Program współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjaim pozarządowymi

UCHWAŁA NR XI /65/ 2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego

UCHWAŁA  NR XI /65/ 2015

RADY POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 27 listopada 2015r.

 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi   oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  2016-2020.

 

               Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118,
ze zm.) - Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 § 1

Przyjmuje  się  Wieloletni  Program Współpracy  Powiatu  Słupeckiego z organizacjami    pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

             

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR XXIX /204/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publ

UCHWAŁA Nr XXVI/ 182/2012 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami w roku 2013

UCHWAŁA Nr  XXVI/ 182/2012

RADY POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 7 grudnia  2012 r.

 

 

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi  i Innymi Podmiotami w roku 2013 r.

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,           poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055), z 2007roku Nr 173 poz. 1218,

z 2008 roku Nr180 poz. 1111, z 2008 roku  Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 92 poz.753)oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, z 2004 roku, Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135,  z 2005 r., Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104,  z 2006 roku Nr 94, poz. 651, z 2008 roku, Nr 209, poz.1316, z 2009 roku Nr 22 poz. 120, z 2009 roku, Nr 19, poz. 100, Nr 157 poz. 1244 z 2010 roku, Nr 28, poz. 146, Nr 127 poz.857 Nr 149, poz. 887 z 2011roku, Nr 209 poz. 1244 z 2011 roku– Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się roczny Program współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.               

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

 

§ 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXVI/182/ 2012

Rady Powiatu Słupeckiego

z dnia 7 grudnia 2012roku

 

 

 

Program współpracy Powiatu Słupeckiego na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku                             o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Wstęp

 

Celem Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych Powiatu Słupeckiego.

 

Program współpracy na rok 2013 został utworzony w wyniku spotkań roboczych i prac wspólnego zespołu doradczo - inicjatywnego, złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów samorządu powiatowego, powołanego uchwałą Nr 256/2012, z dnia

9 października 2012  roku Zarządu Powiatu Słupeckiego.   

Szczegółowy przebieg konsultacji zespołu Doradczo-Inicjatywnego powołanego do opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawarty jest w protokole z dnia  18 października 2012 roku.

 

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

 

1)      ustawie    rozumie  się  przez  to  ustawę  z  dnia  24 kwietnia 2003 roku  o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)      organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

3)      Programie   – rozumie   się   przez   to   Program    współpracy    Powiatu Słupeckiego    z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku,

4)      Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Słupcy,

5)      Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

 

§ 2

 

 1. Obszar współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami wynika z zadań publicznych,     o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
 2. W 2013 roku współpraca Powiatu Słupeckiego z organizacjami obejmować może wspieranie lub powierzanie zadań w zakresie:

1)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2)      działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób      zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)      działalności charytatywnej;

4)      podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)      działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych  oraz języka regionalnego;

6)      ochrony i promocji zdrowia;

7)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy      i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)      działalności na rzecz równych praw  kobiet i mężczyzn;

10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)  wypoczynku dzieci i młodzieży;

16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17)  wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu;

18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19)  turystyki i krajoznawstwa;

20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23)  ratownictwa i ochrony ludności;

24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27)  promocji i organizacji wolontariatu;

28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30)  promocji Rzeczypospolitej za granicą;

31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

33)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32

 

 1. Wysokość środków finansowych przewidzianych w projekcie budżetu powiatu na realizację zadań publicznych określonych w programie współpracy w 2013 roku, wynoszą  30 000,00 zł ( trzydzieści tysięcy złotych).
 2. Przedstawiony powyżej katalog ustawowych zadań publicznych zamieszczonych w programie współpracy na 2013 rok, nie wyklucza możliwości powierzania lub wspierania podmiotom programu innych zadań publicznych, pozostających w zakresie zadań Powiatu Słupeckiego. Starosta Powiatu po rozpoznaniu potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone
  w ust. 2 zadania, które wymagają realizacji i ogłosić na nie otwarty konkurs ofert, zabezpieczając uprzednio środki finansowe na ich wykonanie. 
 3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 4 następować będzie w takim zakresie, w jakim pozwolą na to dodatkowe  środki finansowe zabezpieczone w uchwale budżetowej.
 4. Wspieranie zadań organizacji pozarządowych wymienione w ust. 2, pkt  33 realizowane jest poprzez nieodpłatne udostępnianie lokali o łącznej powierzchni 84, 23 m2 na prowadzenie  działalności  statutowej.
 5. Program realizowany będzie poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych na rzecz powiatu słupeckiego oraz na podstawie oferty zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 6. Ocena realizacji programu zostanie dokonana przez Radę Powiatu Słupeckiego na podstawie złożonych sprawozdań przez jednostki nadzorujące jego przebieg.

 

 

§ 3

 

Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Powiat Słupecki wsparcia

dla organizacji jest działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

 

 

 

Rozdział II

 

Zasady przyznawania dotacji z budżetu

                       

                                                                

                                                                  § 4

 

Zadania w  sferze pomocy społecznej i spraw socjalnych  będą realizowane  według zasad określonych w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64

z 2004r. poz. 593 ze zm.).

 

§ 5

 

 1. Organizacja może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji budżetowej pod warunkiem, że złożona przez nią oferta na realizowanie zadania w konkursie ogłaszanym i przeprowadzanym przez Zarząd Powiatu zostanie uznana przez Zarząd Powiatu za najlepszą- na podstawie kryteriów ustalonych w konkursie ofert.
 2. Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz publikuje ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu z co najmniej dwudziestojednodniowym  wyprzedzeniem od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia w w/w publikatorach.
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać:

 

1)      rodzaj zadania,

2)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

3)      zasady przyznawania dotacji,

4)      termin i warunki realizacji zadania;

5)      termin składania ofert

6)      tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert;

7)      zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji     przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 6

 

 1. Oferta złożona przez organizację na realizację zadania publicznego  winna zawierać informacje w zakresie nie mniejszym niż informacje podane we wzorze  stanowiącym Załącznik Nr 1 do  Rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki  Społecznej  z  15 grudnia  2010 r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)      informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowych składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz  o planowanej wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.

6)      deklarację o zamiarze  odpłatnego lub nieodpłatnego wykonaniu zadania publicznego;

 

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust 3 ustawy, działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 2. Oferta wspólna powinna zawierać:

1)      jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe;

2)      sposób reprezentacji podmiotów realizujących zadanie;

 

 1. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, o którym   mowa w § 2 ust. 2, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie i miejscu  określonym w ogłoszonym konkursie.

 

§ 7

 

 1. Zarząd Powiatu odrębną uchwałą powołuje Komisję Konkursową i określa w załączniku regulamin jej działania. Zadaniem Komisji Konkursowej jest opiniowanie i ocena ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele samorządu powiatowego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.
 3. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu ogłoszonego konkursu.
 4. Rozstrzygnięcie  konkursu ofert dokonuje się w ciągu dziesięciu dni po terminie składania ofert.
 5. Ofertę ocenia się na podstawie kryteriów:

1)      zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu,

2)      wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji,

3)      zasięg terytorialny działań objętych projektem,

4)      liczba uczestników objętych zadaniem,

5)      liczba osób zaangażowanych w realizację zadania,

6)      inne zewnętrzne źródła finansowania zadania,

7)      dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów,

8)      perspektywa kontynuacji projektu oferty,

9)      współpraca z innymi instytucjami,

10)  poprawność złożonej dokumentacji projektu.

 

 1. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie realizowanego zadania.
 2. Informację o rozstrzygniętym konkursie ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa, ogłasza  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu.
 3. Ogłoszenie wyników  konkursu winno zawierać:

1)      nazwę oferenta;

2)      nazwę zadania publicznego;

3)      wysokość przyznanych środków publicznych;

 

§  8

 

 1. Uruchomienie środków na realizację zadania powiatu następuje na podstawie umowy – stanowiącej Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia  2010 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25) - zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu a organizacją, której oferta została wybrana.
 2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1)      oznaczenie stron umowy,

2)      szczegółowy opis zadania Powiatu i sposobu jego realizacji,

3)      wysokość dotacji przyznanej organizacji wykonującej zadanie Powiatu i warunki płatności,

4)      termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania Powiatu,

5)      sposób kontroli realizacji zadania Powiatu i wydatkowania dotacji,

6)      sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

7)      postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,

8)      postanowienia dotyczące wydatkowania środków pieniężnych z dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych.

9)      inne postanowienia, istotne z uwagi na charakter zadania Powiatu oraz sposób jego finansowania.

10)  Umowa  może zostać zawarta na  czas realizacji zadania lub na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż rok.

 

§ 9

 

W trakcie realizacji zadania, Zarząd Powiatu ma prawo żądania informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.

 

§ 10

 

W przypadku niewykorzystania dotacji w pełni, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości,  wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem zastosowanie mają art. 251, 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

§ 11

 

 1. Po zakończeniu realizacji zadania Powiatu, organizacja składa merytoryczno-finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta.
 2. Zakres sprawozdań z realizacji zadania wspartego dofinansowaniem z budżetu Powiatu jest określony we wzorach stanowiących Załączniki Nr 3 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia15grudnia 2010r .(Dz. U. Nr 6 poz. 25).

 

§ 12

 

Zarząd Powiatu zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania,

a w szczególności:

 

 1. stanu realizacji zadania;
 2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania
 3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
 4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy;

 

§ 13

 

Zarząd  Powiatu do dnia 30 kwietnia każdego roku przedkłada Radzie Powiatu informację

z realizacji programu za rok poprzedni.

 

Sprawozdanie z  realizacji programu współpracy za rok poprzedni  nie  później niż do dnia

30 kwietnia zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 14

 

Środki finansowe nie wykorzystane przez organizację  podlegają w części niewykorzystanej zwrotowi do budżetu Powiatu w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania Powiatu lub odstąpienia od jego realizacji.

 

§ 15

 

Uzyskanie środków finansowych przez organizację na realizację zadania Powiatu z tytułu dotacji wyklucza możliwość przyznania środków budżetowych na to zadanie z innego tytułu, zaplanowanych w budżecie Powiatu.

 

§ 16

 

Zmiany niniejszych zasad następują w formie przewidzianej dla ich ustanowienia.