Informacja o realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016

I N F O R M A C J A

o realizacji Wieloletniego  Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami  Pozarządowymi oraz  innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020.

 

„Program Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami na lata 2016 - 2020 , uchwalony został przez Radę Powiatu Słupeckiego uchwałą Nr XI/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Informacja o realizacji programu współpracy obejmuje rok 2016.

Zadania określone w Programie w 2016 roku realizowane były na podstawie ogłoszenia przez Zarząd Powiatu Słupeckiego otwartych konkursów ofert oraz na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową  z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nadzór nad realizacją zadań w poszczególnych obszarach prowadził: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego. Organizacje Pozarządowe, które złożyły oferty na realizację poszczególnych zadań publicznych, Zarząd Powiatu powierzył ich wykonanie, dofinansowując wykonawców niżej wymienionymi kwotami:

I .Wydział  Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa

 Słupeckiego prowadził nadzór nad realizacją zadania w zakresie:  „Ratownictwa i ochrony ludności"

Pod tytułem: „Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa wielkopolskiego powiatu słupeckiego jeziora powidzkiego".

Zadanie realizowało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową zawartą w dniu 06.07.2016 roku. Kwota dotacji na realizację powierzonego zadania wynosi 3 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup paliwa   do łodzi motorowych w związku z  prowadzeniem działań ratowniczych na jeziorze powidzkim.

 

Ponadto Wydział prowadził nadzór nad realizacją zadania publicznego pod tytułem „W drodze do wojska"  realizowanego przez Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr" w ramach  umowy partnerskiej zawartej w dniu 30.09.2016 roku. Wkład partnerski na realizację powyższego zadania wynosił 3 350,00 zł. Kwota ta została wykorzystana na przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa. Zadanie, skierowane było przede wszystkim do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

 

II. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Słupeckiego prowadził nadzór nad realizacją zadania w zakresie:  

„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

 pod tytułem: Wielki konkurs fotograficzny „Cztery Pory Roku".

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Słupeckiej Organizacji Turystycznej zgodnie z umową  zawartą w dniu  11.04.2016 roku. Czas realizacji zadania do 31 grudnia 2016 roku. Wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł. Środki pochodzące z dotacji w wysokości 2 012,00 zł przeznaczono  na zakup nagród dla laureatów biorących udział w konkursie fotograficznym, natomiast kwotę 488,00 zł przeznaczono na wywołanie zdjęć związanych z konkursem.

 

         Ogółem na realizację zadań publicznych należących do samorządu powiatowego w 2016 roku przeznaczono kwotę w wysokości    8 850,00 zł.

 

W ramach współpracy  Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, prowadził również kontrolę nad realizacją zadania rządowego w zakresie udzielania porad prawnych. Kwota na realizację powyższego zadania wynosi ogółem 123 600,00 zł.

Porady prawne prowadzone były w dwóch punktach, które podzielone są na trzy lokalizacje.

Prowadzenie jednego punktu  powierzone zostało organizacji pozarządowej  - Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, wyłonionej w ramach ogłoszonego konkursu ofert. 
Na realizację powyższego zadania przekazano kwotę w wysokości 59 946,00 zł. Drugi punkt, który został podzielony na dwie lokalizacje, mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów oraz w Urzędzie Gminy Orchowo na realizację którego przekazano kwotę w wysokości 59 946,00zł. Powyższe zadanie realizowane było od 1stycznia 2016 roku do 31grudnia 2016 roku. Łączna kwota na udzielanie porad prawnych wyniosła 119 892,00 zł pozostała kwota w wysokości 3 708,00 zł została przeznaczona na wyposażenie punktów udzielania porad prawnych.

Jednocześnie, oprócz wsparcia finansowego stowarzyszenia i organizacje pozarządowe otrzymały od Starosty Powiatu do dyspozycji w celu prowadzenia działalności, pomieszczenia o łącznej powierzchni 84,23 m2. W tym zakresie podpisano umowy użyczenia z niżej wymienionymi  Organizacji:

 

 1. Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim
 2. Stowarzyszenie ds. Walki Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego
  im. dr Romana Grzeszczaka
 3. Wielkopolska Izba Rolnicza
 4. Słupecki Klub Krótkofalarski SP3 YAD
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „Ratujmy Życie"
 6. Stowarzyszenie Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 7. Słupecka Organizacja Turystyczna
 8. Klub Motocyklowy „Wielkopolscy Fani Motocykli"
 9. Słupecka Organizacja Strzelecka „FORT"
 10. Związek Hodowców Koni Rasy Wielkopolskiej- Powiatowe Koło Hodowców Koni
  w Słupcy
 11. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Zdrowie" przy Staroście Słupeckim
 12. ZHP - Harcerski Krąg Seniorów
 13. Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych
 14. Powiatowa Organizacja „LOK"
 15. Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej
 16. Oddział Miejsko-Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego
 17. Polskie Towarzystwo Standaryzowanych Pacjentów
 18. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Słupeckiego >INVITE BUSINESS<
 19. Spółdzielnia Socjalna „DOBRY ADRES"

          Wsparcie finansowe dla wymienionych organizacji z tytułu użyczenia pomieszczeń, wyraża się w pokrywaniu kosztów związanych z ogrzewaniem w sezonie grzewczym w kwocie ok. 200 zł/m-c, poborem energii elektrycznej w kwocie ok. 20 zł/m-c oraz kosztów wod.- kan.  w kwocie ok. 10 zł/m-c.

          Ponadto Starostwo Słupeckie na podstawie czasowej umowy użyczenia, udostępnia pomieszczenia w budynku będącym własnością Powiatu Słupeckiego, przy ulicy Sikorskiego 1, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, na cele Powiatowego Punktu Krwiodawstwa HDK PCK - celem jest działaniem na rzecz ratowania życia ludzkiego i wsparciem stowarzyszenia PCK.

 

        Dodatkowe, szczegółowe informacje o stowarzyszeniach oraz realizacji zadań wynikających z wieloletniego  programu współpracy, pozostają do wglądu w Wydziałach Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego.   Poza tym, pracownicy merytoryczni Starostwa służą pomocą organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom w zakresie bieżącego funkcjonowania. Również, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, corocznie opracowuje  ankietę dla Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, pt. „Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych
i nadzorowanych z sektorem pozarządowym.

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz ROGA