2017

zapytanie ofertowe GKK.6641.1.2017 dot. nadzór inspektorski dla prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji budynków, l

 

Nr sprawy: GKK.6641.1.2017

 

Słupca, dnia 28 czerwca 2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Starosta Słupecki - Mariusz Roga

z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca

zwany dalej „Zamawiający"

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

nadzór inspektorski dla niżej wymienionych prac geodezyjnych i kartograficznych.

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest nadzór inspektorski dla prac geodezyjnych
    i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
    w zakresie aktualizacji budynków, lokali, działek i użytków dla:

a)     37 obrębów gminy Zagórów, wykonywanych przez Biuro Geodezji s. c., ul. Poznańska 15A, 62-400 Słupca;

b)     24 obrębów gminy Ostrowite, wykonywanych przez Kancelarię Geodezyjno-Prawną GEO-LEX Józef Starczyński, ul. Piłsudskiego 8/17, 62-500 Konin;

c)     15 obrębów gminy Orchowo, wykonywanych przez GEO-SAW-GIS Spółka cywilna Mateusz Sawicki & Rafał Siwka, ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno;

d)     9 obrębów gminy Słupca, wykonywanych przez GEOPROFIL Sp. z o. o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań.

 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie obowiązki wymienione we wzorze umowy
    oraz w Warunkach Technicznych.

 

  1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Słupcy do dnia 17.07.2017 r. do godz. 11.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "OFERTA Zapytanie Ofertowe GKK.6641.1.2017 NIE OTWIERAĆ przed 17.07.2017 r. godz. 11.30". Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2017 r. o godz. 11.30  w Starostwie Powiatowym w Słupcy, pok. 25. Dla skutecznego złożenia oferty niezbędne jest by oferta wpłynęła do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Słupcy w formie pisemnej zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, tj. 17.07.2017 r. godz. 11.00.

 

  1. Zawartość oferty:

a)  Wypełniony formularz ofertowy,

b)  Zaparafowany Wzór umowy,

c)  Oświadczenie.

 

5. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do:

  a) dla nadzoru inspektorskiego związanego z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków dla 15 obrębów gminy Orchowo i 9 obrębów gminy Słupca - 17 października 2017 r., chyba, że nie dotrzymanie tego terminu będzie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawców kontrolowanych prac.

  b) dla nadzoru inspektorskiego związanego z wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków dla 37 obrębów gminy Zagórów i 24 obrębów gminy Ostrowite - 15 marca 2018 r., chyba, że nie dotrzymanie tego terminu będzie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawców kontrolowanych prac. 

 

6. Realizacja przedmiotu zgodnie z właściwymi w tej materii przepisami.

 

7. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %. Zamawiający dokona wyboru ofert z najniższą zaproponowaną przez oferenta ceną brutto. W ofercie należy podać oddzielną cenę netto i brutto wykonywanych prac.

 

8. Warunki udziału w postępowaniu:

   a) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,

   b) posiadanie uprawnień (lub dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia) zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).

 

9. UWAGA! W przypadku braku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jak również w przypadku złożenia oferty niekompletnej Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty. Zamawiający ma prawo do jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia ofert, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wezwania do uzupełnienia, jeśli ewentualne uzupełnienie oferty nie miałoby wpływu na wynik postępowania. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy takie oferty złożyli do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą być wyższe niż oferty pierwotne.

 

10. Z postępowania wyklucza się wykonawców prac, będących przedmiotem nadzoru inspektorskiego.

 

11. Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Geodeta Powiatowy Pan Krzysztof Andrzej Warzych, tel. 63 275 86 23, e-mail: geodezja@powiat-slupca.pl

 

12. Lista załączników:

12.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

12.2. Warunki Techniczne - Załącznik nr 2

12.3. Wzór umowy - Załącznik nr 3

12.4. Oświadczenie - Załącznik nr 4

 

 STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

Zapytanie ofertowe GKK.6641.1.2017 w formacie pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik nr 2  

Załącznik nr 3 

Załącznik nr 4