Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej

Geolog Powiatowy

siedziba: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36,

tel. 63 275 86 30. 

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu geologii można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów,
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej lub geologiczno - inżynierskiej).
 • załącznik: dokumentacje (4 egz.) w postaci papierowej i w wersji elektronicznej,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłata:

 • w przypadku pełnomocnictwa – 17 zł,
 • za wydanie decyzji  10,00 zł – (wg  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.)

 

Płatna:

 • w kasie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (parter),
 • na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca,           nr konta 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

Tytułem: wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

 

Termin załatwienia sprawy:

Jeden miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie przez Starostę Słupeckiego decyzji administracyjnej zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

Tryb odwoławczy:

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf