Rok 2021

Protokół Nr 98/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku

ZP. 0022.2.2021

Protokół Nr 98/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 19 stycznia 2021 roku

 

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:30.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołu Nr 93/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
3.    Przygotowanie obrad XXXI sesji Rady Powiatu:
a)    projekt uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie,
b)    sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020,
c)    projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego,
d)    projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
e)    autopoprawka do uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,
f)    autopoprawka do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
4.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Słupeckiego.
6.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołu Nr 93/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokół przedłożony do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu jest zgodny z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z jego treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonego protokołu, prowadzący posiedzenie poddał go pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął protokół Nr 93/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

P u n k t  3
Przygotowanie obrad XXXI sesji Rady Powiatu:
a)    projekt uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie,

Pani Andżelika Szymczak – Dyrektor Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie powiedziała, że konieczność podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu spowodowana jest dostosowaniem treści statutu do obowiązujących przepisów w związku z przekształceniem placówki. Zgodnie ze zmianami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego można umieścić w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci. W związku z tymi przepisami Wojewoda Wielkopolski 29 grudnia 2020 r. wydał decyzję określającą zasady funkcjonowania placówki w Kosewie, zmniejszając w niej liczbę mieszkańców do 14 wychowanków.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie, kierując go pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Pani Andżelika Szymczak – korzystając z obecności na posiedzeniu Zarządu przedstawiła dodatkowe koszty utrzymania placówki na które wpływ ma lokalizacja. Wydatki placówki się nie zmieniły, mieści się ona nadal w tym samym miejscy, natomiast liczba wychowanków znacznie się zmniejszyła, a co za tym idzie mniejsza jest wysokość subwencji na utrzymanie. Tabelaryczny wykaz dodatkowych kosztów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Mówczyni powiedziała, że dodatkowe, bardzo wysokie koszty związane są  z utrzymaniem tak dużego obiektu, gdzie przy zmniejszonej liczbie dzieci wystarczyłby jeden budynek. Jeśli chodzi o zatrudnienie wychowawców to obecnie jest ono na poziomie wymaganym do 14 wychowanków. Z obecnej kadry jedna osoba przeszła na emeryturę, jedna zrezygnowała z pracy, a jedna przebywa na dłuższym zwolnieniu chorobowym, więc po przeprowadzonej zmianie organizacji pracy żaden pracownik nie został zwolniony.
Pani Dyrektor poruszyła również kwestię funkcjonowania budynku, który zamieszkują lokatorzy posiadający mieszkania na własność lecz nie posiadający wspólnoty mieszkaniowej, która samodzielnie zajmowałaby się utrzymaniem całości nieruchomości. Lokatorzy pokrywają tylko koszty ogrzewania mieszkań.

Zarząd ustalił na dzień 21 stycznia br. spotkanie na którym obecni będą przedstawiciele wydziału nieruchomości starostwa, radca prawny, sekretarz powiatu, dyrektor DdDiM „Szansa” w Kosewie w celu rozpatrzenia sprawy niezawiązania  wspólnoty mieszkaniowej w bloku na terenie placówki w Kosewie.

b)    sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020,

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że obowiązek przedkładania sprawozdania z wysokości średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli wynika z art. 30 Karty Nauczyciela, które należy w pierwszej kolejności przedstawić Zarządowi Powiatu do 20 stycznia każdego roku. Następnie, mówczyni szczegółowo przedstawiła ww. sprawozdanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020, kierując je pod obrady XXXI sesji Rady Powiatu.

c)    projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego,

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że koniczność wywołania przedmiotowego projektu uchwały wynika ze zmiany przepisów dotyczących programów wspierania uzdolnionej młodzieży. W ramach  programu Powiat Słupecki będzie mógł wspierać młodzież uzdolnioną, a także wyrównywać szanse w dostępie do edukacji. Będzie to również pewien sposób zachęty w pozyskiwaniu uczniów do szkół ponadpodstawowych. Nagrody będą wręczane na koniec roku szkolnego, a nie jak było do tej pory we wrześniu. Będą to nagrody w formie rzeczowej. Konsekwencją przyjęcia przez Radę Powiatu rzeczonej uchwały, będzie kolejna uchwała określająca zasady realizacji tego programu.

Członkowie Zarządu bez zastrzeżeń przyjęli projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego, kierując go pod obrady sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d)    projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prywatne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Przedmiotowa uchwała ostatnio była zmieniana w 2018 roku, a obecnie zmieniamy ją dlatego, ponieważ od września 2020 roku została wpisana do informacji oświatowej nowa szkoła, jako zespół niepublicznych szkól i placówek oświatowych „Nasza szkoła” w Michalinowie Oleśnickim. W skład tego zespołu wchodzi podstawowa szkoła specjalna i specjalna szkoła przysposabiająca oraz ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy. W związku ze zmianą typów szkół obecnie obowiązująca uchwała nie była dostosowana do obecnych zasad wnioskowania i rozliczania dotacji. Usystematyzowano, również zasady przekazywania dotacji co ułatwi podmiotowi dotowanemu rozliczanie z otrzymanej dotacji.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, kierując go pod obrady najbliższej sesji Rady. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.            

e)    autopoprawka do uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu szczegółowo przedstawił proponowane zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 ujęte w autopoprawce stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali zmiany zaproponowane do Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 ujęte w autopoprawce, która została skierowana pod obrady na najbliższą sesję Rady.

f)    autopoprawka do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,

Pan Józef Wziętek – przedstawił zaproponowane zmiany do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021, szczegółowo zobrazowane w autopoprawce, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu bez zastrzeżeń, jednogłośnie zaakceptował autopoprawkę do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 i skierował ją pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu na której będzie procedowana uchwał budżetowa.
 
P u n k t  4
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że w październiku ubiegłego roku Rada podjęła uchwałę, która dokonywała podziału środków 0,8 % na dofinansowanie doskonalenia zawodowego. Kwota na ten cel w 2021 roku to 137 670 zł. Do końca października 2020 roku poszczególne szkoły przekazywały organowi prowadzącemu zapotrzebowanie na poszczególne formy doskonalenia zawodowego ze stosownym umotywowaniem. Przy konstruowaniu rzeczonego projektu współpracowano dość intensywnie ze związkami zawodowymi, które na temat uchwały wydały opinie pozytywne. W uchwale precyzyjnie określono jakie formy kształcenia nauczycieli obejmuje dofinansowanie oraz w jakiej wysokości zostanie ono przyznawane.  

Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zapytała, czy w przypadku gdy nauczyciel skorzystał z dofinansowania i zaraz krótko po tym zrezygnował z pracy, ma on obowiązek proporcjonalnego zwrócenia otrzymanego wsparcia?   
Pani Anita Kubicka – odpowiedział, że szczegółowe zasady udzielonego dofinansowania określone są w umowie jaką podpisuje nauczyciel z dyrektorem szkoły, a w przypadku dyrektora umowy podpisanej ze starostą. Mówczyni dodała, że każda szkoła posiada swój własny regulamin doskonalenia zawodowego określony przez Radę Pedagogiczną, wszystko zależy od zapisów w nim zawartych.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 233/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Słupeckiego

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 234/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  6
Wolne głosy i wnioski

Pani Anita Kubicka – poinformowała, że do 12 kwietnia br. można składać wnioski o środki z funduszy norweskich. Wcześniej zorganizowane zostanie spotkanie z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju na które zostaną zaproszeni wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych, która przedstawi bezpłatną prezentację jak można te środki wykorzystać, na co środki są dedykowane. W tych funduszach składa się najpierw wniosek wstępny i dopiero po jego ocenie składa się wniosek rozbudowany. Bardzo ważne przy ubieganiu się o te środki jest zawiązane partnerstwo z którymś z krajów nadbałtyckich. Realizacja wniosku musi być prowadzona przez okres minimum 2 lat.  

Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zapytała, jak dalej będzie realizowana uchwała Rady Powiatu przyznająca stypendia dla lekarzy, gdzie na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta? Mówczyni zasugerowała, aby przygotować uchwałę o stypendiach dla pielęgniarek, skoro o ubieganie się o stypendia dla lekarzy nie było chętnych.   
Pani Anita Kubicka – odpowiedziała, że sprawa stypendiów dla lekarzy została ponownie skierowana pod obrady Komisji Zdrowia celem podjęcia dalszej decyzji.
   
Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 97/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku

ZP. 0022.1.2021

Protokół Nr 97/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 14 stycznia 2021 roku


Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:50.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu:
-    Nr 89/2020 z dn. 25 listopada 2020 r.
-    Nr 91/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r.
-    Nr 92/2020 z dn. 15 grudnia 2020 r.
-    Nr 94/2020 z dn. 23 grudnia 2020 r.
-    Nr 95/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.
-    Nr 96/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.
3.    Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w zakresie: „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.
4.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego w zakresie bezpłatnego użyczenia części obiektu internatu szkoły.  
5.    Opinia Zarządu na temat wprowadzenia nowych zasad gospodarowania, w tym zbywania nieruchomości.
6.    Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w sprawie zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia – technik rachunkowości.  
7.    Wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych:
-     Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy,
-    Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy,
-    Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy,
-    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
8.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokoły przedłożone do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu są zgodne z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z ich treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonych protokołów, prowadzący posiedzenie poddał je kolejno pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie w odrębnych głosowaniach przyjął protokoły:
-    Nr 89/2020 z dn. 25 listopada 2020 r.
-    Nr 91/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r.
-    Nr 92/2020 z dn. 15 grudnia 2020 r.
-    Nr 94/2020 z dn. 23 grudnia 2020 r.
-    Nr 95/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.
-    Nr 96/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.

P u n k t  3
Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w zakresie: „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy  przedstawił najważniejsze kwestie ujęte w wystąpieniu pokontrolnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta zapytał pan Dyrektor, czy będzie się odwoływał od wniosków pokontrolnych zawartych w protokole?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że protokół pokontrolny uważa za wielką satysfakcję i wielką laurkę dla całego zespołu, który wykonał taką pracę, ten protokół jest powodem do absolutnej dumy. Mówca dodał, że ocena NIK w zakresie właściwości nadzoru nad jednostką sektora finansów publicznych bez zastrzeżeń – dotąd nie spotykana przez niego. Kontrola była bardzo wyczerpująca, kontrolerzy sięgali do „najdrobniejszego” dokumentu, przekazano pełne ewidencje, pełne wydruki analityczne kont, zaciąganych zobowiązań. Mówca dodał, że 31 grudnia 2020 roku wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w SP ZOZ w Słupcy, którego wydanie było zaleceniem pokontrolnym NIK-u.  

Przewodniczący stwierdził, że członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, która przeprowadzała kontrolę w szpitalu w zakresie: „Wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.     

P u n k t  4
Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego w zakresie bezpłatnego użyczenia części obiektu internatu szkoły

Pan Michał Janiak – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie przedstawił aktualną sytuację w zakresie realizacji umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego. Pismo z informacją w tym zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Starosta powiedział, że jego zdaniem cała sprawa jest dość dziwna patrząc z punktu widzenia interesu powiatu. Rada Powiatu uchwałą wyraziła zgodę na zastaw hipoteczny majątku powiatu, pod  zobowiązanie kredytowe zaciągane przez Stowarzyszenie.  Obecnie mamy sytuację swoistego szantażu ze strony Stowarzyszenia, że nie zwolnią oni hipoteki dopóki warunki przez nich postawione nie zostaną spełnione. Powiatu nie stać na finansowanie działalności podmiotu, który działa na wolnym rynku.

Wicestarosta powiedział, że jego zdaniem na tą sprawą Zarząd winien się pochylić w szerszym zakresie. Być może dobrym posunięciem byłoby skierowanie do placówki pracowników Biura Kontroli Starostwa, celem zbadania działalności inkubatora. Ponadto, należy dokładnie sprawdzić koszty jakie ponosi szkoła ze względu na działalność w jej pomieszczeniach Spółdzielni Socjalnej.

Pan Michał Janiak – powiedział, że pierwotne założenia funkcjonowania inkubatora nie są realizowane tzn. m.in. przetwórstwo lokalnych produktów, ponieważ od 1 grudnia 2019 r. pomieszczenia zajęła Spółdzielnia Socjalna „Dobry Adres” realizując swoją działalność. Mówca przedstawił koszty mediów
w internacie, gdzie np. koszt ogrzewania w miesiącu grudniu wynosił 15 tys. zł. obciążając w całości budżet szkoły.

Zarząd nie podjął żadnej wiążącej decyzji, sprawa po ponownym rozpatrzeniu i stosownych rozmowach zostanie wprowadzona na jedno z kolejnych posiedzeń.

P u n k t  5
Opinia Zarządu na temat wprowadzenia nowych zasad gospodarowania, w tym zbywania nieruchomości

Pani Agata Guźniczak – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami powiedziała, że wydział jest na etapie przygotowywania projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu stąd też jej obecność na posiedzeniu w celu dookreślenia przez członków Zarządu bardzo ważnych kwestii, które w takowym projekcie uchwały muszą zostać ujęte. Pismo zawierające pytania do Zarządu w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po wnikliwej dyskusji podjęto decyzję, aby na jedno z kolejnych posiedzeń wydział przygotował projekt uchwały w sprawie gospodarowania mieniem powiatu uwzględniający wszystkie nowe regulacje prawne oraz proponowane zapisy w zakresie kompetencji Zarządu odnośnie zbywania nieruchomości.

P u n k t  6
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w sprawie zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia – technik rachunkowości  

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji przestawiła wniosek jaki do Zarządu Powiatu skierowała pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenie technik rachunkowości, który poszerzyłby ofertę  edukacyjną placówki od roku szkolnego 2021/2022. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy od roku szkolnego 2021/2022 o nowy kierunek kształcenia – technik rachunkowości.  

P u n k t  7
Wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że konieczność wprowadzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych wynika z następujących przyczyn:
-     w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy dokonano zmiany przydziału godzin spowodowaną przesunięciem terminu ferii zimowych,
-    w Międzyszkolnym Ośrodka Sportowego w Słupcy dokonano zmian godzin minisiatkówki dziewcząt,
-    w Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy dokonano zmiany przydziału godzin na kursach spowodowanych zmianą liczby uczniów oraz dopasowaniem lekcji na kursie do planów nauczycieli,  
-    w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie został złożony wniosek przez pedagoga szkolnego o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia do 31 marca 2021 roku, odmowy nie można udzielić stąd konieczność zatrudnienia osoby na zastępstwo.

Członkowie Zarządu w odrębnych głosowaniach jednogłośnie zatwierdzili aneksy do arkuszy organizacyjnych w wyżej wymienionych placówkach oświatowych. Stanowią one odpowiednio załączniki nr 6, 7, 8 i 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo ze szpitala w sprawie umożliwienia przekazania budynku administracyjnego, które było wykorzystywane przez wykonawcę rozbudowy szpitala na potrzeby podstawowej opieki medycznej w zakresie pediatrii. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pan Rafał Spachacz – powiedział, że jest to inicjatywa pani doktor Marzeny Chmielewskiej – lekarza pediatry, która pracuje w przyszpitalnej przychodni lekarza rodzinnego. Mówca dodał, że pomysł ten znajduje uznanie dyrekcji szpitala. POZ generuje kilkaset tysięcy starty rocznie, a daje korzyści w postaci zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie, z pełnym dostępem do diagnostyki, terapii i pomocy w stosunku do pacjenta. W budynku tym można zorganizować tymczasowe gabinety pediatryczne z punktem szczepień, gdzie określone normy w związku z pandemią nie są do końca wymagane. Pomieszczenia te, nie spełniają wymogów podmiotu leczniczego, ponieważ są za niskie. Mówca dodał, że jego zdaniem stworzenie w tym budynku ambulatorium diagnostycznego jest tematem do przemyślenia. Inicjatywa ta wymaga dużych nakładów finansowych, jednak z punktu medycznego bardzo głęboko uzasadniona.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że jak dobrze rozumienie to w budynku tym, pani dyrektor chciałaby urządzić poradnię dla dzieci zdrowych, chorych i punkt szczepień.
Pan Rafał Spachacz – powiedział, że jest to zamysł pani doktor, on nie odnosi się do tego bo nie wie, mógłby więcej powiedzieć gdyby znał założenia planowanej reformy służby zdrowia.

Pan Andrzej Bernat – powiedział, że w pełni popiera inicjatywę przeniesienia poradni pediatrycznej do budynku administracji, który zajmował wykonawca, ponieważ warunku panujące w obecnej przychodni są bardzo złe, jego zdaniem budynek ten wymaga gruntownego remontu. Mówca zapytał, jaki byłby koszt dostosowania budynku administracji do norm poradni pediatrycznej?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że jest to pomysł z wczoraj, nie posiada jeszcze konkretnej kalkulacji. Mówca dodał jednak, że gdyby szpital podjął się realizacji tego zadania z własnych środków utraciłby płynność finansową.

Starosta poprosił, aby do końca stycznia dyrekcja szpitala sporządziła kosztorys adaptacji budynku administracji na potrzeby poradni pediatrycznej.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy wystosował pismo z prośbą o nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Skoda Octavia, który obecnie posiada Starostwo Powiatowe jednostce przez niego kierowanej. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  


Członkowie Zarządu 3 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu marki Skoda Octavia na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy.

Wicestarosta przedstawił na jaki etapie jest odbiór nowowybudowanej części szpitala. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej. Mówca poinformował, że inżynier kontraktu ze względu na COVID-19 ma ograniczony zespół, dlatego są trudności w sprawnym przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przekazania inwestycji użytkownikowi tj. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu poinformował o proponowanych zmianach do projektu budżetu powiatu na rok 2021, które w formie autopoprawki przedstawione zostaną na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

Wicestarosta poprosił, aby na stronie powiatu umieścić informację dotycząca lokalizacji punktów szczepień przeciwko COVID-19 oraz gdzie i w jaki sposób będzie można się zapisać na te szczepienia.    

Kolejne posiedzenie Zarządu ustalono na 19 stycznia br. na 7:40.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska