Kadencja VI - rok 2020

Protokół Nr XXIV/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

BR.0002.7.2020

Protokół Nr XXIV/2020
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 6 sierpnia 2020 roku.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1600.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1,
a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nikt nie zgłosił propozycji zmiany porządku obrad.

Wobec powyższego obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów:
-  Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 czerwca 2020 r.
-  Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie obrad.  

Na obrady przybył radny Stefan Stencel (14 obecnych).

P u n k t  4
Przyjęcie protokołów:
-     Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 czerwca 2020 r.
-    Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2020 r.


Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z ich treścią. Mówca poinformował, że są one zgodne z przebiegiem obrad i zaproponował przyjęcie ich bez konieczności odczytywania.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 czerwca 2020 roku.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 czerwca 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybył radny Andrzej Bernat (15 obecnych).

Dyskusja:

Radny Mariusz Król – odnosząc się do informacji przedstawionej w sprawozdania w zakresie rozstrzygniętego konkursu na dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzałkowie zapytał, jakie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu oświata posiada pan Michał Janiak? Drugie pytanie, czego dotyczyły zmiany
w regulaminie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy? Kolejne pytanie radnego, jakie są koszty umorzenia Firmie Mostostal S.A. części zaległości za użytkowanie gruntu skarbu państwa? Na co zostaną przeznaczone pieniądze w kwocie  5 mln. zł. z promesy?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że jeśli chodzi o doświadczenie menedżerskie pana Michała Janiaka, to w warunkach konkursu zgodnie z prawem oświatowym nie było specjalnych wymogów, dotyczących takiego doświadczenia.  Z tego jednak, co przedstawił pan Janiak na konkursie to jego doświadczenie menedżerskie polega na tym, że przez kilka lat prowadził własną firmę, która zajmowała się przygotowaniem projektów o dofinansowanie ze środków unijnych.  Pan Michał Janiak jest nauczycielem Zespołu Szkół Zawodowych w Koninie z ośmioletnim doświadczeniem pedagogicznym w stopniu nauczyciela mianowanego. Jego kandydatura spełniła wszystkie niezbędne warunki, a prezentacja w zakresie koncepcji funkcjonowania szkoły była na tyle przekonująca, że zyskał on pełne poparcie wszystkich członków komisji.  
W zakresie wysokości kosztów umorzenia części zaległości Firmie Mostostal S.A.  za użytkowanie gruntów skarbu państwa mówca odpowiedział, że Zarząd Powiatu pierwotnie przychylił się do wniosku o umorzenie całości natomiast decyzja Wojewody Wielkopolskiego w tej sprawie była negatywna.  Jednak Firma Mostostal mogła wnioskować ponownie do Zarządu Powiatu o umorzenie w części, bądź rozłożenie na raty zobowiązań.  Wysokość tej kwoty to  232 592,20 zł. z czego 75 % zasila Skarb Państwa, a 25 % wpływa do budżetu powiatu. Obecnie chodzi o umorzenie połowy tej kwoty, a drugiej połowy rozłożenie na raty. O ok. 30 tys. zł. zostaną pomniejszone dochody powiatu, jeśli decyzja Wojewody będzie pozytywna.
Jeśli chodzi natomiast o promesę, to jest już określona cała procedura możliwości wykorzystania tych pieniędzy, które możemy wydatkować w ciągu 3 lat na projekty inwestycyjne związane z wydatkami majątkowymi. Powiat wnioskuje o całość już teraz, a propozycja dotycząca wydatkowania zostanie przedstawiona w momencie przyjmowania pieniędzy do budżetu.
 Starosta powiedział, że zmiany w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy polegały m.in. na stworzeniu stanowiska majstra, który nadzoruje ekipy prowadzące roboty, część zapisów została uaktualniona i dostosowana do obecnych przepisów prawa. Mówca dodał, że musimy zadbać o tę jednostkę, która przez lata była kiepsko dofinansowana,  obecnie projektów drogowych do realizacji jest bardzo dużo dlatego mi.in. Zarząd zastanawia się nad kupnem samochodu dla tej jednostki.

Radny Mariusz Król – podziękował za wyczerpujące odpowiedzi, poprosił jednak o przesłanie drogą elektroniczną precyzyjnych danych związanych
z kosztami umorzenia zaległości Firmie Mostostal S.A.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na ostatniej sesji nadzwyczajnej prezentowało się Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, które zobowiązano do  przedstawienia dokumentów uwiarygodniających jej byt ekonomiczny i sprawność finansową.  Mówca dodał, że nie ukrywa, iż pewne rozpoznanie zdolności finansowej tej instytucji zrobił na podstawie dostępu do internetu, lecz do tej pory radni nie otrzymali podstawowych dokumentów
z wyniku finansowego firmy za lata 2017, 2018 i 2019.  Jeśli w przyszłości Rada ma wrócić do tego tematu, do wizji szkoły mundurowej, to NCRE powinno stosowne dokumenty przedstawić.  
Mówca zapytał, czy planowane są jakieś zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy,  chodzi o usuniecie ze składu Rady doktora Aleksandra Słomińskiego?
 Radny zapytał o drogę Strzałkowo – Sierakowo, gdzie budowany jest chodnik, ale  na pewnym odcinku ponad 100 m kopane są rowy, czy zatem nie zakłada się połączenia chodnikiem Sierakowa ze Strzałkowem, czy jest to podbudowa pod kanalizację?
 Pan Andrzej Kasprzyk – poprosił o przedstawienie wyniku finansowego szpitala za 7 miesięcy?
Następnie mówca zawnioskował o wykonanie trwałej zabudowy szklanej przy stanowiskach w Wydziale Komunikacji Starostwa, zapewne  usprawniłoby to obsługę petentów w sposób bezpieczny dla obydwu stron.
Radny poruszył sprawę informacji poruszonej na Komisji Budżetu, a dotyczącej zalania nowej części szpitala, w którymś momencie budynek został przekazany szpitalowi, trwały prace odbiorowe, jest inżynier kontraktu, budynek jest pod dozorem, komuś za to płacimy, jest to dla mówcy szokujący element. Radny powiedział, że dotarły również do niego informacje, iż wobec naszego obecnego wykonawcy Firmy Komputronik toczy się postępowanie sanacyjne, czyli jest w tzw. układzie z wierzycielami, czy coś moglibyśmy bliżej na ten temat usłyszeć? Jest to bardzo niepokojące, bo postępowanie sanacyjne jeśli się wierzyciele nie zgodzą, może zakończyć się postępowaniem upadłościowym.

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że jeśli chodzi o Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji i zgłoszoną propozycję przejęcia roli organu prowadzącego dla części technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, to sprawa jak dotąd utknęła w martwym punkcie, nie wpłynęły od tej firmy szczegółowe informacje, dotyczące jej kondycji finansowej. Jednak z  informacji, które pozyskał od pan dyrektora Dariusza Maciejaka firma w dalszym ciągu jest w trakcie uzgodnień z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji. Zdaniem członków Zarządu jest to pomysł na uratowanie tej szkoły, na przyciągnięcie młodych ludzi spoza terenu powiatu. Na razie żadne nowe decyzje w tej sprawie nie zapadły. Natomiast, jeśli chodzi o zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ to mówca powiedział, że zwróciliśmy się do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i do Izby Pielęgniarek i Położnych o wytypowanie przedstawicieli tych dwóch środowisk, którzy nie są pracownikami szpitala. Zgodnie z przepisami pracownik szpitala, również zatrudniony w formie kontraktu, czy umowy zlecenia nie powinien być członkiem rady społecznej. Odpowiedź jeszcze nie wpłynęła.
 Starosta powiedział, że jeśli chodzi wynik finansowy szpitala to nie za 7 miesięcy, lecz za pierwsze półrocze, to tej tematyce możemy poświęcić więcej czasu na następnej sesji. Najogólniej mówiąc, ten wynik finansowy jest kiepski, dlatego że trudno oczekiwać realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w sytuacji, kiedy instytucje ochrony zdrowia nie funkcjonują normalnie, zamknięcie diagnostyki i odseparowanie pacjentów o usług typu laboratoriom, tomograf, rentgen przyniosło wymierny spadek przychodów szpitala. Większość szpitali w Wielkopolsce przeżywa podobny problem z realizacją kontraktu, czas pokarze jak podejdzie do tego NFZ i czy jakieś formy zmiany naliczania ryczałtu zostaną wprowadzone.
Kwestia zabudowy szklanej w Wydziale Komunikacji zostanie rozpatrzona.
Jeśli natomiast chodzi o przekazywanie budynku szpitalnego to uchwała, którą Rada Powiatu podejmowała na początku tego dotyczyła, zamiaru przekazania nowej części, natomiast nie było tam przekazania budynku w drodze aktu notarialnego, ani w żaden inny sposób. W dalszym ciągu ten budynek jest pod rządami wykonawcy i ubezpieczenie tego nieszczęśliwego zdarzenia, jest po stronie firmy ubezpieczeniowej, która ubezpiecza wykonawcę i firmy reasekuracyjnej, która pokryje część kosztów. Niestety jesteśmy skazani na to, żeby poczekać kolejne dwa miesiące na to, aż zostaną osuszone piwnice i aż zostanie wymieniona część instalacji, która uległa awarii.

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta odpowiadając na pytanie dotyczące drogi Sierakowo – Słomczyce, to tam jest wykonywany chodnik, w wykopie będzie umieszczona rura, która będzie odprowadzała część wody spływającej w czasie deszczu. Chodnik będzie zrobiony do samego Sierakowa, prawdopodobnie będzie jeszcze tam wykonane oświetlenie.  

P u n k t  6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 253, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku na 255.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w autopoprawce.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 7, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/161/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 254, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 256.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz autopoprawkę.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/162/2020  z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Wolne głosy i wnioski.

Radny Mariusz Król – odnosząc się do planowanych zmian w składzie osobowym Rady Społecznej SP ZOZ zapytał, na podstawie jakich przepisów i dlaczego tak późno, bo przepisy od końca 2018 roku, dlaczego właśnie w tym momencie planowane są zmiany i czy te zmiany dotyczą tylko jednej osoby, czy jeszcze kogoś innego? Kolejne pytanie, jaki jest wynik uzyskania akredytacji dla naszego szpitala?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że jeśli chodzi o podstawę prawną dotyczącą powoływania członków rady społecznej szpitala, to przepisy nie uległy zmianie żadnych, natomiast jest kłopot taki, że osoby będące w składzie rady nie spełniają warunków, które spełniać powinni. Chcąc uniknąć takiej sytuacji, że jakikolwiek uchwały, czy opinie podejmowane przez Radę Społeczną SP ZOZ mogłoby budzić wątpliwości prawne ze względu na obecność osób nieuprawnionych, to takie pismo zostało wystosowane do Izby Lekarskiej i  Izby Pielęgniarek i Położnych o wytypowanie innych przedstawicieli.
Mówca posiedział, że jeśli chodzi o pytanie drugie dotyczące wyniku badania w celu uzyskania akredytacji przez szpital to zaproponował, aby na kolejną sesję Rady Powiatu zaprosić pana Dyrektora, celem przedłożenia informacji w tym zakresie.  

Radny Mariusz Król – zapytał, czy w takim przypadku wszystkie uchwały podejmowane Radę Społeczną SP ZOZ są zgodne z prawem, skoro w głosowaniach brały udział osoby nieupoważnione?

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny odpowiedział, że rada społeczna jest organem kolegialnym i podejmowane przez nią uchwały nie są decyzjami  pojedynczych osób. Dopóki, te osoby są członkami rady społecznej nie możemy powiedzieć, że rada podejmowała jakiekolwiek uchwały, które są niezgodne z prawem. Do grona rady społecznej, te osoby były nominowane przez odpowiednie instytucje, które Rada Powiatu stosowną uchwałą powołała. Czy dojdzie do zmiany składu, tego jeszcze w dniu dzisiejszym  nie wiemy, gdyż na razie zostało tylko wystosowane pismo o wskazanie nowych osób i nie wiemy jak te instytucje się zachowają. Ustawodawca posługuje się zwrotem „zatrudniony”, który można interpretować „wąsko” i „szeroko” – tzn. zatrudnienie również na podstawie umów cywilnoprawnych. Mówca dodał, że on od początku stał na stanowisku  ja mogę powiedzieć, że ja stałem od początku na takim stanowisku, że zatrudnienie rozumiemy „szeroko”, czyli również wchodzą w to umowy cywilnoprawne. Reasumując mówca podkreślił, że jego zdaniem rada społeczna podjęła wszystkie decyzje zgodzie z przepisami prawa.

Radny Andrzej Kasprzyk – ponowił prośbę o wykonanie trwałej zabudowy szklanej przy stanowiskach w Wydziale Komunikacji Starostwa, przyczyni się to do bezpiecznej i sprawnej obsługi petentów. Mówca poruszył również kwestię drogi Sierakowo – Słomczyce – Słupca, której stan nawierzchni jest w bardzo złym stanie, a droga jest intensywnie uczęszczana, dlatego należałoby w tym kierunku podjąć jakieś zdecydowane działania inwestycyjne.  

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że jeśli chodzi o drogę Piotrowice – Słomczyce to wniosek dotyczący wsparcia remontu tej drogi z Funduszu Dróg Samorządowych będzie składany przez Powiat do najbliższego poniedziałku. Natomiast, droga na Łężcu nie jest naszą drogą, jest droga gminna, której współwłaścicielami są Gmina Strzałkowo i Miasto Słupca. Jeśli chodzi o stan nawierzchni drogi w Słomczycach, który jest w bardzo złym stanie zadeklarował, że władze powiatu będą robiły wszystko, aby poprawić ten stan w jak najkrótszym czasie.

Przewodniczący Rady dodał, że droga na Łężcu nie jest drogą wojskową i nigdy nie będzie miała takiego przeznaczenia, jest to tylko i wyłącznie droga gminna.  

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że to co planuje Gmina Strzałkowo i Miasto Słupca jest rozbudową drogi gminnej w miejscowości Łężec, natomiast nie jest tam planowany przebieg drogi ważnej dla obronności kraju. Jeśli będzie ona budowana za ok. 3 – 4 lat to wstępne plany wytyczają ją między torami kolejowymi, które prowadzą na lotnisko, a miejscowością Łężec, będzie to całkowicie nowy teren.  Do czasu pobudowania drogi obronnej to ruch na drodze w Łężcu na pewno jest większy, niezależnie od tego, czy będzie ona w remoncie, czy też nie, gdyż jest to droga publiczna.
Jeśli chodzi o modernizację drogi w Słomczycach, to obecnie inwestycja ta została podzielona na dwa etapy; pierwszy etap to Piotrowice – Słomczyce (dokumentacja została zaktualizowana oraz zrobiony został projekt), drugi etap to wykonanie projektu na odcinek od Słomczyc do Sierakowa.

Radny Mariusz Król – zapytał o wyniki rekrutacji do szkół prowadzonych przez powiat słupecki? Niepokojące wieści płyną z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, gdzie na planowane 4 oddziały klas pierwszych wpłynęło tylko ok. 20 podań, czy jest jakaś alternatywa na taką sytuację?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że 11 sierpnia br. będą wstępne informacje ile osób podtrzymało swój pierwszy wybór szkoły i jak będzie można rozdysponować ewentualne wolne miejsca. Istotnie ilość kandydatów, którzy są zainteresowani CKZiU Strzałkowie jako szkołą pierwszego wyboru jest bardzo mała, natomiast nie możemy wykluczyć zmian w tym zakresie.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że pan Starosta odpowiadając na pytanie dotyczące kwestii przekazania szpitala użył zwrotu, że Rada podjęła uchwałę z zamiarem przekazania budynku, natomiast w treści uchwały z dnia 23 stycznia 2020 roku istnieje zwrot „przekazania w użytkowanie SP ZOZ nowe obiekty posiadające jedną kondygnację podziemną, instalację sieci wodociągowej, sieć energetyczną, kanalizację sanitarną, kanalizacją deszczową oraz sieć telefoniczną – w uchwale nie użyto zwrotu mówiącego „o zamiarze”.  Zdaniem mówcy są to bardzo istotne różnice, kto jest odpowiedzialny za ten obiekt.

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że oczywiście pan radny ma rację,  uchwała nie dotyczyła zamiaru, a przekazania. Natomiast przekazanie też jest sformalizowane i odbywała się na podstawie protokołów aktu notarialnego i kolejnych działań, które przede wszystkim muszą rozpocząć się od tego, żeby wycenić wszystkie aktywa. Podstawą wyceny aktywów jest rozliczenie procesu budowlanego, a ponieważ takiego rozliczenia jak dotąd nie mamy, dlatego przekazanie nastąpić nie mogło, dlatego w dalszym ciągu obiekt nie został ani odebrany od wykonawcy, ani przekazany szpitalowi.

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, jaki był powód wywoływania w styczniu br. uchwały o przekazaniu?

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że uchwała ta była potrzebna w tamtym czasie, żeby nie zamykać Zarządowi drogi do tego, żeby działać szybko w momencie, kiedy spodziewaliśmy się rychłego zakończenia budowy tj. odbiorów poszczególnych instalacji, wyceny nakładów, ostatnich faktur od wykonawcy, natomiast tego nie ma i wciąż jesteśmy w stanie pewnego „zawieszenia”. Jak dotąd obiekt nie został odebrany od wykonawcy i w związku z tym w sytuacji awarii budowlanej wszystkie kwestie związane z kosztami ponosi ubezpieczyciel, który został opłacony przez wykonawcę.

Radny Andrzej Kasprzyk – poprosił, aby Komisja Statutowa w zmianach do statutu uwzględniła możliwość elektronicznego (e-mail) zapoznawania się ze sporządzonym protokołem, przed jego przyjęciem.
 
P u n k t  9
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXIV sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 
       Protokółowała:
Żaneta Górczyńska

 

 

 

Protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 25 czerwca 2020 roku.

 

BR.0002.6.2020

Protokół Nr XXIII/2020
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 25 czerwca 2020 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.13.00 do godz. 16.30.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2020 rok – jako punkt 15 i o podjęcie uchwały
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – jako punkt 16.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski.  

Rada na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2020 rok”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad punktu w brzmieniu: „podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”. Karta imiennego głosowania nad wnioskiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
 
Wobec powyższego obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2020 r.  
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6.    Debata nad raportem o stanie powiatu.
7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.
8.    Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok.
9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2019 rok.
10.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
17.    Wolne głosy i wnioski.
18.    Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2020 r.  

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XXI sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2020 roku. Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXI/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 maja 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybyła radna Anna Kusiołek (17 obecnych).

P u n k t  6
Debata nad raportem o stanie powiatu.

Przewodniczący Rady realizację tego punktu zaproponował w sposób następujący:
-    przedstawienie raportu o stanie Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    debata nad raportem,
-    głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania.
Mówca poinformował, że zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabrać głos mieszkańcy. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją o terminie sesji Rady Powiatu. Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z przedłożonym materiałem i zgłosić się do wystąpienia. Do dnia 24 czerwca br. nikt nie zgłosił się do debaty. Mówca dodał, że obowiązek poinformowania o wzięciu udziału został spełniony. Raport o stanie powiatu był rozpatrywany na wszystkich Komisjach Stałych Rady Powiatu, komisje nie wniosły zastrzeżeń do raportu.

Następnie nastąpiła prezentacja filmu „Powiat Słupecki – Ziemia Warta Odkrycia”, który jest załącznikiem do Raportu o stanie Powiatu Słupeckiego za rok 2019.

Głos zabrał Starosta Słupecki i przedstawił najważniejsze zagadnienia ujęte w rozpatrywanym raporcie. Raport o stanie Powiatu Słupeckiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Dyskusja:

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że w swej wypowiedzi chciałaby się odnieść do raportu, jaki i sprawozdania finansowego szpitala, a w szczególności – promocji i ochrony zdrowia, podsumowanie działalności SP ZOZ w Słupcy, zdaniem mówczyni rzeczone sprawozdanie pomimo, że ma pozytywną opinię biegłych rewidentów to ma również zastrzeżenia, które w sposób widoczny zmieniają interpretację raportu. Sposób wyceny bilansu i rachunku zysków i strat wskazuje, że dokonano pewnych zmian księgowych i pomimo, iż są one w granicach prawa to jednak jak w raporcie z 2019 rok, pan dyrektor szpitala wskazuje, że większość strat jakie poniósł szpital wynika z niewykonania w 2018 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, co przełożyło się na spadek przychodów w 2019 roku. Mówczyni powiedziała, że jej zdaniem argumentacja dyrektora szpitala, że powstała strata jest spowodowana niewykonaniami w roku 2018 nie jest zgodna z rzeczywistością co powoduje, że jestem ona zobligowana do wstrzymania się od głosu w kwestii raportu. Radna poprosiła, aby na przyszłość do sprawozdania z wykonania budżetu dla Komisji Rewizyjnej były dołączone dokumenty z audytu biegłych rewidentów, aby wszyscy członkowie komisji się z nimi zapoznali. Zdrowie mieszkańców naszego powiatu jest najważniejsze, ale musimy mieć również na uwadze wynik finansowy szpitala, aby środki finansowe z budżetu powiatu nie były wydatkowane tylko ten cel, ale  również na inne obszary, w tym drogi powiatowe.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że jako Przewodniczący Komisji Budżetu, czuł się w obowiązku aby, kwestie szpitala rozpatrzyć bardzo precyzyjnie, dlatego pozwolił sobie zaprosić na posiedzenie biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie i wydanie opinii w zakresie sytuacji ekonomiczno – finansowej. Mówca ze swej strony pogratulował, co do całości całokształtu raportu, natomiast złożył swoje zastrzeżenia co do części związanej z oceną  szpitala powiatowego. W tej materii zgłosił swój głos odrębny, gdyż zawarte tam opisy nie są zgodne z tym, co było powiedziane w dniu wczorajszym na Komisji budżetowej. Dlatego też, w zakresie głosowania nad raportem mówca wstrzyma się od głosu.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania. Rada Powiatu na stan 17 obecnych, 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIII/152/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.

Przewodniczący Rady zaproponował realizować ww. punkt w sposób następujący:
-    przedstawienie przez Pana Starostę sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.
Mówca zapytał, czy są inne propozycje realizacji tego punktu?

Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń.
 
Pana Starosta przedstawił sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok. Wystąpienie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0954/33/6/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Powiatu Słupeckiego za 2019 rok. Uchwała RIO w Poznaniu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Opinie Komisji Stałych Rady Powiatu o sprawozdaniu:

Radna Anna Kusiołek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię komisji o wykonaniu budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok, będącą załącznikiem do uchwały nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za rok 2019. Opinia komisji stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.
Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że komisja przy 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że komisja niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.
Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zatwierdziła sprawozdanie.     

Dyskusja:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że zapoznając się z oceną finansową i sprawozdaniem oraz wsłuchując się w opinię Regionalnej Izby zaznaczył, że pewnym cieniem na realizację tego budżetu kładzie się kwestia zakończenia budowy szpitala.  Podczas spotkania w dniu 2 kwietnia 2019 roku dokonano ustaleń w sposób ostateczny, co należy zrobić, żeby ten szpital w 2019 roku zamknąć w zakresie gotowości do eksploatacji. Po stronie powiatu był  jeden zasadniczy obowiązek – zabezpieczyć środki finansowe, żeby zakończyć realizację tej inwestycji w ciągu roku 2019. Stara zasada mówi, że „kto długo buduje, ten drogo buduje”. Parokrotnie mówca zadawał pytana odnośnie zakończenia inwestycji, w odpowiedzi było różne daty, najpierw lipiec, potem październik, w końcu 15 grudnia jako ostateczna data odnotowana w protokole.  Radny miał nadzieję, że w 2020 roku szpital w sposób definitywny i ostatecznie będzie oddany do użytkowania. Zdaniem mówczy, powiat lepiej sobie radzi ze środkami, które otrzymujemy od kogoś i ten od nas wymaga, aniżeli gdy sami mamy środki i sami musimy nimi gospodarować. Czas pandemii udowodnił, że znów będzie sposobność do wydłużenia terminu pokazania szpitala i będzie on oddany dopiero jesienią. W odczuciu radnego powiat stracił rok, a może więcej.  Obecnie szpital słupecki jest jak jedna wielka twierdza, w której za moment nie będzie wykonania kontraktu, ponieważ jest ograniczona ilość dostęp pacjentów.  Wsłuchują się w słowa pana Starosty, stwierdził jaka musi być determinacja urzędników Starostwa, skoro w Wydziale Komunikacji wydano ponad 8000 dowodów rejestracyjnych, czyli teoretycznie 8000 petentów, cały czas ta instytucja funkcjonuje i przynosi wymierne korzyści finansowe. A szpital słupecki jest jak „twierdza” – „czekamy za koronawirusem, ale teraz jesteśmy tak uzbrojenie, że go do siebie nie wpuścimy”. Mówca powiedział, że dzwonią do niego pacjenci, mieszkańcy z prośbą o interwencje. Stosowana procedura 14 dni kwarantanny, potem oczekiwanie na sprawdzenie choroby, a następnie zbadanie dolegliwości choroby z jaką się pacjent zgłosił wymaga czasu i to mówca zgłasza. Wczoraj na komisji pan doktor zapewnił, że szpital jest jak najbardziej przygotowany na nagłe przypadki. Oddanie szpitala jest elementem determinacji powiatu, gdyż środki finansowe były zabezpieczone. Radny zapytał, jak się ma proces wobec podmiotu, który niewłaściwie zaprojektował szpital, ponieważ Firma Komputronik zobowiązała się, że w imieniu powiatu  będzie procedowała odszkodowanie za niewłaściwy projekt?  Zdaniem mówcy rozbudowa szpitala jest elementem „zadry” w zakresie działalności Zarządu za 2019 rok. Sesja absolutoryjna jest właściwym momentem, aby padły zobowiązania odnośnie zakończenia inwestycji rozbudowy szpitala. Niech nasze czyny świadczą o tym, że jesteśmy wiarygodni w zakresie realizowani dobra wspólnego.

Pan Piotr Czerwiński – Mazur – kierujący oddziałem chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że stanowczo zaprzecza sformułowaniu, że szpital jest jak „twierdza”; może się tak wydawać ze względu na ograniczenia fizyczne (ogrodzenia) na ograniczenia  kontaktu, zwłaszcza odwiedzin rodzin pacjentów. Szpital przyjmuje tylu chorych ile zwykle. Izba Przyjęć funkcjonuje normalnie, podobnie funkcjonują poradnie specjalistyczne, przyszpitalne poradnie lekarza rodzinnego. Jest to trochę inna forma działania, uruchomiono system telemedycyny poradni tam, gdzie można – gdzie nie można i musi być lekarz, pielęgniarka, aby spotkać się z pacjentem to się odbywa.  W zakresie przygotowania do pandemii szpital otrzymuje pochwały ze strony Rządu, Ministerstwa. Szpital, musi mieć niestety restrykcyjną kontrolę wejść i wyjść ze szpitala, co nie oznacza ograniczenia świadczenia usług zdrowotnych. Ograniczenia, które zostały wprowadzone w postaci wstrzymania przyjęć planowych, zabiegów planowych i zabiegów diagnostycznych były narzucone przez Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj szpital jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, są wypracowane procedury kontroli i przeprowadzania pacjentów przez ten system na tyle, żeby nie dopuścić do wpuszczenia kogoś „podejrzanego”.  Jednak w stanach zagrożenia życia, niestety te procedury muszą zostać pominięte z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Radny Czesław Dykszak – powiedział, że rozbudowa szpitala praktycznie została zakończona w końcówce grudnia 2019 r. Od miesiąca stycznia br. rozpoczęły się wszystkie przedsięwzięcia związane z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektu. Wymagane były wszelkiego rodzaju opinie: BHP, sanitarne, dozoru technicznego.  Wszystko początkowo przebiegało bardzo sprawnie, jednak po ogłoszeniu pandemii wszystko się wstrzymało. Jednak mimo tego wszystkie zaistniałe problemy zostały pokonane, na dzień dzisiejszy są wszystkie zezwolenia, wszystkie opinie, które były wymagane. W tej chwili odbywa się już końcowe sprawdzenie obiektu pod względem wyposażenia usunięcia drobnych usterek. Kolejna sprawa, to końcowe rozliczenie, ponieważ  ma to wpływ na przejęcie tego obiektu.  W trakcie realizacji naszej inwestycji Firma Komputronik, borykała się z „wewnętrznymi” problemami, wprowadzono u nich program naprawczy i sanację. Obecnie Firma Komputronik wspólnie z inżynierem kontraktu przygotowują końcowe rozliczenie i do połowy lipca wszystko zostanie zakończone. Wszystko wskazuje na to, że w miesiącu lipcu powinien zostać podpisany końcowy protokół przejęcia szpitala.
 
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, iz po raz pierwszy słyszy o tym, że  firma Komputronik ma postępowanie sanacyjne, zapewne gdyby ta informacja wcześniej wpłynęła do radnych podchodziliby oni do sprawy troszeczkę z dystansem. Gdybyśmy wcześniej wiedzieli, że Firma dogaduje się z wierzycielami, bo na tym m.in. polega postępowanie sanacyjne to nasze oczekiwania byłyby bardziej stonowane.  

Wicestarosta powiedział, że nie wie jak to się stało, że pan radny nie wiedział, że Komputronik prowadzi działania sensacyjne, nie było to tajemnicą.

Starosta powiedział, że jeśli chodzi o rozprawę z projektantem, którego projekt nie jest realizowany, to pierwsza rozprawa odbyła się 8 czerwca br. i można powiedzieć, że powiat na tej rozprawie jest reprezentowany tak zupełnie ponad podziałami. Odbyły się pierwsze przesłuchania w tej sprawie, świadkiem m.in. był poprzedni Starosta pan Mariusz Roga. Kwestie dotyczące okoliczności zamówienia projektu, w jakim stopniu ten projekt nie nadawał się do realizacji zostały szczegółowo przedstawione zarówno przez ówczesnego pana Starostę, jak i inżyniera kontraktu i przedstawicieli firmy Komputronik.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2019.
Rada Powiatu na stan 17 obecnych, 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIII/153/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2019 rok stanowi załącznik nr 15, a sprawozdanie finansowe załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

P u n k t  8
Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok.

Przewodniczący Rady zaproponował realizację punktu w sposób następujący:
-     przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej uzasadnienia do wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok,
-    głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok.
Mówca poinformował, że przyjęcie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu Słupeckiego absolutorium za 2019 rok jest równoznaczne z podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, którą Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Zapytał, czy są inne propozycje realizacji tego punktu?

Radni nie zgłosili żadnych uwag co do realizacji tematu.

Radna Anna Kusiołek – odczytała uzasadnienie do wniosku o udzielenie absolutorium, które stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0955/19/6/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok. Rada Powiatu na stan 17 obecnych, 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego za 2019 rok, co jest równoznaczne z podjęciem uchwały Nr XXIII/154/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
   
Starosta serdecznie podziękował za udzielone absolutorium Zarządowi Powiatu za miniony rok.  

Obrady opuścili: radny Przemysław Dropiński i radny Mariusz Król.

P u n k t  9
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.  

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do sprawozdania?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  10
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku.


Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe sprawozdanie.  
Przewodniczący zapytał, czy są pytania do sprawozdania?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2019 roku. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji niejednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały. Rada Powiatu na stan 15 obecnych, 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIII/155/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  
Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji niejednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że w dniu wczorajszym Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji dość wnikliwie analizowała przedstawiony dokument, gdzie pojawiło się wiele wątpliwości. Porównując rok 2018 do 2019 należy stwierdzić, że dość znacznie ubyło  środków finansowych, ponad 2 000 000 zł. Środki te, zostały zaangażowane w tzw. inwestycje wewnątrz szpitala, ale jednocześnie została zbudowana strata prognozowana na poziomie 1 300 000 zł. pod koniec roku strata ta została zmniejszona. Wykonanie kontraktu przebiegało całkowicie inaczej niż zakładano na początku, prognozowano jego niewykonanie ze względu na niedociągnięcia poprzedniej Dyrekcji, okazało się jednak, że suma kwot, którą szpital otrzymał była wyższa niż w 2018 roku. Radny nie ukrywał, że patrząc na realizację kontraktu w 2019 roku spodziewał się bardziej zadowalającego wyniku. Patrząc na wydatki roku 2020 należy stwierdzić, że zwiększyły się one w kwestii wynagrodzeń. Wytłumaczenie wiązało się z wypłatą „zembalowego”, ratownictwa. Kwestie te, były dość szczegółowo omówione na Radzie Społecznej SP ZOZ. Mając na uwadze złe doświadczenia z minionego okresu zarządzania szpitalem, ostatniego – choć nie jest to jeszcze potwierdzone przez organy wymiaru sprawiedliwości, czy poprzedniego to obawia się tzw. „poluźnienia”, gdyż wygenerowaną przez szpital stratę powiatu, jako jednostka prowadząca będzie musiał pokryć z własnych środków. Należy zwrócić uwagę, że aktywa w szpitalu spadły z 10 mln do poziomu 7 mln. jest to zabranie po części gotówki z bezpośredniego obiegu, co również skutkuje w dalszej perspektywie.  31 grudnia 2018 roku zamknął się stanem gotówki na poziomie 4,5 mln, a 31 grudnia 2019 roku zamknął się stanu gotówki na poziomie nieco ponad 2 mln. zł. Rozwiązanie rezerw na tzw. odprawy emerytalne, było jednym z powodów wydania przez biegłego rewidenta opinii pozytywnej z zastrzeżeniem. Obecny na powiedzeniu Komisji Budżetu biegły wypowiedział się, że rezerwa powinna mimo wszystko istnieć, pomimo że wyliczenia wskazują na to, iż można ją rozwiązać. Był to element istotny w całym raporcie w którym biegły zachował pewien „dystans” do rozwiązywania tej rezerwy, bo w ten sposób został poprawiony wynik finansowy szpitala. Na koniec mówca życzył Dyrekcji szpitala powodzenia w realizacji wszystkich swoich planów, ale zaznaczył że Komisja Budżetu będzie się wszystkiemu szczegółowo przyglądać i gdy pojawią się wątpliwości sprawę od początku do końca poznać i jak najlepiej zdiagnozować.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że troska radnego, który jest Przewodniczącym Komisji Budżetowej jest zrozumiała i ma nadzieję, że na posiedzeniu komisji wszelkie wątpliwości, dotyczące wyniku finansowego szpitala zostały rozwiane i większość członków komisji była za przyjęciem sprawozdania finansowego szpitala. Jeśli chodzi o wynik finansowy słupeckiego szpitala to jest on nie tylko Starosty zdaniem absolutnym mistrzostwem świata w obecnej sytuacji rynkowej funkcjonowania szpitali powiatowych. Nasz szpital zanotował stratę i oczywiście ta strata byłaby wyższa, gdyby nie operacje księgowe, o których wspomniał pan radny Kasprzyk natomiast musimy pamiętać, że to było efektem: po pierwsze, takiego nie innego otoczenia rynkowego, gdzie bardzo szybko rosną koszty związane z funkcjonowaniem tego typu zakładów; po drugie, był to efekt niewykonania kontraktu w roku 2018, czego skutki finansowe szpitala odczuł w roku minionym i odczuje niestety również w kolejnych latach. Nasz szpital był jedynym szpitalem w Wielkopolsce, który miał niższy kontrakt na rok 2019, niż w roku 2018 o ok. 1 mln. zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że nasz szpital co prawda zanotował stratę, ale jest ona niższa od amortyzacji. To my w jakiejś części obciążyliśmy szpital kosztami rozbudowy m.in. kwestia wykonania stacji kontenerowej gazów, remont łazienek przez które „przebijano” przejścia między starą, a  nową częścią szpitala. Kwestie związane z wynagrodzeniem inżyniera kontraktu to są koszty, które poniósł bezpośrednio szpital i jeśli policzyć te koszty to naprawdę chylę czoła przed tym, co udało się dyrektorowi i pracownikom służb finansowych i prawnych tego szpitala osiągnąć.  Niestety mówca jest pewien, że w przyszłym roku te wynik finansowy trudno będzie osiągnąć, jeśli oddamy do użytku nowy budynek, koszty zapewne gwałtownie wzrosną i wtedy będzie ciężka dyskusja, o tym?

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedział, że szpital w roku 2019 podjął się działań inwestycyjnych w kwocie 1 600 000 zł. co przy stracie w roku 2018 skumulowało i dało efekt środków. Rzeczywiście nie wypracowany był kontrakt z roku 2018 trudno określić z czego to wynikało, czy z braków sprzętowych, które od wielu lat powstały i nie było tego kontraktu wypracowania. W roku 2019 w zakresie działalności szpitala kontrakt wypracowano w blisko 97 %. Szpital jest podmiotem leczniczym, który współpracuje z blisko 400 osobami w trybie 24 godzinnym, 365 dni w roku. W roku 2019 wszystko, co udało się osiągnąć jest zasługą wszystkich współpracowników przed którymi chylę czoła i bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o rok 2019 to szpital wypełniają zalecenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, odtwarzał dokumentację we wszystkich zakresach, uzupełniał braki sprzętowe i infrastrukturalne wyposażenia. Od wielu lat w SP ZOZ-ie nie było konkursu na świadczenia medyczne, wszystkie świadczenia zostały poddane trybowi konkursowemu wynikającemu z ustawy o świadczeniach.  W roku ubiegłym wzrosła płaca minimalna, wzrosły płace w zawodach medycznych, które są niezależne od dyrektora, wzrosły tzw. dodatki „zembalowe”, przychody dodatkowe z NFZ rekompensowały koszty. Poza środkami inwestycyjnymi zostało bardzo dużo pieniędzy wydane na doposażenie w sprzęt i infrastrukturę m.in. rozbudowano stację kontenerową gazów medycznych, przeniesiona kaplicę, wyremontowano łazienki, uruchomiono Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.
Mówca poinformował, że szpital aktywnie uczestniczył w pozyskiwaniu dodatkowego wsparcia finansowego, pisał projekty JOWISZ, uzyskał wielomilionowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskał grant na zakup karetki. Wypracowanie kontaktu w roku 2019 dotyczyło zmniejszonej liczby łóżek, ponieważ są limity pielęgniarskie, które spowodowały, że ten przelicznik wymagał redukcji łóżek, więc całe zespoły musiały się dużo bardziej napracować. Zostały rozliczone wpływy z tytułu rozliczenia świadczeń dla żołnierzy amerykańskich; wpływy z  dzierżawionych nieruchomości również dały dodatkowe przychody, wdrożono informatyzację, e-recepty, nową stronę www szpitala i nowe dokumenty, dostosowano dokumenty pielęgniarskie. Plan inwestycyjny na rok 2019 opierał się na kwotę 1 600 000 zł. co w realiach prawa zamówień publicznych wymaga dużego działania. Wyeliminowano trzy zastrzeżenia z zastrzeżenia do badania biegłych za rok 2019. Dokonano trzykrotnej pełnej inwentaryzacji całego mienia szpitala, uregulowano kwestie majątkowe. W zakresie zespołów ratownictwa medycznego uzupełniono kadrę, a na oddziałach odtworzono pełne składy lekarskie. Mówca kończąc podziękował Wysokiej Radzie za przychylność i zrozumienie potrzeb szpitala.

Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały. Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIII/156/2020 roku z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.


P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  
Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały. Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/157/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  
Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały. Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/158/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 251.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/159/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 252.
Radny Andrzej Kasprzyk – członek Rady Społecznej SP ZOZ powiedział, że projekt regulaminu był nie tak dawno procedowany na Radzie, proponowane zmiany dotyczą tylko i wyłącznie usprawnienia organizacji posiedzeń w czasie pandemii.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/160/2020  z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

P u n k t  17
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady poruszył kwestię bonu inwestycyjnego, który będzie przysługiwał naszym samorządowcom i powiatowi. Jednocześnie, odwracając państwa zainteresowanie od szpitala chciałby zwrócić uwagę na zagrożenie, które stoi przed nami, czyli budowę dróg obronnych. Środki finansowe na budowę dróg obronnych poprawiają budżet powiatu i stanowią pochodną tego bonu inwestycyjnego. To, że budujemy drogi obronne obliguje nas do tego, że będziemy musieli pozwolić, że będę używał obiegowego nazewnictwa – zamknąć  drogę do Powidza tzw. „betonówkę”. Przed podjęciem takiej uchwały mówca zawnioskował do Zarządu Powiatu, aby uzyskać informację od Ministerstwa Infrastruktury o harmonogram działań związanych z realizacją ostatniego odcinka, czyli łącznika między obwodnicą bazy, a autostradą. Przed podjęciem decyzji jednocześnie, wykorzystując bon samorządowy zaapelował do radnych, aby w miarę posiadanych możliwości wpłynęli na samorządy i zwrócili uwagę, że dzisiaj musimy stworzyć alternatywę do drogi łączącej Powidz ze Strzałkowem.  W momencie kiedy „betonówka” zostanie zamknięta ruch zostanie przekierowany przez Słupcę albo przez Słomczyce. Obecnie, kiedy mamy pieniądze na wkład własny, czy dzisiaj naszym priorytetem nie powinno być doprowadzenie do wspólnej strategii trzech zainteresowanych samorządów: gminy Słupca, gminy Strzałkowo i również miasta Słupca. Ruch, który będzie kierowany od bazy to będzie kierowany przez miasto Słupca. Czy dzisiaj, wykorzystując ten bon inwestycyjny nie powinniśmy doprowadzić do inwestycji, która stworzy alternatywę do „betonówki” i być może będzie to droga przez Słomczyce. Czy dzisiaj nie powinniśmy monitorować, być może występować na Radach Gmin do tego, żeby jako priorytet ustawić tę inwestycję.


Radna Natalia Bobrowska – Bartkowiak – powiedziała, że dzisiaj bardzo dużo powiedzieliśmy o szpitalu, który jest piękny, ale zapominamy o ludziach.  Mówczyni zawnioskowała do Zarządu Powiatu do koleżanek i kolegów radnych o ufundowanie stypendiów dla studentów medycyny i pielęgniarstwa, ażeby już teraz zabezpieczyć sobie kadry medyczne, abyśmy na naszych warunkach stanowili zapotrzebowanie dla naszego szpitala. Być może idąc tą drogą nie będzie dużej luki pokoleniowej i w sposób naturalny nastąpi przejście starszych kolegów na emeryturę, a młodzi lekarze zajmą ich miejsce.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na temat uruchomienia fundacji, która by wspierała i ukierunkowywała młodzież jeśli znajdą się środki rozmowy były  już kiedyś prowadzone na Komisji Budżetowej – taki element wniosku padł.  Mówca w tym miejscu podziękował wszystkim pracownikom domów pomocy społecznej, którzy w ramach walki z pandemią podejmują pracę 12 godzinną. Poprosił, aby ich pracę i poświęcenie dostrzec i odpowiednio nagrodzić, ponieważ praca w domach pomocy społecznej ze względu na różne schorzenia podopiecznych jest bardzo odpowiedzialna i ciężka.  

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że podziękowania dla pracowników i dyrekcji domów pomocy społecznej są jak najbardziej zrozumiałe i przy kolejnych zmianach budżetowych będziemy mieli to na uwadze, chociażby w ostatnim kwartale tego roku.  Jest na szczęście projekt, który umożliwia pozyskanie dodatkowych środków na ten cel i być może uda nam się tym sposobem uzyskać środki zewnętrzne.
Natomiast, jeśli chodzi o propozycję ufundowania stypendiów dla młodych adeptów medycyny to na najbliższą Komisję Zdrowia opracowany zostanie regulamin takiego funduszu stypendialnego dla lekarzy i pielęgniarek.

 Radny Andrzej Kasprzyk – wracając do tematu z ostatniej sesji nadzwyczajnej i Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie poprosił o  przesłanie sprawozdania finansowego oraz dokumentów towarzyszące, ponieważ do tej pory Biuro Rady przesłało tylko ogólny opis do sprawozdania.

Przewodniczący Rady w woli wyjaśnienia powiedział, że na sesji nadzwyczajnej zobowiązał się wprowadzić ten punkt do głosowania jako zainicjowanie zmian, jednak ze względu na niepełną i nie precyzyjną informację przekazaną przez Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie w dniu dzisiejszym nie jest procedowany ten temat.

P u n k t  18
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
Przewodniczący Rady

Piotr Gałan    Protokółowała:
Żaneta Górczyńska
Protokół Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 8 czerwca 2020 roku.

 

 

 

BR.0002.5.2020

Protokół Nr XXII/2020
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 8 czerwca 2020 roku.


Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14.00 do godz. 15.10.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.

Obrady XXII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, wójta gminy Strzałkowo, dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Strzałkowie oraz pana Dariusza Maciejaka dyrektor Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji. Przewodniczący jednocześnie poinformował radnych, że powodem zwołania nadzwyczajnej sesji jest zapoznanie się z propozycją, złożoną powiatowi przez Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radny Mariusz Król zapytał o powód zwoływania sesji w trybie nadzwyczajnym?

Przewodniczący odpowiedział, że w tym terminie była możliwość spotkania z dyrektorem NCRE, który nie jest dyspozycyjny w każdym wolnym czasie, dzisiejsze spotkanie może rozwiać wątpliwości związane z przekazaniem funkcji organu prowadzącego szkołę – technikum funkcjonującego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie Narodowemu Centrum Rozwoju Edukacji z Warszawie.

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Zapoznanie się z propozycją Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczącą przekazania funkcji organu prowadzącego szkoły – technikum 5-letniego realizującego nauczanie dla klas ponadpodstawowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
5.    Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Zapoznanie się z propozycją Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczącą przekazania funkcji organu prowadzącego szkoły – technikum 5-letniego realizującego nauczanie dla klas ponadpodstawowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu pana Dariusza Maciejaka.

Pan Dariusz Maciejak powitał zgromadzonych, powiedział, że celem dzisiejszego spotkania jest rozwianie wątpliwości przekazania funkcji organu prowadzącego szkołę w którym realizowany byłby projekt szkolenia zawodowego na potrzeby sił zbrojnych. Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji w celu pozyskania obiektów edukacyjnych zwróciło się do szkół średnich, które dają możliwość dalszego kształcenia pobocznego w zakresie specjalności wojskowych.
Mówca poinformował, że zapytania w sprawie współpracy zostały skierowane do starostw w poszczególnych województwach. W Wielkopolsce pozytywnie odpowiedział m. in Starosta Słupecki, informując że po przedstawieniu wyjaśnień, podjęta zostanie dalsza decyzja co do współpracy. Projekt dotyczy jednej szkoły na terenie województwa. Na przestrzeni roku uruchomionych zostanie od 10 do 16 szkół w kraju. Szkoły swoją działalnością mają zwiększyć reprezentacyjność dla powiatu natomiast dla NCRE kształcić przyszłych podoficerów. Dzisiejsze spotkanie ma na celu wyrażenie zgody dla samej koncepcji przekazania CKZiU. Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji szuka szkoły publicznej z internatem dla prawidłowej realizacji projektu, zapewnienia bezpieczeństwa w uzyskani środków unijnych i resortowych. Aby zabezpieczyć ciągłości kształcenia, przy nie pomyślnej rekrutacji rejonowej NCRE jest w stanie zabezpieczyć z terenu całej Polski uczniów w wymiarze minimalnym 1 oddziału lekcyjnego. Kształcenie w tym projekcie odbywa się w systemie pięcioletnim. Zajęcia edukacyjne odbywają się w podstawowym trybie dla toku kształcenia w danym kierunku.  Zajęcia szkoleniowe na potrzeby sił zbrojnych odbywają się popołudniami.  Nie ma konieczności przebywania w internacie przez młodzieży „miejscową”, natomiast pobyt daje możliwość udziału we wszelkich zajęciach popołudniowych. Szkoła będzie prowadziła zajęcia na basenie, jazdę konną czy zasady savoir-vivre. Celem jest ogólny rozwój uczniów z nastawieniem i formułą realizacji na tzw. skoszarowanie. Kandydaci na podoficerów nabiorą w ten sposób nawyków potrzebnych żołnierzowi jednostki wojskowej oraz przystosują się do życia w służbie, z dala od rodzinnego domu. W trakcie realizacji piątej klasy odbywają się egzaminy techniczne, maturalne i egzamin podoficerski, którego zaliczenie gwarantuje otrzymanie pierwszego stopnia podoficerskiego. Przynależność do programu jest dobrowolna, na  każdym etapie uczeń może przystąpić lub zrezygnować z uczestnictwa, realizując wyłącznie podstawę programową wybranego profilu zawodowego.

Przewodniczący Rady zapytał o zarządzanie majątkiem szkoły? Jak będzie wyglądało połączenie odbywającej się tam nauki ogólnej, realizacji kursów zawodowych z prowadzeniem zajęć szkoły podoficerskiej?
Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że w pierwszej kolejności następuje przekazanie obowiązków organu prowadzącego w części edukacyjnej. Część majątkowa pozostaje do wypracowania wraz z zarządem oraz radnymi. Propozycją jest aby w ciągu 5 letniego procesu kształcenia, proporcjonalnie o 20 % zmniejszać koszty utrzymania obiektu. Uczestnictwo w ponoszonych kosztach uzależnione byłoby od ilości uczniów oraz czasu trwania projektu. Oznacza to, że w 5 roku trwania szkolenia przy zachowaniu 100 % uczniów kończących projekt, NCRE pokryje 100 % kosztów utrzymania obiektu. Współpraca ma polegać na zasadach dzierżawy budynku szkoły.


Radny Mariusz Król – zapytał, czy na taki typ nauczania przeznaczane są środki z subwencji oświatowej?
Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że nie. Natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera prowadzenie szkoły poprzez przekazanie umundurowania dla uczniów, wyposażenie pracowni, placu ćwiczeń. Współfinansuje koszty ponoszone na zatrudnienie instruktorów. Po podpisaniu umowy przekazania obiektu istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe z realizowanych programów unijnych.

Radny Mariusz Król zapytał, kto będzie ponosił koszty utrzymania uczniów spoza naszego powiatu?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedziała, że koszty te zostaną poniesione przez NCRE.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał o wcześniejsze realizację tego typu projektów nauczania przez NCRE?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że do tej pory projekty były realizowane przez biuro Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej Polskiej oraz biuro do spraw proobronnych. Projekty te przygotowują wyłącznie do pełnienia służby podstawowej. Nie pełnią funkcji przygotowania zawodowego. Jest to pierwszy taki program realizowany przez NCRE.

Radny Mariusz Król zapytał o realizowane obecnie programy przez NCRE?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że obecnie jest w trakcie rozmów z 10 starostwami w sprawie uruchomienia projektu. W związku z panującą sytuacją i ogłoszoną pandemią w kraju, rozmowy pozostały bez określenia konkretnych decyzji. Ważnym etapem jest uzyskanie zgody kuratorium oświaty, a samo przekazanie funkcji organu prowadzącego może nastąpić w terminie 1 września wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Przewodniczący Rady zapytał, która ze stron poniesie koszty związane z dostosowaniem internatu do potrzeb potencjalnie stacjonującej tam młodzieży?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że koszty pokryje NCRE. Centrum zależy, na jednolitym prowadzeniu programu w całym kraju i dostosowanie do identycznych lub zbliżonych warunków.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał czy uczniowie mają gwarancję przydziału do jednostki wojskowej po ukończeniu projektu? W którym , momencie rozmów będzie znana wysokość środków do dyspozycji na prowadzenie placówki wnoszona przez Centrum, czy dzięki współpracy istnieje możliwość zrewitalizowania obiektów szkolnych?

Przewodniczący dopytał o kierunki kształcenia zawodowego, czy będą uzgadniane z samorządem, czy wybierane przez NCRE? W naszym powiecie prowadzona jest polityka braku rywalizacji szkół miedzy sobą. Czy samorząd będzie miał wpływ na podstawowe funkcjonowanie szkoły poza zajęciami przygotowania wojskowego?

Pan Dariusz Maciejak, powiedział, że program został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, obecnie było 5 indeksów dla najlepszych uczniów umożliwiających im kontynuację nauki w szkołach wojskowych znajdujących się w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni oraz w Dęblinie. Istnieje możliwość odbycia 2 letnich praktyk w jednostce wojskowej, pozytywna opinia dowódcy zwiększa szanse na podjęcie zatrudnienia. Miejsce odbywania praktyk pozostaje dobrowolne. Pozytywnym elementem udziału w projekcie jest otrzymanie większej liczby punktów w trakcie rekrutacji  do szkoły wojskowej lub przyjęcie na uczelnie z pominięciem procesu rekrutacji. Jest również możliwe odbywanie płatnych praktyk na terenie jednostki wojskowej.
Partnerstwo będzie obejmowało uzgadnianie wraz z starostami kierunków kształcenia ogólnego oraz minimalizowanie powtarzalności w konkretnych zawodach. Centrum Kształcenia będzie podejmowało działania w kierunku otwierania pokrewnych zawodów w przypadku zapotrzebowania rynkowego, jednocześnie unikając konkurencyjności pomiędzy szkołami. Starosta Powiatu nadal będzie pełnił funkcję kontrolną nad szkołą. Nadrzędnym dla NCRE pozostanie kształcenie poboczne, znaczna uwaga zostanie skupiona na pozyskaniu nauczycieli z wojskowym doświadczeniem. W akademii wojskowej mieszczącej się w Wrocławiu uruchomiony zostanie projekt przygotowujący nauczycieli do kształcenia uczniów ubiegających się o stopień podoficerski.

Radny Mariusz Król zapytał o gwarancję podpisania umów z obecnie kształcącymi nauczycielami w CKZiU w Strzałkowie?

Pan Dariusz Maciejak powiedział, że zostanie to zagwarantowane w umowie przekazania funkcji organu prowadzącego.

Radny Mariusz Król zawnioskował o możliwość udostępnienia radnym przez NCRE sprawozdań ze swojej dotychczasowej działalności.

Pan Dariusz Maciejak, zobowiązał się przesłać sprawozdania w najbliższym czasie do wiadomości panu Staroście przedstawiając w nim prace dotychczasowej działalności.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał pana Dyrektora o organ założycielski Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji, oraz o zaliczenie czasu nauki i uczestnictwa w projekcie do pełnienia służby wojskowej?
W odpowiedzi usłyszał, że w skład organu założycielskiego NCRE wchodzi on oraz pan Grzegorz Czerniak. Spółka została powołana w celu obsługi projektu – „Szkolenia Zawodowe na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej”. Pozostałe realizowane programy są wynikiem zapotrzebowania i skutkiem podejmowanych rozmów.

Jeśli chodzi o rozliczenie, czasu nauki uczestnictwa w projekcie to uczeń składa ślubowanie w 3 klasie po ukończeniu 18 r.ż. Do pełnienia służby wojskowej zostaje wliczony okres 4 miesięcy.
 
Radny Andrzej Kasprzyk zapytał o przewagę uczestnictwa w omawianym projekcie w stosunku do uczęszczania do szkoły znajdującej się w miejscowości Piastowe w woj. Podkarpackim koło Krosna? Odbywają się tam zajęcia w uzgodnieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że jest mu znana ta szkoła.


Radny Andrzej Kasprzyk zapytał o korzyści finansowe dla powiatu po zawarciu umowy partnerstwa?


Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że powiat skorzysta na subwencji oświatowej oraz pozyskanych środkach poza oświatowych i środkach unijnych.

Radny Stefan Stencel zapytał w jaki sposób zostanie przeprowadzona kwalifikacja zdolności do podjęcia służby wojskowej?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że szkoła jest placówką publiczną więc nie ma możliwości uzależniania rekrutacji od predyspozycji zdrowotnych. W czasie kształcenia zostaną przeprowadzone testy psychologiczne, zostanie to wykonane w takim okresie, aby nie było konieczności powielania badań na czas odbywania praktyk zawodowych. Kolejne badania zostaną przeprowadzone przed uzyskaniem stopnia podoficera.

Przewodniczący Rady udzielił głosu dyrektorowi CKZiU panu Władysławowi Pietrasowi, który powiedział, że dzisiejsze spotkanie nadal pozostawia wiele niewiadomych. Czy w kwestii zatrudnienia nauczyciela i pracowników obsługi administracji zostaną podpisane nowe umowy już nie na zasadach obowiązujących w karcie nauczyciela. Wskazał na nieprawidłowość terminu wykonania badań lekarskich, ponieważ uczeń przed rozpoczęciem nauki musi okazać się badaniem lekarskim potwierdzającym zdolność do pracy w zawodzie. Mówca, wskazał na brak dostępu informacji o prowadzonej przez panów firmie, jedyna informacja jaką udało się ustalić to, że jest to spółka. Mówca wskazał potrzebę uzyskania wiarygodnych informacji o firmie i prowadzonej przez nią działalności, którą można byłoby przedstawić rodzicom uczniów.

Pan Dariusz Maciejak przypomniał złożoną wcześniej obietnicę o przedłożeniu do wiadomości Starosty raportów z działalności spółki.

Przewodniczący Rady podkreślił, że plusem jest rekrutacja uczniów z całej Polski, nie ograniczanie się wyłącznie do społeczności lokalnej.

Radny Andrzej Kasprzyk zapytał, czy powiat mógłby samodzielnie utworzyć klasy przygotowania wojskowego w porozumieniu z MON?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że nie zna przeszkód, aby Starostwo nie mogło utworzyć takich klas samodzielnie, sam zna 2 takie szkoły. Konieczna jest analiza kosztów i korzyści wynikających z założenia takich klas.

Przewodniczący Rady powiedział, że w Zespole Szkół Ekonomicznych prowadzona jest klasa mundurowa więc znane są koszty prowadzenia oddziału. Przewodniczący dodał że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwo Obrony Narodowej różnią się od siebie więc współpraca mogłaby mieć całkowicie inny przebieg.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska zapytała o dyrektora placówki, czy będzie pełnił swoją funkcję również nad omawianym projektem?

Pan Dariusz Maciejak odpowiedział, że jest to kwestia do uzgodnienia. W jego opinii obecny dyrektor mógłby kontynuować pełnienie swoich obowiązków zarówno jako dyrektor szkoły oraz dyrektor projektu przygotowującego do służby wojskowej.

Przewodniczący Rady udzielił głosu wójtowi gminy Strzałkowo panu Dariuszowi Grzywińskiemu, który powiedział, że propozycja przedstawiona przez pana Dariusza Maciejaka jest godna uwagi.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o przeanalizowanie dzisiejszego spotkania i pozyskanych na nim informacji oraz o dyskusje w trakcie trwania najbliższych posiedzeń komisji.

P u n k t  5
Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.
          
 
 Przewodniczący Rady

Piotr Gałan    


Protokółowała:
Paulina Majchrowicz 

 

 

Protokół Nr XXI/2020 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 28 maja 2020 roku.

 

BR.0002.4.2020

 

Protokół Nr XXI/2020

z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 28 maja 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz.1200 do godz. 1400.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

 

Obrady XXI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

 

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, wszyscy uczestniczyli w sesji on-line, jest to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu, jako punkt 15.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymienioną propozycję zmiany porządku obrad.

Rada Powiatu na stan 17 obecnych jednogłośnie wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu, jako punkt 15 – dalsze punkty zgodnie z kolejnością. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.   

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przebiegał następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia  30 kwietnia 2020 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku. 
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

 

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia  30 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XX sesji on-line był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła protokół Nr XX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 rok.

 

Opinie Komisji o informacji:

 

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że członkowie komisji bez zastrzeżeń przyjęli rozpatrywaną informację.

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. informację.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego materiału?

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku. 

 

Opinie Komisji o informacji:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że również tę informację Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych przyjęła bez zastrzeżeń.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła rozpatrywaną informację.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

 

Opinia Komisji o materiale:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do rozpatrywanego materiału?

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. Przedmiotowa ocena stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

 

Opinie Komisji o sprawozdaniu:

 

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane sprawozdanie.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedziała, że członkowie komisji bez zastrzeżeń przyjęli ww. sprawozdanie.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do sprawozdania?

 

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 227, a autopoprawkę na druku nr 233.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie lecz nie jednogłośnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały oraz w  autopoprawce.

 

Dyskusja:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał o zwiększenie przychodów na kwotę 62 000 zł. z tytułu dzierżawy od Firmy Fresenius za okres od stycznia do maja br. i w tym zakresie o pewnej niespójności pomiędzy uchwałą Zarządu Powiatu z 18 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawca, a podpisaną umową z Firmą Fresenius od 1 stycznia? Czy umowa dzierżawy została wcześniej zawarta niż podjęta uchwał?

  

Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że umowy dzierżawy z Firmą Fresenius to były one przedłużane o kolejne okresy. Ostatnia umowa została tak zawarta, a zapewnić firmie świadczenie usług związanych z dializowaniem pacjentów. Umowa dzierżawy wygasła z mementem podpisania notarialnej umowy sprzedaży, ponieważ Firma Fresenius jest nabywcą nieruchomości w której znajduje się stacja dializ.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że przedstawiona odpowiedź nie jest dla niego do końca jasna, ponieważ jego pytanie dotyczyło: dlaczego dopiero 18 lutego 2020 roku została podjęta przez Zarząd Powiatu uchwała o sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, skoro umowa dzierżawy została podpisana już w styczniu? Zdaniem mówcy uchwała w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy winna być wywołania w 2019 rok, przed wygaśnięciem ówcześnie obowiązującej umowy dzierżawy.

 

Radny Czesław Dykszak – Wicestarosta poinformował, że w dniu 28 listopada 2019 roku pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Firmą Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. została zawarta umowa dzierżawy nr GN 6840.6.2019 na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości – Budynek Stacji Dializ o powierzchni 605 m2, położonej przy ul. Traugutta 7 na działce o powierzchni 0,1664 ha. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na prowadzenie stacji dializ z poradnią nefrologiczną. Umowa została zawarta na okres od 2 stycznia 2020 r. do 1 kwietnia 2020 r. Zgodnie z warunkami umowy miesięczny czynsz dzierżawny wynosił 19 908,78 zł. brutto, w tym: wartość netto: 16 186 zł. (czynsz za grunt – 14 976 zł. + czynsz za budynek 1 210 zł.), VAT 23 % - 3 722,78 zł.

W związku z wydłużeniem okresu dzierżawy w dniu 16 marca 2020 r. została zawarta kolejna umowa dzierżawy nr GN 6845.5.2020. Umowa ta zawarta została na okres od 2 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z warunkami umowy miesięczny czynsz dzierżawny wynosił 16 791 zł. brutto, w tym: wartość netto: 14 976 zł. (czynsz za grunt – 14 976 zł. + czynsz za budynek 1 815 zł.), VAT 23 % - 3 861,93 zł.

W dniu 8 maja 2020 r. podpisano akt notarialny w związku ze sprzedażą na rzecz Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. wydzierżawionej nieruchomości zabudowanej – budynku stacji dializ. W związku z czym, czynsz dzierżawny za miesiąc maj obejmował okres od 1 do 7 maja 2020 r. i wyniósł brutto – 4 663,61 zł. w tym wartość netto – 3 791,55 zł. VAT 23% - 872,06 zł.

Mówca dodał, że informację tę przygotował jako uzupełnienie do posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji – będzie ona dołączona do protokołu tej komisji.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – podziękował za złożone wyjaśnienia lecz przypomniała, że w trakcie procedowania budżetu na 2020 rok, nikt nie wspomniał, że taka umowa z Firmą Fresenius jest podpisana. Mówca przypomniała, że zgłaszał wtedy, aby nie sprzedawać tej nieruchomości tylko oddać w dzierżawę i mieć z tego korzyści finansowe, ponad 20 zł./m2. Pojawia się w ten sposób poważna nieścisłość pomiędzy słowami wówczas wypowiedzianymi, a tym co dzisiaj słyszymy. Wynika z tego, że dzięki tejże umowie dzierżawy mamy dzisiaj źródło dodatkowego dochodu za okres od stycznia do 8 maja 2020 roku w wysokości 62 000 zł. Przypomniał, że przedstawiona przez niego pod koniec ubiegłego roku kalkulacja przychodów z tytuły dzierżawy zakładała dodatkowe dochody na bardzo zbliżonym poziomie.  

Pan Starosta powiedział, że umowa z Firmą Fresenius nie była tajemnicą, natomiast trzeba było ją przedłużyć z uwagi na niemożność przeprowadzenia przetargu w terminie obowiązywania pierwszej umowy. Sprzedaż tej nieruchomości i uzyskanie z tego tytułu kwoty ponad 4 mln zł. brutto pozwoliło powiatowi na ubieganie się o środki zewnętrzne i finansowe zabezpieczenie wkładu własnego.   

Wobec braku innych pytań do projektu uchwały Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności. 

Rada Powiatu 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 9, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXI/146/2020 z dnia 28 maja 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 228, a kilka dni przed sesją dwie autopoprawki na drukach nr 234 i 235.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie, lecz nie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami.

Radny złożył propozycję, aby przeprowadzić jedno głosowanie łączne nad projektem uchwały i autopoprawkami. 

 

Przewodniczący odnosząc się do ww. propozycji powiedział, że dla czytelności procesu głosowania rozdzielne głosownie będzie właściwsze. 

 

W związku z brakiem innych pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie I autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 13, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie II autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 15, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętymi autopoprawkami.

Rada Powiatu 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XXI/147/2020  z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie wyżej wymienionej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/148/2020  z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Słupeckiego Nr XVII/123/2019 w sprawie powołania Komisji Statutowej. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

 P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że rozpatrywany projekt uchwały dotyczy uhonorowania odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” pana Edmunda Głogowskiego.

 

Starosta przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaki, zawarte w uzasadnieniu do rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/149/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” – dla pana Edmunda Głogowskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że rozpatrywany projekt uchwały dotyczy uhonorowania odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” pana Andreasa Krausa.

 

Starosta przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaki, zawarte w uzasadnieniu do rozpatrywanej uchwały.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/150/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” – dla pana Andreasa Krausa. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy otrzymali drogą elektroniczną  w dniu wczorajszym na druku nr 232.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący poprosił o ewentualne pytania do projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/151/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Słupeckiego dla Gminy Ostrowite w roku 2020 na realizację zadania pn. „zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielu. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – poinformowała, że znając potrzeby naszego szpitala chciałaby oddać swoją dietę z tego miesiąca np. na wyprawkę dla samotnych matek lub na inne potrzeby wskazane przez dyrektora szpitala. Mówczyni zachęciła pozostałych radnych do przyłączenia się, gdyż wspólnie można więcej. 

 

Radny Przemysław Dropiński – zawnioskował o naprawę poboczy przy drodze powiatowej na odcinku Wierzbno – Jaroszyn.

Radny Andrzej Kasprzyk – zwrócił się z zapytaniem do Zarządu Powiatu o nieruchomości, które zostały „wywłaszczone” pod budowę autostrady jeszcze w latach 70-tych, a nie zostały wykorzystane. Mówca powiedział, że z tego co mu wiadomo grunty te podlegają zwrotowi na mocy „specustawy”, która taki przywilej dała – zapytał: jaka jest skala takich wniosków o zwrot tychże gruntów? Jaki duży jest obszar tych gruntów i jak dalece jest to procedowane, czy z tego tytułu będą jakieś obciążenia finansowe dla budżetu powiatu? Ustawa przewiduje wypłatę odszkodowania i zwrot tzw. „gruntu zamiennego”. Mówca poprosił o zgromadzenie informacji w poruszonym przez niego temacie.

Przewodniczący ad vocem poprosił, aby tego typu szczegółowe pytania kierować w formie pisemnej interpelacji.

Radny Mariusz Król – na wstępie pogratulował Staroście pozyskanie dużego dofinansowania na drogę (4 mln zł.), które powiat otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego. Mówca zapytał o urządzenie, które pojawiło się na terenie szpitala – kabiny, która obecnie została bezpłatnie użyczona szpitalowi, jako drugiej jednostce w Polsce, co jest budujące. Radny zapytał, na jak długo kabina została użyczona, czy zostało złożone zobowiązane, że po okresie użyczenia sprzęt zostanie zakupiony, jeśli tak to za jaką cenę? Czy jest sens takiego zakupu, skoro na szczęście, nie ma na naszym terenie potwierdzonych przypadków koronawirusa?

Starosta – odpowiedział, że kabina czyli – Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej i bramkę, która znajduje się wewnątrz budynku, szpital uzyskał bezpłatnie na dwa tygodnie do testowania. Producent w zamian oczekuje wskazówek, co i jak można poprawić z puntu widzenia użytkownika. Cena podstawowa kabiny (zewnętrznej) – 15 000 € , bramka wewnętrzna – 10 000 €. Nie było złożone żadne zobowiązanie ze strony szpitala odnośnie zakupu.

Mówca odpowiadając na pytanie radnego Przemysław Dropińskiego poinformował, że problemy drogowe były omawiane na ostatnim posiedzenie Zarządu Powiatu, pobocza zostaną sukcesywnie naprawiane i umacniane.

Starosta odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Kasprzyka dotyczące, wywłaszczeń i procedury ubiegania się przez spadkobierców lub właścicieli o ewentualne odszkodowania z tego tytułu powiedział, że ustawowy termin składania roszczeń minął z połową maja, jednak te terminy ustawą „COVID-ową” zostały przesunięte, dlatego jest jeszcze czas, aby te roszczenia zgłaszać. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wpłynęły wnioski z terenu Gminy Słupca, jednak żaden z tych wniosków nie dotyczy nieruchomości, które są w władaniu powiatu. Mówca złożył deklarację monitorowania sprawy.

 

Radny Mariusz Król – powiedział, że należy rozumieć iż w umowie użyczenia kabiny nikt ze strony szpitala nie gwarantował zakupu kabiny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

 

Pan Jacek Bartkowiak – potwierdził. 

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy odbiory nowej części szpitala już się zakończyły oraz z jaką datą sporządzony jest protokół z wykonawcą na zakończenie budowy szpitala?

 

Radny Bogdan Kukuski – powiedział, że wczoraj minęła 30 rocznica powołania samorządu, której nie mogliśmy obchodzić z powodu pandemii koronawirusa – w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Powiatu” złożył wszystkich pracownikom samorządowym Starostwa Powiatowego w Słupcy najserdeczniejsze życzenia.  

 

Pan Czesław Dykszak – odpowiadając na pytanie radnego Przemysław Dropińskiego powiedział, że sprawą poboczy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg zajmą się na początku czerwca, być może będzie możliwość pozyskania destruktu na ich utwardzenie. Zostanie również poddana analizie kwestia ograniczenia prędkości na tej drodze. Dodał, że prowadzone są również rozmowy dotyczące możliwości wycinku kasztanów przy tej drodze (Słupca – Jaroszyn). W kwestii odbiory nowo wybudowanej części szpitala powiedział, że nie jest ona jeszcze odebrana i protokół nie jest jeszcze sporządzony. Były powołane branżowe podkomisje, które dokonały sprawdzenia w swoim zakresie. Obecnie usuwane są drobne usterki, stwierdzone przez te podkomisje. Inwestor określił, że  do 20 czerwca usterki zostaną usunięte i dopiero wtedy zostanie sporządzony protokół odbioru.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że jeśli nie ma protokołu odbioru – zapytał, czy jest zatem pozwolenie na użytkowanie szpitala?

Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie zezwalające na użytkowanie tego obiektu. Postanowienie było podstawą do podjęcia działań przez podkomisje w ten sposób będzie można zakończyć sprawy związane z końcowym przejęciem szpitala.

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, czy zgoda z użytkowaniem, a ostateczne odbiory – nie stoi to w kolizji w zakresie prawidłowego korzystania z obiektu? Czy stwierdzone usterki są na tyle mało znaczące, że nie wpływają na użytkowanie obiektu, a jednak tym samym nie można podpisać protokołu odbioru z wykonawcą?

Wicestarosta odpowiedział, że odbiory w szpitalu zostały przeprowadzone zgodnie z prawem budowlanym, czego potwierdzeniem jest sporządzona, niezbędna dokumentacja. Obecne odbiory związane są z „kosmetyką” obiektu. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że 30 maja mija termin składania oświadczeń majątkowych.

Ponadto poinformował, że 8 czerwca br. o godz. 14:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, której tematem będzie zapoznanie się z propozycją Narodowego Centrum Rozwoju Edukacji w Warszawie, dotyczącą przekazania funkcji organu prowadzącego szkoły – technikum 5-letniego realizującego nauczanie dla klas ponadpodstawowych przy Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzałkowie.          

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXI sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.

     

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

 

Protokół Nr XX/2020 z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

 

BR.0002.3.2020

 

Protokół Nr XX/2020

z sesji on-line Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP i trwała od godz.1200 do godz. 1400.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji on-line uczestniczyło 16 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

 

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz. 
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XIX sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

 

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 roku, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 lutego 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  6

Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”.

 

Opinia Komisji o raporcie:

 

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. raport.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego materiału?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”. Przedmiotowy raport stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”. 

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu słupeckiego w roku 2019”.  Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/138/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Bo rodzina jest najważniejsza”, realizowanego w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Dropiński – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt rozpatrywanej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że członkowie komisji również jednogłośnie zaakceptowali projekt przedmiotowej uchwały.  

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/139/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała, że członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt rozpatrywanej uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/140/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Słupcy i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62-400 Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowali projekt rozpatrywanej uchwały.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że członkowie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również jednogłośnie zaakceptowali projekt przedmiotowej uchwały. 

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/141/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 15 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XX/142/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz.

 

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

 

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania do projektu uchwały?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/143/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 219, a autopoprawkę na druku nr 221.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Dyskusja:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że na komisji budżetu w dniu wczorajszym bardzo wnikliwie zostały przeanalizowane wszystkie poprawki i autopoprawki do budżetu i pomimo, że z jego strony proponowane zmiany zostały zaakceptowane to jednak ma pytanie i wątpliwości co do kwoty 2 147 130 zł. ujętej w dziale 80854, złożone przez pana Skarbnika wyjaśnienia, budzą wątpliwości? Rada podejmując uchwałę budżetową, „spięła” budżet oświaty w takim zakresie w jaki zostało to radnym przedstawione. Obecne środki finansowe, które się pojawiły skutkują tym, że nasze własne środki są wycofywane i stwarzają mniejsze zaangażowanie w całość utrzymania oświaty. Mówca chciałby zaistniałe wątpliwości rozwiać.  Ponadto, mówca zaprosił zainteresowanych radnych, którzy również mają podobne wątpliwości na najbliższe posiedzenie komisji.   

Radny Mariusz Król – powiedział, że temat, który poruszył radny Andrzej Kasprzyk był przedmiotem Komisji Oświaty i również jego wyjaśnienia pana Skarbnika w tym zakresie do końca nie przekonały. Mówca zgłosił chęć uczestnictwa w najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu.

Pan Józef Wziętek – zadeklarował, że stosowne wyjaśnienia w poruszonym zakresie przedstawi na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu. 

Pan Starosta powiedział, że zapewne Komisja Budżetu bardzo wnikliwie przyjrzy się dodatkowym środkom finansowym, które powiat otrzymał na oświatę, obyśmy zawsze mieli takie problemy – na co przeznaczyć dodatkowe pieniądze. 

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020, kolejno wyczytując nazwiska radnych zgodnie z listą obecności.  

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 15 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 19, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/144/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 220, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 222.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych, 15 głosami „za” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XX/145/2020  z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radny Przemysław Niezbecki – nawiązując do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym gdzie dużo miejsca było poświęcone pandemii koronawirusa, wyraził słowa uznania dla Dyrektora szpitala – Rafała  Spachacza za organizację pracy placówki w tak trudnym dla nas czasie. Słowa uznania skierował również do pani doktor Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak, która koordynuje prace szpitala pod względem epidemiologicznym i być może dzięki temu udało nam się ustrzec przed przypadkami koronawirusa wewnątrz szpitala.  

 

Radny Andrzej Kasprzyk – zapytał, jak będą wyglądały obchody uroczystości „3 maja”? 

Starosta odpowiedział, że w tym roku ze względu na epidemię tegoroczne obchody będą dużo skromniejsze niż w roku ubiegłym, mianowicie rozpoczną się mszą świętą na Ojczyznę o godz. 1000 w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Słupcy, następnie pod Pomnikiem Niepodległości zostaną złożone kwiaty przez delegacje Miasta Słupcy i Powiatu Słupeckiego.      

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XX sesję on-line Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

Protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku.

BR.0002.2.2020

 

Protokół Nr XIX/2020

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 27 lutego 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1530.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XIX sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.
 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.
 8. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVIII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 stycznia 2020 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybył radny Andrzej Kasprzyk (16 obecnych).

P u n k t  6

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli ww. informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

Radna Anna Kusiołek – poprosiła o przedstawienie szczegółowych informacji w zakresie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. 

Pan Wojciech Kujawa – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Słupcy powiedział, że jeśli chodzi o „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest to bardzo dobre narzędzie służące do komunikacji pomiędzy policją, a społeczeństwem. Polega to na tym, że praktycznie każdy z dostępem do internetu może zaznaczyć na mapie zagrożenia, które subiektywnie w jego odczuciu przeszkadzają danej społeczności lokalnej. Jednym z takich punktów jest przekraczanie dozwolonej prędkości, dlatego można za pośrednictwem tej mapy takie informacje policji przekazać. Następnie dokonywana jest weryfikacja i w ciągu około tygodnia pojawi się na tej mapie informacja zwrotna, tzn. zagrożenie zostaje potwierdzone bądź nie. Mówca  zachęcał do korzystania z tego narzędzia, jednak wyraźnie zaznaczył, że nie służy ono do zgłoszenia pilnych interwencji. Dotyczy to zgłoszeń, które nie wymagają natychmiastowej reakcji np. przekraczanie dozwolonej prędkości, wałęsające się bezpańskie psy, spożywanie alkoholu, nieprawidłowe parkowanie.  Mówca dodał, że nadal tym właściwym i jedynym kanałem, kiedy interwencja jest potrzebna nagle tu i teraz są telefony alarmowe.  Dzielnicowi w ramach spotkań ze społeczeństwem również udzielają informacji w zakresie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”; taką informację możemy również znaleźć na stronie internetowej policji oraz na aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

W związku z brakiem innych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku.

Opinia Komisji o informacji:

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie przyjęła ww. informację.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonej informacji?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8

Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2019 rok.

Wszyscy Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu Słupeckiego przestawili  kolejno sprawozdania ze swej działalności w roku 2019. Przedmiotowe sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 do niniejszego protokołu.  

Następnie, Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Słupeckiego za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja na swym ostatnim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Mówca dodał, że członkowie komisji wnioskują o możliwość zawarcia w specyfikacji do umowy określającej warunki przetargu dwóch aspektów: uwzględnienia kwestii corocznej waloryzacji i z tego tytułu odpłatności, a także utrzymania stałej stawki dla pacjentów według wyliczeń już istniejących. Odnosi się to do przypadków np. 45 min za 2 minuty, żeby taką formułę w procedurze specyfikacji warunków przetargu zawrzeć, aby uniknąć w przyszłości wzrostu odpłatności.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/133/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w dzierżawę części nieruchomości na której Powiat Słupecki ustanowił prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej na oddziałach szpitalnych.Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Henryk Tylman – powiedział, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego również pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/134/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Słupeckiego w 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 204, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 207.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Skarbnika stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Dyskusja:

Radna Anna Kusiołek – odnosząc się do zmian w budżecie dotyczących zmniejszenia o 129 000  zł. na projekt drogi w Młodojewie, gdzie te środki zostaną przeznaczone na projekt drogi Jaroszyn – Ląd, wnioski na rzeczone drogi będą składane do Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych zapytała, z jakich źródeł będą pochodziły środki na wkład własny do tych projektów?

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta odpowiedział, że jeśli chodzi o procedurę to w tym roku będziemy składali wnioski, a środki na realizację ich musi mieć zabezpieczone w budżecie przyszłego roku. Zadania te dopiero będą realizowane nie wcześniej jak w roku 2021. Podobnie jak w roku ubiegłym składany był wniosek na drogę Sierakowo – Siernicze – granica powiatu, a w tym roku dopiero zabezpieczane były środki finansowe.

Radna Anna Kusiołek – zapytała o inżyniera kontraktu, ponieważ z uchwały budżetowej wynika, że szpital zwraca do budżetu powiatu kwotę 48 000 zł. czy
w związku z tym dotacja która została przeznaczona na inżyniera kontraktu ze środków budżetu powiatu była wyczerpująca, czy będą jeszcze jakieś kwoty przeznaczone na inżyniera kontraktu, czy nie będzie potrzeba dodatkowych środków?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że zwrot niewykorzystanej dotacji przez szpital wiąże się z tym, że przepisy ustawy o działalności leczniczej wskazują, że jeżeli placówka lecznicza otrzymuje dotacje na zadania inwestycyjne, to w zakresie w jakim realizuje dochody na sprzedaż medyczną niefinansowaną z NFZ-u musi je pokryć z własnych środków. W związku z tym, niewykorzystana cześć dotacji musi zostać zwrócona dotującemu. Jeśli natomiast chodzi o kwoty wydatków na inżyniera kontraktu to umowa kontrakt zbliża się do końca, pozostała już tylko do wypłacenia kwota ok. 51 000 zł. i jest ona związana z rozliczeniem końcowym.

Radna Anna Kusiołek – zapytała, czy będą jeszcze wydatkowane środki na inżyniera kontraktu?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że tak, zgodnie z zawartą umową z inżynierem kontraktu, w zakresie rozliczenia końcowego.

Radny Mariusz Król – poprosił pana Starostę o potwierdzenie słów z Komisji Oświaty, ponieważ od stycznia została podpisana nowa umowa z inżynierem kontraktu, czy ta umowa jest korzystniejsza niż wcześniejsza?

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że pieniądze o których jest mowa to kwota 51 000 zł. którą zobowiązany jest szpital zapłacić inżynierowi kontraktu na mocy umowy zawartej w 2017 roku; nie są to, więc żadne dodatkowe. Obecnie termin umowy z inżynierem kontraktu w związku z tym, że zadanie nie jest jeszcze skończone musi zostać przedłużony i to jest właśnie przedłużenie. Dodał, że przedłużenie umowy nigdy nie jest korzystne, natomiast nie ma innego rozwiązania do momentu odbioru końcowego.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, iż z tego wynika, że powiat nie przekaże kolejnych środków, jeżeli ta umowa została już podpisana z inżynierem kontraktu. Dotacja dla szpitala na inżyniera kontraktu została przekazana, obecnie jest ona zwracana, ponieważ została niewykorzystana. Podpisano kolejną umowę z inżynierem kontraktu, z jaką datą, kto obecnie będzie płacił inżynierowi kontraktu za dopilnowanie odbioru końcowego?

Pan Józef Wziętek – odpowiedział, że umowa została zawarta w 2017 roku pomiędzy szpitalem, a inżynierem kontraktu, została w niej przewidziana płatność końcowa związana z zakończeniem inwestycji. Szpital ma prawo w tym zakresie zwrócić się do powiatu o wsparcie finansowe w formie dotacji.

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że przyjął sobie zasadę, iż z zadawaniem pytań „odczeka” aż nastąpi oddanie nowej części szpitala. Dodał, iż jest to tajemnica.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że nie ma żadnej tajemnicy są natomiast pieniądze, które trzeba zapłacić ze środków budżetowych, które powiat uzyskuje z podatków, czyli są to pieniądze na które składają się nasi podatnicy. Mówca powtórzył, że są to skutki umowy zawartej na działalność pracy inżyniera kontraktu, które trzeba zrealizować. Dotacja oczywiście zależy od państwa radnych, jeżeli szpital jej nie otrzyma to będzie musiał zapłacić inżynierowi kontraktu z własnych środków, z pewnością jednak będzie wnioskował o te środki.

Radna Anna Kusiołek – powiedziała, że jej pytanie wynikało z tego, iż szpital zwraca środki finansowe do budżetu powiatu, a jest wiadomym że będzie ich jeszcze potrzebował. W tej chwili zwracana jest kwota w wysokości 48 000 zł. a „za chwilę” będzie potrzebował 51 000 zł. na inżyniera kontraktu, czyli być może za miesiąc co wtedy? Mówczyni dodała, że Komisja Rewizyjna ma w planie pracy kontrolę przyznanej szpitalowi dotacji, więc jeżeli tutaj nie zostały jeszcze podane pewne szczegóły to zapewne zostaną one rozwiązane podczas kontroli.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 19, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/135/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

P u n k t  12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 205, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 208.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 23, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/136/2020  z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Radny Mariusz Król – odnosząc się do wyniku głosowania komisji nad skargą tj. 2 głosy „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” zapytał, czy nie ma przeciwwskazania prawnego, że nad skargą na swojego szefa głosuje pracownik w osobie radnej Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak?

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada dyskutowała już o mandatach radnych, zarówno pani Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak, jak i pana Przemysław Niezbeckiego i jest opinia w tej sprawie, że mimo zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej to pełnią oni funkcje radnych i w związku z tym nadano im kompetencje do głosowania.

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny odpowiedział, że nie ma przeciwwskazań, żeby radni w tej sprawie mogli głosować. Ustawa o samorządzie powiatowym jedynie stanowi, że radny ma obowiązek wykluczyć się z głosowania, kiedy dotyczy to jego sprawy osobistej lub jego interesu prawnego.

Radny Przemysław Niezbecki – w gwoli wyjaśnienia powiedział, że zarówno on jak i pani Natalia Bobrowska – Bartkowiak nie są zatrudnieni w szpitalu, mają  umowy kontraktu, stanowią odrębne firmy. Jest to umowa pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi szpitalem, a gabinetem lekarskim. 

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu na stan 16 obecnych 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XIX/137/2020  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, uznając skargę za niezasadną. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

P u n k t  14

Wolne głosy i wnioski.

Radny Mariusz Król – powiedział, że chciałbym w tym miejscu wrócić do XVI sesji, która odbyła się 28 listopada 2019 r. na której to skierował dwa konkretne pytania do dyrektora szpitala, dotyczące akredytacji czy szpital otrzymał akredytację i jaki był wynik procentowy tego raportu? Na pytania te wówczas nie otrzymał konkretnej odpowiedzi, choć pan dyrektor ustosunkował się do nich odpowiedział, że postępowanie jest w toku, nie ma jeszcze ostatecznego raportu. Od tamtego czasu minęły prawie trzy miesiące, więc mówca ponowił zadane pytania i po raz kolejny wystosować je do pana dyrektora szpitala.

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy odpowiedział, że nie ma decyzji kwestię akredytacji, dokumenty są u Ministra Zdrowia, który nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. 21 lutego br. zostały dostarczone ostateczne dokumenty, obecnie czekamy na odpowiedź Ministra w kwestii decyzji, co do akredytacji naszego szpitala.

Radny Mariusz Król – powiedział, że pozwolił sobie zadzwonić do Centrum Monitorowania Jakością w Krakowie, jest to instytucja, która przeprowadziła w październiku ten audyt i w dniu wczorajszym uzyskałem on odpowiedź, że wynik oraz cały protokół z audytu już wrócił do naszego szpitala. Mówca ponowił pytanie, jaki był wynik audytu, czy szpital uzyskał akredytację?

Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że postępowanie celem udzielenia akredytacji jest w toku, jest na biurku w dokumentach pana Ministra Zdrowia, jeśli szpital otrzyma odpowiedź to niezwłocznie poinformuje o tym Radę Powiatu.

P u n k t  15

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XIX sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska

 

 

 

Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 23 stycznia 2020 roku

 

BR.0002.1.2020

 

Protokół Nr XVIII/2020

z sesji Rady Powiatu Słupeckiego

odbytej w dniu 23 stycznia 2020 roku.

 

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.1430 do godz. 1510.

 

P u n k t  1

Otwarcie obrad.

Obrady XVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Gałan. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego. Serdecznie powitał przedstawicieli mediów.

 

P u n k t  2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady – poprosił wszystkich radnych o włożenie kart do głosowania do czytników w celu sprawdzenia obecności. Stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  3

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady pan Piotr Gałan – powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.

Obrady przebiegały według następującego porządku:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. 
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.
 15. Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.  

P u n k t  4

Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół z XVII sesji był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że jest on zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował ich przyjęcie bez odczytywania.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poddał, więc pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr XVII/2019 z sesji  Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Rada Powiatu na stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVII/2019 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 roku, bez odczytywania. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Na obrady przybył radny Stefan Stencel (15 obecnych).

 

P u n k t  6

Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Opinia Komisji o sprawozdaniu:

Radny Henryk Tylman – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  7

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opinie Komisji o sprawozdaniu:

Radny Andrzej Kasprzyk – Przewodniczący  Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że komisja bez zastrzeżeń przyjęła rozpatrywane sprawozdanie.

Radny Andrzej Bernat – z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania?

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.

Radny Andrzej Bernat – powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Rada Powiatu na stan 15 obecnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/126/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że przyjęcie dofinansowania z NFOŚiGW daje możliwość modernizacji termoenergetycznej starej części szpitala, czyli budynku głównego i pawilonu północnego. Zakres robót ujęty w planie tego przedsięwzięcia to m.in. wymiana okien, drzwi, instalacja pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych na ocieplenie murów, co również pozwoli na kolorystyczne powiązanie dwóch części szpitala – starej i nowej. Mówca poprosił o podjęcie przez radnych uchwały, która umożliwi gruntowną przebudowę i da szansę na lepszy bilans energetyczny szpitala, a co za tym idzie pewne oszczędności, jeśli chodzi o wysokości rachunków za energię.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/127/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przyjęcia dofinansowania przez SP ZOZ w Słupcy w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że również Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/128/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w związku z przedsięwzięciem „Zmniejszenie zużycia energii w budynku SP ZOZ w Słupcy”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVIII/129/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zakupionego sprzętu. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala.

Opinie Komisji o projekcie uchwały:

Radny Przemysław Niezbecki – powiedział, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie.  

Radny Andrzej Kasprzyk  – powiedział, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie rozpatrywanej uchwały.

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę Nr XVIII/130/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nakładów w postaci budynku szpitala. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

P u n k t  13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 195, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 198.

 

Pan Starosta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Wystąpienie Starosty stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała zmiany zawarte w projekcie przedmiotowej uchwały.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawkę do projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Autopoprawka stanowi załącznik nr 18, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/131/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na druku nr 196, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 199.

Opinia Komisji o projekcie uchwały:

Radny Andrzej Kasprzyk – powiedziała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 22, a wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035, łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/132/2020  z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  15

Przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie stanowiska oraz projekt przedmiotowego stanowiska. Treść pisma stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do projektu stanowiska?  

 

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. Stanowisko stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  16

Wolne głosy i wnioski.

Radny Jerzy Orchowski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że 15 stycznia br. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie skargi złożonej na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Słupcy. Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter sprawy mówca wniósł przedłużanie terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej skargi. Poinformował, że dniu 30 stycznia br. roku odbędzie się kolejne posiedzenia, na które została zaproszona osoba skarżąca oraz kierownik jednostki. Radny  zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi.

Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada Powiatu jednomyślnie wyraziła zgodę na przedłużenie terminu. Wykaz imiennego głosowania radnych w tej sprawie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

 

P u n k t  17

Zakończenie obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XVIII sesję Rady Powiatu Słupeckiego.

         

 Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Gałan

      

 

 

Protokółowała:

Żaneta Górczyńska