Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Rok 2020

Protokół Nr 95/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku

ZP. 0022.47.2020

Protokół Nr 95/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 29 grudnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 8:10.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.


Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi w Starostwie Powiatowym w Słupcy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupeckiego.
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi placówki Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie do występowania w imieniu Powiatu Słupeckiego przed właściwymi organami administracji publicznej, gestorami infrastruktury technicznej oraz innymi instytucjami i urzędami, w celu uzyskania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.  
4.    Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
5.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi w Starostwie Powiatowym w Słupcy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupeckiego.

Pani Mariola Landowska – Sekretarz powiedziała, że projekt uchwały został przygotowany na podstawie art. 7 ust. 4a ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, gdzie Zarząd Powiatu w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego może dokonać wyboru instytucji finansowej do zarządzania pracowniczym planem kapitałowym. W uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracowników zatrudnionych w tych jednostkach dokonano wyboru instytucji finansowej tj. PKO TFI S.A. do zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi. Wybrana instytucja finansowa zapewnia najniższe opłaty za zarządzanie od maksymalnych opłat wskazanych w ustawie oraz zarządzanie nowoczesnym systemem informatycznym.    
 
Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 230/2020 w sprawie wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi w Starostwie Powiatowym w Słupcy i jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi placówki Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie do występowania w imieniu Powiatu Słupeckiego przed właściwymi organami administracji publicznej, gestorami infrastruktury technicznej oraz innymi instytucjami i urzędami, w celu uzyskania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 231/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi placówki Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie do występowania w imieniu Powiatu Słupeckiego przed właściwymi organami administracji publicznej, gestorami infrastruktury technicznej oraz innymi instytucjami i urzędami, w celu uzyskania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz warunków technicznych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.  Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik powiedział, że przedmiotowa autopoprawka wprowadza do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dwa zadania, których nie ma możliwości zrealizować do końca bieżącego roku tj. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” – kwota 2 405 306,92 zł. i „Zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim” – kwota 462 100 zł.
 
Zarząd Powiatu nie zgłaszając zastrzeżeń, jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, kierując ją pod obrady XXX sesji Rady Powiatu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska