Kadencja 2018-2023

Uchwała Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie

oraz powołania komisji do wyłonienia kandydata na wyżej wymienione stanowisko.

 

Uchwała Nr 52/2019

Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 3 lipca 2019 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie oraz powołania komisji do wyłonienia kandydata na wyżej wymienione stanowisko.

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 11 i 12 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) oraz art. 97 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko Dyrektora Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.
  2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Powołuje się komisję do weryfikacji złożonych aplikacji i wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy Dyrektora Domu dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie w składzie:

 

1)     Czesław Dykszak          – Przewodniczący Wicestarosta

2)     Mariola Landowska       – Sekretarz Powiatu

3)     Danuta Szpiler               – dyrektor PCPR

4)     Arkadiusz Grzechowiak – Radca prawny

5)     Justyna Górecka             – Główny specjalista ds. pracowniczych

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Zarządu

                                                                                                               /-/ Jacek Bartkowiak