Uchwala Nr XXVII/191/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013 - 2025