Nr 12/07 - dot. aptek

Uchwała Nr 12/07 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

UCHWAŁA  Nr   12/ 07
 
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
 
z dnia 18 stycznia 2007 r.
 
w sprawie ustalenia rozkładu  godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne (Dz. U.  z 2004 r. Nr 53, poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485, Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 171 poz. 1225) Zarząd Powiatu Słupeckiego, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Słupca, Wójta Gminy Słupca, Wójta Gminy Lądek, Wójta Gminy Orchowo, Wójta Gminy Ostrowite, Wójta Gminy Powidz, Wójta Gminy Strzałkowo, Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu słupeckiego, na okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i  2  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
W ramach rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, o którym mowa w § 1 ustala się następujące godziny pełnienia dyżurów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały:
1) dyżury rozpoczynające się od poniedziałku do piątku - od godz. 2000 do godz. 800 dnia  
    następnego, z zastrzeżeniem pkt 3,
2) dyżury rozpoczynające się w soboty - od godz. 1400 do godz. 800 dnia następnego,
3) dyżury rozpoczynające się w dni ustawowo wolne od pracy - od godz. 800 do godz. 800 dnia 
     następnego.
§ 3.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz
w biuletynie informacji publicznej.
 
 
 
                                                                                               Przewodniczący Zarządu
 
                                                                                                      (-) Mariusz Roga

Załącznik Nr 1

Rozkład godzin  pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego na 2007 rok.
 
  1. Apteka "Pod Moździerzem"           poniedziałek-piątek
Piotr Ziemski                                            800   - 2000
ul. 11 listopada 12                                     sobota
62-400 Słupca                                         8 00 - 1400
            tel. 063/ 2743471
 
  1. Michał Ziemski                                poniedziałek - piątek
      Apteka "Pod Moździerzem"                     800-2000
      ul. Traugutta 16                                         sobota
      62-400 Słupca                                           8-1400
 
  1. Apteka "Pod Złotą Wagą"                   poniedziałek-piątek
D. J. Banasiak                                         800- 2000
ul. Traugutta 7d                                         sobota
62-400 Słupca                                         800- 1400
tel. 063 /2743401
 
  1. Prywatna                                         poniedziałek-piątek
Irena Dranikowska                                   830 - 1900
ul. Traugutta 6                                            sobota
62-400 Słupca                                          830 - 1400
tel.063/ 2753599
 
     5.   Marzena Nowicka                                poniedziałek- piątek
           Apteka przy Kościele                                  800 - 2000
           ul. Warszawska 11                                         sobota
           62-400 Słupca                                            800 - 2000
           tel. 063 /2771979
 
     6.  Paweł Matjaszczyk                               poniedziałek - piątek
          Apteka" Heureka"                                        745 -193
          ul. Sikorskiego 1                                           sobota
          62-400 Słupca                                             800-1500
          tel. 063/ 2752300 wew 333                         niedziela  
                                                                              1000-1700
    7. Apteka " Dla Ciebie" sp. z.o.o.                poniedziałek-piątek
        Marta  Płatkiewicz, Jagna Wrzosek                 900-2000       
        ul. Berlinga 15,                                               sobota                    
        62-400 Słupca                                                  900-1400
         tel. 063/ 2 77 25 41
 
 8.  Apteka  Pod Moździerzem                        poniedziałek -piątek
         Michał Ziemski                                                800-1800
         ul. Wiosny Ludów 22                                  
         62-404 Ciążeń                                           
 
9.    Apteka Robert Jarosz                                 poniedziałek-piątek
       ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25a          900- 1530
       62-430 Powidz
       tel. 063/ 2776161
 
10. Apteka Dorota Kubacka                           poniedziałek-wtorek-czwartek
      Trąbczyn                                                            800-1800
     62-410 Zagorów                                             środa-piątek
      tel. 063/2762201                                             800-1500
 
11. Apteka Prywatna                                       poniedziałek-piątek
     G. W. Majewscy                                              800-1400 i 1600-1800
     ul. Kościuszki 4                                                   sobota
    62-436 Orchowo                                               900-1100
     tel. 063/ 2684266
 
12.Apteka "Pod Lwem"                                   poniedziałek-piątek
     Maria Kowasz                                                  900-1700
     ul. Sikorskiego 15                                              sobota
    62-420 Strzałkowo                                           900-1300
     tel. 063/ 2750283
 
13. Apteka Pod Złotą Wagą                           poniedziałek - piątek
      D.J. Banasiak                                                 800-1900
      ul. Dworcowa 1                                              sobota
      62-420 Strzałkowo                                        800-1300
 
14.Apteka Hibiscus                                       poniedziałek-piątek
     Małgorzata Śniegula                                         915-1700
     ul. Zachodnia 7                                                sobota
    62-402 Ostrowite                                            900-1300
     tel. (063) 2765146
 
15. Apteka Jenat s.c.                                    poniedziałek-piątek
      Karol Dłubak                                                800-1600
      ul. Plac Wiosny Ludów 22                            sobota
      62-320 Miłosław                                         900-1300
     (siedziba w Lądku ul. Pyzderska)
 
16.     Apteka Radix                                    poniedziałek -piątek
          Urszula Pankowska                                 800 - 1800
          ul. Rynek 26                                             sobota
          62-405 Lądek                                         800-1300
 
17.    Apteka "Pod  Złotą Wagą"                 poniedziałek-piątek             
          D.J. Banasiak                                      800 - 1900             
          ul. Mały Rynek 10                                     sobota
          62-410 Zagórów                                      800- 1400
 
 18.    Apteka Zagórów                                poniedziałek-piątek
          Krystyna Marczuk                                 800- 1700
          Duży Rynek 34                                        sobota
          62-410 Zagórów                                    800-1300
               tel. 063/ 2761012
 
19.     Punkt Apteczny " Pod Złotą Wagą"  poniedziałek-piątek
           D.J. Banasiak                                     9-1500, 1700-1800
 
20.     Punkt Apteczny                                  poniedziałek -piątek
          Alicja Drop                                              900-1700
          ul. Parkowa 4                                          sobota
          Giewartów                                              900-1300
                                                                                               Przewodniczący Zarządu
 
                                                                                                    (-) Mariusz Roga

Załącznik Nr 2

Harmonogram  dyżurów  nocnych aptek na 2007 rok
Miasto Słupca
                  
DYŻURY NOCNE APTEK
 
Styczeń 2007 r.
                          
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.    01.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
2.    01.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.    01.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
4.    01.07.r.
Apteka Pod Złotą Wagą ul. Traugutta 7a
5.    01.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.    01.07.r.
 Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.    01.07.r.
Apteka "Przy Kościele" ul. Warszawska 11
8.    01.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.    01.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
10. 01.07.r.
Apteka Pod Złotą Wagą ul. Traugutta 7a
11. 01.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12. 01.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13. 01.07.r.
Apteka "Przy Kościele" ul. Warszawska 11
14. 01.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
15. 01.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
16. 01.07r.
Apteka Pod Złotą Wagą ul. Traugutta 7a
17. 01.07r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18. 01.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19. 01.07.r.
Apteka "Przy Kościele" ul. Warszawska 11
20. 01.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
21. 01.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
22. 01.07.r.
Apteka Pod Złotą Wagą ul. Traugutta 7a
23. 01.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24. 01.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25. 01.07.r.
Apteka "Przy Kościele" ul. Warszawska 11
26. 01.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
27. 01.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
28. 01.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29. 01.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30. 01.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
31. 01.07.r.
Apteka "Przy Kościele" ul. Warszawska 11
                                
Luty 2007 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.  02.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
2.    02.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.    02.07.r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
4.    02.07.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
5.    02.07.r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
6.    02.07.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
7.    02.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
8.    02.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.    02.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
10. 02.07.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
11. 02.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12. 02.07.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13. 02.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
14. 02.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15. 02.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
16. 02.07r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
17. 02.07r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18. 02.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19. 02.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
20. 02.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21. 02.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
22. 02.07.r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
23. 02.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24. 02.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25. 02.07.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
26. 02.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27. 02.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
28. 02.07.r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
  
Marzec 2007 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.03.07. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.03.07. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
3.03.07. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
4.03.07. r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
5.03.07. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
6.03.07. r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
7.03.07. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
8.03.07. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
9.03.07. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
10.03.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
11.03.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
12.03.07.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
13.03.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
14.03.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
15.03.07.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
16.03.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
17.03.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
18.03.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.03.07r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
20.03.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
21.03.07.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
22.03.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
23.03.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
24.03.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.03.07.r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
26.03.07.r.
Apteka " Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
27.03.07.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
28.03.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
29.03.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
30.03.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
31.03.07.r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
  
Kwiecień 2007  r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.04.07. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.04.07. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
3.04.07. r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
4.04.07. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
5.04.07. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
6.04.07. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
7.04.07. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
8.04.07. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
9.04.07. r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
10.04.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
11.04.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
12.04.07.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
13.04.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
14.04.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
15.04.07.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
16.04.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
17.04.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
18.04.07.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
19.04.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
20.04.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
21.04.07.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
22.04.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
23.04.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
24.04.07.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
25.04.07.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
26.04.07.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
27.04.07.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
28.04.07.r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
29.04.07.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
30.04.07.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
  
Maj 2007 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.05.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.05.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
3.05.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
4.05.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
5.05.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
6.05.07 r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.05.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
8.05.07 r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
9.05.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
10.05.07r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
11.05.07r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
12.05.07r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.05.07r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
14.05.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
15.05.07r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
16.05.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
17.05.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
18.05.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.05.07r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
20.05.07r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta
21.05.07r.
 Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
22.05.07r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
23.05.07r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
24.05.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.05.07r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
26.05.07r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
27.05.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
28.05.07r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
29.05.07r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
30.05.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
31.05.07r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
                   
Czerwiec 2007 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.06.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.06.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
3.06.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
4.06.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
5.06.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
6.06.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
7.06.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
8.06.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
9.06.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
10.06.07r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
11.06.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
12.06.07r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
13.06.07r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
14.06.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
15.06.07r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
16.06.07r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
17.06.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
18.06.07.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
19.06.07r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
20.06.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
21.06.07r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
22.06.07r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
23.06.07r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
24.06.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.06.07r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
26.06.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
27.06.07r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
28.06.07r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
29.06.07r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
30.06.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Lipiec 2007 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.07.07  r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
2.07.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
3.07.07  r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
4.07.07  r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
5.07.07  r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
6.07.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.07.07  r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
8.07.07  r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
9.07.07  r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
10.07.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
11.07.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
12.07.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.07.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
14.07.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
15.07.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
16.07.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
17.07.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
18.07.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.07.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
20.07.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
21.07.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
22.07.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
23.07.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
24.07.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.07.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
26.07.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
27.07.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
28.07.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
29.07.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
30.07.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
31.07.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
  
Sierpień 2007 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.08.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.08.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
3.08.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
4.08.07  r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
5.08.07  r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
6.08.07  r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
7.08.07  r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
8.08.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
9.08.07  r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
10.08.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
11.08.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
12.08.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.08.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
14.08.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
15.08.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
16.08.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
17.08.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
18.08.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.08.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
20.08.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
21.08.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
22.08.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
23.08.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
24.08.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.08.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
26.08.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
27.08.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
28.08.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
29.08.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
30.08.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
31.08.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
 
Wrzesień 2007 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.09.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.09.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
3.09.07  r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
4.09.07  r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
5.09.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
6.09.07  r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
7.09.07  r.
Apteka "Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
8.09.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
9.09.07  r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
10.09.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
11.09.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
12.09.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
13.09.07 r.
Apteka "Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
14.09.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
15.09.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
16.09.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
17.09.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
18.09.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
19.09.07 r.
Apteka "Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
20.09.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
21.09.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
22.09.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
23.09.07 r.
Apteka Heureka" ul. Sikorskiego 1
24.09.07 r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
25.09.07 r.
Apteka "Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
26.09.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
27.09.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
28.09.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
29.09.07 r.
Apteka Heureka" ul. Sikorskiego 1
30.09.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Październik 2007 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.10.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.10.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
3.10.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
4.10.07  r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
5.10.07  r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
6.10.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.10.07  r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
8.10.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
9.10.07  r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
10.10.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
11.10.07r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
12.10.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.10.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
14.10.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
15.10.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
16.10.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
17.10.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
18.10.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.10.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
20.10.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
21.10.07r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
22.10.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
23.10.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
24.10.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.10.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
26.10.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
27.10.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
28.10.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
29.10.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
30.10.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
31.10.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
 
Listopad 2007r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.11.07  r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.11.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
3.11.07  r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
4.11.06. r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
5.11.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
6.11.07  r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
7.11.07  r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
8.11.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
9.11.07  r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
10.11.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
11.11.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
12.11.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
13.11.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
14.11.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
15.11.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
16.11.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
17.11.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
18.11.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.11.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
20.11.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
21.11.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
22.11.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
23.11.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
24.11.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.11.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
26.11.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
27.11.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
28.11.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
29.11.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
30.11.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Grudzień  2007 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.12.07  r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
2.12.07  r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
3.12.07  r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
4.12.07  r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
5.12.07  r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
6.12.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.12.07  r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
8.12.07  r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
9.12.07  r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
10.12.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
11.12.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
12.12.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.12.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
14.12.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
15.12.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
16.12.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
17.12.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
18.12.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.12.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
20.12.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
21.12.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
22.12.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
23.12.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
24.12.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.12.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
26.12.07 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
27.12.07 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
28.12.07 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
29.12.07 r.
Apteka Dla Ciebie ul. Berlinga  15
30.12.07 r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
31.12.07 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
 
                                                                    Przewodniczący Zarządu
 
                                                                  (-) Mariusz Roga