2017

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego GKK.2601.1.2017 "Przygotowanie i zamontowanie na ścianie zewnętrznej jednej, jednostronnej tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi i wzorem tablicy, w

 

 Oznaczenie sprawy: GKK.2601.1.2017                                                                      

   Słupca, dn.14.04.2017 r.

                                                          

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Przygotowanie i zamontowanie na ścianie zewnętrznej jednej, jednostronnej tablicy informacyjnej, zgodnie z wytycznymi i wzorem tablicy, wskazanymi w załącznikach do zapytania ofertowego do projektu pt: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, działanie  2.1.2.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

W dniu 13.04.2017 r. o godz. 15:00 upłynął termin składania ofert.

W okresie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęły 4 oferty wg następującej kolejności:

Oferta nr 1: B6 Drukarnia Wielkoformatowa , ul. Kopernika 25, 62-400 Słupca, cena brutto: 731,85 zł,

Oferta nr 2: „3R" Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny, cena brutto: 984,00 zł,

Oferta nr 3: Studio Graficzne PIK Bożena Pyzdrowska, ul. Flisacka 15, 62-502 Konin, cena brutto: 520,00 zł,

Oferta nr 4: Agencja Reklamowa Dizajn Dorota Łuczak-Domiszewska, ul. Warszawska 23,
62-400 Słupca, cena brutto: 615,00 zł.

W wyniku badania i oceny ofert stwierdzono co następuje:

Lp.

Oferta

Kryterium: cena

Ilość punktów w kryterium

Kryterium: ...................

Ilość punktów w kryterium

1

B6 Drukarnia Wielkoformatowa

71

Nie dotyczy

2

„3R" Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś

53

Nie dotyczy

3

Studio Graficzne PIK Bożena Pyzdrowska

100

Nie dotyczy

4

Agencja Reklamowa Dizajn Dorota Łuczak-Domiszewska

85

Nie dotyczy

 

Najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu jest oferta firmy: Studio Graficzne PIK Bożena Pyzdrowska, ul. Flisacka 15, 62-502 Konin.

Firma Studio Graficzne PIK Bożena Pyzdrowska przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, otrzymując najwyższą punktację.

 

z up. STAROSTY

Szymon Grzywiński

Wicestarosta

 

Rozstrzygnięcie postępowania w formacie pdf znajduje się w tym miejscu.