Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Wydział Architektury i Budownictwa

Wykaz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacznie oddziaływać na środowisko w roku 2016

Wykaz wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogących znacząco lub potencjanie oddziaływać na srodowisko, zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z nia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jegi ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddzialywania na środowisko( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)