Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Uchwały budżetowe

Uchwała Nr XXIV/141/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIV/141/08
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 12 grudnia 2008 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok.
 
 
   Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.            Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.         Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,  poz. 984), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
 
W uchwale Nr XIV/88/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/98/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.02.2008 roku, Nr XVII/108/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28.03.2008 roku, Nr 131/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 08.04.2008 roku,                      Nr 147/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 24.04.2008 roku, Nr 153/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 19.05.2008 roku, Nr XIX/119/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27.06.2008 roku, Nr XX/129/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.08.2008 roku,                      Nr XXI/130/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26.09.2008 roku, Nr 190/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 02.10.2008 roku, Nr XXII/133/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 31.10.2008 roku oraz Nr XXIII/139/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20.11.2008 roku,  wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   w § 1, ust. 1: zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty             48 424 186 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2)   w § 1, ust. 1, pkt. 1: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty                46 410 685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
3)   w § 2, ust. 1: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty 53 921 756 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
4)   w § 2, ust. 1, pkt 1: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty              48 377 970 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
5)   w związku ze zmianami , o których mowa w punktach 1 i 2, załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
6)   w związku ze zmianami , o których mowa w punktach 3 i 4, załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________________