Nr 214/06 - dot. aptek

Uchwała Nr 214/06 ZPS z dnia 30.03.2006 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego.

 UCHWAŁA  Nr    214 / 06
 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia  30 marca  2006 r.
 
w sprawie ustalenia rozkładu  godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -  Prawo farmaceutyczne (Dz. U.  z 2004 r. Nr 53, poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539) Zarząd Powiatu Słupeckiego, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Słupca, Wójta Gminy Słupca, Wójta Gminy Lądek, Wójta Gminy Orchowo, Wójta Gminy Ostrowite, Wójta Gminy Powidz, Wójta Gminy Strzałkowo, Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów  oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu słupeckiego, na okres od 1.04.2006 r. do 31.12.2006 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i  2  do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
W ramach rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych o którym mowa w § 1 ustala się następujące godziny pełnienia dyżurów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały:
1) dyżury rozpoczynające się od poniedziałku do piątku - od godz. 2000 do godz. 800 dnia  
    następnego, z zastrzeżeniem pkt 3,
2) dyżury rozpoczynające się w soboty - od godz. 1400 do godz. 800 dnia następnego,
3) dyżury rozpoczynające się w dni ustawowo wolne od pracy - od godz. 800 do godz. 800 dnia  następnego.
§ 3.
 
 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej.
 
 
 
                                                                                                          Przewodniczący Zarządu
   
                                                                                                              (-) Michał Pyrzyk
 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 214/06
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z 30.03.06 r.
 
 
Rozkład godzin  pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słupeckiego na 2006 rok.
 
1.    Pod Moździerzem                                           poniedziałek-piątek
Piotr Ziemski                                                   800   - 2000
ul. 11 listopada 12                                           sobota
62-400 Słupca                                                 8 00 - 1400
tel. 063/ 274 34 71
 
2.    Michał Ziemski                                              poniedziałek - piątek
Apteka Pod Moździerzem                               800-2000
      ul. Traugutta 16                                               sobota
      62-400 Słupca                                                 800-1400
 
3.    Apteka Pod Złotą Wagą                                 poniedziałek-piątek
Dorota Banasiak                                             800- 2000
ul. Traugutta 7d                                               sobota
62-400 Słupca                                                800- 1400
tel. 063/ 277 14 44
 
4.    Prywatna                                                        poniedziałek-piątek
Irena Dranikowska                                          830 - 1900
ul. Traugutta 6                                                 sobota
62-400 Słupca                                                 830 - 1400
tel. 063/ 275 35 99
 
5.    Marzena Nowicka                                          poniedziałek-sobota
            Apteka przy Kościele                                     800 - 2000
            ul. Warszawska 11                                         niedziela
            62-400 Słupca                                                1000 -1300
tel. 063/ 277 19 79
 
6.    Paweł Matjaszczyk                                         poniedziałek - piątek
            Apteka" Heureka"                                         745 -1930
            ul. Sikorskiego 1                                             sobota
            62-400 Słupca                                                745-1500
            tel. 063/ 275 23 00 wew 333                          niedziela
                                                                                  1000-1700
 
7.    Apteka " Dla Ciebie" sp. z.o.o.                        poniedziałek-piątek
Marta  Płatkiewicz, Jagna Wrzosem                900-2000
ul. Berlinga 15,                                                sobota
62-400 Słupca                                                900-1400
tel. 063/ 277 25 41
 
8.    Apteka im. Ignacego Łukasiewicza                  poniedziałek -piątek
            Janina Koszarek                                              800-1500
            ul. Wiosny Ludów 22                                      sobota
            62-404 Ciążeń                                                800-1300
 
9.    Apteka Robert Jarosz                                      poniedziałek-piątek
            ul. Park Powstańców Wielkopolskich 25a       900- 1530
            62-430 Powidz
 
10.  Apteka Dorota Kubacka                                poniedziałek-wtorek-czwartek
            Trąbczyn                                                         800-1800
            62-410 Zagorów                                            środa-piątek
                                                                                   800-1500
 
11.  Apteka Prywatna                                            poniedziałek-piątek
            G. W. Majewscy                                            800-1400 i 1600-1800
            ul. Kościuszki 4                                              sobota
            62-436 Orchowo                                           900-1100
 
12.  Apteka "Pod Lwem"                                      poniedziałek-piątek
            Maria Kowasz                                                900-1700
            ul. Sikorskiego 15                                           sobota
            62-420 Strzałkowo                                         900-1300
 
13.  Apteka pod Złotą Wagą                                  poniedziałek - piątek
            Dorota Banasiak                                             800-1900
            ul. Dworcowa 1                                              sobota
            62-420 Strzałkowo                                         800-1300
 
14.  Apteka Hibiscus                                             poniedziałek-piątek
            Małgorzata Śniegula                                        915-1700
            ul. Zachodnia 7                                               sobota
            62-402 Ostrowite                                           900-1300
 
15.  Apteka Jenat s.c.                                            poniedziałek-piątek
            Karol Dłubak                                                  800-1600
            ul. Plac Wiosny Ludów 22                               sobota
            62-320 Miłosław                                            900-1300
            (siedziba w Lądku ul. Pyzderska)
 
16.  Apteka Radix                                                  poniedziałek -piątek
            Urszula Pankowska                                         800 - 1800
            ul. Rynek 26                                                   sobota
            62-405 Lądek                                                800-1300
 
17.  Apteka "Pod  Złotą Wagą"                              poniedziałek-piątek
Dorota Banasiak                                             800 - 1900           
ul. Mały Rynek 10                                          sobota
            62-410 Zagórów                                            800- 1400
 
18.  Apteka Zagórów                                            poniedziałek-piątek
Krystyna Marczuk                                          800- 1700
            Duży Rynek 34                                               sobota
            62-410 Zagórów                                            800-1300
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu
 
    (-)    Michał Pyrzyk

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 do
Uchwały  Nr  214  / 06
Zarządu Powiatu
Słupeckiego z dnia 30.03.06 r.
 
 
Harmonogram dyżurów aptek od miesiąca kwietnia do grudnia 2006 rok.
 
Kwiecień 2006 r.
Data
Apteka
1.04.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
2.04.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
3.04.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
4.04.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
5.04.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
6.04.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.04.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
8.04.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.04.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
10.04.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
11.04.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
12.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.04.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
14.04.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.04.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.04.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
17.04.06 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
18.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.04.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
20.04.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.04.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.04.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
24.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
25.04.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
26.04.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.04.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
28.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.04.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.04.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Maj 2006 r.
 
Data
Apteka
1.05.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
2.05.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.05.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
4.05.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.05.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.05.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
7.05.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
8.05.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.05.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.05.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.05.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
14.05.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.05.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.05.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.05.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.05.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
20.05.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
21.05.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.05.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.05.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.05.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
27.05.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
28.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.05.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.05.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
31.05.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Czerwiec 2006 r.
 
Data
Apteka
1.06.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
2.06.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.06.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
4.06.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
5.06.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
6.06.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.06.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
8.06.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.06.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.06.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
12.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
13.06.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
14.06.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.06.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.06.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.06.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
19.06.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
20.06.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.06.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
23.06.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.06.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.06.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
26.06.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.06.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
28.06.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
29.06.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.06.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 
Lipiec 2006 r.
 
Data
Apteka
1.07.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
2.07.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.07.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
4.07.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.07.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.07.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
7.07.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
8.07.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
9.07.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
11.07.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.07.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
14.07.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
15.07.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
16.07.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
17.07.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.07.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
20.07.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
21.07.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
22.07.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
23.07.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.07.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
26.07.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
27.07.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
28.07.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
29.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
30.07.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
31.07.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
 
Sierpień 2006 r.
 
Data
Apteka
1.08.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
2.08.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.08.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
4.08.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
5.08.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.08.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada 12
7.08.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
8.08.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.08.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
11.08.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.08.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.08.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
14.08.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.08.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.08.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
17.08.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.08.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
20.08.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.08.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
23.08.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.08.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
26.08.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
27.08.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
28.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
29.08.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.08.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
31.08.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
 
Wrzesień 2006 r.
 
Data
Apteka
1.09.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
2.09.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.09.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
4.09.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
5.09.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
6.09.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
7.09.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
8.09.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.09.06. r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
10.09.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
11.09.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
12.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
13.09.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
14.09.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
15.09.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
16.09.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
17.09.06 r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
18.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
19.09.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
20.09.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
21.09.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
22.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
23.09.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
25.09.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
26.09.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.09.06.r.
Apteka "Pod Złotą Wagą" ul. Traugutta 7 d
28.09.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
29.09.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.09.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 
Październik 2006 r.
 
Data
Apteka
1.10.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
2.10.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
3.10.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
4.10.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
5.10.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.10.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
7.10.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
8.10.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
9.10.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
10.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
11.10.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.10.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
14.10.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
15.10.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
16.10.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
17.10.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.10.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
20.10.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
21.10.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
22.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
23.10.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.10.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
26.10.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
27.10.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
28.10.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
29.10.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.10.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
31.10.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
 
Listopad 2006 r.
 
Data
Apteka
1.11.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
2.11.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
3.11.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
4.11.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
5.11.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
6.11.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
7.11.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
8.11.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
9.11.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
10.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
11.11.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
13.11.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
14.11.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
15.11.06.r.
Apteka Pod Złota Wagą  ul. Traugutta  7d
16.11.06 r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
17.11.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.11.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.11.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
20.11.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
21.11.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
22.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
23.11.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
24.11.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
26.11.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
27.11.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
28.11.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
29.11.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
30.11.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
 
Grudzień  2006 r.
 
Data
Apteka
1.12.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
2.12.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
3.12.06. r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
4.12.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
5.12.06. r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
6.12.06. r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
7.12.06. r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
8.12.06. r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
9.12.06. r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
10.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
11.12.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
12.12.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
13.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
14.12.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
15.12.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
16.12.06 r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
17.12.06 r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
18.12.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
19.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
20.12.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
21.12.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
22.12.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
23.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
24.12.06.r.
Apteka przy Kościele ul. Warszawska 11
25.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
26.12.06.r.
Apteka "Dla Ciebie" ul. Berlinga 15
27.12.06.r.
Apteka "Heureka" ul. Sikorskiego 1
28.12.06.r.
Apteka Pod Złotą Wagą  ul. Traugutta  7d
29.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
30.12.06.r.
Apteka Pani Ireny Dranikowskiej ul. Traugutta 6
31.12.06.r.
Apteka "Pod Moździerzem" ul. 11 Listopada
 
 
 
Przewodniczący Zarządu
  (-)    Michał Pyrzyk