Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2007

„Stypendialne wsparcie młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupeckiego” 2006/2007

Powiat Słupecki 31sierpnia 2007 roku zakończył realizację projektu „Stypendialne wsparcie młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Słupeckiego”. Powiat otrzymał 661.240, 00 PLN na realizację projektu. Projekt objął łącznie 648 (403 kobiety i 245 mężczyzn) uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Słupeckiego. Od początku realizacji projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zrealizowane zostały wszystkie planowane etapy projektu. Opracowany został projekt regulaminów, przeprowadzona została kampania informacyjna o projekcie, w szkołach wydawano wnioski o stypendium, przyjęto regulamin przyznawania   i przekazywania stypendium, opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie, następnie podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Powołano Komisje Stypendialną, a po  posiedzeniu Komisji wyłoniono Beneficjentów Ostatecznych. Po Komisji poinformowano beneficjentów o decyzji. Zostały podpisane umowy z Beneficjentami Ostatecznymi.  Podczas trwania projektu  prowadzona była sprawozdawczość (co pół roku) oraz monitoring projektu (sporządzane były zestawienia ze szkół dot. obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych oraz ankiety dot. badania PEFS).  W  październiku 2006 roku wnioskowano o  I transzę środków , II wniosek beneficjenta o płatność został złożony  w miesiącu grudniu 2006 roku, a o III (końcową) transzę wnioskowano w maju 2007 roku. Przeprowadzony został także audyt zewnętrzny projektu. Wśród stypendystów przeprowadzone zostało badanie ankietowe (PEFS) które pozwoliło zbadać rezultaty projektu.

W roku szkolnym akademickim 2007/2008 Wydział Oświaty nie prowadzi naboru na stypendia finansowane z EFS i budżetu państwa.

W ramach PO KL planowane jest wsparcie dla studentów i młodzieży uzdolnionej. Projekt ma funkcjonować w roku 2008/2009.

 

 

 

 

 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Starostwa Powiatowego w Słupcy