Nr 198/05 - dot. aptek

Uchwała Nr 198/05 ZPS z dnia 28.12.2005 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego.

 
                                                                                                                        
UCHWAŁA  Nr 198 / 05
 
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
 
z dnia 28.12.2005 r.
 
w sprawie ustalenia rozkładu  godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -  Prawo farmaceutyczne (Dz. U.  z 2004 r. Nr 53, poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539) Zarząd Powiatu Słupeckiego, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Słupca, Wójta Gminy Słupca, Wójta Gminy Lądek, Wójta Gminy Orchowo, Wójta Gminy Ostrowite, Wójta Gminy Powidz, Wójta Gminy Strzałkowo, Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów  oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu słupeckiego, na okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i  2  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
W ramach rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych o którym mowa w § 1 ustala się następujące godziny pełnienia dyżurów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały:
1) dyżury rozpoczynające się od poniedziałku do piątku - od godz. 2000 do godz. 800 dnia  
    następnego, z zastrzeżeniem pkt 3,
2) dyżury rozpoczynające się w soboty - od godz. 1400 do godz. 800 dnia następnego,
3) dyżury rozpoczynające się w dni ustawowo wolne od pracy - od godz. 800 do godz. 800 dnia 
     następnego.
§ 3.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej.
 
 
                                                                                                      Przewodniczący Zarządu
 
                                                                                                           (-) Michał Pyrzyk
 
                                                                                                                

Załącznik Nr 2

                                                                                                                         
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 198 /05
                                                                                                  Zarządu Powiatu Słupeckiego
                                                                                                         z dnia 28.12.2005 r.
 
 
Harmonogram  dyżurów aptek na 2006 rok
 
 Styczeń 2006 r.
                           
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
 1. 01.06.r.
Apteka przy Kościele" ul. Warszawska 11
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06.r.
Apteka "Przy Kościele" ul. Warszawska 11
 1. 01.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
 1. 01.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
 1. 01.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 01.06.r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Traugutta 6
 1. 01.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 1. 01.06r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06r.
Apteka Pod Złotą Wagą ul. Traugutta 7 d
 1. 01.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta  6
 1. 01.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 01.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
 1. 01.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 01.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
 
Luty 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.   02.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 02.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
 1. 02.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 1. 02.06.r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 02.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 02.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
 1. 02.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 02.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
 1. 02.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 1. 02.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 02.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 02.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
 1. 02.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 02.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
 1. 02.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 1. 02.06r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 02.06r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
 1. 02.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 02.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 02.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
 1. 02.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 1. 02.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 1. 02.06.r.
Apteka Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 02.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
 1. 02.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
 1. 02.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
 1. 02.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 1. 02.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Marzec 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.03.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
2.03.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.03.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
4.03.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.03.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
6.03.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.03.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
8.03.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.03.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.03.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.03.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.03.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.03.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
14.03.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.03.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.03.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.03.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.03.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.03.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
20.03.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.03.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.03.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.03.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.03.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.03.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.03.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.03.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
28.03.06.r.
Apteka " Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.03.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.03.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
31.03.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Kwiecień 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.04.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
2.04.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
3.04.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
4.04.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
5.04.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
6.04.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.04.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
8.04.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.04.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
10.04.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
11.04.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
12.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.04.06.r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
14.04.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.04.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.04.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
17.04.06 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
18.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.04.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
20.04.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.04.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.04.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
24.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.04.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
26.04.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.04.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
28.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.04.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Maj 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.05.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
2.05.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.05.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
4.05.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.05.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.05.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
7.05.06. r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
8.05.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.05.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.05.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.05.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
14.05.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.05.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.05.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.05.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.05.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
20.05.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.05.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.05.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.05.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.05.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
27.05.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
28.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.05.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.05.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
31.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
                
Czerwiec 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.06.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.06.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.06.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
4.06.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
5.06.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
6.06.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.06.06. r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
8.06.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.06.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.06.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
12.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.06.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
14.06.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.06.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.06.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.06.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.06.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
20.06.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.06.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.06.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.06.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.06.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.06.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
28.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.06.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.06.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 
Lipiec 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.07.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
2.07.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.07.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
4.07.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.07.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.07.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
7.07.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
8.07.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.07.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.07.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.07.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
14.07.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
15.07.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
16.07.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.07.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.07.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
20.07.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
21.07.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
22.07.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
23.07.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.07.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.07.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
27.07.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
28.07.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
29.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
30.07.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
31.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Sierpień 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.08.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
2.08.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.08.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
4.08.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.08.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.08.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.08.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
8.08.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.08.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.08.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.08.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.08.06.r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
14.08.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.08.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.08.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.08.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.08.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
20.08.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.08.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
23.08.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.08.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.08.06.r.
Apteka Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.08.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
28.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.08.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.08.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
31.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Wrzesień 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.09.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
2.09.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.09.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
4.09.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
5.09.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
6.09.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.09.06. r.
Apteka "Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
8.09.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.09.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.09.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
11.09.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
12.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.09.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
14.09.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.09.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.09.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.09.06 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
18.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.09.06.r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
20.09.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.09.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.09.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.09.06.r.
Apteka Heureka" ul. Sikorskiego 1
26.09.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.09.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
28.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.09.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.09.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 
Październik 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.10.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
2.10.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.10.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
4.10.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.10.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.10.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
7.10.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
8.10.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.10.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
10.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.10.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.10.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
14.10.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
15.10.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
16.10.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.10.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.10.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
20.10.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
21.10.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
22.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.10.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.10.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
27.10.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
28.10.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
29.10.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.10.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
31.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Listopad 2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.11.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
2.11.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
3.11.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
4.11.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.11.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
6.11.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.11.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
8.11.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
9.11.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
10.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.11.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.11.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
14.11.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
15.11.06.r.
Apteka Pod Złota Wagą  ul. Traugutta  7d
16.11.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.11.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.11.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.11.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
20.11.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.11.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
22.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.11.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.11.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.11.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.11.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
28.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.11.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.11.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 
Grudzień  2006 r.
 
Data rozpoczęcia dyżuru
Apteka
1.12.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
2.12.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.12.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
4.12.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.12.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.12.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
7.12.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
8.12.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
9.12.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
10.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.12.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.12.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
14.12.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
15.12.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
16.12.06 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
17.12.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.12.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
20.12.06.r.
Apteka Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
21.12.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
22.12.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
23.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
24.12.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.12.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.12.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
28.12.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
29.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
30.12.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
31.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
 
 
 
                                                                                                           Przewodniczący Zarządu
 
                                                                                                            (-) Michał Pyrzyk
 
 

Załącznik Nr 1

          Załącznik Nr 1do
                                                                                                                      Uchwały Nr 198 / 05
                                                                                                                           Zarządu Powiatu
                                                                                                  Słupeckiego z dnia 28.12.2005 r.
                                                                                       
 
Rozkład godzin  pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego na 2006 rok.
 
 1.   Pod Moździerzem                                   poniedziałek-piątek
Piotr Ziemski                                              800   - 200
ul. 11 listopada 12                                        sobota
62-400 Słupca                                           800 - 1400
            tel. 2743471
 
 1.   Michał Ziemski                                       poniedziałek-piątek
      Apteka Pod Moździerzem                           800 - 2000
      ul. Traugutta 16                                             sobota
      62-400 Słupca                                            800 - 1400
 
 
 1.   Apteka Pod Złotą Wagą                         poniedziałek-piątek
Dorota Banasiak                                        800 - 2000
ul. Traugutta 7d                                            sobota
62-400 Słupca                                           800 - 1400
tel.2771444
 
 
 1.   Prywatna                                                poniedziałek-piątek
Irena Dranikowska                                     830 - 1900
ul. Traugutta 6                                              sobota
62-400 Słupca                                           830 - 1400
tel.2753599
 
    5.    Marzena Nowicka                                 poniedziałek-sobota
           Apteka przy Kościele                                800 -  200
           ul. Warszawska 11                                     niedziela
           62-400 Słupca                                         1000 - 1300
           tel. 2771979
 
    6.    Apteka Zagórów                                   poniedziałek-piątek
           Krystyna Marczuk                                    800 - 1700
           Duży Rynek 34                                           sobota
           62-410 Zagórów                                      800 - 1300
 
     7.    Apteka im. Ignacego Łukasiewicza       poniedziałek-piątek
            Janina Koszarek                                      800 - 1500
            ul. Wiosny Ludów 22                                sobota
            62-404 Ciążeń                                        800 - 1300
 
     8.   Apteka Robert Jarosz                            poniedziałek-piątek
           ul. Park Powstańców                                 900 - 1530
               Wielkopolskich 25a
           62-430 Powidz
 
     9.   Apteka Dorota Kubacka                        poniedziałek-wtorek-czwartek
           Trąbczyn                                                    800 - 1800
           62-410 Zagorów                                          środa-piątek
                                                                              800 - 1500
    10.  Apteka Prywatna                                    poniedziałek-piątek
           G. W. Majewscy                                         800 - 1400 i 1600 - 1800
           ul. Kościuszki 4                                              sobota
           62-436 Orchowo                                         900 - 1100
 
    11.  Apteka "Pod Lwem"                                poniedziałek-piątek
           Maria Kowasz                                              900 - 1700
           ul. Sikorskiego 15                                           sobota
           62-420 Strzałkowo                                       900 - 1300
 
    12.  Apteka pod Złotą Wagą                           poniedziałek-piątek
           Dorota Banasiak                                          800 - 1900
           ul. Dworcowa 1                                             sobota
           62-420 Strzałkowo                                      800 - 1300
 
    13.  Apteka Hibiscus                                        poniedziałek-piątek
           Małgorzata Śniegula                                      915 - 1700
           ul. Zachodnia 7                                               sobota
           62-402 Ostrowite                                         900 - 1300
 
   14.   Apteka Jenat s.c.                                       poniedziałek-piątek
           Karol Dłubak                                                800 - 1600
           ul. Plac Wiosny Ludów 22                              sobota
          62-320 Miłosław                                           900 - 1300
          (siedziba w Lądku ul. Pyzderska)
 
   15.   Apteka Radix                                            poniedziałek-piątek
           Urszula Pankowska                                       800 - 1800
           ul. Rynek 26                                                   sobota
          62-405 Lądek                                                800 - 1300
 
   16.   Apteka "Pod  Złotą Wagą"                         poniedziałek-piątek             
           Dorota Banasiak                                            800 - 1900              
           ul. Mały Rynek 10                                           sobota
           62-410 Zagórów                                           800 - 1400
 
   17.   Apteka " HEUREKA"                                poniedziałek -piątek
           ul. Sikorskiego 1                                            745 - 1900
           62-400 Słupca                                               sobota
                                                                                 745 - 1500
 
                                                              
                                                                                                      Przewodniczący Zarządu
 
                                                                                                           (-)  Michał Pyrzyk