SPRAWOZDANIE za rok 2017 z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczn

           ?Program Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami na lata 2016 - 2020 , uchwalony został przez Radę Powiatu Słupeckiego uchwałą Nr XI/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

            Zadania określone w Programie w 2017 roku realizowane były na podstawie ogłoszenia przez Zarząd Powiatu Słupeckiego otwartych konkursów ofert oraz na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową  z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nadzór nad realizacją zadań w poszczególnych obszarach prowadził: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego oraz Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Organizacje Pozarządowe, które złożyły oferty na realizację poszczególnych zadań publicznych, zostały dofinansowane przez Powiat Słupecki niżej wymienionymi kwotami:

 

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych prowadził nadzór nad realizacją poniżej wymienionych zadań:

Z zakresu  ?Ratownictwa i ochrony ludności?

Pod tytułem: ?Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa w Wielkopolskiego powiatu Słupeckiego jeziora Powidzkiego?.

Zadanie realizowane było poprzez złożenie oferty z własnej inicjatywy na podstawie  
art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego. Na realizację  zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności udzielono dotacji w wysokości 3 000,00 zł.  Realizacja powierzonego zadania publicznego nastąpiła na podstawie  umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim. Powyższa kwota została  wykorzystana  
na zakup paliwa   do łodzi motorowych w związku z  prowadzeniem działań ratowniczych
na jeziorze powidzkim.

Przekazane środki zostały wykorzystane w całości zgodnie ze złożoną ofertą oraz zawartą umową.

Zadanie publiczne pod tytułem:

 ?W drodze do wojska?  realizowane było przez Stowarzyszenie ?Z Wiatrem i pod Wiatr?. Rolą  Powiatu Słupeckiego było wniesienie wkładu własnego jako wkładu partnerskiego
w celu realizacji zadania.  W ramach realizacji zadania została zawarta umowa o współpracy partnerskiej w dniu 05.09.2017r. pomiędzy Stowarzyszeniem ? Z Wiatrem i pod Wiatr?
a Powiatem Słupeckim. Wkład partnerski na realizację powyższego zadania wynosił
3 348,00 zł. Zadanie skierowane było  do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Kwota ta została wykorzystana na przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej  i służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej, wspieranie działalności podmiotów działających na rzecz obronności. Termin zakończenia realizacji zadania upłynął
31 grudnia 2017r. Organizacja z udzielonej dotacji jako wkładu partnerskiego  rozliczyła
się prawidłowo w wyznaczonym terminie zgodnie z  zawartą umową.

Zadanie publiczne pod tytułem:

 ? W ratowaniu życia pierwsze minuty najważniejsze?

Realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych ?Ratujmy Życie? w ramach projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach dofinansowania ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Powiat przystąpił
do realizacji zadania na podstawie umowy o współpracy partnerskiej zawartej w dniu 30.06.2017r. Wkład partnerski jako dotacja celowa wynosił 7 500,00 zł.

Kwota w wysokości 1 200,00 zł została wydatkowana na opracowanie i wydrukowanie
20 szt. tablic informacyjnych dotyczących postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Kwota w wysokości 6 300,00 zł została w całości wydatkowana na opracowanie
i wydrukowanie 700 szt. plakatów informacyjnych dotyczących prowadzenia postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Partnerstwo na wykonanie zadania ustało w dniu 31.12.2017r. Organizacja z udzielonej dotacji celowej rozliczyła się prawidłowo
w wyznaczonym terminie.

Zadanie pod tytułem:

 ?Wyjazd drużyn OSP Lądek na Olimpiadę Pożarniczą CTIF w Austrii?

Środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł na realizację powyższego zadania zostały przekazane dla Gminy Lądek umową z dnia 15 marca 2017r.

Termin realizacji zadania upłynął 30 listopada 2017r. Końcowe rozliczenie z wykonania zadania wraz z załącznikami z wykorzystania przyznanych środków  wpłynęło w dniu 28.11.2017r.

 

 

Zadanie pod tytułem:

?Zakup silnika do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego
w Przybrodzinie? Głównym celem realizacji zadania było zakupienie silnika  MERKURY F115ELPT NEW do łodzi motorowej dla bazy ratownictwa wodnego w Przybrodzinie, która stacjonuje w nowo powstałej bazie ratownictwa w Przybrodzinie. Dzięki dokonanego zakupu zostało wzmocnione bezpieczeństwo osób przebywających na akwenach jeziora Powidzkiego, które jest miejscem wypoczynku osób z trenu Województwa Wielkopolskiego jak również
z terenu całej Polski.  Kwota dotacji przekazana na realizację zadania wyniosła 40 000,00 zł     

Kwota w wysokości 20 000,00 została pokryta ze środków własnych Powiatu Słupeckiego zgodnie z umową zawartą w dniu 16 maja 2017r. pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą Powidz, natomiast kwota w wysokości 20 000,00 zł z dotacji otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową  Nr 3/BOIN/2017 zawartą w dniu z 28 kwietnia 2017 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Słupeckim. Kwota ta została przekazana umową do Gminy Powidz na wykonanie powyższego zadania. Gmina Powidz dokonała końcowego rozliczenia w podanym terminie w zawartych umowach. Zgodnie
z końcowym rozliczeniem całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 39 999,60 zł.
Nie wykorzystanakwota w wysokości 0,40 gr z otrzymanej dotacji została zwrócona
na rachunek bankowy Powiatu Słupeckiego.

 

II. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Słupeckiego prowadził nadzór nad realizacją zadania w zakresie:  

?Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działań na rzecz regionu słupeckiego?

 pod tytułem:

Wielki konkurs fotograficzny ?Cztery Pory Roku?.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Słupeckiej Organizacji Turystycznej zgodnie z umową Nr 1/2017  zawartą w dniu  30.05.2017 roku. Czas realizacji zadania do 31 grudnia 2017 r. Wsparte kwotą w wysokości 2 500,00 zł. Środki pochodzące z dotacji w wysokości

2 000,00 zł przeznaczono  na zakup nagród dla laureatów biorących udział w konkursie fotograficznym, natomiast kwotę 500,00 zł przeznaczono na wywołanie zdjęć związanych
z konkursem.

         Ogółem na realizację zadań publicznych należących do samorządu powiatowego
w 2017 roku przeznaczono kwotę w wysokości
   80 347,60 zł.

 

W ramach współpracy  Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, prowadził również nadzór nad realizacją zadania rządowego w zakresie udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Kwota na realizację powyższego zadania wynosi ogółem 125 208,00 zł. Porady prawne prowadzone były w dwóch punktach, z  których drugi podzielony był na dwie lokalizacje. Prowadzenie jednego punktu  powierzone zostało organizacji pozarządowej  - Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, wyłonionej
w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert, w dniu 11 października 2016 roku 
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pod tytułem: ?Nieodpłatna pomoc prawna udzielana uprawnionym
na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej?.  Na realizację powyższego zadania przekazano kwotę w wysokości 60 726,00
i było ono realizowane w punkcie zlokalizowanym w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupcy. Druga część tego zadania, prowadzona była poza Powiatowym Programem Współpracy w punkcie, który został podzielony na dwie lokalizacje i mieściły
się one w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórów oraz w Urzędzie Gminy Orchowo. Na realizację jego przekazano również kwotę w wysokości 60 726,00zł. Całość powyższego zadania realizowana była od 1 stycznia 2017 roku do 31grudnia 2017 roku. Łączna kwota
na udzielanie porad prawnych wyniosła 125 208,00zł. Z tej kwoty 3 % w wysokości
3 756,00 zł, zostało przeznaczone na wyposażenie techniczne punktów udzielania porad prawnych.

 

Jednocześnie, oprócz wsparcia finansowego  organizacje pozarządowe otrzymały od  Powiatu do dyspozycji w celu prowadzenia działalności, pomieszczenia o łącznej powierzchni
84,23 m2. W tym zakresie podpisano umowy użyczenia z niżej wymienionymi  Organizacjami:

 1. Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim
 2. Stowarzyszenie ds. Walki Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego
  im. dr Romana Grzeszczaka
 3. Wielkopolska Izba Rolnicza
 4. Słupecki Klub Krótkofalarski SP3 YAD
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych ?Ratujmy Życie?
 6. Stowarzyszenie Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 7. Słupecka Organizacja Turystyczna
 8. Klub Motocyklowy ?Wielkopolscy Fani Motocykli?
 9. Słupecka Organizacja Strzelecka ?FORT?
 10. Związek Hodowców Koni Rasy Wielkopolskiej- Powiatowe Koło Hodowców Koni
  w Słupcy
 11. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK ?Zdrowie? przy Staroście Słupeckim
 12. ZHP ? Harcerski Krąg Seniorów
 13. Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych
 14. Powiatowa Organizacja ?LOK?
 15. Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej
 16. Oddział Miejsko-Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego
 17. Polskie Towarzystwo Standaryzowanych Pacjentów
 18. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Słupeckiego >INVITE BUSINESS<
 19. Spółdzielnia Socjalna ?DOBRY ADRES?
 20. Fundacja La Promesa

          Wsparcie finansowe dla wymienionych organizacji z tytułu użyczenia pomieszczeń, wyraża się w pokrywaniu kosztów związanych z ogrzewaniem w sezonie grzewczym
w kwocie ok. 200 zł/m-c, poborem energii elektrycznej w kwocie ok. 20 zł/m-c
oraz kosztów wod.- kan.  w kwocie ok. 10 zł/m-c.

          Ponadto Starostwo Słupeckie na podstawie  umowy użyczenia, udostępnia pomieszczenia w budynku będącym własnością Powiatu Słupeckiego, przy ulicy Sikorskiego 1, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu,
na cele Powiatowego Punktu Krwiodawstwa HDK PCK ? celem jest działanie na rzecz ratowania życia ludzkiego i wsparcia stowarzyszenia PCK.

        Dodatkowe, szczegółowe informacje o stowarzyszeniach oraz realizacji zadań wynikających z wieloletniego  programu współpracy, pozostają do wglądu w Wydziałach Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego.   Poza tym, pracownicy merytoryczni Starostwa służą pomocą organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom w zakresie bieżącego funkcjonowania. Również, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, corocznie opracowuje  ankietę dla Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy
 i Polityki Społecznej z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
pt. ?Monitoring współpracy Urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych
i nadzorowanych z sektorem pozarządowym

                                                                                      

                                                                                              

                                                                                                   S T A R O S T A

                                                                                                 /-/ Mariusz ROGA