusz Król – podziękował Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy za błyskawiczne dostarczenie dokumentacji o przebiegu ścieżki rowerowej Słupca – Kosewo. Dodał, że przedstawiony projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Słupcy.

 

P u n k t  6

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 roku – druk nr 86.

 

Pan Piotr Gałan – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 roku. Sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na druku nr 86 i było omawiane na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie.

 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 – druk nr 87.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 87, a autopoprawkę na druku nr 92.

 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Józefa Wziętka – Skarbnika Powiatu.

 

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego                 i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 łącznie               z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/63/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 14, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 15 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupeckiego, od dnia 1 września 2019 roku – druk nr 88.

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupeckiego, od dnia 1 września 2019 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 88 i był przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

 

Radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska – Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/64/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Słupeckiego, od dnia 1 września 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 16, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 17 do niniejszego protokołu.

 

 

 

P u n k t  9

 

Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia

zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 – druk nr 54.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 54.

 

 Był on przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

 

Radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

W związku brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/65/2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 18, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego – druk nr 90.

 

Prowadzący obrady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 90 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/66/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 20, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 21 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 91.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 91 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/67/2019 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 22, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 23 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Mariusz Król – powiedział, że ponawia prośbę z posiedzenia Komisji

Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej by w porządku obrad posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej uwzględniać zmiany budżetowe bieżącego roku. Kolejna prośba dotyczy ustalenia stałej godziny odbywania sesji Rady Powiatu Słupeckiego i wnioskuje by od kolejnego miesiąca sesje Rady Powiatu, w związku                     z tym, że radni są osobami pracującymi, są rodzicami, odbywały się o godz. 19-tej.

 

Przewodniczący Rady – odpowiadając powiedział, że większość radnych zdecydowała o tym, że na wszystkich Komisjach Stałych Rady Powiatu będzie analizowany budżet powiatu.

Przewodniczący Rady – powiedział, że decyzję o przesunięciu obrad sesji w dniu dzisiejszym o godzinę podjął na prośbę Zarządu Powiatu. Dodał, że tak jak wcześniej zadeklarował sesje Rady Powiatu odbywać się będą w ostatni czwartek miesiąca o godz. 14.30 ale ze względów organizacyjnych na wniosek grupy radnych bądź Zarządu Powiatu pozwoli sobie zmienić godzinę odbycia sesji Rady Powiatu.

 

Radny Andrzej Bernat – powiedział, że prośbę radnego Mariusza Króla dotyczącą omawiania zmian w budżecie powiatu na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zgłosił na posiedzeniu Zarządu Powiatu i uzyskała ona pozytywna akceptację.

 

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że na jego ręce mieszkańcy miejscowości Wierzbocice i Kąty złożyli pisma w sprawie remontu drogi w miejscowości Wierzbocice i drogi relacji Kąty – Kotunia. Dodał, że pisma przekaże Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.

 

P u n k t  13

 

Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  X sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.         

       

       Przewodniczący Rady

               Piotr Gałan

              

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek

Protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

BR. 0002.4.2019

Protokół Nr IX/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1530.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan - powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił zmian. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie tj. 13 głosami „za” przyjęła porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 marca 2019 r. i protokołu Nr VIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 kwietnia 2019 r.                          
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku – druk nr 62.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku – druk nr 63.
 8. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2018 – druk nr 64.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul. Pyzderska 75,  62-410 Zagórów – druk nr 65.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów – druk nr 66.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów – druk nr 67.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 -410 Zagórów – druk nr 68.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Plac Szkolny 1, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy – druk nr 69.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22,
  62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy – druk nr 70.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 71.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62- 410 Zagórów, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie – druk nr 72.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A,
  62 -400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. generała Władysława Sikorskiego w Słupcy – druk nr 73.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy – druk nr 74.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w pięcioletnie Technikum im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 75.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 – 410 Zagórów, w pięcioletnie Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół w Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie – druk nr 76.                 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11 A, 62 – 400 Słupca w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy – druk nr 77.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019 – druk  nr 78.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 – druk nr 79.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – druk nr 80.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 81.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Słupeckim na lata 2019 – 2022 – druk nr 82.
 27. Wolne głosy i wnioski.
 28. Zakończenie obrad. 

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 marca 2019 r. i protokołu Nr VIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokoły z VII sesji Rady Powiatu Słupeckiego i VIII z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że protokoły są zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VII/2019 z dnia 28 marca 2019 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie tj. 13 głosami „za” przyjęła protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 marca 2019 roku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie tj. 13 głosami „za” przyjęła protokół Nr VIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
4 kwietnia 2019 roku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Piotr Gałan poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku radni otrzymali na druku nr 62.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o opinię.

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

 

Radny Przemysław Niezbecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku radni otrzymali na druku nr 63.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego i Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o opinię.

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

 

Radny Przemysław Niezbecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Do obrad dołączył radny Bogdan Kukulski.

 

P u n k t  8

 

Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2018.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2018 radni otrzymali na druku nr 64.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła do wiadomości informację o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2018. Informacja stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul. Pyzderska 75,  62-410 Zagórów.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul. Pyzderska 75,  62-410 Zagórów. Radni otrzymali projekt uchwały na druku nr 65.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

 

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul. Pyzderska 75,  62-410 Zagórów.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/45/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul. Pyzderska 75,  62-410 Zagórów. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejne punkty od 10 do 21 porządku obrad dotyczą spraw oświatowych, które Radni otrzymali na drukach od 66 do 77 numeru.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekty uchwał były przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię dotyczącą wszystkich uchwał.

 

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty przedłożonych uchwał.

 

P u n k t  10

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/46/2019 w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 13 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/47/2019 w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 15 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 -410 Zagórów.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 -410 Zagórów.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/48/2019 w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
ul. Pyzderska 75, 62 -410 Zagórów. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 17 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Plac Szkolny 1, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Plac Szkolny 1,
62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/49/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Plac Szkolny 1, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 19 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/50/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/51/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 23 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  16

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62- 410 Zagórów, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62- 410 Zagórów, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/52/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62- 410 Zagórów, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 25 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  17

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A,
62 -400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. generała Władysława Sikorskiego w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62 -400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. generała Władysława Sikorskiego w Słupcy.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/53/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62 -400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. generała Władysława Sikorskiego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 27 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  18

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/54/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 29 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  19

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w pięcioletnie Technikum im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w pięcioletnie Technikum im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/55/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w pięcioletnie Technikum im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 31 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  20

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 – 410 Zagórów, w pięcioletnie Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie.   

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 – 410 Zagórów, w pięcioletnie Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie.   

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/56/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 – 410 Zagórów, w pięcioletnie Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 33 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  21

 

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11 A, 62 – 400 Słupca w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania odnośnie projektu uchwały?

Nikt nie zgłosił uwag, a zatem Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11 A, 62 – 400 Słupca w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/57/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11 A, 62 – 400 Słupca w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 35 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t 22

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 78, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 83.

 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Józefa Wziętka – Skarbnika Powiatu.

 

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 36 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radna Anna Kusiołek – Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedziała, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 37, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/58/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 39, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  23

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 79, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 84.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego  i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radna Anna Kusiołek  – Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedziała, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 41, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr IX/59/2019  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 43,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  24

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 80.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radna Anna Kusiołek  – Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/60/2019  w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Uchwała  stanowi załącznik nr 45,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  25

 

Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 81.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radna Anna Kusiołek  – Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wygaszenia użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaszenia użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

 Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/61/2019  w sprawie wygaszenia użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała  stanowi załącznik nr 47,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  26

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Słupeckim na lata 2019 – 2022.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Słupeckim na lata 2019 – 2022 i wszyscy radni otrzymali projekt uchwały na druku nr 82. Była ona przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Przemysław Niezbecki   – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Słupeckim na lata 2019 – 2022.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Słupeckim na lata 2019 – 2022.

 

 Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/62/2019  w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Słupeckim na lata 2019 – 2022. Uchwała  stanowi załącznik nr 49,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  27

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do końca kwietnia 2019 r.

Starosta zaprosił wszystkich radnych na niedzielę tj. 28.04.2019 r. na Spotkanie z Folklorem, którego organizatorem jest Powiat wraz z Miastem Słupca. Zaprosił również do udziałów w miejsko - powiatowych uroczystościach święta Konstytucji
3 maja na godz. 1000 na mszę świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Świętego Wawrzyńca w Słupcy, po której nastąpi drugi Sejmik Ziemi Słupeckiej w 100 rocznice powstania Powiatu Słupeckiego w odrodzonej Rzeczpospolitej.

 

P u n k t  28

 

Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  IX sesję  Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2018 – 2023.

          

       

 

 

       Przewodniczący Rady

               Piotr Gałan

               

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała

Anna Pawela

 

Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 4 kwietnia 2019 roku.

BR. 0002.5.2019

Protokół Nr VIII/2019

z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 4 kwietnia 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.730 do godz. 930.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady VIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu oraz przedstawicieli mediów

Przewodniczący Rady – poinformował, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego jest wprowadzenie zmian do budżetu powiatu, które pozwolą czynić starania o pozyskanie środków finansowych na wyposażenie szpitala ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz na dokończenie rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

P u n k t  2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan -  powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Radny Mariusz Król – powiedział, że z uwagi na to, że kilka minut wcześniej zakończyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, w związku z powyższym prosi o 10 minut przerwy.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczy 17 radnych. Imienny wykaz radnych dotyczący sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 – druk nr 56, 58 i 59
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 – druk nr 57 i 60.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 

P u n k t  4

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego  na rok 2019 – druk nr 56, 58 i 59.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 56 i autopoprawki na druku nr 58 i 59.

 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Józefa Wziętka – Skarbnika Powiatu.

 

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały i autopoprawki były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

 

Pan Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji powiedział, że komisja obradowała w dniu wczorajszym jak również w dniu dzisiejszym. Dodał, że obrady były burzliwe ale mając na względzie obecną sytuację i wysłuchanie na spotkaniu przedstawicieli poprzedniej władzy jak również inżyniera kontraktu i wykonawcy pod uwagę zostało wszystko wzięte co do tej pory zostało zrealizowane. Mówca powiedział, że przedmiotem obrad komisji nie była sama emisja obligacji na pokrycie wydatków związanych z budową szpitala ale całokształt problemu.

Pan Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja nie jednogłośnie ale nie przy głosach przeciwnych przyjęła proponowany projekt uchwały wraz z autopoprawkami. Dodał, że nadal będzie prowadzona analiza kosztowa związana z budową szpitala gdyż taka jest rola radnych aby wnikliwie analizować wszystkie wydatki ze środków publicznych.

Pan Andrzej Kasprzyk – powiedział, że obrady Komisji w dniu wczorajszym zostały przerwane po to aby każdy z członków komisji mógł w dniu dzisiejszym podjąć rozstrzygnięcie w zgodzie z samym sobą i w dniu dzisiejszym komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z autopoprawkami.

 

Radna Anna Kusiołek – potwierdziła, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji było burzliwe. Mówczyni powiedziała, że o tym, iż brakuje środków finansowych na rozbudowę szpitala wiemy wszyscy od dawna. Dodała, że w miesiącu lutym br. pytała na jaki cel będą przeznaczone obligacje i niestety nie uzyskała jednoznacznej odpowiedzi, a tydzień temu został już wskazany cel, że obligacje zostaną przeznaczone na rozbudowę szpitala. Mówczyni przyznała, że sytuacja jest wyjątkowa i bardzo trudna ale dokończenie rozbudowy szpitala jest priorytetem i jest to najważniejszy cel nas wszystkich ale wszyscy muszą wiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że z jej analizy wynika, że te 6 000 000 zł to kwota niewystarczająca bo okazuje się, że na rozbudowę szpitala brakuje 4 600 000 zł netto, a jako jednostka samorządu będzie płacić kwotę brutto, a to jest 5 700 000 zł i tą kwotę należy zabezpieczyć na rozbudowę szpitala.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że na ostatniej sesji Pan Starosta zaproponował by przeznaczyć 1 600 000 zł na wkład własny wnioskując do Premiera RP o dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szpitala ale zdaniem mówczyni 5 700 000 zł i 1 600 000 zł to nadal kwota za niska jeżeli chodzi o obligacje i należało powiedzieć, że obligacje nie zamknął tematu rozbudowy szpitala, bo tych pieniędzy nie ma już na chwilę obecną i skąd powiat weźmie kolejne środki finansowe. Zdaniem mówczyni chodzi o jasne konkretne odpowiedzi, jaki jest stan faktyczny, jaki był i na jaki cel przeznaczane są środki finansowe bo okazuje się, że dochodzą jeszcze kolejne braki środków.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że wczoraj na komisji dowiedziała się że rezerwa budżetowa z roku 2018 i z lat ubiegłych wynosi 1 800 000 zł. Mówczyni powiedziała, że mówiąc o kwotach 5 700 000 zł i 1 600 000 zł dlaczego nikt nie mówi, że są już dodatkowe środki finansowe z rezerwy budżetowej. Mówczyni powiedziała, że powinniśmy wszyscy być wobec siebie szczerzy i mówić jasno  i wyraźnie jaka jest sytuacja finansowa aby wszyscy byli świadomi podejmując jakiekolwiek decyzje, że wiemy co robimy, a nie przychodzimy na komisje, czy na sesje i podnosimy rękę.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że jej zdaniem jak i pewnie wszystkich priorytetem są środki finansowe w kwocie 1 600 000 zł jako wkład własny do wniosku składanego do Premiera RP o dodatkowe środki finansowe. Mówczyni zapytała czy oprócz rezerwy budżetowej szpital wygospodarował jakiekolwiek środki ponieważ audyt w szpitalu zakończył się i nie ma informacji czy będą kolejne środki finansowe bo zdaniem mówczyni 6 000 000 zł jest niewystarczające bo potrzeba 7 400 000 zł i dochodzą jeszcze kolejne kwestie, a więc proszę nie mówić, że 6 000 000 zł załatwi wszystko.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu podziękował Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji za przychylne przyjęcie wniosku Zarządu Powiatu dotyczącego przesunięcia środków finansowych w budżecie powiatu tak, aby umożliwić finansowanie tego najważniejszego zadania, co do tego to chyba wszyscy jesteśmy zgodni, rozbudowy szpitala w Słupcy skoro już zostało to wcześniej zadecydowane. Mówca powiedział, że środki dodatkowe w kwocie 6 000 000 zł to nie jest niespodzianka i nie było to niespodzianką już w październiku 2018 roku i mniej więcej ta sama kwota była przedstawiana też podczas spotkania poprzedniego Zarządu Powiatu z wykonawcą robót, inżynierem kontraktu w dniu                  25 października 2018 roku w gabinecie ówczesnej pani dyrektor. Dodał, że dokładne wyliczenia pojawiają się dopiero w kolejnych miesiącach i w momencie, kiedy inżynier kontraktu przyjmuje wykonanie pewnych zadań, rozlicza je i przedstawia te rozliczenia inwestorowi, czyli władzom powiatu i wtedy Zarząd Powiatu może do Rady Powiatu wystąpić z konkretnymi danymi. Dlatego proszę się nie dziwić, że pewne informacje docierają z opóźnieniem ale to opóźnienie w tego typu przypadkach wydaje się rzeczą naturalną, a o tym świadczy choćby fakt, że pierwszy aneks podpisany przez poprzedni Zarząd Powiatu dotyczący robót dodatkowych został podpisany dopiero w końcu listopada 2018 roku podczas kiedy te roboty dodatkowe wykonywane były de facto już w pierwszych miesiącach od rozpoczęcia budowy.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że kiedy wkopano łopaty 11 września  2017 roku już chwilę po tym, było wiadomo, że będą roboty dodatkowe, a to kolizja kabli, a to kwestie związane z tym, że nie wykopano wystarczająco głębokich sąd jeśli chodzi o fundamenty itd. Mówca powiedział, że kwoty którymi operujemy za dodatkowe roboty pojawiły się znacznie wcześniej, a nie dopiero w ostatnim czasie. Dodał, że  dodatkowe koszty w relacji między wykonawcą, inwestorem, inżynierem kontraktu były też przedstawiane radnym poprzedniej kadencji i nie są też tajemnicą dla Państwa.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że te 4 600 000 zł, które teraz państwo mam nadzieję uchwalicie jeśli chodzi o sfinansowanie kosztów dodatkowych zostaną przeznaczone na zapłacenie tych zadań, które już zostały zrealizowane i które już są rozliczone i nie wydamy ani złotówki niepotrzebnie. Natomiast środki, które trzeba przeznaczyć na wkład własny do wniosku z rezerwy budżetowej państwa na doposażenie szpitala są niezbędne by złożyć odpowiedni wniosek. Dodał, że nie wie czy powiat otrzyma to wsparcie finansowe, ale jeśli nie będziemy teraz próbować to w drugiej połowie roku czy pod koniec tego roku budżetowego będzie na pewno                   za późno, bo przecież tych pieniędzy nie ma nieograniczonej ilości.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeśli zaś chodzi o to, że będzie brakować środków na dokończenie rozbudowy mimo tych dzisiejszych przesunięć to owszem, będzie brakować, bo z tą myślą Zarząd Powiatu proponował Państwu zaciągnięcie obligacji w kwocie 6 000 000 zł na poprzedniej sesji, żeby sfinansować całość, ale wtedy nie było jeszcze wiadomo, że składając wniosek o dodatkowe środki finansowe z rezerwy budżetowej państwa powiat musi dysponować wkładem własnym w wysokości 20 % i stąd nowa propozycja wykorzystania środków z planowanej emisji obligacji. Mówca powiedział, że  pani radna Anna Kusiołek wspomniała o wolnych środkach z poprzednich lat ale one będą do dyspozycji Wysokiej Rady dopiero w momencie, kiedy zostanie przeprowadzona procedura absolutorium, czyli gdzieś pewnie w czerwcu br. Dodał, że wcześniejszy termin będzie mało realny, dlatego że wcześniej Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia raportu o stanie powiatu. Jest to nowość ustawowa wprowadzona dopiero na ten rok, raport powinien zostać przedstawiony Wysokiej Radzie do 31 maja tego roku i dopiero po przedstawieniu tego raportu proceduje się nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Mówca powiedział, że tak de facto będzie to absolutorium dla poprzedniego zarządu, bo przecież nasz okres sprawowania władzy w roku 2018 to zaledwie parę tygodni grudnia, ale tak to jest, że będziemy rozliczani głównie za wykonanie budżetu.

 

Radna Anna Kusiołek – podziękowała za przekazane kolejne informacje i powiedziała, że cały czas mówiono o złych decyzjach poprzedniego Zarządu Powiatu i rzeczywiście wiele kwestii było może nie wyjaśnionych radnym i może o wszystkim nie wiedzieli ale teraz zadaje pytania i przez najbliższą kadencję będzie zadawać pytania. Mówczyni powiedziała, że poprzedni Zarząd Powiatu zaoszczędził 1 900 000 zł, a więc prawie 2 000 000 zł i tego nikt nigdy nie powiedział.

Radna Anna Kusiołek – zapytała jak wygląda sytuacja szpitala, czy tam też są środki, które można wykorzystać na cele szpitala, czy zostały jakiekolwiek środki. Dodała, że w szpitalu był przeprowadzony audyt, który zakończył się, a więc są już wnioski.

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeżeli chodzi o wynik kontroli przeprowadzonej w szpitalu to proponowałbym, by Rada Powiatu już dzisiaj zapoznała się z jej wynikami. Jest obecny pan dyrektor Rafał Spachacz, który może przedstawić jej wyniki. Dodał, że kontrola została zakończona z ostatnim dniem marca protokół pokontrolny otrzymaliśmy 1 kwietnia br. i gotowi jesteśmy dzisiaj go Państwu przedstawić. Natomiast jeśli chodzi o kwestę wyniku finansowego szpitala to również poprosiłbym pana dyrektora Rafała Spachacza o przedstawienie tego wyniku.

 

Radny Mariusz Król – powiedział, że na spotkaniu z byłym Zarządem Powiatu zadał pytanie, na które nie otrzymał odpowiedzi, a dotyczy aneksu za dodatkowe prace, którego termin ważności minął 31 marca br., a więc od 1 kwietnia br. prace dodatkowe, odbywają się bez jakiegokolwiek porozumienia, aneksu. Mówca powiedział, że apelowałby aby spróbować jeszcze raz usiąść z inżynierem kontraktu lub z wykonawcą i próbować jeszcze rozpisać dodatkowe prace, aby nie okazało się, że brakuje kolejnych 2 - 3 mln zł. by nie było kolejnego problemu skoro na dzień dzisiejszy już brakuje środków z tych 6 000 000 zł obligacji.

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że nawiązując do wypowiedzi pana radnego Mariusza Króla to 3 kwietnia br. otrzymaliśmy pismo od inżyniera kontraktu, który pisze nam tak po spotkaniu o którym pan radny Mariusz Król  wspomniał tj. poprzedniego i obecnego zarządu i obecnych radnych cyt. „ W nawiązaniu do naszego spotkania w dniu 2 kwietnia 2019 roku oraz do pisma wykonawcy z dnia 21 stycznia 2019 roku to jest to pismo, o  którym pani radna Anna Kusiołek wspominała w sprawie roszczeń robót dodatkowych wykonawcy, inżynier przedstawia swoje stanowisko w zakresie pozycji czwartej tj. wdrożenia systemu alarmu pożarowego za kwotę 1 148 900 zł netto jest to zakres i kwota niezbędna do wykonania modernizacji systemu, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami i ekspertyzom pożarową bez tego zakresu robót nie odbierzemy nowego budynku szpitala kwota nie powinna być przekroczona przez wykonawcę w zakresie pozycji szóstej wykonanie przyłącza kablowego za kwotę 298 000 zł netto jest to kwota na wykonanie nowego przyłącza kablowego pomiędzy nową częścią szpitala, a stacją średniego napięcia budowaną zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez firmę Energa pozycję nr 3 roboty budowlane                        i 5 dostosowanie klatki schodowej są aktualnie sprawdzane przez inżyniera i łączną kwotę 3 209 466,82 zł netto za obie pozycje należy traktować jako kwotę maksymalną za zakresy opisane w kosztorysach szczegółów, czyli łącznie jest to kwota, która pojawiła się w piśmie, o którym państwo już wiecie 21 stycznia 2019 roku przedstawionym przez wykonawcę robót inżynierowi kontraktu w tej chwili jesteśmy zgodni co do tego, że wartość tych robót dodatkowych wynikających ze złego projektu pierwotnego, który został przyjęty i który musiał być zmieniany w trakcie prowadzenia budowy, że wartość tych robót nie przekroczy tej kwoty o której była mowa”. Mówca powiedział, że nie ma zagrożenia w tej chwili jeśli chodzi o zejście firmy z budowy, inżynier kontraktu weryfikuje koszty związane z tymi robotami dodatkowymi, Zarząd Powiatu będzie się do tego odnosił i będzie o tym Państwa Radnych na bieżąco na kolejnych sesjach informował.

 

Radny Mariusz Król - powiedział, że doskonale rozumie, że mówimy o tych wszystkich pracach, które były wykonane czy są wykonywane w ramach aneksu nr 1. Dodał, że jego obawy dotyczą prac po 1 kwietnia br. czy oprócz tych prac, o których Pan Starosta tak precyzyjnie powiedział nie będzie jeszcze innych dodatkowych prac ponieważ na spotkaniu w dniu 2 kwietnia br. wykonawca mówił o takich pracach jak

jakieś pomieszczenia związane z gazem.  Mówca powiedział, że zdaje sobie sprawę, że za wykonaną pracę zostanie uczciwie zapłacone wykonawcy i nie ulega wątpliwości tylko obawia się co może być po 1 kwietnia br., czy po 1 maja br.

 

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że tak jak wszyscy tutaj siedzimy jesteśmy w pełni świadomi, że dzisiejsze decyzje nie dotyczą decyzji i dalszych działań, które odbyły się w tej kadencji tylko są skutkami kadencji wcześniejszej, a mianowicie planowania na tym etapie ich realizacji, dlatego że tutaj nie ma alternatywy co do wyboru dalszej drogi, tylko to jest konsekwencja ukończenia danej inwestycji. Dodał, że na etapie wykończenia oczywiście pojawiają się i będą pojawiały się dodatkowe środki, które są na etapie wykończenia, które chociażby są nie zaplanowane przy takiej inwestycji np. nie zostało zaplanowane wykorzystanie części pomieszczeń. Mówca powiedział, że szpital zobowiązał się do tego, że w ramach maksymalnych możliwości będzie współdziałał by koszty powiatu odciążyć, by relacje wynikające               z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych były należycie zachowane dla dobra powiatu.

Pan Rafał Spachacz - powiedział, że jeżeli chodzi o stan środków pieniężnych, które znajdują się w szpitalu mylimy pewne podstawowe rzeczy myślę, że wynika               to z takiego ogólnego przyjęcia bo czym innym są przepływy finansowe i przepływy środków pieniężnych, a czym innym jest rachunek zysków i strat oraz bilans. Mówca powiedział, że co do rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych szpital odniesie się wkrótce, natomiast co do wyniku możliwości przeznaczania zysku na inwestycje to jest to zadanie, które leży w gestii Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy po analizie wykonania rachunku zysków i strat. Dodał, że środki pieniężne to zupełnie inna kwestia niż możliwości inwestycyjne czy dalsze planowanie działalności ale odpowiadając na pytanie jaki jest aktualnie stan środków pieniężnych zaznaczył, że nie świadczy to w żadnej mierze na dzisiaj o zdolności do odtwarzania czy inwestowania, ale bardziej o płynności szybkiej. Mówca powiedział, że stan środków pieniężnych na dzisiaj                    w szpitalu według lokat i stanu konta wynosi 4 600 000 zł.

 

 Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że bardzo prosi aby Zarząd Powiatu i osoby odpowiedzialne za rozbudowę szpitala, za dokończenie wszystkich działań                     w tym kierunku bardzo wnikliwie pilnowały każdej złotówki, żeby nie było, że inżynier kontraktu czy wykonawca mówią cały czas o dodatkowych środkach, Mówczyni zwróciła się o bardzo wnikliwe analizy i przedstawianie ich radnym oraz informowanie o jakichkolwiek sytuacjach dodatkowych. Mówczyni powiedziała, że  bardzo prosi, aby to wszystko było bardzo rzetelnie rozliczane. Dodała, że będzie to kosztowało dużo pracy ale to są nasze pieniądze nie chciałaby, żeby jakakolwiek złotówka poszła nie na ten cel, na który powinna.

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że Zarząd Powiatu dołoży wszelkich starań, aby było tak jak przed chwilą prosiła pani radna Anna Kusiołek, że będziemy pilnować każdej złotówki. Natomiast koszty rzeczywiście są jeszcze do poniesienia mamy tego świadomość ale to jest nasze wspólne zadanie nie muszę Państwa już chyba w tej chwili do tego po raz kolejny przekonywać. Dodał, że ma nadzieję, iż uda zakończyć się tą inwestycję zgodnie z przedstawionymi terminami. Mówca powiedział, że są przygotowane aneksy, które chcemy jeszcze dzisiaj podpisać                           z wykonawcą i zakończenie robót wg nowych aneksów planowane jest na dzień 31 sierpnia tego roku, ale oddanie do użytku końcowe dopiero w momencie, kiedy zostanie pociągnięta linia energetyczna i podpięta ta nowej trafostacji, która musi zostać dopiero zbudowana i wtedy dopiero będą mogły odbyć się wszystkie próby związane z oddaniem do użytku obiektu i to będzie pewnie nie wcześniej jak koniec września tego roku, ale co do tego terminu jesteśmy ostrożni.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że abyśmy mogli dokonywać wszystkich czynności związanych z kontrolą i wydatkowaniem każdej złotówki pozyskanej musimy podjąć omawiany projekt uchwały. Dodał, że jeżeli chodzi o wnikliwość                 to może zadeklarować, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego                        i Promocji zapewne dołoży wszelkich starań aby środki finansowe zostały prawidłowo wydatkowane. Mówca powiedział, że przychyla się do wniosku, aby przepływ informacji, dokumentów był jasny, czytelny i w miarę szybki tak, aby szybko i na bieżąco można było analizować koszty.                          

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę na druku nr 58 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 5, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę Nr 2 na druku nr 59 do omawianego projektu uchwały.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła autopoprawkę   Nr 2. Autopoprawka stanowi załącznik nr 7, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 łącznie z przyjętymi autopoprawkami.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/43/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego  na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 9, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 – druk nr 57 i 60.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali  na druku nr 57 i autopoprawkę na druku nr 60.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Andrzej Kasprzyk  – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja tak samo jak w przypadku procedowania zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nie jednogłośnie wyraziła opinie o projekcie uchwały              w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035. Dodał,                    że komisja bardzo wnikliwie przeanalizowała niniejszy projekt uchwały, który jest daleko idącą konsekwencją zmian w uchwale budżetowej.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035 wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VIII/44/2019  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 13, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3

 

Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu dzisiejszym Państwo Radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2018 rok, które przez Komisje Stałe Rady Powiatu będzie rozpatrywane w I połowie maja br.

 

Radny Mariusz Król – podziękował panu Staroście za szybką interwencję                             w sprawie zgłoszonej interpelacji dotyczącej brzegu Strugi Bawół oraz podziękowania skierował do pana Rafała Spachacza za pomoc w przecince drzew przy szpitalu.

Radny Mariusz Król – powiedział, że w uchwale budżetowej powiatu słupeckiego nie może się doszukać kwoty 12 000 zł, które miało być przeznaczone            na oświetlenie Starostwa Powiatowego, czy to jest prawda co miasto mówi, czy nieprawda?

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że miło mi słyszeć podziękowania z ust pana radnego dziękuję za podziękowania, natomiast jeżeli chodzi o te 12 000 zł to Zarząd Powiatu przed tygodniem projekt przesunięcia budżetowego środków na remont elewacji frontowej Starostwa wraz z podświetleniem procedował ale nie znalazł większości, więc nie ma go w przedłożonych dokumentach, które Państwo otrzymaliście. Dodał, że pomysł nie został całkowicie odrzucony i Zarząd Powiatu będzie starał się zrobić to taniej.

 

 Radny Andrzej Kasprzyk -  powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji swoją postawą nie miała na celu wprowadzenie zawirowania ale dogłębne wyjaśnienie sytuacji, w której powiat się znalazł w zakresie budowy szpitala. Mówca powiedział, że chciałby wrócić do wypowiedzi inżyniera kontraktu pana Michała Stasińskiego, który na ostatniej sesji użył zwrotu, że nigdy na rozbudowę szpitala nie powinna być wydana zgoda. Mówca powiedział, że na spotkaniu roboczym zostało to ewidentnie rozwiane przez Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa pana Jacka Dranikowskiego iż urząd, którego on reprezentuje nie jest od weryfikowania tego co zostało przez pana inżyniera kontraktu stwierdzone publicznie. Mówca powiedział, że dzisiaj pana inżyniera kontraktu nie ma ale to uderza w powiat słupecki, a jak wiemy inżynier kontraktu jest zatrudniony przez powiat i inżynier kontraktu powinien dołożyć wszelkiej staranności w zakresie rozliczania kosztów. Zdaniem mówcy nie może tak być, że inżynier kontraktu informuje podmioty nadzorujące w zakresie wydatkowania środków na samym końcu o tym co on ustala z wykonawcami obiektu.

Pan Andrzej Kasprzyk – powiedział, że wiele prac dodatkowych istniało już                     w zakresie prognozy w okresie funkcjonowania poprzedniego Zarządu Powiatu i one zaistniały teraz, ale inżynier kontraktu nie powinien tak długo czekać. Kolejne pytanie to prośba, Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji za jaką kwotę inżynier kontraktu pracuje, a to zapewne nie jest mała kwota, bo jest to prowizja od wielkości kontraktu, a więc większy kontrakt logicznie rzecz ujmując tym większa kwota do inżyniera kontraktu, a więc teraz dosypaliśmy kolejne środki to z automatu inżynier kontraktu ma wyższe wynagrodzenie. Dodał, że wiele usłyszał ze strony inżyniera kontraktu gdzie mówił o weryfikacji, o sumienności co do wielkości prac, które pan inżynier kontraktu tak dogłębnie i wnikliwie analizuje to zdaniem mówcy najprostszą metodą rozliczenia jest to, że na dzień 31 grudnia kończącego się każdego roku każdy podmiot gospodarczy musi wykazać tzw. roboty w toku, czyli wykonawca Komputronik winien wykazać roboty w toku dla celów podatkowych czyli to co nie zostało wyfakturowane de facto jest przedmiotem analizy. Dodał, że jest to najprostszy sposób i prawo podatkowe daje bardzo konsekwentną krótką odpowiedź. Mówca powiedział, że podmioty osoby prawne zobowiązane są do złożenia CIT-u 8 do końca marca, czyli do końca marca de facto jest czas na to, żeby inwentaryzację wycenić, a zatem poproszę o wycenę robót w toku i proszę by inżynier kontaktu wystąpił do wykonawcy firmy Komputronik o przedstawienie wyceny robót w toku, które ma wykonawca u siebie w ewidencji podatkowej i to powinno podlegać też analizie to jest to co nie zostało wyfakturowane, przez firmę Komputronik, a co powinno być przedmiotem negocjacji.

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że na spotkaniu zamkniętym, na którym nie było mediów inżynier kontraktu pan Michał Stasiński przeprosił pana kierownika Jacka Dranikowskiego za użycie takiego określenia, że na podstawie przedstawionych mu dokumentów nie powinno być nigdy wydane pozwolenie na budowę, bo jak słusznie zauważył pan radny Andrzej Kasprzyk taka ocena świadczy o pracy Starostwa Powiatowego. Mówca powiedział, że jeżeli chodzi o zaangażowanie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji               w rozliczanie całości prac to oczywiście nikt tego nie neguje bo taka jest rola komisji Rady Powiatu.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeżeli chodzi o wnioski pokontrolne                      z przeprowadzonej kontroli w szpitalu to proponuje by pan Rafał Spachacz je przedstawił w dniu dzisiejszym. Zdaniem mówcy proponuje by choćby w skrócie pan Rafał Spachacz przedstawił wnioski z kontroli ponieważ opinia publiczna pyta, radni też pewnie chcieliby wiedzieć, a byłoby rzeczą trochę dziwną, gdyby najpierw poinformowane zostały media, a dopiero później Państwo Radni, którzy reprezentują swoich wyborców i interes publiczny.

 

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że chciałaby podsumować kwestię środków finansowych, które tak de facto są. Zdaniem mówczyni okazało się, że szpital ma środki finansowe w kwocie 4 600 000 zł o czym chwilę temu mówił pan dyrektor i w Starostwie Powiatowym jest 1 900 000 zł, czyli poprzedni Zarząd Powiatu pozostawił 6 500 000 zł. Mówczyni powiedziała, że mówi o środkach finansowych bo 1 900 000 zł okazuje się, że to są środki finansowe, które będą wydatkowane po absolutorium.

 

 Pan Rafał Spachacz – powiedział, że zamykając sprawę środków finansowych, w przypadku szpitala są to środki, które wpływają za ten miesiąc z Narodowego Funduszu Zdrowia i od płatników, a więc cieszylibyśmy się gdyby udało się uzyskać taki rachunek zysków i strat, o którym mówi pani radna. Mówca powiedział, że środki te, które są podane dotyczą li i wyłącznie stanu konta.

Pan Rafał Spachacz – powiedział, że 1 kwietnia br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy otrzymał wystąpienie pokontrolne Zespołu Kontrolnego z kontroli doraźnej przeprowadzonej w trybie art. 121 ustawy o działalności leczniczej, gdzie kontrola trwała od 2 lutego do 31 marca 2019 roku,                    a okres objęty kontrolą dotyczył roku 2018 jako próbę przyjętą przez Zarząd Powiatu. Dodał, że kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie pani Wiesława Matkowska przewodnicząca zespołu panie - Katarzyna Antczak, Anna Somerfeld, Agata Orchowska jako członkowie zespołu na podstawie uchwały Zarządu Powiatu.

Pan Rafał Spachacz- powiedział cyt. „ Konkluzją tego co państwu przedstawię są wnioski, które dla zakładu za okres poprzedni są trudne, dlatego że czyny wskazane w wystąpieniu pokontrolnym stanowią w ocenie zespołu naruszenie dyscypliny finansów publicznych, są znamiona czynów z zakresu kodeksu karnego,  jak również legalności, celowości, gospodarności dysponowania środkami publicznymi błędy, a w konsekwencji niegospodarne, nielegalne wydatkowanie środków publicznych, cytując zapisy raportu z kontroli. Wcześniej w porozumieniu              z panem Starostą Zakład Opieki Zdrowotnej zwrócił się także o kontrolę do Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej w świetle ujawnianych nieprawidłowości w toku przejmowania jednostki. W ustaleniach zespołu wykazane nieprawidłowości i okoliczności mogą wykazywać znamiona przestępstwa jak również złamanie przepisów prawa polegające na wydatkowaniu środków publicznych bez podstawy prawnej. Mówca powiedział, że postara się bardzo skrótowo tak jak Państwo prosili wykazać poszczególne punkty tego raportu pełna treść raportu myślę, że Państwo będziecie mieli do wglądu podczas badania prawidłowości gospodarowania mieniem oceniono wiele umów najmu dzierżawy użytkowania użyczenia, część z nich nie miała zgody Zarządu Powiatu część powoływała się na uchwałę ogólną z katalogu zadań Rady Społecznej dotyczy to nadzoru właścicielskiego i działania z art. 48 ustawy o działalności leczniczej, gdzie Rada Społeczna nie opiniowała podmiotowi tworzącemu właściwych wniosków opinii, które winny być przedstawiane, zastrzeżenia zespołu kontrolnego budzi fakt nie przedkładania przez szpital na wczesnym etapie wniosków na wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu, a wcześniej opinię do Rady Społecznej dotyczące obrotu nieruchomościami ściśle oddanie w najem, dzierżawę, w użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność powiatu oddany bezpłatne w użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. Dalej zespół kontrolujący wykazał, że to co jest faktem, że w roku 2018 pracownicy wykonywali liczne nadgodziny przy czym ponad 416 godzin przepracowało 6 pracowników, a rekordowa ilość nadgodzin to 1322 nadgodziny w trakcie roku. Urlopy za poprzedni rok nie były wykorzystywane do końca września roku kolejnego, niewykorzystane urlopy dotyczą lat poprzednich, a wiąże się to z tzw. serpentyną zaległych nadgodzin, urlopów co skutkuje obciążeniem wyniku finansowego jednostki ale spełnia przekroczenia limitu nadgodzin i łamie zasady wskazane w kodeksie pracy co rodzi dla pracodawcy konsekwencje związane z karami finansowymi. Zespół kontrolny badający Zakład Opieki Zdrowotnej za rok 2018 stwierdził brak nadzoru nad systemami czasu pracy, brak nadzoru nad właściwym jego planowaniem i podziałem, brak nadzoru nad nadgodzinami i wykorzystywanymi urlopami, a nade wszystko brak skutecznego systemu kontroli zarządczej, brak nadzoru nad zapisami regulaminu wynagradzania, który polegał na wynagradzaniu niezgodnym z ówczesnym regulaminem oraz brak okresowych jego weryfikacji dla przykładu zespół kontrolny, którego raport Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał, a Państwu przedstawiam stwierdził, że w odniesieniu do nagród jubileuszowych, gdzie ich wysokość jest określona w ustawie o działalności leczniczej w regulaminie funkcjonującym wówczas w Zakładzie Opieki Zdrowotnej były znaczące różnice mianowicie odpowiednio 10 % dla 20 lat stażu pracy 25% dla 25 lat pracy, 25 % dla 30 lat i  25 % dla 35 lat, ponieważ zapisy ustawowe są określone jednoznacznie zespół kontrolujący podważył możliwość podwyższenia w regulaminie wynagradzania tych wartości. Zespół ustalił brak zgodnego klasyfikowania dokumentacji, jeżeli chodzi o prawa pracownicze, chronologię w ewidencji gdzie zostały uzupełnione dokumenty, które nie winny były się tam znaleźć natomiast część w teczce osobowej jednego z badanych kierujących oddziałem istnieje brak                    w ogóle informacji o trybie konkursowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie konkursów na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą co czyni te ustalenia niezgodne z prawem, nieaktualne zakresy obowiązków, wynagrodzenia zasadnicze przekraczające grupy zaszeregowania, niepokojący jest dla zespołu kontrolnego fakt, że w aktach osobowych nie znajdowały się aneksy zmieniające wynagrodzenie zasadnicze co wykazały poszczególne testy w sensie badanej próby, w jednostce nie był realizowany wymóg rozporządzenia dotyczący ewidencji czasu pracy prowadzonej       w aktach danego pracownika, jednocześnie dopuszczenie pracownika do pracy, który nie posiadał aktualnych badań okresowych grożą grzywny, a na etapie kontroli były liczne takie przypadki, zastrzeżenie zespołu kontrolującego budzi fakt zmiany aneksu do umowy o pracę w zakresie podwyższenia wynagrodzenia dla przykładowego pracownika gdy pracodawca dokonuje to w formie pisemnej, a pracownik nie potwierdzał jego przyjęcia w opinii zespołu kontrolnego zasady wynagradzania powinny być zgodne z aktualnym regulaminem w zakresie grup zaszeregowania                       i innych czynności. Brak w aktach osobowych bieżących aneksów zmieniających umowę  o pracę w 2 przypadkach nie przedłożono aktualnych aneksów do umów                    o pracę, a wypłacane wynagrodzenia nie miały odzwierciedlenia w aktach osobowych pracowniczych. Tak samo różnice dotyczące dodatków za wysługi lat nie dostosowane do wynagrodzenia minimalnego, brak oświadczeń o okresach zmieniających umowy o pracę, brak informacji w zakresie uprawnień za wysługę lat, wynagrodzenia niezgodne z kategoriami zaszeregowania, wykazy przepracowanych godzin nie były podpisywane, zatwierdzane przez właściwe osoby, na listach płac pracowników brak składników wynagrodzenia, brak dokumentowania kontroli  formalnej, rachunkowej i merytorycznej na listach płac co skutkowało tym, że np.                 w pliku wynagrodzeń dla ponad 200 pracowników te wynagrodzenia były pojedynczo klasyfikowane i wypłacane pomimo braku aprobaty, po prostu listy były niepodpisane, jedynie zbiorcze zestawienie co w opinii zespołu kontrolującego jak podkreślam stanowi brak nadzoru nad aktami osobowymi, brak nadzoru nad umowami w ramach stosunku pracy, brak nadzoru nad systemem wynagradzania, brak funkcjonowania kontroli zarządczej co w opinii zespołu kontrolnego wyczerpuje znamiona odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz błędne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku rodzi konsekwencje w postaci nieprawidłowej wypłaty wynagrodzenia, brak prowadzenia kart ewidencji czasu pracy oraz ewidencji kart wypłacanego wynagrodzenia za pracę powoduje nieprzestrzeganie rozdziału dotyczącego kodeksu pracy stąd zalecono wprowadzenie natychmiastowej właściwej kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej płac. Natomiast jeżeli chodzi o dodatek tzw. zembalowy pracownicy dostawali go nie zawsze zgodnie z wymaganymi przepisami, korekty odbyły się w roku 2019, natomiast raport stwierdził, że dla przykładu pracownik otrzymywał podwyżkę                 od miesiąca lipca w kwocie 400 zł, ale kwota nie została wypłacona w dalszym efekcie dodatek  Narodowego Funduszu Zdrowia nie został umniejszony w innym przypadku pracownik nie otrzymał wyrównania i skutkiem tego w ocenie zespołu kontrolującego jest wyczerpanie znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych jak i tego, że wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania efektów z nakładów.                               W obszarze umów zlecenia poddano dowody księgowe z czerwca 2018 roku nie statystycznie dla pielęgniarek i wykazano tu także nieprawidłowości, które dotyczyły nie gwarantowania minimalnej stawki wynagrodzenia, w umowach nie wskazywano właściwego numeru rachunku bankowego, nie zaznaczano za jaki okres została usługa wykonana, brak dat wystawienia rachunku, numerów kont bankowych co skutkuje w ocenie zespołu kontrolującego brakiem nadzoru nad umowami zlecenia  za usługi pielęgniarskie, brakiem przypisania zadania nadzoru nad umowami zlecenia wskazanemu pracownikowi, brakiem funkcjonowania w tym zakresie kontroli zarządczej, nie aktualna umowa bez wskazania daty obowiązywania, brak daty zakończenia trwania umowy naruszyła art. 27 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej przy czym do czasu oceny przez zespół kontrolujący zmieniły się warunki świadczenia usługi i dalsze tego typu konsekwencje z tym związane są w zaleceniach zespołu kontrolnego które powodują, że brak kontroli formalnej i merytorycznej                   w roku 2018 nad rachunkami do umów powodował, że dowody księgowe nie spełniają wymogów ustawy o rachunkowości. Dalej zespół kontrolny zakwestionował zawieranie umów bez trybu konkursowego wymaganego ustawą                    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawarcie umowy trybem nieokreślonym winno być poprzedzone zgodą w aktualnych przepisach, ale udzielenie zamówienia na określone świadczenia zdrowotne wymaga bezwzględnie postępowania konkursowego zgodnie z art. 26 ustawy o działalności leczniczej, zespół kontrolny przedstawił szpitalowi wniosek, iż zgodnie z prawem zamówień publicznych i zgodnie z art. 26a  ustawy o działalności leczniczej rozpoczęcie postępowania konkursowego na udzielenie świadczeń wymaga właściwego, zgodnego z prawem oszacowania wartości zamówienia aby nie dzielić zamówienia, zespół kontrolny ustalił, że umowy były wcześniej zawierane na czas nieokreślony wieloletnie z zapisami umowa zawarta cytat na czas trwania umowy zleceniodawcy z Narodowym Funduszem Zdrowia, umowa zawarta na czas określony, umowa na zastępstwo zawarta na czas określony i nieokreślony, umowy wygasły w wielu przypadkach, było brak pisemnych umów, usługobiorca dokonywał świadczenia pomimo braku umowy nie przedłożono umowy z usługobiorcą, brak teczek kontraktowych, umowy były aneksowane w pozycji wynagrodzenia gdzie zmienia się stawki wynagrodzenia dla umów, które już wygasły, zespół kontrolny przedstawia także zastrzeżenia co do umów wypowiedzianych w roku 2013                         a następnie w roku 2015 zawarto aneks do umowy, która już była nieaktualna                      i usługobiorca nadal świadczył usługi, umowa zawarta na wskazane usługi na inne niż te, które zostały przedstawione w umowie w dokumentacji dla przykładu przy umowie znajdują się dwa egzemplarze tej samej umowy z tymi samymi prawami, ale                 z różnymi zapisami, z różnymi terminami trwania umowy w jednym dokumencie umowa została zawarta na czas określony, a w drugim do dnia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego, umowy były podpisywane przez osoby nieupoważnione, umowy zostały wypowiedziane następnie zawarte zostało porozumienie ustalona nowa stawka zapisów, z  której nie wynika czy porozumienie dotyczy tylko zleceniobiorców podpisujących porozumienie czy też innych osób przy czym w ślad za porozumieniem z żadnych usługobiorców, którzy wypowiedzieli umowy nie zostały zawarte nowe umowy czy aneksy dotyczące stawek co świadczy o brakach w dokumentacji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi,                       a wymagane w związku z zapisami ustawy o działalności leczniczej, dlatego że umowy nie spisane nie mają formy dopuszczalnej pod rygorem nieważności jest zapis pisemnych tych umów, w umowach w komparycji brak wskazania kontrasygnaty, żaden z usługobiorców badanych przez zespół kontrolny nie został wyłoniony w trybie postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne, przyczynami niezgodności wskazanymi przez kontrolerów jest brak nadzoru nad umowami, zaniechanie obowiązku przeprowadzania postępowania konkursowego, brak funkcjonowania skutecznego systemu kontroli zarządczej, brak przypisania zadania nadzoru, skutkiem jest brak zgodności umów z zapisami artykułów o działalności leczniczej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych cytowany wcześniej zapis art. 27 cytat umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności pominięcie bądź obchodzenie wymogów prawa dotyczących konkursów ofert przy wyborze usługodawców w ocenie zespołu kontrolującego skutkuje złamaniem przepisów prawa polegających na wydatkowaniu środków pieniężnych bez podstawy prawnej i to wypełnia dwa znamiona mianowicie cytat naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań, ale                 i cytat powyższe okoliczności wyczerpują znamiona przestępstwa związanego                         z niedopełnieniem obowiązków przez dyrektora szpitala cytat funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia lub niedopełnienia obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego cytat  zgodnie z art. 231 ust.1 kodeksu karnego. Stawki na fakturach były niezgodne w opinii zespołu kontrolującego z wysokością stawek określonych w umowach, stawki na fakturach były wyższe od stawek wskazanych w umowach czy w ostatnich aneksach do umów, zdarzały się sytuacje gdzie stawki na fakturze były nawet niższe od stawek na umowie, stawki na fakturach nie miały podstawy w umowie, na fakturze widnieją pozycje, które nie wykazane są w umowie tzw. dodatek cytat za obciążenie pracą                                    w oddziale, wypłata dodatku zembalowego powinna zostać poprzedzona aneksem                  do umowy, w teczce dokumentacji konkursowej została wpięta dla przykładu karteczka, gdzie ołówkiem zostało zapisane uzgodnienia poczyniono i tutaj aneks                dla doktora imię i nazwisko za godzinę pracy w dni powszednie tam są ustalenia karta była zaparafowana bez pieczątki nie można wskazać pracownika.                                     Z przedłożonej dokumentacji i wyjaśnień dla zespołu kontrolnego pracownicy działu spraw pracowniczych i socjalnych poświadczyli, że stawki były ustalane ustnie pomiędzy ówczesną dyrektor szpitala, a usługobiorcami. Zespołowi kontrolnemu przedłożono faktury na których dokonano adnotacji faktura i kwota została zatwierdzona po uzgodnieniu z panią dyrektor i tu jest nazwisko z panem doktorem uzgodnienie stawki ustne pomiędzy stronami brak umowy, sytuacja taka miała miejsce w poprzednich miesiącach, faktura sprawdzona pod względem merytorycznym przez dział spraw pracowniczych i socjalnych na drugiej stronie adnotacja, która dotyczyła tego faktu, że pomimo braku uregulowania mając na uwadze fakt dokonania czynności to już jest mowa o sytuacji post factum należało należności uregulować, skoro takie było ustalenie stron. W wyjaśnieniach dla zespołu kontrolnego pracownicy, którzy zajmowali się tymi sprawami w roku 2018 wyjaśnili cytat lekarze osobiście ustalali stawki z dyrektorem, dział spraw pracowniczych                 nie otrzymywał dyspozycji dotyczącej sporządzenia nowej umowy, każdą nową stawkę z faktury niezgodną z umowy konsultowałam z dyrektorem następnie przekazywałam fakturę do księgowości. W umowach nie funkcjonuje w ogóle taki zapis, za które były płacone środki finansowe dodatkowa usługa medyczna w ramach normalnej godziny, a taka pozycja na fakturze istnieje brak kontroli zgodności wypłaconego wynagrodzenia z umowami, brak polityki kadrowej wynagrodzeniowej w jednostce, kontrolerzy wskazali, że wypłata wynagrodzeń odbyła się w części kontrolowanej bez podstawy wskazanej w umowach i aneksach, powyższe okoliczności wyczerpują w opinii zespołu kontrolującego znamiona przestępstwa                  to jest przekroczenie uprawnień i tak zgodnie z tym co czytałem wcześniej, zaznaczono brak jednolitego wzoru karty ewidencji, brak podpisu czasu pracy, brak zatwierdzenia kart pracy, brak ewidencji czasu pracy wypełniony w sposób nieczytelny dla badanej próby, brak opisu merytorycznego na fakturach nie wiadomo kto parafował dokument ponieważ podpisy były nieczytelne, w ramach umowy zostało wypłacone wynagrodzenie ryczałtowe za kierowanie oddziałem przy czym lekarz był w pracy w badanym miesiącu dwa razy w miesiącu, a bywało rzadziej, wystawiona faktura zawierała pozycję zgodną z kartą ewidencji oraz stawkę ryczałtową za kierowanie oddziałem. Niezrozumiałe w opinii zespołu kontrolującego jest wykonywanie zadań przypisanych kierującemu oddziałem wskazane w pkt 11               do umowy w czasie dwóch dni w miesiącu, bądź zdalnie. Usługobiorca prowadzący prywatną działalność bez aktualnej umowy wystawiał faktury na dodatek Narodowego Funduszu Zdrowia dla zatrudnionej przez siebie pielęgniarki, faktury opłacono. Przyczynami niezgodności jest brak nadzoru nad realizacją umów, brak mechanizmów kontrolnych zapewniających właściwe prowadzenie procesu, brak funkcjonowania systemu kontroli zarządczej co w ocenie zespołu także sygnalizuje fakt, że został naruszony art. 44 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wystawienie faktury za czynności, których realizacji nie można udokumentować, bądź  poświadczyć wyczerpują znamiona przestępstwa wskazanego w art. 271 § 1 kodeksu karnego cytat funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona                              do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne. Dalej konstrukcja rachunkowa umów ich wadliwość polegała na braku oznaczonej ilości ceny jednostkowej umów, faktury zawierały wyłącznie kwotę ostateczną, brak terminów płatności na fakturach numerów konta, na fakturach widnieje pieczątka sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym przy czym nie wiadomo, kto to parafował, ponieważ podpis jest nieczytelny, a brak jest pieczątki imiennej. Dekretacja na wykazie świadczeń medycznych nie na dowodzie księgowym, w fakturze brak informacji o dokonaniu  zapłaty przez księgowość, bądź faktury które dostały się do obiegu poza instrukcją kancelaryjną funkcjonującą w jednostce. Księgowanie i realizacja dowodów księgowych zawierających wady formalne niekompletnych w aktach kontraktowych na etapie kontroli dotyczącej roku 2018 stwierdzono brak aktualnych ubezpieczeń                w niektórych przypadkach od odpowiedzialności, w przypadku lekarzy, brak orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia - 22 były nieaktualne na próbę 40 teczek, brak aktualnych szkoleń BHP przy czym w 24 brak dokumentacji dotyczącej szkoleń                    w teczkach, 4 utraciły swoją ważność na próbę stanowiącą 40 teczek. Chaos w teczkach z dokumentacją kontraktową brak nadzoru zespół kontrolny zaleca także weryfikację uaktualnienia polityki rachunkowości oraz jej wprowadzenie, analizując terminowość deklaracji i wpłat dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do Urzędu Skarbowego, wykazano także zwłokę w miesiącu lipcu roku 2018 dotyczącą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  W zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nieprawidłowo wskazano klasyfikację świadczeń socjalnych błędne wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na masaże czy fizjoterapię, która może powodować sankcje finansowe, gdyż nie znajduje się w katalogu świadczeń możliwych do finansowania z tego funduszu stąd zalecenie jest zweryfikować i uaktualnić regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale duże nieprawidłowości dotyczą gospodarowania mieniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a ściśle mieniem powiatu, które zostało przekazane w bezpłatne użytkowanie. Zdarzają się umowy zawarte bez uzyskania opinii Rady Społecznej, umowy zawarte bez uzyskania zgody Zarządu Powiatu, zdarzają się umowy zawarte tylko po uzyskaniu opinii Rady Społecznej, w umowach brak informacji co do zachowania obowiązku przeprowadzenia postępowania przetargowego, wzrost stawki czynszu od chwili zawarcia wynika jedynie z corocznej waloryzacji, brak waloryzacji stawek niektórych czynszu pomiędzy latami  2014 – 2018,brak dokumentów dotyczących waloryzacji czynszu od 2014 roku, brak udokumentowania zmian wysokości czynszu w drodze aneksu do umowy, brak uregulowań z zakresu braku płatności czynszu i konsekwencji zawartych w związku z art. 273 kodeksu cywilnego, nieprawidłowe oznaczenie stron, nie precyzyjne oznaczenie przedmiotów umowy, brak prawidłowego wskazania tytułu do dysponowania nieruchomością, w umowach brak zapisów odnośnie przedmiotu najmu, wyposażenia gabinetów pomimo powoływania się na te zapisy, brak protokołów zdawczo-odbiorczych, brak ustaleń w zakresie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności najemcy, brak ustaleń w zakresie obowiązku utrzymania przez najemcę porządku, kosztów sprzątania, mediów, w umowie wyłączono możliwość np. dla przykładu jej wypowiedzenia przez wynajmującego z zachowaniem takiego prawa dla najemcy z okresem wypowiedzenia dwa miesiące, czyli najemca może wypowiedzieć zawartą umowę, natomiast wynajmujący nie, nieprawidłowe oznaczenie stron umowy zawarte bez opinii co wynika z opinii zespołu kontrolującego, brak kontroli i nadzoru nad umowami, brak polityki gospodarowania nieruchomościami, brak nadzoru nad przestrzeganiem aktów prawa wyższego                           z przyjętych procedur uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu rodzi to niebezpieczeństwo związane z faktem, że czynność prawna z naruszeniem zasad wskazanych przez podmiot tworzący jest nieważna, o czym może świadczyć i co również może stwierdzić podmiot tworzący odrębną kwestię w opinii kontrolujących jest celowość takiej czynności przy założeniu, że podmioty dzierżawiące czy wynajmujące mogą świadczyć usługi medyczne. Zespół kontrolujący wskazał na brak waloryzacji stawek czynszów nieuwzględnionych w umowach, w poszczególnych przypadkach brak dokładnego określenia podmiotu najemcy, dzierżawcy co rodzi zagrożenie związane z utrudnieniami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W ocenianym okresie stwierdzono, że nie funkcjonował skuteczny system kontroli zarządczej, zapewniający właściwą realizację zadań, a w ocenianych procesach powstawały liczne błędy, a w konsekwencji co jest najbardziej tutaj przykre i znaczące dla jednostki niegospodarne i nielegalne wydatkowanie środków publicznych, brak systemu kontroli zarządczej adekwatnej, spójnej narusza postanowienia ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w konsekwencji mające na celu zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową bądź planem finansowym albo                         z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub naruszenie przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych. Niniejsze  wystąpienie pokontrolne Zakład Opieki Zdrowotnej przyjął, zaznajomił się z treścią               i podpisał 1 kwietnia 2019 roku”.

 

Przewodniczący Rady – zapytał o wynik finansowy szpitala, czy w 2018 roku jest on zbilansowany?

 

Pan Rafał Spachacz – odpowiadając powiedział, że sytuacja jest taka, że jak już powiedział stan środków finansowych jest czymś zupełnie innym od wyniku finansowego. Mówca powiedział, że w sprawozdaniu finansowym jest bilans oraz stan aktywów i pasywów dalej rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Dodał, że  stan środków pieniężnych i przepływów środków pieniężnych jest jednym z elementów tego sprawozdania.

Pan Rafał Spachacz – powiedział, że  na dzisiaj jeżeli chodzi o rok 2018 szpital wykazuje stratę, która obejmuje dwie zasadnicze części, pierwsza to strata  z działalności operacyjnej, która wynosi około 0,5 mln zł i strata z tytułu niewykonania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przy czym zwykle było dotąd tak, że umowy były rozliczane w systemie punktowym i można było to nadrobić, natomiast dziś jest umowa, która wynika z ryczałtu i ten ryczałt jest przydzielany według nowych przepisów raz na rok i za niewykonanie na poziomie 1 300 000 zł umowy ryczałtowej te środki w roku 2019 będą proporcjonalnie umniejszone. Mówca powiedział, że co do ostatecznej kwoty będzie wiadomo w kwietniu ale niewykonanie w roku 2018 kontraktu wygeneruje straty, które łącznie ze stratą                        z działalności operacyjnej przed badaniem biegłego, wstępne sprawozdanie wykazuje stratę na poziomie 1 700 000 zł.

 

Radny Przemysław Niezbecki -  powiedział, że jako lekarz pracujący również na kontrakcie rozumiem, że lekarze mają określoną stawkę godzinową kontraktową podpisaną z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej czy inną jednostką i w ramach tej stawki wykonują swoją pracę, mniejszą lub większą.                      W związku z tym nie bardzo rozumiem o co chodziło w tym dodatkowym obciążeniu pracą, czy to była jakaś dodatkowa kwota. Mówca zapytał co to jest to obciążenie pracą dla lekarza, który już ma podpisaną umowę kontraktową, a drugie pytanie                       o co chodziło z tymi masażami?

 

Pan Rafał Spachacz – odpowiadając powiedział, że trudno mu się odnosić do osób wówczas zarządzających  ponieważ to dotyczy roku 2018 i wcześniej dodatek za obciążenie pracą był formą dodatku dla lekarzy, który nie był zawarty w umowie, a lekarz wystawiał na daną kwotę pozycję umowy cytat za obciążenie pracą też tego nie rozumiem. Natomiast, jeżeli chodzi o wydatki dotyczące fizjoterapii bądź masażu w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych była podpisana umowa na wydatek w opinii zespołu i nie tylko, nie kwalifikowany z tego funduszu, a dotyczyło masaży, które miały być finansowane i były częściowo finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szpitala.

 

Radny Bogdan Jastrząb - zapytał co to znaczy to niewykonanie kontraktu, czy to jest plan z poprzednich lat, że w następnym roku będzie ta sama ilość przyjętych pacjentów i zabiegów na danym oddziale? 

 

Pan Rafał Spachacz -  odpowiadając powiedział, że jest to bardzo ciekawe zagadnienie, kiedyś było tak że świadczenia były wykonywane w ramach rozliczań jednorodnych grup pacjentów, zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tzw. sieć szpitali dała stabilność dla szpitali w kontekście kontraktowania i własnego dopasowywania do swoich potrzeb przesunięć między rodzajami i zakresami, które są zapisane w umowie, ale np. szpital dostaje umowę na 10 000 000 zł i ma w tym zakresie wykonywać świadczenia                         i ta umowa jest powielana w kolejnych latach, to jest związane ze stabilnością,                   raz do roku i kwota jest podwyższana bądź umniejsza, a więc szpital winien tą umowę wypracować, żeby mieć płynność w zakresie realizacji tej umowy. Natomiast jeżeli jest niewykonanie świadczeń, czyli szpital ma potencjał kadrowy, ma potencjał sprzętowy, pełni dyżury, a nie wypracuje tej puli świadczeń, która była zapisana w umowie to w roku kolejnym zostaje umniejszona wartość umowy. Dlatego bardzo trzeba pilnować sprzedaży co miesiąc aby była na poziomie przynajmniej 100 %. Mówca powiedział, że nowy system finansowania dał dodatkową trudność to jest nowe, dlatego że sieć szpitali weszła w roku 2017 gdzie był system kwartalny, w 2018 roku były dwa razy rozliczenia, a teraz w lutym została przyjęta nowelizacja, która mówi że raz do roku. Dodał, że generalnie dla szpitali jest to bardzo korzystne, ale w przypadku szpitala w Słupcy na skutek nie wykonania kontraktu będzie wyjątkowo niekorzystne i jest to nie do odwrócenia na tym etapie. Mówca powiedział, że jeżeli dzisiaj szpital będzie pracował i wypracuje 100 % kontraktu             to dopiero ten kolejny przychód wynikający z wyższej umowy dostanie w roku 2020 w kwietniu.

 

 Radny Mariusz Król – zapytał czy dobrze zrozumiał z wypowiedzi pana  dyrektora szpitala, że w tej chwili w szpitalu odbywa się kolejny audyt to jest pierwsze pytanie i kolejne czy jest problem z obsadzeniem nitek anestezjologicznych i ile jest w tym prawdy, że jeden z lekarzy na oddziale chirurgii pracował 4 doby bez przerwy?

 

Pan Rafał Spachacz – odpowiadając powiedział, że tak prowadzony jest audyt zlecony przez powiat słupecki, który dotyczy nadzoru właścicielskiego i jest w toku, mówca zwrócił uwagę, że tego nie powiedział w trakcie swojej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o drugie pytanie to szpital nie ma problemu z zabezpieczeniem lekarzy anestezjologów i trzecie pytanie dotyczące dyżurów to w tym momencie nie może udzielić odpowiedzi bo nie ma składu dyżurów ale pomimo utrudnień ze strony niektórych osób, które zerwały niezgodnie z prawem umowy ze szpitalem, bo poszły do innych placówek co wywołało pewne trudności, na dzień dzisiejszy nie ma żadnego niebezpieczeństwa.

 

Pan Jacek Bartkowiak -  powiedział, że jeżeli chodzi o drugi audyt, który  odbywa się w Starostwie Powiatowym i jednocześnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest to usługa, która zawiera ocenę sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotem leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupcy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i obejmuje swoim zakresem działania nadzorcze prowadzone przez Starostwo Powiatowe nad szpitalem w tym okresie, czyli chodzi o ubiegły rok. Dodał, że audyt obejmuje takie zagadnienia czy w Starostwie Powiatowym w tym okresie była wyodrębniona komórka organizacyjna albo stanowisko pracy zajmujące się sprawami nadzoru właścicielskiego nad podległymi jednostkami, czy zostały sformułowane pisemne zasady prowadzenia nadzoru właścicielskiego i jakie to były formy nadzoru, czy badano prawidłowość gospodarowania mieniem, środkami publicznymi i gospodarką finansową oraz poziom zadłużenia itd. Mówca powiedział, że drugi audyt dokonywany jest przez panią audytor z zewnątrz  i dotyczy relacji właścicielskich między tym co robi powiat i Starostwo Powiatowe w stosunku do jednostki podległej.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady

        Piotr Gałan

 

 

 

Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 28 marca 2019 roku

 

BR. 0002.3.2019

Protokół Nr VII/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 28 marca 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1715.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady VII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan - powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Radny Andrzej Kasprzyk wnioskował o wycofanie z porządku obrad pkt 9 tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019 oraz pkt 10 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Mówca kontynuował, że nie jest jego celem, ażeby w przedmiotowej sprawie nie podjęciu uchwał, ale chęć wnikliwego przeanalizowania sytuacji w zakresie budowy szpitala słupeckiego. Wnioskował o spotkanie robocze z udziałem wszystkich radnych jak również tych włodarzy, którzy brali udział w podpisywaniu umowy i decydowali o rozpoczęciu budowy w latach minionych łącznie z byłą panią dyrektor szpitala panią Iwoną Wiśniewską. Mówca dodał, że na Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji dowiedział się, że 4 700 000 zostaną przeznaczone na dodatkowe prace przy szpitalu nie mając wglądu w zakres tych robót. Chciał, aby dla dobra inwestycji wspólnie przedyskutować na spotkaniu roboczym wydatkowanie tych środków, żeby się nie okazało, że jesteśmy „rozgrywani” przez wykonawcę. Dodał, że na Komisji Budżetowej w 2018 roku zostało powiedziane przez byłą dyrektor szpitala panią Iwonę Wiśniewską, iż inwestycja nie jest zagrożona, środki są zabezpieczone w ramach prac dodatkowych, dlatego jest zdziwiony nagłym wzrostem kosztów budowy szpitala o 4 700 000 zł. Na uzupełnienie swojej argumentacji radny Andrzej Kasprzyk pytał czy to jest ostatni element wydatkowania tych środków w zakresie budowy i prosił o spotkanie i wypracowanie wspólnego dobra.

Radny Mariusz Król poprosił o 2,5 minuty przerwy, aby radni Klubu PSL mogli się naradzić przed tym ważnym głosowaniem.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek radnego Króla jest dalej idący i przychylił  się do tego wniosku.

 

 Ogłosił 2,5 minuty przerwy.

 

Przewodniczący Rady po przerwie poprosił Radnych o sprawdzenie obecności. Wynik sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta w imieniu Zarządu Powiatu Słupeckiego wnioskował o pozostawienie w porządku obrad punktów dotyczących zmiany uchwały budżetowej i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Mówca dodał, że kwestia, o której wspomniał pan radny Kasprzyk, czyli konieczność uzgodnienia kwot, które należy zapłacić za wykonanie dodatkowe roboty na budowie szpitala nie powinna wstrzymywać pewnych działań, które Zarząd podejmować musi. Starosta powiedział, że nie chce doprowadzić do przerwania robót budowlanych i do oskarżeń o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dodał, że w tej chwili są podpisane z wykonawcą prac rozbudowy szpitala aneksy, których ważność upływa z końcem marca 2019 r. i to są aneksy podpisane jeszcze przez poprzedni Zarząd Powiatu.

Starosta wyjaśnił, że jeśli nie będzie zabezpieczonych środków na kontynuację budowy, a te środki może tylko zapewnić Wysoka Rada poprzez przesunięcia budżetowe i ujęcie pozyskanych środków z emisji obligacji jako środków na kontynuację rozbudowy szpitala, to niemożliwe będzie złożenie wniosku do rezerwy budżetu państwa, aby pozyskać pieniądze - 16 000 000 zł na wyposażenie szpitala.

Dodał, że wniosek jest przygotowany i w przyjętej 28 marca 2019 r. przez Zarząd Powiatu autopoprawce wnioskowane jest o 1 600 000 zł na wkład własny w celu zdobycia środków na doposażanie szpitala. Kolejny 1 600 000 zł to jest wkład przyszłoroczny, łącznie 3 200 000 - 20 % środków, o które będziemy się ubiegać. Musi to być również zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, to jest konieczny załączniki, bez którego wniosek do Premiera o środki na wyposażenie szpitala zostanie odrzucony. Mówca podkreślił, że w tej chwili te pieniądze w rezerwie budżetowej państwa jeszcze są, ale im dłużej będziemy z wnioskiem czekać tym mniejsze szansę, żeby te środki uzyskać.

Starosta poinformował o zaproszeniu na sesję zarówno przedstawiciela wykonawcy firmy KOMPUTRONIK BIZNES pana Rafała Rzepe, jak i przedstawiciela firmy KAROX, inżyniera kontraktu pana Michała Stasińskiego. Poprosił o oddania im głosu w części dotyczącej sprawozdania z działalności Zarządu w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zarówno tych dodatkowych kosztów, który pojawił się w związku z rozbudową szpitala jak i terminów, które w tej chwili są poważnym wyzwaniem. Poprosił jeszcze raz o pozostawienie punktów 9 i 10 w porządku obrad.

 

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta dodał, że cyt. „wszystkie zadania, o które dzisiaj toczy się bój zostały wdrożone już przez poprzedni Zarząd i w większości one są wykonane i w tej chwili wydaje mi się, że nie ma i nie będzie dyskusji nad tym czy one są zasadne czy nie tylko jest problem, że trzeba za nie zapłacić, żeby nie było problemów z przerwaniem budowy”.

Mówca dodał, że dalej prowadzone są negocjacje w zakresie weryfikacji tych cen za roboty dodatkowe, a wprowadzenie tych zadań do uchwały budżetowej wcale nie przeszkadza, żeby odbyło się spotkanie, o którym wspominał radny Kasprzyk, ażeby rozmawiać i weryfikować faktyczne koszty. Wicestarosta poparł wniosek Starosty o procedowanie nad uchwałami.  

 

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że w kwestii wydatkowania tych środków i zapotrzebowania na nie Zarząd to przemyślał. Dodał jednak, że radni postawieni zostali przed faktem dokonanym, że kwota 4 700 000 zł bez specyfikacji ma być przeznaczona na pokryć robót dodatkowych.

Wicestarosta powiedział, że o tych kwotach na szpital była mowa na poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetowej i na posiedzeniu Klubu Koalicyjnego  

Przewodniczący Rady poprosił o argumenty merytoryczne przemawiający za procedowaniem bądź nie wyżej wymienione uchwały i o dyskusje tylko w temacie wniosku radnego Andrzeja Kasprzyka.

Starosta jeszcze raz zaapelował do radnych, aby nie zamykali Zarządowi drogi do uzyskania dodatkowych środków na wyposażenie tego szpitala. Mówca kontynuował, że jeśli zostaną zdjęte te punkty z porządku obrad to Zarząd nie będzie mógł pozyskać pieniędzy i nie będzie mógł zrobić nic bez zabezpieczenia środków finansowych w budżecie, aby zgodnie z prawem kontynuować budowę. Wyjaśnił, że  faktury, które były płacone w większości dotyczyły robót, które wykonane zostały jeszcze przed objęciem przez niego funkcji i były one weryfikowane przez inżyniera kontraktu. Starosta dodał, że zmiany w  budżetowych nie oznaczają konieczności wydatkowania tych kwot w takich wysokościach oznacza jedynie, tyle że te pieniądze będą przeznaczone na ten cel.

 Radny Mariusz Król powiedział, że jako Klub PSL nie chcą zamykać drogi do prac Zarządu, ale skoro termin oddania szpitala jest podany na koniec roku to jeśli w ciągu 3 dni czy 4 zwołana zostałby sesja nadzwyczajna tylko włącznie w temacie szpitala to problem być może byłby rozwiązany. Dodał, że jako Klub będą popierali wniosek pana radnego Andrzeja Kasprzyka, aby zdjąć te punkty 9 i 10 z porządku obrad. Mówca kontynuował, że są chętni do współpracy w tej materii, aby zwołać sesję w najbliższym czasie po spotkaniu się minionego zarządu jak i obecnego i wszystkich radnych.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że nie uczestniczył w posiedzeniu poprzedniej Komisji Budżetowej, ale bardzo wnikliwie zapoznał się z protokołem i tam nie ma żadnej wzmianki o kwotach za dodatkowe roboty budowlane szpitala. Wnioskował jeszcze raz o wycofanie z porządku obrad tych dwóch punktów i o spotkanie w celu domknięcia elementu szpitala.

Radny Bogdan Kukulski poprosił o 5 min. przerwy dla Klubu Koalicyjnego, po której nastąpi od razu głosowanie nad wnioskiem radnego Andrzeja Kasprzyka.

Przewodniczący Rady przychylił się do wniosku radnego Bogdana Kukulskiego.
Ogłosił 5 min przerwy.

Przewodniczący Rady poprosił o sprawdzenie obecności po przerwie. Karta ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek dotyczący usunięcia z porządku obrad punktu 9 i 10. Z uwagi na nie zadziałanie terminala – załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, nastąpiła reasumpcja głosowania.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  9 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła powyższy wniosek, tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt 14 - podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doszkolenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2019 - drugi nr 54. Mówca uzasadnił, że plan ten nie uzyska pozytywnej opinii Komisji Budżetowej i zaproponowane jest skierowanie go do ponownych prac Komisji Oświaty.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek dotyczący usunięcia z porządku obrad punktu 14.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  17 głosami „za” przyjęła powyższy wniosek, tym samym Rada Powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady wprowadziła powyższą zmianę w porządku obrad. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
  27 lutego 2019 r.                               
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2018” – druk nr 48.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 –
  druk nr 49.
 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 – druk nr 50.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku – druk nr 51.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022 – druk nr 52.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w Młodziejewicach oraz ogłoszenia wykazu – druk nr 53.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego –
  druk nr 55.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad. 

 

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia  27 lutego 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z VI sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr VI/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 17 głosami „za” przyjęła protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2019 roku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Piotr Gałan poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Starosta poprosił o umożliwienie zabrania głosu przedstawicielowi konsorcjum Komputronik Biznes, realizującemu inwestycje kierownikowi projektu panu Rafałowi Rzepie i reprezentującemu inżyniera kontraktu firmy Karox dyrektorowi panu Michałowi Stasińskiemu, aby przestawili aktualny stan prac związanych z rozbudową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Pan Michał Stasiński - inżynierem kontraktu wyjaśnił, że dokumentację, którą otrzymali w 2017 roku, była to dokumentacja stosowana przez poznańską firmę projektową i ta dokumentacja podlegała korekcie, sprawdzeniu czy się nadaje do realizacji czy nie. Po sprawdzeniu dokumentacji zostało stwierdzone, że projekt budowlany pierwotny posiadał 159 uchybień. Te uchybienia w efekcie spowodowałyby nie oddanie do użytkowania szpitala. Mówca powiedział, że wykaz tych uchybień, jest zawsze do wglądu, kontynuował, że zostało zasugerowane Starostwu jak z tego błędnego projektu wyjść, a mianowicie zastosować w sensie realizacyjnym system FIDIC tzw. żółtego FIDIC-a to znaczy- „zaprojektuj i wybuduj”. Kubatura w takim układzie tego obiektu nie powinna się zmieniać, natomiast te wszystkie uwagi, musiały być w nowej dokumentacji dopełnione. Wykonawca dostał jako obowiązek i zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia polecenie do zrobienia nowej dokumentacji, uzupełnienia tej dokumentacji i co najważniejsze uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę. Mówca wyjaśnił, że w takiej sytuacji budowa powinna stanąć. Jednak żeby tak się nie stało w ramach tej kubatury, która była i tego pozwolenia rozpoczęto działania. Pan Michał Stasiński podkreślił, że jeśli nie ma badań gruntowych w dokumentacji, jeśli niema wystarczająco dobrze przeliczonych fundamentów i zbrojenia fundamentów to w żadnym wypadku żaden inżynier, żaden kierownik budowy się pod tym nie podpisze, nie będzie stawiał budynek na zupełnie innych poziomach, które były w tzw. dokumentacji poprzedniej, a różnica poziomów w tym przypadku wynosiła 6 m. Ta sprawa została poprawiona przez projektantów, jednych z lepszych projektantów od spraw budownictwa szpitalnego, którzy zostali ściągnięci z Wrocławia. Mówca dodał, że temat został pozytywnie załatwiony, ale trzeba się liczyć z kosztami - 6 m betonu w obrysie samego budynku fundamentowania zbrojenia to są konkretne pieniądze, są na to bardzo precyzyjne kosztorysy i jest prawie 180 pozycji dodatkowych, które są określone bardzo precyzyjnie słownie i sprawdzone. Mówca kontynuował, że w trakcie wykopów doszło do wielokrotnych kolizji kablowych, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej ani w dokumentacji geodezyjnej (kable wysokiego napięcia, niskiego napięcia jak i kable telefoniczne) i to wszystko zostało zrobione, usystematyzowane pod budynkiem jak i wokół budynku i nie ma w tej chwili konfliktu kolizyjnego jeśli chodzi o kable. To samo dotyczy spraw PPOŻ – nie było w projekcie hydrantów. Inżynier kontraktu wyjaśnił, że w tej kubaturze udało się zawrzeć 445 m² dodatkowej powierzchni użytkowej, gdzie uzyskano powierzchnię użytkową dla SOR-u, części chirurgicznej i dla części technicznej i to są metry o których niestety nie pomyślano wcześniej. Zrobiona został ekspertyza do poziomu, gdzie wykazano szalenie dużo uchybień, tych uchybień było prawie 80 i wszystkimi tymi rzeczami zajęła się firma Komputronik z projektantami. Temat został załatwiony pozytywnie. Mówca powiedział, że jeśli pewnych elementów w dokumentacji brak to trzeba je zrobić, nie odda się budynku w sensie technicznym i technologicznym do użytkowania jeśli nie będą spełnione wszystkie warunki techniczne, technologiczne, które są narzucone przez prawo budowlane czy też prawo związane z budownictwem szpitalnym.

Pan Michał Stasiński wyjaśnił, że w środku wszystkie sale, obiekty wewnętrznie mają określoną technologie, ale wykonanie tego wymagało przesunięć terminów. Mówca powiedział, że na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda następująco: dodatkowe  4 000 000 zł to są pieniądze, które są konieczne do wykonani robót dodatkowych, również pieniądze te wydatkowane są na technologię, która była nie do końca rozpracowania i to wszystko jest dokładnie udokumentowane. Inżynier kontraktu powiedział, że musi zagwarantować, żeby ten budynek był odebrany zgodnie z przepisami i oddany do użytkowania.

 

Radny Andrzej Kasprzyk pytał na jakim etapie inżynier kontraktu i wykonawca mieli ostateczną wersję projektu z pełną świadomością istniejących prac dodatkowych? Prosił o podanie konkretnych dat.

 

Inżynier kontraktu powiedział, że to będzie tydzień przed uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę - w czerwcu 2018 roku.

 

Radny Przemysław Dropiński pytał czy o wszystkich tych zmianach na samym początku wiedział Zarząd?  

 

Pan Michał Stasiński powiedział, że wszystko było za zgodą Zarządu, z każdej narady koordynacyjnej robione są protokoły w których dokładnie jest zapisane kto, gdzie i kiedy i za co jest odpowiedzialny. Wszystkie te protokoły mówią o tym jakie elementy są do zrobienia, czy mowa o sprawach konstrukcyjnych czy sprawach organizacyjnych, są one ujęte w protokołach od samego początku. Ponadto są tzw. protokoły dotyczące projektów, czyli to co powinien projektant i to co zostaje zauważone i co wykonawca zauważa jest natychmiast poddane obróbce projektowej. Mówca powiedział, że nie ma takiej budowy, który od początku do końca na jednej dokumentacji funkcjonuje.

Pan Michał Stasiński powiedział, że jest przekonany, że 98 % problemów mamy za sobą. Na dzień dzisiejszy inżynier powiedział, że nie wie jak będzie wyglądała sprawa niektórych dostaw, jak będzie wyglądała sprawa hydrantów, jak będzie wyglądała sprawa terenów zewnętrznych. Wie tylko jak będzie wyglądał budynek.

 

Radny Przemysław Dropiński pytał inżyniera kontraktu czy były renegocjacje kontraktu z Zarządem?

 

Inżynier kontraktu powiedział, że musi się dostosować do Zarządu - jako do swojego pracodawcy i jako główny inżynier podejmował szczerego rozmów z Zarządem dotyczące renegocjacji kontraktu. Dodał, że zamawiający zawsze ma prawo wręcz obowiązek prosić o opinie co do takiej czy i innej sprawy, ale generalnie kontrakt jest podpisywany zawsze między wykonawcą, a zamawiający. Pilnowane jest, żeby zamawiający był zadowolony z tego co w kontrakcie ma, a wykonawca zrobił dokładnie zgodnie z przepisami technicznymi i z obowiązującą dokumentacją.

 

Radny Przemysław Dropiński pytał kto jest w stanie odpowiedzieć mu na pytanie czy na tym etapie były już rozmowy skoro stwierdzono 150 uchybienie które poniosą za sobą koszty, skoro trzeba zmienić projekt czy ktoś poniósł odpowiedzialność czy firma projektowa otrzymała w całości pieniądze za projekt i czy następna firma, która poprawiała projekt otrzymywała także za ten sam projekt pieniądze?

 

 Pan Michał Stasiński odpowiedział, że zamawiający składał zamówienie do firmy projektowej, ta firma projektowa zrobiła „coś”, zrobiła dokumentacji. Jeśli okazało się w trakcie realizacji czy przed realizacją, że są błędy - zamawiający ma prawu wykorzystać wszystkie swoje argumenty, które miał zawarte w umowie z projektantem, a mianowicie sprawa gwarancji, sprawa oskarżenia o niewykonanie roboty itd. Mówca dodał, że nie wie czy zamawiający zapłacił projektantowi pierwszemu wszystko. Wykonawca natomiast przy pomocy swoich prawników przygotowuje odpowiednie skierowanie do sądu dotyczące zwrotu czy zaskarżenia realizacji do sądu na firmę, która popełniła ten projekt.

 

Radny Andrzej Kasprzyk pytał czy nastąpiło skosztorysowanie, czy w ramach podpisanej umowy ujęte zostały roboty dodatkowe czy te roboty zostały wyszacowane?

 

Pan Michał Stasiński powiedział, że problem polega na tym, że to nie jest tak, że jeśli on przygotuje informację, że ileś tam rzeczy jest nie dobrych, to że on zna cenę i ma jakąkolwiek informację dotyczącą kosztów. Musi to przejść przez cały proces projektowy, musi być zrobiony na to kosztorys, muszą być na to dogadane umowy z dostawcami sprzętu czy materiałów i dopiero wtedy można o tym mówić.  Na tamten okres jeszcze nie był przekonany ile tego potrzeba i jakie pieniądze są potrzebne. Mówca powiedział, że wiedział tylko, że żeby ten budynek mógł być oddane będą musiały być popełnione takie, a nie inne rzeczy. Koszty okazały się dopiero w momencie kiedy, praktycznie rzecz biorąc dostawy materiałów zostały zakontraktowane przez kierownika budowy.

 

Radny Przemysław Niezbecki powiedział, że w kwietniu 2018 rozbudowa szła na podstawie tego pierwotnego pozwolenia na budowę i dopiero w czerwcu tak zrozumiał, było zastępczo pozwolenie?

Pan Michał Stasiński powiedział, że wykonywane były tylko te roboty, które mieściły się w tzw. starym pozwoleniu na budowę.

Przewodniczący Rady poprosił o precyzyjne pytania by dać możliwość odpowiedzi panu Inżynierowi, natomiast nie kontynuować dyskusji.

Radny Przemysław Niezbecki pytał czy w kwietniu 2018 r. można było się martwić tym że, gdyby nie było pozwolenia zastępczego to budowa zostałaby wstrzymana? Radny uzasadnił, że ma protokół z posiedzenia Rady Powiatu z kwietnia 2018, kiedy śp. kolega Miernik zadał pytanie panu Mariuszowi Rodze - Staroście czy to prawda, że zostało cofnięte pozwolenie na budowę? Na co pan Starosta odpowiedział, że budowa idzie bez problemu, nie ma żadnych opóźnień.

Radny Przemysła Dropiński pytał czy w trakcie prac budowlanych ewentualne ustalenie zasad kontraktowania czy budowy szpitala – inżynier kontraktu, wykonawcy, zarząd, pani dyrektor podjęli decyzję dotyczącą prac dodatkowych, nieodpłatnych prac dodatkowych, nieformalnych prac dodatkowych, czy miało coś takiego miejsce?

Przewodniczący Rady poprosił o niewywoływanie dyskusji.

Radny Przemysła Dropiński sprecyzował, że chodzi mu o prace, które nie były objęte umową budowlaną?

Pan Michał Stasiński powiedział, że na każdych narada technicznych, które prowadzone były w każdą środę, były dyskusje jak to jest na radach budowy. Wyjaśnił, że narady budowy to przed wszystkim sprawdzenie budowy, czyli inżynier kontraktu, inspektorzy idą na budowę, żeby sprawdzić co jest zrobione dotychczas, czy jest zgodnie z harmonogramem czy zgodnie z technologią. Wprowadzane są pewnego rodzaju korekty, zmiany do projektanta, które i tak pokażą się w dokumentacji powykonawczej jako elementy usankcjonowane już zgodnie ze wszystkimi parametrami technicznymi. Były również podejmowane decyzje o pewnych zmianach. Inżynier kontraktu powiedział, że te kwoty, które są przedstawione przez wykonawcę są kwotami na 98 % pewnymi dlaczego, na 98%,
że wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przejściowego świadectwa płatności. Przejściowe świadectwo płatności to jest udowodnienie każdej śrubki, każdej podkładki, że one została zakupiona, wprowadzona i że ona była za taką, a nie inną ceną.

Radny Andrzej Kasprzyk pytał czy w umowie zlecającej nadzór, jako inżynier kontraktu miał zawarty element kosztorysowania robót dodatkowych i czy wartość robót dodatkowych tego co wynikło w ramach tych 150 ponad tzw. kolizji czy na 31 grudnia 2018 roku były znane lub można było je oszacować, czy jako inżynier kontraktu zasygnalizował on je na tych naradach?

Pan Michał Stasiński powiedział, że inżynier kontraktu nie ma w obowiązkach robienia kosztorysu. Natomiast jest od tego, żeby je sprawdzić. Wyjaśnił, że nie wszystko było oczywiste np. dopiero po wykopach było wiadomo o kolizjach.

Radny Przemysław Niezbecki powiedział, że w związku z tym, że mowa jest o szpitalu gdzie wiele pomieszczeń jest obwarowane szczególnymi – wymiarami, wysokościami sali, pytał kto powinien zgłaszać poprawki do projektu odnośnie specjalistycznych pomieszczeń np. do tomografu komputerowego, apteki szpitalnej i kto ewentualnie ponosi odpowiedzialność, jeżeli nie zgłosi tych uwag i zostanie budynek oddany albo wybudowany w takiej formie, że część tych pomieszczeń, nie spełni tych określonych wymogów?

 Pan Michał Stasiński powiedział, że cały projekt technologiczny został dostarczony do użytkownika, poproszeni zostali lekarze, pielęgniarki o wniesienie wszelkiego rodzaju uwag, które ich interesują. Robiąc projekt technologiczny trzeba wziąć pod uwagę, że są pewne przepisy prawne, przepisy technologiczne dotyczące szpitala i są one bardzo precyzyjnie określone i od tego jest technolog w całej branży projektowej, który jest również odpowiedzialny za to co zostało i w jaki sposób zostało poukładane. Projekty i przepisy są podstawowymi elementami, ale żeby wyjść naprzeciw użytkownikowi zwraca się do niego mówiąc –„proszę pana tu jest koncepcja technologiczna proszę przejrzeć czy wam to wszystko pasuje”.

Starosta pytał inżyniera kontraktu czy obecne pomieszczenie przygotowywane do tomografu komputerowego spełnia wymogi zgodnie z przepisami, normami?

 Pan Rafał Rzepa – Wykonawca odpowiedział, że dokumentację przygotował technolog medyczny pani Małgorzata Bancewicz, która jest dedykowana przez Ministerstwo Zdrowia do szpitali kliniczny, uniwersyteckie i jest bardzo wysoki poziom merytoryczny, technologia medyczna jest zgodna ze wszystkimi przepisami. Jeżeli chodzi o tomograf w 100 % zarówno pomieszczenia tomografu rezonansu spełniają wszystkie wymagania, jest tylko jeden mały dysonans wykonawca nie wiem, jaki sprzęt ma stanąć w tych wnętrzach, żeby dostosować pomieszczenia do konkretnych elementów musi wiedzieć konkretny typ, konkretne urządzenie bez tego nie jest się w stanie zrobić osłony radiologicznej.

Radny Bogdan Kukulski pytał czy Zarząd, decydując się na zmiany projektowe i te wszystkie części wykonywane dodatkowo czy było uzgadniane, że to wszystko będzie zapłacone?

Pan Rafał Rzepa powiedział, że były rozmowy nawet na poziomie zarządów prezesów grupy spółek i proponowane były aneksy, jednak ze względu na koniec poprzedniej kadencji nie doszło to do skutku i został przedłużony termin.

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że nie wyobraża sobie, że nie było rozmów na temat pieniędzy, że Zarząd wyraża zgodę, że będzie to regulowane.

Pan Rafał Rzepa powiedział, że rewolucje w projekcie zrobiła ekspertyza pożarowa od  której nie ma absolutnie odstępstw. Mówca podkreślił, że pewne elementy rozpoczęte zostały na własne ryzyko. Zarząd o tym wie, że podjęte zostały działania, dlatego że kable przeciwpożarowe muszą być pierwsze na betonie. Jeśli to nie zostałoby zrobione, należało by budować nowy budynek.

Radny Przemysław Dropiński pytał ile było tych aneksów i na jaką sumę?

Pan Rafał Rzepa powiedział, że jeden aneks jest podpisany i on dotyczy agregatu prądotwórczego, czyli tego zasilania awaryjnego i kolizji kablowych, podpisany został 23 listopada 2018 r. Mówca wyjaśnił czego dotyczą te 4 700 000 zł powiedział, że kwota ta obejmuje pozwolenia zamienne, wdrożenie systemu SAP, dostosowanie klatki schodowej do wymogów PPOŻ i przyłączeń kablowych, które niejako wymogły nowe warunki w dostarczaniu energii przez energetykę. Pan Rafał Rzepa wyjaśnił, że czeka jeszcze nas bardzo trudne zadanie już z samą energetyką, czyli przyłączenie całego źródła zasilania na nowy obiekt.

Przewodniczący Rady powiedział, że zwracał kilkakrotnie uwagę na to, żeby nie wdawać się w dyskusje czy z inżynierem czy z wykonawcą ze względu na to, że jest niemożliwość protokołowania z tego względu, że to on udzielam głosu i protokoły sporządzane są na podstawie nagrania. Poinformował, że przy każdej następnej próbie niedostosowanie się do uwag będzie zabierał głos.

Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak powiedziała, że mamy dwóch przedstawicieli członków poprzedniego Zarządu, więc pytanie do nich czy wiedzieli o aneks czy nie? Mówczyni dodała, że bezpodstawna jest teraz dyskusja jak nie będzie możliwe przegłosowanie uchwał dotyczących budżetu.

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta sprostował pewne rzeczy dotyczące kwot podanych przez pana inż. Rafała Rzepę. Powiedział, że pierwszy aneks obejmował kwotę 1 708 603 zł 23 gr netto - brutto 2 100 000 zł z groszami i to zostało zapłacone. Natomiast pozostały jeszcze aneksy na 4 zadania dodatkowe, wykaz przekazany został przez firmę Komputronik do firmy Karox i tj. na kwotę 4 656 366 zł 82 gr netto i kwota ta podlega weryfikacji przez inżyniera kontraktu.

Pan Rafał Rzepa powiedział, że wybudowanie szpitala zgodnie z projektem pierwotnym groziło katastrofą budowlaną. Mówca wyjaśnił, że aby połączyć się z obecnym szpitalem należało zejść poniżej 2m obecnych fundamentów i na całej długości budynku zastosować żelbetowe podpory starego fundamentu, aby stara część się nie zawaliła.

Pan Michał Stasiński powiedział, że kwota 4 656 366 zł z groszami to jest kwota, która została już w pewnej części zweryfikowana, była wyższa i podkreślił, że jest to kwota na 98%. Po dostarczeniu przez wykonawcę wszystkich dokumentów, będzie mógł wtedy na 100% powiedzieć  że ta kwota wynosi tyle, a tyle. Mówca powiedział, że jakość tego szpitala generalnie rzecz biorąc patrząc na nową i starą część podniosła się w sposób znaczący, poziom wykonania, poziom jakościowy i poziom zastosowanych maszyn i urządzeń wewnątrz, które dostarczy wykonawca – jest na poziomie Europejskim. Inżynier poinformował, że odbiór finalny nastąpi wcześniej niż na koniec roku.

Radny Mariusz Król powiedział, że szkoda, że takie spotkanie i taki wykład, jaki dzisiaj panowie przedstawili nie nastąpił wcześniej, nie byłoby dyskusji żadnej w tym temacie. Mówca dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwołać sesję nadzwyczajną na poniedziałek, cały Klub PSL jest za tym.

 Radny Bogdan Kukulski powiedział, że nie możliwe było wcześniejsze zwołanie debaty ze względu na obszerne materiały z którymi musiały się zapoznać obecne władze.

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że nie byłoby debaty i nie byłoby problemu, gdyby nie wnikliwość Komisji Budżetowej. Mówca dodał, że cyt.:”ktoś wreszcie zadał proste pytanie, gdzie my jesteśmy, gdzie zaczął się ten nieszczęśliwy początek i tylko przez to, że była pewna konsekwencja, nikt nie zamierzała złośliwości komukolwiek wyrządzać, ale w ten sposób po raz pierwszy zobaczyłem inżyniera kontraktowego i wykonawcy. Dzięki temu radni, nasi wyborcy społeczeństwo rozebrało szpitale i sobie zaczyna budować wizję”. Radny poprosił jeszcze raz o spotkanie robocze z poprzednim starostą panem Mariuszem Rogą, panią dyrektor Iwoną Wiśniewską, inżynierem kontraktu i wykonawcą, aby wyjaśnić dlaczego tak długo to trwało i dlaczego teraz dopiero w tym momencie, kiedy jesteśmy przed decyzjami rozmawiamy o tym co tak naprawdę nabrzmiał już dawno temu.

Starosta wyjaśnił dlaczego teraz mówione jest o szczegółach jaka jest sytuacja jeśli chodzi o koszty robót dodatkowych, dlatego teraz, że teraz o tym wiemy, dlatego teraz, że mija termin aneksów, które zostały podpisane do 31 marca 2019 r. i dlatego teraz, że trzeba złożyć wniosek o środki na wyposażenie tego szpitala. Mówca dodał, że chodzi przede wszystkim o to, żeby teraz, wznosząc się ponad podziały i abstrahując od tego co tam było w zeszłym roku spotkać się nawet na początku przyszłego tygodnia z członkami poprzedniego Zarządu, nawet z panią dyrektor i porozmawiać o tym jakie były ustalenia wcześniejszej, jakie były uzgodnienia i jak to wygląda w tej chwili. Starosta dodał, że jest w stałym kontakcie z byłym starostą panem Mariuszem Rogą, który wielokrotnie gościł na radach budowy.

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

 

Obrady opuścili radny Bogdan Jastrząb, radny Stefan Zieliński i radny Stefan Stencel. 

 

 

 

 

 

 

P u n k t  6

 

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2018” – druk nr 48.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2018” radni otrzymali na druku nr 48.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2018”. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 –
druk nr 49.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 radni otrzymali na druku nr 49.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o opinię.

 

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie.

 

Radny Przemysław Dropiński – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie.

 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

 

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 – druk nr 50.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący

Rady powiedział, że sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020 radni otrzymali na druk nr 50 i było ono przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji rady powiatu. Żadna Komisja nie zgłosiła uwag.  

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.  Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku – druk nr 51.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku. Radni otrzymali projekt uchwały na druku nr 51.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały były przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinię.

 

Radny Przemysław Dropiński - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.

 

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/39/2019 w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Nastąpiła reasumpcja głosowania z powodu niewylogowania się z systemu nieobecnych radnych. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 14 i 15 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022 – druk nr 52.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 52.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały były przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Przemysław Dropiński - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/40/2019  w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022 – druk nr 52. Uchwała  stanowi załącznik nr 16,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

 

P u n k t  11

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w Młodziejewicach oraz ogłoszenia wykazu – druk nr 53.

 

 

Prowadzący obrady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w Młodziejewicach oraz ogłoszenia wykazu. Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały na druku nr 53.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały był omawiany na  posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Andrzej Kasprzyk  –  Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt przedłożonej uchwały.

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w Młodziejewicach oraz ogłoszenia wykazu.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/41/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, położonych w Młodziejewicach oraz ogłoszenia wykazu. Uchwała stanowi załącznik nr 18, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

 

 

 

 

 

P u n k t  12

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego – druk nr 55.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

Prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 55.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących tych Komisji o opinię.

 

Radna Aleksandra Kazuś - Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.

 

Radny Andrzej Kasprzyk  –  Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

 

Rada Powiatu w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr VII/42/2029 w sprawie udzielenia w roku 2019 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 20, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Mariusz Król prosił w imieniu wędkarzy, którzy się do niego zgłosili o sprawdzenie w miejscowości Chwalibogowo brzegów strugi Bawół, które są bardzo zaśmiecone.

Przewodniczący Rady prosił o składanie przez radnych interpelacji na piśmie.

 Radny Andrzej Kasprzyk prosił o zaproszenie na sesję przedstawicieli MON-u,  żeby wypowiedzieli się publicznie w zakresie rozbudowy jednostki. Radny zaniepokojony jest tym co dzieje się wokół jeziora Powidzkiego, wycinką lasu i nie wie jak będzie wyglądała turystyka w tej miejscowości kiedy nagle skończy się możliwość wjazdu do Powidza, kiedy nagle powstaną utrudnienia.Radny Andrzej Kasprzyk poprosił jeszcze raz pana Starostę o zorganizowanie spotkania radnych z byłymi członkami Zarządu w sprawie budowy szpitala. Radny Andrzej Kasprzyk wnioskował również o uczynienie jeziora powidzkiego jeziora bez motorówek i wypracowania w tym zakresie stosownej uchwały, chroniącej faunę i florę.

Starosta powiedział, że jeśli chodzi o rozbudowę bazy wojskowej w Powidzu to radny Kasprzyk ma rację twierdząc, że trzeba upomnieć się o swoje i nie ma racji twierdząc, że to prawdziwe nieszczęście, bo jest to największa inwestycja w tej części Wielkopolski lokowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej na podstawie zobowiązań sojuszniczych Rzeczypospolitej Polskiej, których kwestionować powiat słupecki nie będzie. Mówca dodał, że zadba o interes społeczny, aby po zamknięciu drogi betonowej w 2021 roku tak zorganizować przejezdność dróg umożliwiając dostęp mieszkańców północnej części naszego powiatu do Słupcy w ten sposób, żeby to się odbyło po pierwsze w miarę bezpiecznych i cywilizowanych warunkach, żeby to nie kosztowało powiat słupecki ani złotówki i żeby zdążyć z terminem, a więc do końca 2021 roku. Mówca dodał, że odbyły się spotkania u pana Wojewody z udziałem przedstawicieli wojsk i została wypracowana mapa drogowa jeśli chodzi o te drogi, które powinny powstać i które powinny być wyremontowane do czasu, dopóki nie zacznie się ta wielka inwestycja w bazie amerykańskiej. Starosta kontynuował, że o szczegółach na razie jest za wcześnie, żeby mówić. Dodał, że zmieniły się zasady finansowania inwestycji drogowych, a droga która będzie  budowana między jednostką wojskową a autostradą ma być finansowana z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych w 100 %. Mówca powiedział, że tu nasza rola jest taka, żeby zadbać o to, aby umowa, którą zawrzemy z Ministerstwem Infrastruktury rzeczywiście zapewniała stuprocentowy udział strony rządowej w kosztach realizacji tej inwestycji łącznie ze wszystkimi kosztami pochodnymi. Starosta powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosić na sesję przedstawicieli wojska. Mówca powiedział również, że jeśli chodzi o spotkanie w sprawie szpitala starego Zarządu oraz poprzedniej Dyrekcji i Radnych zainteresowanych tym tematem to proponuję zorganizować spotkanie w poniedziałek. O wyjaśnienia w sprawie jeziora bez motorówek poprosił panią Kierownik Małgorzatę Modrzejewską.   

Pani Małgorzata Modrzejewska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wyjaśniła, że jeśli chodzi o Jezioro Powidzkie to używanie jednostek pływających z napędem silnikowym na chwilę obecną jest zakazane.
W obiegu prawnym są dwie uchwały - uchwała Rady Powiatu Słupeckiego (podjęta w 2012 r.), która w pewnym sensie zakazuje używania tych jednostek z 4 wyjątkami – pierwszy wyjątek regulowany ustawą o ochronie przyrody, czyli wszystkie jednostki służb ratowniczych typu WOPR, straż, policja, właściciel Wody, Parku Krajobrazowego oraz tego, który prowadzi gospodarkę rybacką, wykonując swoje czynności ma prawo używać, drugi dotyczy organizowania regat, trzeci wyjątek to kluby i stowarzyszenia sportowe, które prowadzą dyscypliny wodne i czwarty wyjątek tj. prowadzenie egzaminów na sternika. Wszystkie te wyjątki muszą być wcześniej zgłoszone do Wydziału Środowiska z podaniem konkretnej godziny, daty i jednostki, która będzie wykorzystywana z silnikiem. Mówczyni dodała, że w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego są wpisane zakazy i nakazy. Jednym z zakazów jest zakaz używania wszystkich jednostek napędzanych silnikami spalinowym czy to elektrycznymi. Mówczyni kontynuowała, że były prowadzone rozmowy, żeby do uchwały Marszałka wprowadzić pewne wyjątki, ale na chwilę obecną nic w tej kwestii się nie zmieniło.

Radny Przemysław Dropiński podziękował dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za naprawę barierek przy drodze Ląd - Zagórów i wykonanie oświetlenia. Mówca poprosił również o przyjrzenie się osobiście drodze Zagórów – Słupca, poprosił o wyrównanie pobocza, pomalowanie pasa rozdzielającego jezdnie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w miejscowości Ląd przy stacji Moya. Radny poprosił również o sygnalizacje świetlną na skrzyżowaniu w Wymysłowie.

 Przewodniczący Rady poprosił o składanie interpelacji na piśmie i poinformował, że może nastąpić konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej we wtorek bądź w środę.

 

P u n k t  14

 

Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął VI sesję  Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2018 – 2023.

          

       

 

 

       Przewodniczący Rady

               Piotr Gałan

               

 

 

 

 

 

Protokółowała

Anna Pawela

 

 

 

Protokół Nr VI/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku.

BR. 0002.2.2019

Protokół Nr VI/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1530 do godz. 1815.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady VI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

 

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

 

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan -  powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 stycznia 2019 r.                               
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2018 – druk nr 39.
 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku – druk nr 40.
 8. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 – druk nr 41.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 – druk nr 42.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 – druk nr 43.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 44.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Słupeckiego ze Związku Powiatów Polskich – druk nr 45.

13.  Wolne głosy i wnioski.

14.  Zakończenie obrad. 

 

Wykaz imiennego głosowania radnych w sprawie porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  4

 

Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z V sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr V/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie tj. 14 głosami „za” przyjęła protokół Nr V/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31 stycznia 2019 roku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Piotr Gałan poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6

 

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2018 – druk nr 39.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2018 wszyscy radni otrzymali na druku nr 39. O zabranie głosu poprosił przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Słupcy.

 

Pan Robert Górny – Komenda Powiatowa Policji w Słupcy powiedział, że Powiatowa Komenda Policji w Słupcy w 2018 roku liczyła 103 etaty w tym 2 wakaty. Dodał, że pracę policjantów wspomagają pracownicy cywilni i jest ich 13.

Pan Robert Górny – pokrótce omówił działalność służby kryminalnej, służby prewencyjnej i służby ruchu drogowego. Mówca na wstępnie podziękował wszystkim samorządom za udzieloną pomoc finansową Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy na łączną kwotę 61 723 zł.

Pan Robert Górny – powiedział, że jeżeli chodzi o służbę kryminalną to w roku 2018 na terenie powiatu słupeckiego odnotowano 546 zdarzeń skutkujących wszczęciem postepowań przygotowawczych. Dodał, że w strukturze przestępczości kryminalnej dominują zdarzenia w 7 wybranych kategoriach przestępstw tj. uszczerbek na zdrowiu, bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu i uszkodzenia mienia. Mówca powiedział, że nadal na wysokim poziomie utrzymuje się ilość wszczętych postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw narkotykowych i w 2018 roku wszczęto 25 postepowań przygotowawczych.

Pan Robert Górny – powiedział, że w strukturze służby kryminalnej jest powołany zespół do walki z przestępczością gospodarczą, którego działania koncentrowały się głównie wokół zagadnień takich jak: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i oszustw gospodarczych. Dodał, że w zakresie przestępstw gospodarczych wszczęto 93 postępowania przygotowawcze.

Pan Robert Górny – powiedział, że jeżeli chodzi o służbę prewencyjną to zadania służby patrolowej realizowane są przez policjantów Posterunków Policji, Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego, a także Wydziału Kryminalnego. W roku 2018 ogółem wykonano 6 603 służb typowo patrolowych przez policjantów skierowanych do służby na ulice. Mówca powiedział, że już dwa lata funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i od początku 2016 roku jak mapy zaczęły funkcjonować w policji na terenie powiatu słupeckiego odnotowano 1648 zgłoszeń przez mieszkańców w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa. Mówca powiedział, że wszystkie zgłoszenia przez mieszkańców naszego powiatu są weryfikowane i na każde zagrożenie policja reaguje poprzez dyslokowanie służb patrolowych, służb kryminalnych i służb prewencji. Mówca powiedział, że w przedłożonym sprawozdaniu zostały opisane wybrane zagadnienia profilaktyczne prowadzone przez policję.

Pan Robert Górny – powiedział, że jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa na drogach powiatu słupeckiego to w roku 2018 zaistniało 609 zdarzeń drogowych  w tym: 53 wypadki, w których 57 osób zostało rannych i 3 osoby zostały zabite,  zarejestrowano 556 kolizji drogowych. Wszystkie szczegółowe dane dotyczące bezpieczeństwa w powiecie słupeckim są przedstawione w przedłożonym sprawozdaniu.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a więc poprosił  Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację.

 

Prowadzący obrady otworzył dyskusję w omawianym temacie.

 

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że chciałaby pochwalić działania policji dlatego, że wykrywalność przestępstw jest na bardzo wysokim poziomie, prawie 90%. Dodała, że na szczególną uwagę zasługują działania prewencyjne, jednak analizując zagrożenia stanu bezpieczeństwa wg kategorii dróg można zauważyć że największe jest na drogach gminnych i drogach powiatowych co zapewne wiąże się z tym, że jest ich największa ilość kilometrów.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że z analizy danych w informacji wynika, że największa liczba zdarzeń drogowych jest na drodze 3090P, wg nazw dróg jest to droga Słupca – Zagórów -  Łukom. Mówczyni powiedziała, że jest to jedna z najdłuższych dróg w powiecie bo ma ponad 20 km, kolejna droga o wysokim stopniu zdarzeń to droga nr 3050 Słupca – Piotrowice – Siernicze, która również ma około 20 km. Mówczyni powiedziała, że wg informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej to znaczącą ilość zdarzeń stanowią zdarzenia komunikacyjne. Dodała, że ma przed sobą projekt planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu słupeckiego na lata 2014 – 2020, który był przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji z którego wynika, że plan w tej kwestii jest bardzo istotny i dotyczy remontów i modernizacji dróg powiatowych oraz mostów.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że wobec powyższych informacji nasuwa się pytanie co możemy zrobić w celu poprawy bezpieczeństwa w powiecie słupeckim. Mówczyni powiedziała, że z doniesień medialnych wiadomo, że 21 lutego br. został uzgodniony plan finansowy funduszu dróg samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych na poszczególne województwa, o czym zapewniał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodała, że jeżeli chodzi o Województwo Wielkopolskie to na zadania jednoroczne zostało przeznaczone prawie 377 000 000 zł. natomiast na zadania wieloletnie ponad 92 000 000 zł. Dysponentem tych środków jest Wojewoda Wielkopolski. W związku z tym pytanie do Pana Starosty, czy z tego źródła będzie finansowana przebudowa drogi 3050P Siernicze – granica powiatu, na którą w budżecie powiatu jest zaplanowana kwota 450 000 zł, kolejna droga, która wpisuje się w ten fundusz to Powidz – Niezgoda – Słupca. Kolejne pytania na jakie odcinki dróg czy drogi Pan Starosta zamierza wnioskować o dofinansowanie do Wojewody, kto będzie decydował, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy wyborze drogi powiatowej do modernizacji. Dodała, że z zapewnień Ministra Infrastruktury wynika, że jest to wieloletni plan finansowy funduszu dróg samorządowych.

Pani Anna Kusiołek – powiedziała, że ma nadzieję, że taki plan finansowy w kwestii modernizacji dróg powiatowych zostanie wspólnie opracowany dla naszego powiatu na kolejne lata 2019 – 2024 czy dalsze. Mówczyni powiedziała, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach na potrzeby Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji przygotował  przybliżony koszt remontów dróg. Mówczyni powiedziała, że chciałaby przypomnieć o potrzebie modernizacji dróg w gminie Słupca, która w latach wcześniejszych składała wnioski i są to odcinki w miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Cienin Perze, Cienin Kolonia, Młodojewo i Wierzbocice. Dodała, że  w Gminie Słupca jest najwięcej kilometrów dróg powiatowych w stosunku do całego powiatu i stanowi to ponad 70 km dróg i ich stan jest bardzo zły co potwierdza  dokument Powiatowego Zarządu Dróg, a remonty, modernizacje przyczyniłyby się na pewno do poprawy bezpieczeństwa w powiecie słupeckim.

 

Przewodniczący Rady – zapytał czy jest diagnoza co było powodem zaistniałych kolizji czy to tylko i wyłącznie stan nawierzchni, czy być może organizacja ruchu. Dodał, że w informacji są podane wyłącznie cyfry dotyczące kolizji.

 

Pan Robert Górny – odpowiadając powiedział, że jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe to w informacji nie ma odniesienia do konkretnych dróg tylko podane są przyczyny zdarzeń tj. niedostosowanie prędkości do warunków, nieprawidłowe cofanie, omijanie, skręcanie, wymijanie. Mówca powiedział, że nie prowadzą statystyk, że przyczyną bezpośrednią zdarzenia drogowego była nawierzchnia drogi, czy nieprawidłowa infrastruktura drogowa.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że trudno nie zgodzić się z radną Anną Kusiołek, że drogi powiatowe są „kiepskie” i ich stan należy poprawiać ale co można zrobić w sytuacji, kiedy po 20 latach okazało się, że z roku na rok przeznaczano tą samą kwotę około 1 200 000 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg. Mówca powiedział, że środki finansowe o których mowa w mass mediach  mogą robić wrażenie ale problemem jest czy powiat będzie w stanie aplikować o te środki ponieważ należy mieć nie mały wkład własny. Dodał, że przy remontach dróg należy mieć 20% wkład własnych środków finansowych, a w obecnej sytuacji budżetowej powiatu nie będzie to łatwe.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, w porządku obrad dzisiejszej sesji jest kwestia kolejnej transzy obligacji po to  by powiat dysponował środkami, które w pierwszej kolejności będą przeznaczone na rozbudowę szpitala i jego wyposażenie, a jeżeli coś zostanie to na wkład własny na remont dróg. Mówca powiedział, że jeżeli chodzi o konkretną listę i hierarchię remontu dróg to decyzję będzie podejmowała Rada Powiatu. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że zostały złożone wnioski o dofinansowanie remontów 2 dróg na ten rok tj. Siernicze – Budzisław i ulica Sikorskiego w Słupcy, która dofinansowanie otrzymała już w roku minionym, ale ze względu na zwiększone koszty wykonania tego zadania i brak środków finansowych w budżetach miasta Słupcy i powiatu, zadanie to nie zostało zrealizowane w roku 2018.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że na obecną chwilę nie ma jeszcze decyzji dotyczącej podziału środków i nie wiadomo czy powyższe zadania znajdą się w tym dużym programie o którym mówiła radna Anna Kusiołek, czy będzie to kolejny program. Wiadomo, że była dokonana kolejna ocena złożonych wniosków i obydwa wnioski złożone przez powiat słupecki uzyskały akceptację. Natomiast jeżeli chodzi o drogi w Gminie Słupca to liczba 70 km dróg robi wrażenie, ale w innych gminach naszego powiatu też są duże potrzeby jeżeli chodzi o remont dróg powiatowych.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że stan dróg powiatowych to efekt wieloletnich zaniedbań jeśli chodzi o finansowanie remontów i modernizacji dróg powiatowych w całej Polsce. Mówca powiedział, że Zarząd będzie czynił wszystko co możliwe i jak będą środki na wkład własny to będzie aplikował o środki zewnętrzne.

 

Pani Anna Kusiołek – powiedziała, że jej zdaniem przedłożone informacje o bezpieczeństwie dotyczą również bezpieczeństwa na drogach ponieważ kwestia bezpieczeństwa naszych mieszkańców jest bardzo ważna. Natomiast jeżeli chodzi  o ilość dróg powiatowych to na terenie Gminy Słupca jest 70 km, Gminy Strzałkowo 70 km, Gminie Zagórów 60 km. Dodała, że prosi by nie zapominać o Gminie Słupca.

 

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że jako koalicja rządząca znamy problem stanu dróg powiatowych i powiat został przejęty z takim zadłużeniem a nie innym, po wielu latach rządzenia właśnie przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Jeżeli chodzi o 70 km dróg powiatowych na terenie Gminy Słupca to jest potrzeba ich remontów ale pani radna powinna pamiętać, że przez ostatnie 2 kadencje ani kilometr nie został zrobiony z tych 70 km dróg. Mówca powiedział, że w miarę możliwości będą czynione starania o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych by podjąć się remontu dróg powiatowych ale to nie tylko jest Gmina Słupca, ale również pozostałe gminy naszego powiatu, a zaniedbania w tym kierunku ostatnich lat rządzenia są przeogromne.

 

Radny Andrzej Biernat – powiedział, że Minister Joachim Brudziński w swoim  programie zapowiadał przywrócenie niektórych posterunków policji w związku z tym pytanie czy Komenda Powiatowa Policji w Słupcy złożyła wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  o przywrócenie jakiegokolwiek posterunku, który został zlikwidowany na terenie powiatu słupeckiego?

 

Pan Robert Górny – odpowiadając powiedział, że Komendant Powiatowy Policji w Słupcy nie skierował żadnego wniosku o przywrócenie posterunku policji na terenie powiatu słupeckiego. Mówca powiedział, że skierowanie takiego wniosku musiałoby być poprzedzone analizami i potrzebą stworzenia takiego posterunku. Dodał, że na ten temat prowadzone były rozmowy z władzami Gminy Powidz aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy w okresie letnim bo taka jest potrzeba, ale na ten czas Komenda Powiatowa Policji w Słupcy jest wspierana dodatkowymi patrolami z Komendy Wojewódzkiej Policji i na okres od czerwca do sierpnia takie siły zostaną przydzielone i na chwilę obecną to wystarcza.

 

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słupcy za rok 2018. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

 

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku – druk nr 40.

 

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 40. O zabranie głosu poprosił Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

 

Pan Rafał Chmiel – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Słupcy powiedział, że w roku 2018 odnotowano ogółem 934 zdarzenia w stosunku do roku 2017 był to wzrost zdarzeń ponad 17% w tym: zanotowano 186 pożarów, 707 miejscowych zagrożeń i 41 alarmy fałszywe. Dodał, że na terenie gmin naszego powiatu liczba zdarzeń wzrosła poza Gminą Lądek. Główne przyczyny powstawania pożarów, zagrożeń miejscowych w roku 2018 zostały przedstawione w informacji – tabela 2 i 3.

Pan Rafał Chmiel – powiedział, że analizując statystykę zdarzeń najwięcej pożarów wystąpiło na terenie Miasta i Gminy Słupca, a były to pożary obiektów mieszkalnych, produkcyjnych, magazynowych oraz upraw i terenów leśnych. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenie na drogach to oprócz stanu dróg zagrożeniem jest stan pojazdów oraz warunki atmosferyczne, które panują na drogach. Mówca powiedział, że Państwowa Straż Pożarna najwięcej zdarzeń odnotowuje na autostradzie A-2 i drodze krajowej 92.

Pan Rafał Chmiel – powiedział, że zagrożenie powodziowe dotyczy Gminy Lądek i Zagórów z tego względu, że przez te gminy przepływa rzeka Warta i zagrożenia powodziowe występują zazwyczaj w okresie roztopów. Mówca powiedział, że dużym zagrożeniem są zagrożenia chemiczno-ekologiczne, które dotyczą amoniaku, oleju opałowego, a także gazu. Są to środki wykorzystywane przez firmy, które znajdują się na terenie powiatu słupeckiego. Mówca powiedział, że analiza za rok 2018 pokazuje, że siły i środki powiatu słupeckiego zaspokajają 99 % interwencji. Natomiast powiatowe siły i środki będą niewystarczające w przypadku wystąpienia takich zdarzeń jak: awaria zakładów przetwarzających, magazynujących toksyczne środki przemysłowe, bądź podczas wypadków komunikacyjnych z udziałem środków transportu, które takie środki przewożą, w przypadku pożarów dużych kompleksów leśnych, w przypadku zdarzeń gdzie wypadkowi uległo kilkadziesiąt osób np. autobus, w przypadku materiałów promieniotwórczych, materiałów radioaktywnych oraz w przypadku konieczności prowadzenia zdarzeń        na poziomie specjalistycznym.

 

Przewodniczący Rady - powiedział że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji  o opinię.

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację.

 

Prowadzący obrady otworzył dyskusję w omawianym temacie.

 

Radny Mariusz Król – zapytał o współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, które są nieodzownym elementem pracy państwowej straży oraz czy we wszystkich gminach naszego powiatu są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i czy nie ma jeszcze dalszych potrzeb poszerzenia działalności tych jednostek o wstąpienie do powyższego systemu?

 

Pan Rafał Chmiel – odpowiadając powiedział, że jeżeli chodzi o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to z terenu każdej gminy naszego powiatu jest włączona jedna jednostka, wyjątkiem jest Gmina Orchowo gdzie dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są włączone do systemu tj. jednostka w Orchowie i Bielsku. Zdaniem mówcy optymalnym rozwiązaniem byłoby aby z każdej gminy 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej należały do systemu. Mówca powiedział, że kluczem do włączenia danej jednostki do systemu oprócz potrzeb i lokalizacji jednostki jest również wyposażenie, które dana jednostka posiada, wyszkolenie, następnie przeprowadzenie przez Państwową Straż Pożarną kontroli gotowości bojowej, a następnie podpisanie umowy dwustronnej pomiędzy Komendantem Powiatowym  Państwowej Straży Pożarnej, a Wójtem danej gminy, który utrzymuje jednostkę i prezesem miejscowej jednostki.

 

Radny Przemysław Niezbecki – zapytał, czy tych 41 alarmów fałszywych to należy rozumieć, że część z nich to „żartownisie”, którzy wzywają niepotrzebnie straż, czy udaje się ich ustalić i przykładnie ukarać?

 

Pan Rafał Chmiel – odpowiadając powiedział, że jeżeli chodzi o 41 alarmów fałszywych to większość z nich pochodzi z instalacji sygnalizacji pożaru. Natomiast fałszywych alarmów zgłaszanych telefonicznie obecnie jest bardzo mało. Mówca powiedział, że zmieniły się procedury i jeżeli wpłynie informacja z instalacji sygnalizacji pożaru to straż musi dotrzeć na miejsce, co najmniej 1 zastęp i sporządzić dokumentację z tego zdarzenia i stąd ta liczba 41.

 

Wobec braku kolejnych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację  o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

 

Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 – druk nr 41.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący

Rady powiedział, że sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 Państwo Radni otrzymali na druku nr 41. O zabranie głosu poprosił Starostę Powiatu.

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że sprawozdanie dotyczy roku 2018 gdzie komisja obradowała w nieco innym składzie niż obecnie i pod innym kierownictwem. Dodał, że nowy skład komisji został powołany z początkiem roku 2019 i komisja do tej pory odbyła jedno posiedzenie

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego,  a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja bez uwag przyjęła niniejsze sprawozdanie.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.  Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu.

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.

 

P u n k t  9

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 – druk nr 42.

 

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 42, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 46.

 

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Józefa Wziętka – Skarbnika Powiatu.

 

Pan Józef Wziętek – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie Skarbnika Powiatu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady sprawdził obecność radnych i stwierdził, że na stan 17 radnych w obradach uczestniczy 12 radnych co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radna Anna Kusiołek – Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedziała, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/35/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Nad podjęciem niniejszej uchwały przeprowadzono reasumpcję głosowania z powodu nie zadziałania radnemu terminala. Wykazy imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowią załączniki nr 14 i 15 do niniejszego protokołu.

 

 

 

P u n k t  10

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 – druk nr 43.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 43, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 45.

 

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały wraz z autopoprawką był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Anna Kusiołek  – Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedziała, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 wraz z autopoprawką.

 

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035.

 

Rada Powiatu w obecności 12 radnych, jednogłośnie przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 16, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/36/2019  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 18,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

 

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu – druk nr 44.

 

Prowadzący obrady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu. Dodał, że projekt uchwały Państwo Radni otrzymali na druku nr 44. O zabranie głosu poprosił pana Jacka Bartkowiaka – Starostę Powiatu.

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że powiat słupecki ma jako jednostka samorządu terytorialnego możliwość emisji obligacji. Dodał, że w przeszłości powiat już emitował obligacje.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że w imieniu Zarządu Powiatu zwraca się do Wysokiej Rady z prośbą o umożliwienie Zarządowi Powiatu swobody działania jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych poprzez występowanie z wnioskami o dofinansowanie czy to na wyposażenie i rozbudowę szpitala, czy też na inwestycje drogowe. Dodał, że jak wszystkim wiadomo by ubiegać się o środki zewnętrzne należy zapewnić wkład własnych środków finansowych.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeżeli chodzi o aktualny budżet powiatu to nie ma możliwości działania by ubiegać się o środki finansowe zewnętrzne bo w obecnym budżecie powiatu tych środków nie ma i stąd projekt uchwały w sprawie emisji kolejnych obligacji w jednej transzy w 2019 roku na poziomie 6 000 000 zł. Dodał, że wykup obligacji planowany jest do roku 2035.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że przy obecnych możliwościach powiatu jeśli chodzi o zaciąganie zobowiązań finansowych jest to kwota maksymalna. Dodał, że przy obecnym budżecie i wskaźnikach wykonania budżetu ciężko będzie uzyskać pożyczkę. Mówca powiedział, że jest to decyzja niełatwa i podejmowana na początku kadencji ale jak zauważyła radna Anna Kusiołek jest możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych przeznaczonych na remonty i modernizacje dróg. Dlatego projekt przedmiotowej uchwały i propozycja by rozpocząć procedurę emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że projekt uchwały był omawiany na  posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Zastępcę Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

 

Radny Anna Kusiołek  – Zastępca Przewodniczącego Komisji powiedziała, że Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu.

 

Radny Mariusz Król – powiedział, że z wypowiedzi Pana Starosty wynika, że 6 000 000 zł z emisji obligacji powiat chce pozyskać m.in. na doposażenie szpitala nowej jego części. Mówca zapytał, a jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja z tym tak hucznie zapowiadanym pozyskaniem środków finansowych przez byłą panią dyrektor szpitala z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 mln zł + 1,5 mln zł jako wkładu własnego z kredytu udzielonego przez ten fundusz.

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeżeli chodzi o obecną sytuację finansową szpitala to oddałby głos panu Rafałowi Spachaczowi – Dyrektorowi szpitala, który w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy złożył taką informację. Mówca powiedział, że jeżeli chodzi o wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który składała poprzednia pani dyrektor szpitala    jak również kwestie związane z finansowaniem wyposażenia czy dokończenia rozbudowy to w tej chwili znane są tylko przybliżone wartości i to również pan dyrektor wyjaśni.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie związane ze środkami na wyposażenie nowo budowanej części szpitala to nie przewidziano w budżecie powiatu żadnych środków finansowych na ten cel. Mówca powiedział, że Zarząd Powiatu będzie aplikował o środki zewnętrzne ale tu potrzebna jest przede wszystkim formalna procedura tzw. Jowisza, czyli instrument oceny inwestycji w służbie zdrowia, a więc należy w systemie elektronicznym złożyć wniosek o przeprowadzenie takiej inwestycji, a celowość tej inwestycji ocenia Narodowy Fundusz Zdrowia i służby Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodał, że dopiero po tej ocenie wniosek ma szansę trafić pod obrady odpowiedniej instytucji centralnej tak, aby na ten cel pozyskać środki np. z rezerwy budżetu państwa. Mówca powiedział, że do tej pory Jowisza nie zrobiono    i inwestycja była zaczęta bez przeprowadzenia oceny Jowisz i w związku z tym trzeba teraz to nadrobić.

 

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że jeżeli chodzi o wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pełnej dokumentacji brak w szpitalu) był złożony i pierwotnie odrzucony. Mówca powiedział, że firma za pośrednictwem, której starano się o środki przekazała informację, że projekt jest w trakcie rozpatrywania i będą prowadzone negocjacje na które szpital zostanie zaproszony by dalej omawiać procedowanie tego projektu. Dodał, że niniejszy wniosek obejmuje starą część szpitala, a nie obejmuje wyposażenia nowej części.

Pan Rafał Spachacz – powiedział, że wyposażenie nowej części szpitala nie zostało zgłoszone w ramach Jowisza i szpital został zobligowany do przedłożenia wniosku w wersji elektronicznej w terminie do 4 marca br. Mówca powiedział, że osoby zatrudnione w szpitalu, które odpowiadały za inwestycje nie posiadały kosztorysu, nie miały wglądu do kalkulacji i nie posiadały wiedzy na temat niezbędnego sprzętu. Mówca powiedział, że połączenie starej części szpitala z nową częścią dotyczyć będzie bloków i oddziałów, a więc należy zapewnić sprzęt i wyposażenie. Dlatego powołany został 3-osobowy zespół roboczy do określenia tego stanu, a jest to ponad rok opóźnienia.

Pan Rafał Spachacz – powiedział, że jeżeli chodzi o sytuację finansową to strata za rok 2018 jest bardzo wysoka i planowana była na poziomie 1 mln zł. ale dzięki zaangażowaniu pracowników udało się odzyskać zawieszoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia fakturę na kwotę 320 000 zł. co było wynikiem podpisania ugody i porozumienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodał, że mimo odzyskania niniejszych środków finansowych strata wynosi 593 700 zł. Mówca powiedział, że zakładając koszty eksploatacji nowej części, która nie była uwzględniona w przetargu na sprzątanie i bez podjęcia działań restrukturyzacyjnych strata w roku 2019 opiewałaby na kilka milionów. Dlatego Zarząd Powiatu zobowiązał szpital do przygotowania działań, które będą minimalizowały koszty na etapie opracowywania planu finansowego i planu inwestycyjnego. Mówca powiedział, że ograniczenia dotyczyć będą głównie zakupów funkcjonowania komórek działalności nie tylko podstawowej ale również pomocniczej oraz gospodarki magazynowej by tą stratę jak najbardziej zmniejszyć. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma pewności do żadnych zewnętrznych środków finansowych dotyczących modernizacji starej części szpitala, a są do poniesienia wydatki, które będą niezbędne do połączenia nowej i starej części szpitala. Mówca powiedział, że stan infrastruktury szpitala w wielu miejscach jest trudny, a często opłakany, a dotyczy to karetek i innego sprzętu medycznego np. ultrasonografów.

 

Radna Anna Kusiołek – powiedział, że jeżeli chodzi o emisję obligacji to jest to bardzo, bardzo wysoka kwota 6 000 000 zł., która stawia powiat w trudnej sytuacji bo jak wszystkim wiadomo potrzeb jest dużo bo mówi się o doposażeniu szpitala oraz              o przeznaczeniu części środków na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Mówczyni powiedziała, że obawia się czy to jest dobra decyzja, czy za rok będzie powiat słupecki istniał, czy za rok będzie na wynagrodzenie dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz czy za rok będzie na wynagrodzenie dla pracowników podległych jednostek. Mówczyni powiedziała, że to budzi jej niepokój ale ma nadzieję, że Starosta i Zarząd Powiatu będą dobrze dysponować tymi środkami finansowymi.

 

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiadając powiedział, że o istnienie powiatu słupeckiego i wynagrodzenia pracowników by się nie martwił ale na pewno będą sytuacje wymagające oszczędzania w bardzo wielu dziedzinach i być może zaczniemy oszczędzać od siebie. Dodał, że oszczędności trzeba będzie szukać w administracji, oświacie, zdrowiu, pomocy społecznej i oczywiście kompletnie nie ma żadnego znaczenia, że powiat został objęty w takim stanie po 20 latach rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta powiedział, że kiedy przyszło podjąć decyzję, Zarząd Powiatu stanął przed faktem czy zakończyć budowę szpitala, czy po prostu ją przerwać i wtedy nie wiadomo przez ile lat będzie stał w stanie niewykończonym. Mówca powiedział, że na realizację prac dodatkowych na dzień dzisiejszy, jeszcze przed weryfikacją przez inżyniera kontraktu, potrzeba około 5 mln zł ale może uda się pozyskać środki zewnętrzne. Dodał, by obecnie podpisać aneksy do umowy i aby można było zrealizować to przedsięwzięcie należy mieć zabezpieczone środki finansowe w budżecie powiatu z proponowanej emisji obligacji.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że jeżeli uda się pozyskać środki zewnętrzne na szpital to wtedy środki finansowe z emisji obligacji będzie można wykorzystać na inne cele, chociażby jako środki własne do skorzystania z funduszu dróg samorządowych. Dodał, że Zarząd jak również Rada Powiatu będzie odpowiednio tymi środkami gospodarować by jak najlepiej  zostały wydatkowane.

Radny Andrzej Bernat – powiedział, że gminy naszego powiatu zobowiązały się dopomóż rozbudowę szpitala i większość gmin przekazała środki finansowe na szpital. Mówca zapytał, które gminy jeszcze się nie wywiązały i jakie to są środki, i dlaczego jeszcze się nie wywiązały?

 

Pan Czesław Dykszak – odpowiadając powiedział, na dzień dzisiejszy środki finansowe ma przekazać Gmina Strzałkowo w kwocie 1 000 696 799,25 zł i Miasto Słupca 2 000 334 773 zł, razem jest to kwota 4 000 031 572 zł ale kwota ta jest już uwzględniona na realizację kontraktu czyli na tą zasadniczą budowę, a więc kwoty tej nie można rozpatrywać jako kwoty z której można skorzystać przy zapłaceniu prac dodatkowych. Mówca powiedział, że Burmistrz Miasta Słupcy i Wójt Gminy Strzałkowo potwierdzili, że powyższe kwoty powiat otrzyma, zostały przez Rady podjęte stosowne uchwały. Gminy otrzymały wzory umów, które są niezbędne do podpisania w celu przekazania niniejszych środków finansowych powiatowi.

 

Pan Mariusz Król – zapytał czy nie można jeszcze teraz po zmianie władzy, bo skoro wszystko za rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego było takie złe i Polskie Stronnictwo Ludowe nie mogło wynegocjować innych stawek kwotowych z gminami powiatu słupeckiego, a więc czy teraz po zmianie władzy Zarząd Powiatu jest w stanie jeszcze negocjować kwoty dopłat z gminami, które wpłaciły połowę kwoty na rozbudowę szpitala? Dodał, że z tego co się orientuje to tylko Gmina Ostrowite wpłaciła całość, a więc 100%, Miasto Słupca i Gmina Strzałkowo nie wpłaciły, Gmina Zagórów i Lądek wpłaciły połowę swojego udziału, a Gmina Orchowo  nie włączyła się do tego zadania. Mówca zaproponował by porozmawiać z gminami na ten temat zawsze byłby mniejszy wkład własny powiatu w to przedsięwzięcie.

 

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiadając powiedział, że podczas posiedzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego prowadzone były rozmowy z wójtami i burmistrzami na temat rozbudowy szpitala. Mówca powiedział, że powiat nie chce zrzucać na gminy odpowiedzialności za powstałe zaniechania, które miały miejsce w ciągu półtora roku prowadzenia tej inwestycji.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeżeli chodzi o Gminę Orchowo to widocznie taka była wola władz Gminy Orchowo by nie partycypować w kosztach rozbudowy szpitala, z którego korzysta zaledwie 20% mieszkańców tej gminy ale mimo to będziemy z władzami tej gminy rozmawiać w niniejszej sprawie.

 

Radna Anna Kusiołek – zapytała, czy kwota 6 000 000 zł jest potrzebna na dokończenie rozbudowy szpitala czy ta kwota wyczerpuje potrzeby, czy to będzie inna kwota? Mówczyni zwróciła uwagę, że pan Starosta powiedział, że wspomniane 6 mln zł będzie też dawało możliwość aplikowania o środki zewnętrzne z różnych źródeł ale jeżeli te środki zostaną przeznaczone na rozbudowę szpitala w całości to powiat nie będzie miał żadnych środków finansowych na pozyskanie środków z źródeł zewnętrznych.

 

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiadając powiedział, że cała ta kwota najprawdopodobniej pójdzie na dokończenie rozbudowy szpitala a na wyposażenie szpitala pewnie nie wystarczy. Mówca powiedział, że jeżeli nie będzie zabezpieczonych środków finansowych w budżecie to powiat nie będzie mógł tej inwestycji realizować ponieważ musi mieć środki finansowe na wkład własny. Dodał, że jeżeli uda się pozyskać środki finansowe z rezerwy budżetu państwa po wykonaniu Jowisza i uda się pozyskać kilka milionów zł. to za te środki rozbudowa szpitala zostanie zakończona, a środki finansowe z obligacji posłużą na zakup niezbędnego wyposażenia. Mówca powiedział, że w zależności od ilości pozyskanych środków zewnętrznych część środków z obligacji może być  przeznaczona na wkład własny np. przy pozyskiwaniu środków na projekty drogowe.

 

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że oczywistym jest, że są potrzebne środki finansowe na wkład własny w celu pozyskania dodatkowego dofinansowania ale jeżeli 6 mln zł zostanie przeznaczone na rozbudowę szpitala to nie będzie środków   na wkład własny, jak te środki zostaną podzielone?

 

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że powiat planuje wyemitować obligacje na 6 000 000 zł tylko z tego powodu, że obecna władza została postawiona w takiej sytuacji, że są one niezbędne przede wszystkim dla funkcjonowania powiatu. Mówca powiedział, że jest trochę zdziwiony i ma wrażenie, że radni poprzedniej kadencji jak gdyby kompletnie nie wiedzieli co się działo w tym powiecie. Dodał, że ma wrażenie, że radni po prostu w ogóle nie byli informowani co się dzieje ze szpitalem, a stan dróg gminnych i powiatowych to każdy zna.

Radny Bogdan Kukulski – powiedział, że niniejsze obligacje będą zabezpieczeniem pewnych środków żeby powiat mógł funkcjonować. Natomiast jeżeli zostaną pozyskane jakiekolwiek środki finansowe na szpital to zostaną one przeznaczone na szpital, a więc zostaną wolne środki które będzie można wykorzystać na drogi. Dodał, że na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie zagwarantować czy powiat otrzyma dodatkowe środki na szpital. Mówca powiedział, że obecnie rządzący nie zamierzają nikogo okłamywać jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego Zarządu Powiatu po prostu czynione są starania by cokolwiek zmienić w tym powiecie.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że chodzi o zabezpieczenie środków na dodatkowy zakres robót, który nie został uwzględniony w kosztorysie i którymi powiat nie dysponuje. Dodał, że jeżeli powiat pozyska dodatkowe środki finansowe na dodatkowy zakres prac przy rozbudowie szpitala to wtedy środki finansowe z emisji obligacji zostaną przekierowane na wkład własny na inwestycje.

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że podjęcie omawianego projektu uchwały może Zarządowi Powiatu ułatwić aplikowanie o środki zewnętrzne.

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu.

 

Rada Powiatu w obecności 12 radnych, 7 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 4 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr VI/37/2019 w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała stanowi załącznik nr 20, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

 

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Słupeckiego ze Związku Powiatów Polskich – druk nr 45.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Słupeckiego ze Związku Powiatów Polskich. Prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 45 i o zabranie głosu poprosił Starostę Powiatu.

 

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że powiat słupecki jest członkiem Związku Powiatów Polskich od 1999 roku i w ramach członkostwa przedstawiciele powiatu mogą uczestniczyć w konwentach starostów, sekretarzy, skarbników i innych spotkaniach organizowanych przez Związek Powiatów Polskich w tym co roku w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Mówca powiedział, że najistotniejszym z punktu widzenia powiatu zadaniem Związku Powiatów Polskich realizowanym w ramach opłacanej składki jest możliwość inicjowania i opiniowania projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, inspirowania i podejmowania wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych oraz reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym. Natomiast udział w szkoleniach czy uzyskiwanie certyfikatów jest  w większości przypadków za dodatkową opłatą. Dodał, że inne zadania związku mają charakter promocyjny, wydawniczy propagujący wymianę doświadczeń.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że Zarząd Powiatu proponując wystąpienie ze Związku Powiatów Polskich nie widzi wymiernych korzyści z przynależności do Związku, a dostrzega sukcesywny wzrost składki członkowskiej. Mówca powiedział, że składka płacona przez powiaty w tym roku  wynosi 16 gr. od mieszkańca powiatu, co w przypadku powiatu słupeckiego w skali roku wynosi około 10 000 zł. Zdaniem mówcy składka jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do korzyści jakie powiat czerpie z przynależności do Związku. Dodał, że mając na uwadze ograniczenia finansowe powiatu i planowane wydatki jest propozycja wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich.

 

Radny Mariusz Król – powiedział, że tak jak w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały zostało napisane Związek Powiatów Polskich daje wiele możliwości inicjowania i opiniowania. Zdaniem mówcy czy nie jest to zbyt pochopna  decyzja o wystąpieniu ze Zawiązku. Dodał, że w ramach spotkań nie tylko oficjalnych ale kuluarowych można pozyskać wiele przydatnych informacji nie tylko na szczeblu powiatowym ale też na szczeblu całego kraju. Mówca powiedział, że wystąpienie powiatu słupeckiego ze Związku Powiatów Polskich to tak jakby Miasto Słupca wystąpiło ze Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

Radny Mariusz Król - powiedział, że radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego będą głosować przeciw wystąpieniu powiatu słupeckiego ze Związku Powiatów Polskich.

 

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Słupeckiego ze Związku Powiatów Polskich.

 

Rada Powiatu w obecności 12 radnych, 7 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr VI/38/2029  w sprawie wystąpienia Powiatu Słupeckiego ze Związku Powiatów Polskich. Uchwała stanowi załącznik nr 22, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że w dniu dzisiejszym wszyscy radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w Biurze Rady w terminie do 30 kwietnia br., w 2 egzemplarzach wraz 2 kopiami zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy. W oświadczeniu majątkowym należy wykazać stan majątku na dzień 31 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Rady – powiedział aby usprawnić pracę Rady Powiatu zaproponował by wszyscy radni, którzy chcą korzystać z formy elektronicznej przesyłania materiałów sesyjnych i na posiedzenia Komisji złożyli swoją deklarację w Biurze Rady.

 

Radny Mariusz Król – poprosił o ustalenie stałego terminu odbywania sesji Rady Powiatu Słupeckiego.

Radny Mariusz Król – odniósł się do artykułu, który pojawił się ostatnio w Gazecie Słupeckie pt. „Co chcą ukryć radni PSL”. Wystąpienie radnego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady – powiedział, że odnosząc się do pierwszego pytania dotyczącego terminu sesji to większością radnych nie tylko Koalicyjnego Klubu Razem dla Powiatu Słupeckiego zdecydowano, że sesje odbywać się będą w czwartki, a nie w piątki i ustalono również, że będzie to ostatni czwartek miesiąca. Na wniosek Zarządu Powiatu Słupeckiego wyjątkowo dzisiejsza sesja odbywa się w środę ale w godzinach późniejszych.

Przewodniczący Rady – powiedział, że jeżeli ktoś poczuł się dotknięty jego komentarzem to bardzo serdecznie przeprasza. Mówca powiedział, że nie komentuje radnych tylko zwraca uwagę w kwestii wystąpień ponieważ zadaniem Przewodniczącego Rady jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem sesji. Dodał, że odnosząc się do zapisów w Statucie Powiatu Słupeckiego to cyt. „ § 31 ust.1.Przewodniczący Rady prowadzi obrady wg ustalonego porządku obrad otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów,

 § 32 ust.1 Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji,  ust.2 Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do rzeczy” .

Przewodniczący Rady – powiedział, że przywołanie wystąpienia „do rzeczy” jest oczywiście ostatecznością. Mówca powiedział, że jego uwagi podczas wystąpień radnych nie były zgryźliwe ani nie miały nikomu dokuczyć, a formułowane uwagi wobec radnych zabierających głos dotyczyły tylko i wyłącznie prowadzenia merytorycznej dyskusji. Dodał, że dostosuje się do uwag skierowanych do jego osoby ale jako Przewodniczący Rady musi czuwać nad merytoryczną częścią sesji.

Przewodniczący Rady – powiedział, że jeżeli będzie decyzja o odwołaniu Przewodniczącego Rady to jako pierwszy poddam się decyzji Rady Powiatu Słupeckiego ale obecnie jako Przewodniczący Rady będzie czynił starania by nie wychodzić poza prawo i poruszać się tylko i wyłącznie w obrębie prawa, którym jest Statut Powiatu Słupeckiego.

 

Pan Jacek Bartkowiak – w odpowiedzi na zarzuty radnego Mariusza Króla powiedział, że w wypowiedzi radnego było wiele wątków. Dodał, że ani czas, ani narastające zmęczenie nie pozwolą polemizować ze wszystkim. Mówca powiedział, że odniesie się tylko do sformułowania „mowa nienawiści”. Mówca powiedział, że  w tej sprawie po przeszkoleniu przez edukatorów z Muzeum Polin podczas konferencji, która niedawno odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy potrafię wyczuć różnicę między krytyką, czasem złośliwą, a tym, co określane jest mianem „mowa nienawiści”.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że bardzo by nie chciał aby Państwo traktowali jego słowa, również te wygłaszane podczas posiedzeń jako straszny hejt. Mówca powiedział, że stara się nie przekraczać pewnych form i czasem to co mówi jest intencjonalnie przykre dla tego do kogo mówię, ale nie powinniście Państwo brać tego do serca osobiście. Dodał, że tak jakoś przyszło, że nawet w rolach lokalnych polityków musimy mieć twarde siedzenie i trochę grubszą skórę bo jesteśmy osobami publicznymi.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeżeli Państwo poczuliście się urażeni tym, co zostało wyartykułowane w mojej wypowiedzi zacytowanej w Gazecie Słupeckiej to przepraszam. Dodał, że mimo tych różnic, które nas dzielą, współpraca będzie możliwa, a do mowy nienawiści się nie przyznam.

 

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że na ręce pana Starosty wpłynęło pismo  z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego dla inicjatywy ufundowania nowego sztandaru dla 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Mówca powiedział, że jako powiat nie ma możliwości przekazania środków finansowych na ten cel, a więc prośba do Klubów Radnych by tą kwestie rozwiązać w ramach Klubów Radnych.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że korzystając z obecności mediów na sesji Rady Powiatu bardzo proszę o rozpropagowanie idei Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla 33 Bazy Lotnictwa Transportowego. Pismo Dowódcy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Pan Mariusz Król – powiedział, że przeprosiny przyjmuje i w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego deklaruje współprace i radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego są gotowi do wszelkiej współpracy na wszystkich frontach i trzymają kciuki za obóz rządzący, ale będą raz po raz pytali bo taka jest rola opozycji.

P u n k t  14

 

Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  VI sesję  Rady Powiatu Słupeckiego kadencji 2018 – 2023.

          

       

       Przewodniczący Rady

               Piotr Gałan

               

 

 

 

 

 

Protokółowała

Roma Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr V/2019 Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 31 stycznia 2019 roku.

BR. 0002.1.2019

Protokół Nr V/2019

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 31 stycznia 2019 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali "Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1400 do godz. 1605.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady V sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady - poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad przedstawiony został w zaproszeniu. Zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad i poddał pod głosowanie:

1)    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej - wynik głosowania w obecności 16 radnych " 16 głosów "za" Rada przyjęła powyższy wniosek, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 3.

 

Radny Andrzej Kasprzyk zgłosił kolejny wnioski o rozszerzenie porządku obrad:

2)    Informacja o przyczynach odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy " wynik głosowania w obecności 16 radnych " 13 głosów "za", przy 1 głosie -przeciw" i 2 głosach "wstrzymujących" Rada przyjęła powyższy wniosek, karta imiennego głosowania nad niniejszym wnioskiem stanowi załącznik nr 4.  

 Wobec powyższego V sesja Rady Powiatu przebiegała według następującego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia
  27 grudnia 2018 r.                               
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 30.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 31.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 32.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 33.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 35.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego i komisji stałych na 2019 rok - druk nr 36.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Informacja o przyczynach odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad. 

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z IV sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.

                  

Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr IV/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" przyjęła protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2018 roku. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Piotr Gałan poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 30.

 

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego było przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Poprosił o opinie Przewodniczących tych Komisji.

 

Radna Aleksandra Kazuś-Wróblewska  - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejsze sprawozdanie.

 

Nikt nie zgłosił się do dyskusji w omawianej sprawie, w związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie.Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 31.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego Radni otrzymali na druk nr 31 i  był on omawiany na posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Pan Przemysław Dropiński - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" przyjęła uchwałę  Nr V/29/2019 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik  nr 8, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 32.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Dodał,
że przedstawicielem Wojewody Wielkopolskiego jest pan Jan Dębek, a przedstawicielem Naczelnej Rady Lekarskiej pan Aleksander Słomiński. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.

 

Radny Mariusz Król zgłosił do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy radną Annę Czerniak i swoją kandydaturę.

 

Radny Bogdan Kukulski zgłosił do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy radnego Andrzeja Kasprzyka, radnego Andrzeja Bernata i swoją kandydaturę.

 

Wszyscy radni zgłoszeni do składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy wyrazili zgodę na członkostwo.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Anny Czerniak.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Mariusza Króla.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Kasprzyka.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Andrzeja Bernata.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Pan Jacek Bartkowiak - Starosta wyjaśnił, że zmiana składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej związana jest z faktem upływu kadencji Rady Społecznej, której skład został wybrany przez radnych poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Podał osoby, które wchodzą w skład Rady Społecznej niejako z klucza i są to oprócz Starosty przedstawiciele: Naczelnej Rady Lekarskiej - dr. Aleksander Słomiński, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - pani Małgorzata Papierska i przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - pan Jan Dąbek.

 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr V/30/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała  stanowi załącznik nr 15, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 33.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 33, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 38.

 

Przewodniczący Rady - o zabranie głosu poprosił panią Joannę Rasałę.

 

Pani Joanna Rasała - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Wystąpienie pani Joanny Rasały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

 

Radny Andrzej Kasprzyk - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 wraz z autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 18,  a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2019 łącznie z przyjętą autopoprawką.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr V/31/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 20, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019 - druk nr 35.

 

Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie tj. 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr V/32/2019 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na rok 2019. Uchwała  stanowi załącznik nr 22, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego
i komisji stałych na 2019 rok " druk nr 36.

 

Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego i komisji stałych na 2019 rok, projekt uchwały wszyscy Radni otrzymali na druku nr 36.

Poinformował również, że projekt planu pracy Rady Powiatu był przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji i komisje nie zgłosiły poprawek.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego i komisji stałych na 2019 rok.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych, jednogłośnie tj. 16 głosami -za" podjęła uchwałę Nr V/33/2019 w sprawie planów pracy Rady Powiatu Słupeckiego i komisji stałych na 2019 rok. Uchwała  stanowi załącznik nr 24, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 

Przewodniczący Rady " powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej. Dodał, że projekt uchwały Radni otrzymali na druku nr 37 i zaproponował, aby Komisja Statutowa liczyła trzech członków. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.

 

Radny Bogdan Kukulski zaproponował na członków Komisji Statutowej:

1)    radnego Piotra Gałana,

2)    radnego Mariusza Króla,

3)    radnego Bogdana Kukulskiego.

 

Podani radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Komisji Statutowej.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Piotra Gałana.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Mariusza Króla.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Bogdana Kukulskiego.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za"za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

Radny Bogdan Kukulski na Przewodniczącego Komisji Statutowej zaproponował radnego Piotra Gałana.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Piotra Gałana na Przewodniczącego Komisji Statutowej.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" wyraziła aprobatę do niniejszej kandydatury. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 

Rada Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie tj. 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr V/34/2019  w sprawie powołania Komisji Statutowej. Uchwała  stanowi załącznik nr 30, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Informacja o przyczynach odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Radny Andrzej Kasprzyk zadał trzy pytania odnośnie odwołania pani dyrektor szpitala:

 1. Czy odwołanie pani dyrektor musi być poprzedzone opinią Rady Społecznej i czy takowa opinia ze strony Rady została zbudowana"
 2. Dlaczego w tak dynamicznym sposób zostało to przeprowadzone, tym bardziej że § 17 statutu Rady Społecznej zakłada, iż ten organ winien wyrazić swoją opinię"
 3. Czy pani dyrektor miała możliwość ustosunkowania się do tak nagłego rozwiązania umowy o pracę i jak to zostało przeprowadzone"

Dodał, że szpital słupecki  jest 1 spośród 5 w Wielkopolsce, który generował zysk w 2016, 2017 i 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że  pkt 13 wymkną się spod kontroli, ponieważ wnioskowane było o rozszerzenie porządku obrad o informacje na temat odwołania, a nie o dyskusji na temat odwołania. Zapytał czy pan Starosta potrzebuje czas na ustosunkowanie się do pytań"

 

Pan Jacek Bartkowiak " Starost wymienił przyczyny odwołania pani Iwony Wiśniewskiej z funkcji dyrektora. Powiedział między innymi o: braku należytego zarządzania finansami, przedawnieniu roszczeń o zapłatę za świadczenie opieki zdrowotnej w latach 2010, 2011, 2012 i 2013, nie wykonaniu w odpowiednim terminie obowiązku wypłaty ratownikom medycznym dodatków do wynagrodzeń, nie wykonaniu kontraktu w ramach "sieci szpitali", rozbieżności pomiędzy zawartymi umowami o udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz umowami o pracę, a stanem faktycznym, braku głównej księgowej, braku zespołu odpowiedzialnego za współpracę przy realizacji inwestycji na czas rozbudowy szpitala, braku regulaminu i komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zaległości wynikające z rozliczania tego funduszu), nie spełnieniu wymogów dotyczących projektowanych pomieszczeń dla apteki szpitalnej, braku należytej kontroli nad zakupami i dystrybucją leków, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych, braku ewidencji protokołów pokontrolnych, niedoboru sprzętu w infrastrukturze, braku rozliczeń pacjentów z Amerykańskiej Jednostki Wojskowej z Powidza, którzy trafiali na leczenie do szpitala słupeckiego. Mówca powiedział, że zespół audytorski został powołany na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu i rozpocznie swoją pracę w poniedziałek. Ma nadzieje, że z końcem marca będzie znana rzeczywista sytuacja finansowa szpitala i będzie możliwa ocena również wiarygodność tych informacji, które pojawiły się w prasie, a dotyczyły tego, z jakim wynikiem finansowym szpital skończył roku ubiegły.

 

Radny Andrzej Kasprzyk powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie gdzie jest opinia rady społecznej" Dodał, że chce poznać sytuację finansową słupeckiego szpitala.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wyłącznie audyt jest w stanie pokazać nam obiektywny obraz i sytuację finansową szpitala.

 

Radny Przemysław Niezbecki powiedział, że szpital to nie jest fabryka gwoździ ani nakrętek i nie tylko cyferki po jednej i po drugiej stronie się liczą. Dodał, że odnośnie opiniowania, decyzją Wojewódzkiego Sądu, nie jest potrzebna opinia Rady Społecznej szpitala.

Radny Mariusz Król powiedział, że radni opozycji nie wiedzieli o zwolnieniu pani dyrektor. Poprosił, aby obecnie pełniący obowiązki dyrektor szpitala pan Rafał Spachacz przedstawił jak wygląda obecna sytuacja szpitala " czy lekarze składają wypowiedzenia" A pani dyrektor Wiśniewska, aby się ustosunkowała do argumentów, które prezentował pan Starosta.

 

Starosta wyjaśnił, że opinia Rady Społecznej była nie możliwa, bo poprzednia Rada już nie funkcjonowała, a nowa jeszcze nie została powołana. Wyjaśnił, że konferencja odnośnie odwołania pani dyrektor Wiśniewskiej i  powołaniu pana Rafała Spachacza na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora odbyła się w dniu następnym po odwołaniu. Dodał, że Zarząd Powiatu posiada uprawnienia do odwołania i powołania dyrektorów jednostek podległych.

 

Radny Andrzej Kasprzyk dopytywał czemu wcześniej nie została powołana Rada Społeczna, która potrzebna była również do zaopiniowanie ilości łóżek
w słupeckim szpitalu"

 

Pan Jacek Bartkowiak powiedział, że opinię Izby Lekarskiej dotyczącą jej przedstawiciela w Radzie Społecznej otrzymał 9 stycznia 2019 roku, opinia Izby Pielęgniarskiej była 13 grudnia 2019 r., a informacja o tym kto będzie przedstawicielem Wojewody - 2 stycznia 2019 r. także nie możliwe było, aby wcześniej zgromadzić skład. Mówca dodał, że sprawa dostosowania liczby łóżek do nowych norm pracy pielęgniarek i położnych znana była od 10 miesięcy.

 

Radny Mariusz Król dopytywał ilu lekarzy złożyło wypowiedzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy"

 

Radna Anna Kusiołek pytał o zespół audytorski, kto wchodzi w skład tego zespołu" Pytała również czy wyniki finansowe wcześniejsze są nieprawidłowe czy chodzi tylko o wyniki finansowe z 2017 roku"

 

Starosta odpowiedział, że jeśli chodzi o kwestie związane ze składem tego zespołu to jest to audytor zewnętrzny, który wykonywał do tej pory podobne prace na rzeczy starostwa słupskiego. Wyjaśnił, że rok 2017 znalazł się również w planie kontroli ze względu na fakt, że badania bilansu prowadzone corocznie, są badaniami rutynowym i bada się wtedy 5 % faktur np., a potrzeba jest sprawdzenia tego dokładniej.

 

Radny Andrzej Kasprzyk pytał kto zapłaci odszkodowanie pani Wiśniewskiej jeśli audyt nie wykaże nieprawidłowości"

 

Radna Anna Kusiołek zastanawiała się czy zespół audytorski ma na tyle kompetencje odnośnie potwierdzenia czy wynik finansowy za 2017 rok jest prawidłowy czy nie. Chciała by również dowiedzieć się czy składane corocznie sprawozdania przez panią dyrektor były wiarygodne czy niewiarygodne"

 

Radny Bogdan Kukulski powiedział, że Rada nie jest od tego, aby wydawać jakiekolwiek wyroki nad panią dyrektor. Dodał, że to pan Starosta podjął taką decyzję, a powody tej decyzji są kontrolowane przez ekipę, która została powołana przez pana Starostę i trzeba poczekać za wynikami. Dodał, że nie chciałby być szefem, który nie może podejmować decyzji kadrowych.

 

Pan Jacka Bartkowiaka wyjaśnił, że jeśli chodzi o wyniki za lata wcześniejsze to nie ma podstaw, żeby kwestionować ich rzetelności. Dodał, że badanie obejmie lata 2017 i 2018 i przyjęty jest plan kontroli do 31 marca 2019 roku.

Przewodniczący Rady zakończył dyskusje i podsumował jednocześnie, że wynik finansowy nie był jedynym powodem, podanym przez pana Starostę, odwołania pani Wiśniewskiej.

 

P u n k t  14

Wolne głosy i wnioski.

 

Radny Mariusz Król pytał ilu lekarzy na dzień dzisiejszy złożyło wypowiedzenie w słupeckim szpitalu" Podziękował za odpowiedz na złożona przez niego interpelacje odnośnie absolwentów klas ósmych oraz poprosił czy jest możliwość przełożenia  "Targów Edukacyjnych", które odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na późniejszą godzinę"

 

Pan Rafał Spachacz " pełniący obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że została rozwiązana  część umów, które nie były pozytywne dla szpitala. Dodał, że w konsekwencji tego część współpracowników byłego ordynatora kierującego jednym z oddziałów, złożyła rezygnację. Była to rezygnacja w sposób nieuprawniony. Zapewnił jednocześnie, że taka sama liczba osób, która zrezygnowała, taka sama liczba osób do szpitala przyszła i nie widzi żadnych zagrożeń w udzielaniu świadczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeśli chodzi o "Targi Edukacyjne" to zaproszeni są już goście i nie da się tego zmienić, jednak jest to cenna wskazówka. Poprosił również, aby "Targi Edukacyjne" rozdzielić dla absolwentów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych, żeby dać wyraźny sygnał przede wszystkim rodzicom, że rekrutacja odbywa się na dwóch różnych torach.

 

Pan Jacek Bartkowiak " Starosta poprosił, aby kwestie rekrutacji podwójnego rocznika przedstawiła pani Elżbieta Kordylewska " Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Pani Elżbieta Kordylewska powiedziała, że informacje związane z rekrutacją będą bardzo szeroko przekazywane w mediach, nie tylko w internacie, ale przede wszystkim na łamach prasy. Odbywać się będzie również wiele spotkań zarówno z rodzicami jak i uczniami. Będą także przygotowane materiały informacyjne w postaci poradników, ulotek. Informacje będą także szeroką omawiane podczas Targów Edukacyjnych w Strzałkowie 6 marca 2019 r. Dodała, że w dniu 28 stycznia został ogłoszony harmonogram Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja wspomagana będzie przy pomocy systemu elektronicznego i w tym systemie będzie zawarty zarówno harmonogram poradni dla gimnazjalistów jak i poradnik dla absolwentów szkół podstawowych. Mówczyni poinformowała, że absolwenci szkół podstawowych będą składali wnioski już do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia. Natomiast absolwenci gimnazjum będą składali swoje wnioski do trzyletniego dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły pierwszego stopnia.

Pani Kierownik powiedziała, że  dokonywane jest rozpoznanie jakimi kierunkami kształcenia jest zainteresowanie tak, aby oferta była adekwatna i odnosząca się do zapotrzebowania kandydatów.

 

Starosta zapewnił zarówno rodziców jak i uczniów kończących w tym roku gimnazjum i szkołę podstawową, że dla nikogo z nich nie zabraknie miejsca w szkołach prowadzonych przez samorząd. Dodał, że przygotowywana oferta będzie dobra, a pomoże w tym projekt edukacyjny - 3 000 000 zł. Środki, które pozyskają szkoły przeznaczone będą przede wszystkim na różnego rodzaju kursy doskonalące.

 

Radny Andrzej Kasprzyk pytał, odnośnie edukacji, o oddanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie pod opiekę Ministra Rolnictwa, czy w tym zakresie zostały podjęte jakiekolwiek działania" Pytał o przedstawienie wizualizacji przebiegu drogi Powidz " Niezgoda, prosił o przeznaczenie jednej sesję na wszystkie elementy związane z realizacją tego wielkiego projektu. Mówca dopytywał również o sprzedaż ośrodka w Kosewie i działek w Strzałkowie " wnioskował o wstrzymanie sprzedaży majątku powiatu, którego jest niewiele. Dodał, że do subwencja oświatowej powiat musi dokładać, a żeby zachęcić absolwentów do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na terenie powiatu słupeckiego należałoby zapewnić uczniom bezpłatny transport.

Pan Czesław Dykszak " Wicestarosta wyjaśnił, że wizualizacja nowo budowanej drogi jest jeszcze niemożliwa dlatego, że nie jest do końca ustalone jak ta droga ma przebiegać. Po zatwierdzeniu wykazu dróg przez Prezesa Rady Ministrów, prawdopodobnie do końca lutego, będzie skonkretyzowany przebieg tej drogi i będzie można przedstawić jej kształt i etapy realizacji budowy tej drogi. Mówca dodał, że co do zakresu realizacji różnych przedsięwzięć na terenie miejscowości Powidz związanych z pobytem Armii Amerykańskiej nie chce się wypowiadać, bo nie zna tego tematu, wie tylko o budowie składów magazynowych.

Wicestarosta powiedział, że jeśli chodzi o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, to ma informację, że Ministerstwo Rolnictwa w tej chwili nie jest zainteresowane przejmowaniem tych szkół ze względu na brak zainteresowania zawodami rolniczymi.

Pan Czesław Dykszak wyjaśnił, że przetarg na działki w m. Strzałkowo został już ogłoszony, 6 działek pozostało do sprzedaży. Środki pozyskane z przetargu zostaną przeznaczone na opłacenie prac dodatkowych związanych z remontem szpitala i przyłączeniem części rozbudowywanej.

 

Pan Jacek Bartkowiak wyjaśnił, że ośrodek "Szansa" w Kosowie nie będzie w tej chwili sprzedawany, a kwota na jaką został wyceniony jest stosunkowo niska. Dodał, że ustawa, wg której maksymalna obsada jeśli chodzi o domy dziecka to 12 osób, 12 podopiecznych będzie w roku 2021. Jest czas, aby zbadać możliwości uzyskania środków zewnętrznych i przeanalizowania potrzeb demograficznych i wszelkich innych aspektów czysto humanitarnych jeśli chodzi o przyszłość takiego domu dziecka na terenie powiatu słupeckiego.

Mówca powiedział, że jeśli chodzi o drogę wojskową to odbyło się spotkanie z inicjatywy Wójta Gminy Powidz " Jakuba Gwita. Władze w Powidzu starają się o to, ażeby np. poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pozyskać pewną pulę pieniędzy, która przeznaczona byłaby tylko i wyłącznie na Powidzki Park Krajobrazowy czyli, ażeby było można za nie zadbać o rzeczywistą ochronę tego terenu niejako rekompensując te straty, które już nastąpiły i które jeszcze nastąpią.

 

Radny Bogdan Jastrząb powiedział, że  historia gminy Orchowo pokazuje, że od wielu lat ciąg dzieci idzie w innym kierunku " Strzelno, Mogilno, Trzemeszno, Gniezno, Inowrocław, sporadyczne jednostkowe przypadki dzieci przychodzą do szkół powiatu słupeckiego. Dodał, że próba transportu dzieci do szkół była już podejmowana w minionych latach, jednakowoż z uwagi na brak chętnych nie było możliwe to do zrealizowania.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że większości młodzież z terenu powiatu do szkół ponadgimnazjalnych dojeżdżał prywatnymi samochodami.

Odpowiedział również radnemu Kasprzykowi, który wspomniał o tym, że kosztem edukacji musimy zabrać z inwestycji - edukacja to też inwestycja tyle, że niematerialna.

 

Radny Kasprzyk powiedział, że nie kwestionuje celowości wydatkowania środków i nakładów na oświatę.

 

P u n k t  15

 

Zakończenie obrad.

 

O głos poprosiła była dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pani Iwona Wiśniewska.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że rozpoczął już procedowanie pkt 15 i prosi o złożenie pisemnego wniosku przez panią Wiśniewską w jakiej sprawie chce zabrać głos i zaprosił na kolejną sesję.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął  V  sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

       Piotr Gałan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółowała

Anna Pawela