Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 I. Administrator danych.

Administratorem danych jest Starosta Słupecki, którego siedziba mieści się w Słupcy
( 62-400)  przy ul.Poznańskiej 20  tel.: 63 275 86 00   adres e-mail:  powiat@powiat-slupca.pl

II. Inspektor Ochrony Danych.

W Starostwie Powiatowym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Dorota Winter, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@powiat-slupca.pl telefonicznie (063)2758600 lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie
art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

IV.  Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych.

Starostwo Powiatowe w Słupcy będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 roku  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

 V. Informacja o odbiorcach danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem upoważnionych z mocy prawa.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie.

 VII.  Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Starostwo Powiatowe w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w związku z określonymi przepisami prawa Pani/Pana, a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 VIII. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Starostwa Powiatowego związanych z wykonywaniem czynności administracyjnych.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.