Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu naboru

 na wolne stanowiska urzędnicze,

 w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

w DPS w Strzałkowie

DPS/ZD/1110/1/2018

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista (ds. księgowo-finansowych)

 

1. Nazwa i adres jednostki:              Dom Pomocy Społecznej

                                                           ul. Pułaskiego 1; 62 ? 420 Strzałkowo

 

2. Stanowisko urzędnicze:                specjalista (ds. księgowo-finansowych)

 

3. Wymagania:

 

1)     Niezbędne:

a)     ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie lub jednolite studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej,

b)     co najmniej 5-letnia praktyka w księgowości,

c)   umiejętność obsługi programu do prowadzenia księgowości potwierdzona certyfikatem np.: Symfonia, Radix, Groszek,

d)     biegła obsługa komputera, znajomość pakietu biurowego MSOffice (Word, Excel),

e)     korzystanie z pełni praw publicznych,

f)    nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2)     Dodatkowe:

a)     znajomość zagadnień z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej,

b)     komunikatywność (w tym znajomość podstawowych zasad komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną),

c)   umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

 

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)   prowadzenie z wykorzystaniem programu komputerowego księgowości syntetycznej kont budżetowych i pozabudżetowych oraz księgowości analitycznej 1,2,3,4,5,6,7,8,

2)   prowadzenie analitycznej księgowości kont wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz sporządzanie sprawozdań i zagadnień objętych tym zakresem,

3)   sporządzanie zestawień miesięcznych obrotów i sald kont Księgi Głównej,

4)   okresowe uzgadnianie sald kont syntetycznych i analitycznych,

5)   sporządzanie zestawień księgowych,

6)   prowadzenie rejestrów pobranych zaliczek, wykorzystanych czeków, przyjętych depozytów,

 

7)   sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 i plików JPK,

8)   prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki kasowej,

9)   obsługa urządzeń technicznych będących na wyposażeniu stanowiska pracy:  komputer, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka), kalkulator, telefon.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1)   rodzaj umowy: umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2)   wynagrodzenie: wg ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.),

3)   praca w siedzibie administracji zakładu, w dziale usług pomocniczych (zespół finansowo-księgowy),

4)   obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera powyżej 4 godz.

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w dniu 3 grudnia 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 9,64%.

 

7. Wymagane dokumenty:

 

1)     list motywacyjny i życiorys wraz z numerem telefonu kontaktowego,

2)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu do ogłoszenia),

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)     kserokopie dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia
i umiejętności zawodowe,

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy lub
w przypadku aktualnego zatrudnienia ? zaświadczeń),

6)     kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ? w przypadku zamiaru skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu,

7)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu w pełni
z praw publicznych,

8)     oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)     oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

10) dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),

11)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z  poprzednich miejsc pracy.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, życiorys oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

     Wymagane dokumenty należy składać do dnia 14 grudnia 2018r. do godz. 10:00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo (decyduje data wpływu do DPS) w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie:

?Nabór na stanowisko: ?specjalista ds. księgowo-finansowych?. 

 

9. Dodatkowe informacje:

1)       Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie po terminie określonym w ogłoszeniu albo zostaną złożone bez wymaganego dopisku na kopercie lub z błędnym dopiskiem na kopercie nie będą rozpatrywane.

2)       Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie następnego etapu naboru drogą telefoniczną lub e-mailową.

3)       Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać
w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

4)       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

5)       Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

6)       Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

7)       Oferty osób niezatrudnionych przechowywane będą zgodnie z przepisami regulującymi przechowywanie dokumentacji archiwalnej.

8)       Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie dostępna jest na stronie internetowej:

http://dpsstrzalkowo.pl/wp-content/uploads/2018/11/Klauzula_rekrutacja.pdf

 

 

    Inne informacje pod nr tel. 063/2 750 097 lub w siedzibie DPS w Strzałkowie.

 

  Dyrektor

Artur Cygan

 

 

 

Strzałkowo, dnia 3 grudnia 2018r.