Udostępnianie informacji geologicznej

Geolog Powiatowy

siedziba: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36,

tel. 63 275 86 30. 

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu geologii można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

  • art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r., w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.

 

Ogólny opis:

Korzystanie z informacji geologicznej jest nieodpłatne z wyjątkiem korzystania z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania działalności w zakresie:

  • wydobywania kopalin ze złóż,
  • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów,
  • w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Informacja geologiczna jest udostępniana zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.
Zgodnie z udzielonymi przez Ministra Środowiska upoważnieniami, właściwymi do działania w sprawach wniosków o nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej są:

  • Starosta - w odniesieniu do informacji geologicznej zgromadzonej w archiwum powiatu,
  • Marszałek - w odniesieniu do informacji geologicznej zgromadzonej w archiwum województwa.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek.

 

Opłata: brak.

 

Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest zgoda na udostępnienie informacji lub odmowa udzielenia zgody na nieodpłatne udostępnienie informacji. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

 

Sposób załatwienia sprawy:

  • zgoda na nieodpłatne korzystanie z informacji geologicznej – wgląd lub udostępnienie.
  • odmowa – decyzja administracyjna.

 

Tryb odwoławczy: Stronie służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.pdf

Klauzula RODO.pdf