Biuro Obsługi Klienta

Rok 2021

Protokół Nr 108/2021 z dnia 30 marca 2021 roku

ZP. 0022.12.2021

Protokół Nr 108/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 30 marca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:45.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołu Nr 107/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w 2021 r.
4.    Rozpatrzenie tabelarycznego zestawienia przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na koniec stycznia i lutego 2021 r.
5.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
6.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2020.
7.    Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego.
8.    Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy w sprawie zwiększenia etatu pracownika obsługi.
9.    Sprawa konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
10.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołu Nr 107/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokół przedłożony do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu jest zgodny z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z jego treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonego protokołu, prowadzący posiedzenie poddał go pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął protokół Nr 107/2021 z dnia 25 marca 2021 r.   

P u n k t  3
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  w 2021 r.

Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy powiedziała, że zasady przyznawania dofinansowania wprowadzają pewne ograniczenia, które są ujęte w rozporządzeniach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dostosowując je do posiadanych środków finansowych. Większość zadań będzie realizowana zgodnie z rozporządzeniami, jedyne odrębne ograniczenie tyczy się dofinansowania do aparatów słuchowych. Następnie mówczyni szczegółowo omówiła zasady dofinansowania ujęte w załączniku do projektu uchwały.   

Starosta zapytał, czy decyzja o przyznaniu środków wydawana jest tylko przez dyrektora, czy jest może powołana do tego celu specjalna komisja?  
Pani Danuta Szpiler – odpowiedziała, że składane wnioski są rozpatrywane i analizowane przez pracowników działu rehabilitacji PCPR w Słupcy. Jeśli osoby składające wnioski, kwalifikują się do otrzymania pomocy, to ją otrzymują.

Zarząd Powiatu na stan 4 obecnych jednogłośnie podjął uchwałę Nr 246/2021 w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  w 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  4
Rozpatrzenie tabelarycznego zestawienia przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na koniec stycznia i lutego 2021 r.

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy przedstawił sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego szpitala wg. stanu na dzień 8 marca 2021 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Mówca powiedział ponadto, że według stanu księgowań zysk za dwa miesiące tj. styczeń i luty wyniósł prawie 700 tys. zł. (załączniki nr 4 i 5 do protokołu); natomiast wykonanie za miesiąc marzec będzie znacznie wyższe. Wynika to ze wzrostu ilości pacjentów, nawet do 170, z tego są wymierne przychody, ale są również koszty związane m.in. z nieustannym zapotrzebowaniem na tlen oraz ze zwiększoną ilością środków ochrony indywidualnej. Wypłaty dodatków „covidowych” dla lekarzy i pielęgniarek realizowane są na bieżąco. Obecnie w szpitalu rotacja pacjentów jest bardzo duża, jednak na dzień dzisiejszy jest kilka wolnym miejsc.  

Pan Czesław Dykszak – zapytał, gdzie w przedłożonym zestawieniu przychodów i kosztów ujęte zostały wypłaty wynagrodzeń dla pielęgniarek?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że wynagrodzenia dla pielęgniarek są ujęte w tym zostawieniu, jednak sposób zaksięgowania uzależniony jest od rodzaju umowy, czy jest to umowa o pracę, cywilno-prawna, czy kontrakt.  

Starosta zapytał o długość hospitalizacji w słupeckim szpitalu?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że czas hospitalizacji pacjentów jest bardzo różny, przebywają w szpitalu tyle czasu, ile wymaga ich stan powrotu do zdrowia. Czas hospitalizacji w słupeckim szpitalu jest z reguły krótki.  

Zarząd zobowiązał pana Dyrektora do przygotowania na kolejne posiedzenie zestawienia na temat planowanych zakupów wyposażenia nowej części szpitala na kwotę 350 tys. zł.  Poproszono również o przygotowanie bieżącej informacji na temat realizacji przez szpitala projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pani Izabela Kubiś – SP ZOZ w Słupcy powiedziała, że na dzień dzisiejszy elementy wyposażenia nowej części szpitala są dokładnie przeanalizowane, zapytania ofertowe do każdej pozycji są wykonane.  

Pan Czesław Dykszak – zapytał, czy został już ogłoszony przetarg na wykonawstwo?
Pani Izabela Kubiś – odpowiedziała, że na chwilę obecną przygotowana została specyfikacja przetargowa na wykonanie dokumentacji, w tym tygodniu przetarg będzie ogłoszony.

Starosta zapytał o kwestie zapotrzebowania w tlen medyczny dla szpitala?
Pani Izabela Kubiś – odpowiedziała, że zabezpieczeniem szpitali w tlen medyczny zajmuje się Koordynator Wojewódzki. W ostatnim czasie zużycie tlenu znacznie wzrosło, obecnie 9 ton wystarcza zaledwie na 3 dni.    
 
Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zapytała, kiedy przekazane łóżka od Wojewody trafią na oddziały szpitala?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że zapotrzebowanie z oddziałów zostało już zebrane, trafią one głównie na oddziała chorób płuc i gruźlicy.

Starosta poruszył sprawę Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie jego zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby przeniesienie jej z dotychczasowego miejsca na parter nowej części szpitala.
Pan Rafał Spachacz – powiedział, że jest to realne do wykonania, jednak dopiero po zakończeniu pandemii i uruchomieniu nowej części szpitala.
Pani Izabela Kubiś – dodała, że pomieszczenia w nowej części szpitala dedykowane są konkretnym zadaniom, zastosowane w nich technologie medyczne przywiązane są do określonych funkcji, zmiany przeznaczenia mogą wiązać się z koniecznością dokonania zmian budowlanych.    

Radny Andrzej Bernat – zapytał, co z planem tymczasowego przeniesienia POZ dla dzieci do budynku, który zajmował wykonawca rozbudowy szpitala?
Pani Izabela Kubiś – odpowiedziała, że powierzchnia tych pomieszczeń nie wystarcza, aby spełnić określone wymogi tj. odrębne dwa wejścia jedno dla dzieci zdrowych, a drugie dla chorych, toaleta, punkt szczepień, gabinet lekarza.
Radny Andrzej Bernat – powiedział, że pomimo tych przeciwności należy jak najszybciej tą sytuację poprawić i poczynić w tym zakresie jakieś działania, nawet tymczasowe.  

Do protokołu załączona została informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za 2020 rok, stanowi ona załącznik nr 6.  

P u n k t  5
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu powiedział, że zmiany polegają na: przesunięciu kwoty 4 500 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe
z przeznaczeniem na dodatkowe wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy na zakup radiowozu oznakowanego (ostatnią zmianą w budżecie Rada Powiatu przyznała dofinansowanie dla KPP w Słupcy w wysokości 5 000 zł.); zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW w Słupcy.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 247/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2020.

Pan Józef Wziętek – przedstawił sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za rok 2020 opierając się na jego części opisowej.   

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 248/2021 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego i planów finansowych innych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  7
Przyjęcie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego

Pan Józef Wziętek – powiedział, że przedłożony bilans z wykonania budżetu jest dokumentem obowiązkowym do przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz jest elementem sprawozdania finansowego, które jest przedstawiane Radzie Powiatu w procesie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2020 rok, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.   

P u n k t  8
Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy w sprawie zwiększenia etatu pracownika obsługi

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się ze złożonym pismem pozytywnie ustosunkowali się do złożonej prośby wyrażając zgodę na utrzymanie dotychczasowego poziomu ½ etatu pracownika obsługi na czas określony do 30 czerwca 2021 roku. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Sprawa konkursu na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Przewodniczący powiedział, że obecnie jesteśmy w trakcie procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Trzy osoby złożyły dokumenty aplikacyjne, z czego jedna osoba nie spełniła wymogów formalnych, więc pozostały dwie kandydatury. Przy czym, pan Mieczysław Piotr Czerwiński – Mazur – kandydat na stanowisko Dyrektora wystosował do Zarządu Powiatu wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego. Przedmiotowy wniosek wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Mówca poruszył również kwestię obecnej bardzo złej sytuacji pandemicznej w kraju i trzeciej fali zachorowań na COVID-19, gdzie słupecki szpital – jednoimiennym jest prawie w całości zapełniony i zgodnie z decyzją Wojewody ilość łóżek ulega zwiększeniu. Czy w takiej sytuacji kontynuacja procedury konkursowej jest zasadna i właściwa?    

Członkowie Zarządu zgodnie stwierdzili, że wobec tak wyjątkowych warunków pracy i trudnej do przewidzenia dynamiki zakażeń należy podjąć natychmiastowe działania w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w terminie 2 miesięcy, jeśli warunki związane z pandemią na to pozwolą.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 249/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr 242/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 250/2021 w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Do protokołu zostało załączone pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Dialogu Społecznego w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Słupcy oraz ustosunkowanie się do jego treści radcy prawnego pana Arkadiusza Grzechowiaka (załącznik nr 14).

P u n k t  10
Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosewie w sprawie wsparcia finansowego zakupu hełmów strażackich. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.   
Członkowie Zarządu odmownie ustosunkowali się do złożonego pisma, ponieważ finansowanie jednostek OSP jest zadaniem własnym gminy.
 
Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 107/2021 z dnia 25 marca 2021 roku

ZP. 0022.11.2021

Protokół Nr 107/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 25 marca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się hybrydowo na sali nr 14 Starostwa Powiatowego w Słupcy i on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Obrady trwały od godz. 1525 do godz. 1535.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie autopoprawki nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

P u n k t  2
Przyjęcie autopoprawki nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że powodem zwołania dzisiejszego posiedzenia jest rezygnacja z przyznania z budżetu powiatu dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w kwocie 350 tys. zł. na zakup wyposażenia do nowej części szpitala. Kwota ta, zostanie cofnięta na dotychczasowe zadanie majątkowe związane z przebudową pomieszczeń biurowych Wydziału Geodezji.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli autopoprawkę nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok. Przedmiotowa autopoprawka stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.      

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 106/2021 z dnia 23 marca 2021 roku

ZP. 0022.10.2021

Protokół Nr 106/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 23 marca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się hybrydowo na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Obrady trwały od godz. 7:40 do godz. 8:40.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołu 105/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 16 marca 2021 r.
3.    Przyjęcie sprawozdań z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie, Słupcy i Michalinowie Oleśnickim za 2020 rok.  
4.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy.
5.    Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy w sprawie wsparcia finansowego.
6.    Rozpatrzenie pisma mieszkańców Kotuni w sprawie podwyższenia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3080P Kotunia – Kąty.
7.    Zapoznanie się z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ilości łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 w SP ZOZ w Słupcy.
8.    Przygotowanie obrad XXXV sesji Rady Powiatu:
a)    projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowa i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego,
b)     autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok,
c)     autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,
d)     projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
9.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołu 105/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 16 marca 2021 r.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokół przedłożony do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu jest zgodny z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z jego treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonego protokołu, prowadzący posiedzenie poddał go pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął protokół Nr 105/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

P u n k t  3
Przyjęcie sprawozdań z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie, Słupcy i Michalinowie Oleśnickim za 2020 rok.  

Przewodniczący Zarządu powiedział, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu. Takie sprawozdania w ustawowym terminie przekazały trzy warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie naszego powiaty – w  Babinie, Słupcy i Michalinowie Oleśnickim.

Członkowie Zarządu zapoznali się i przyjęli do wiadomości sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Babinie, Słupcy i Michalinowie Oleśnickim za 2020 rok. Przedmiotowe sprawozdania stanowią odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  4
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Pani Mariola Landowska – Sekretarz Powiatu powiedziała, że minął rok od przyjęcia ostatniego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, w obecnie przedkładanym projekcie pewne zapisy zostały zweryfikowane m.in. w Wydziale Geodezji, które po audycie wewnętrznym zostały uznane za bezprzedmiotowe. We wrześniu ubiegłego roku nałożono na powiat powołanie koordynatora ds. dostępności cyfrowej, pełnomocnika ds. informacji niejawnej stąd też konieczność doprecyzowania tego w regulaminie. Zmian dokonano w następujących obszarach: uzupełniono sygnaturę zgodnie z instrukcją kancelaryjną Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych – POIN; w § 17 ust. 2  doprecyzowano zapis dotyczący realizacji zadań przez Geodetę Powiatowego i w punkcie 3 otrzymuje on brzmienie: „prowadzenie w imieniu Starosty zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”; w § 22 dotyczącym Wydziału Organizacyjnego w pkt 1 wprowadza się podpunkt f – „nadzór nad flotą samochodów, w tym wydawanie kart drogowych”, a w pkt 2 wprowadza się podpunkty f, g, h, i w zakresie aktualizacji strony internetowej i kontaktów z mediami, które to zadania zostały przeniesione z Wydziału Oświaty i Promocji; w § 25 dotyczącym Biura Zamówień Publicznych i Funduszy Unijnych zwiększa się o jeden etat obsadę tego biura, będzie to stanowisko ds. rozliczeń dotacji inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; zwiększa się również o 1 etat informatyka (po zmianach 2 etaty) ze względu na zwiększoną ilość zadań informatycznych i planowane wdrażanie systemu EZD. Mówczyni dodała, że pomimo wprowadzonych zmian i dodatkowych stanowisk struktura etatowa Starostwa nie zmieniła się, gdyż były etaty nieobsadzone po pracownikach, którzy zrezygnowali z pracy lub przeszli na emeryturę. Proponowane zmiany w regulaminie nie generując dodatkowych kosztów w zakresie nowych stanowisk.                     

Członkowie Zarządu na stan 4 obecnych jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 245/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.         

P u n k t  5
Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy w sprawie wsparcia finansowego.

Starosta powiedział, że Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu radiowozu oznakowanego. Istnieje możliwość nabycia tego samochodu w ramach wspólnych zakupów ze środków samorządów lokalnych i Komendy Głównej Policji. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyznał na ww. cel kwotę 5 000 zł. z budżetu powiatu.  


P u n k t  6
Rozpatrzenie pisma mieszkańców Kotuni w sprawie podwyższenia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3080P Kotunia – Kąty.

Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska – radna reprezentująca w Radzie Powiatu m.in. okręg miejscowości Kotunia odczytała petycję mieszkańców tej miejscowości w sprawie podwyższenia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3080P Kotunia – Kąty. Treść petycji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta odnosząc się do zapisów zawartych w petycji powiedział, że kwestia budowy chodników jest bardzo dużym problemem, gdyż koszt ich budowy jest niejednokrotnie bardzo wysoki, jeśli np.  konieczny jest wykup gruntów. Mówca dodał, że w sprawach poruszonych w petycji planuje odbyć spotkanie z panią Wójt Gminy Słupca.

Przewodniczący powiedział, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym odnośnie trybu rozpatrywania petycji, trafi ona od obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu.          

P u n k t  7
Zapoznanie się z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ilości łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 w SP ZOZ w Słupcy.

Członkowie Zarządu zapoznali się z decyzją Wojewody Wielkopolskiego wydaną w dniu 17 marca 2021 r. w sprawie zwiększenia ilości łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 w SP ZOZ w Słupcy. Decyzja Wojewody stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
Przewodniczący poinformował, że szpital otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego transport 21 łóżek, cena jednego łóżka to 9 900 zł.; w najbliższym czasie mają też dotrzeć trzy respiratory.   
 
P u n k t  8
Przygotowanie obrad XXXV sesji Rady Powiatu:
a)    projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowa i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego,

Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały został wywołany rezygnacją z członkostwa w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych radnej Natalii Bobrowskiej – Bartkowiak.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedział, iż nie podoba jej się to, że Komisja Zdrowia się rozpada, ponieważ w składzie komisji pozostaną tylko dwie osoby. Mówczyni zaproponował, żeby radni, którzy zrezygnowali z członkostwa w komisji zdrowia weszli w skład innych komisji, a w ich miejsce weszli radni niezwiązani ze szpitalem.    

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny powiedział, że statut, ani ustawa nie określają ilości osób w składzie komisji, jednak dwie osoby trudno nazwać komisją. Jednak akurat w tym przypadku jest to słuszna decyzja pani radnej, ponieważ jeżeli radni są zarazem pracownikami szpitala, a na komisji mają recenzować pracę dyrektora szpitala, to w tej chwili jest to wniosek jak najbardziej zasadny. Mówca dodał, że zgłaszał to już na początku kadencji, iż lekarze zatrudnieni w szpitalu nie powinni być w składzie komisji zdrowia.     

Członkowie Zarządu 3 głosami „za”, przy 0 glosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowa i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b)     autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok,

Pan Józef Wziętek – Skarbnik odczytał zmiany w budżecie powiatu ujęte w autopoprawce, stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował zmiany zapisane w autopoprawce, kierując ją pod obrady najbliższej sesji Rady.
Radnym przed sesją m.in. na posiedzeniu komisji budżetu zostanie przedstawiony wykaz mebli medycznych i zabudowy, jaki zostanie sfinansowany z kwoty 350 tys. zł. którą Zarząd proponuje przekazać z budżetu powiatu w formie dotacji dla szpitala na sfinansowanie I etapu wyposażenia rozbudowanej części szpitala.   

c)     autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali zmiany zaproponowane do Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 ujęte w autopoprawce, która została skierowana pod obrady na najbliższą sesję Rady. Autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

d)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, kierując go pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

P u n k t  9
Wolne głosy i wnioski

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – poruszyła kwestię doniesień medialnych odnośnie wycinki lasu w miejscowości Kosewo, która ma zostać zrealizowana do końca 2021 roku, dojście do jeziora w związku z wycinką zostanie zamknięte.
Sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa.  

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 105/2021 z dnia 16 marca 2021 roku

ZP. 0022.9.2021

Protokół Nr 105/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 16 marca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:55.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołu 104/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 5 marca 2021 r.
3.    Przygotowanie obrad XXXV sesji Rady Powiatu:
a)    informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku,
b)    informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku,
c)    projekt uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2021 r.
d)    projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (…),
e)    projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok,
f)    projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
4.   Omówienie roszczeń zgłoszonych przez podwykonawców przy rozbudowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, przedstawienie opinii przez pana Jarosława Dobrowolskiego – radcę prawnego.
5.    Wyrażenie zgody w sprawie złożenia deklaracji o dofinansowanie zatrudnienia Powiatowego Doradcy Klimatycznego z projektu „Life after coal”.
6.    Wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy – pani Agnieszce Kiełduckiej.
7.    Zatwierdzenie wytycznych do organizacji roku szkolnego 2021/2022 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat słupecki.
8.    Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.
9.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołu 104/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 5 marca 2021 r.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokół przedłożony do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu jest zgodny z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z jego treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonego protokołu, prowadzący posiedzenie poddał go pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął protokół Nr 104/2021 z dnia 5 marca 2021 r.

P u n k t  3
Przygotowanie obrad XXXV sesji Rady Powiatu:
a)    informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku

Pan Wojciech Kujawa – Naczelnik WP Komendy Powiatowej Policji w Słupcy w swoim wystąpieniu odniósł się do trzech głównych elementów tj. zagrożenie przestępczością, ocena pracy służby prewencyjnej i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2020 r. na terenie naszego powiatu odnotowano 605 zdarzeń skutkujących wszczęciem postepowania przygotowawczego, a dynamika wynosiła 117,5 %. Stwierdzono 952 czyny tj. o 411 więcej niż w roku poprzednim, wykryto 903 przestępstwa, a wykrywalność wynosiła 94,8 %. Przestępczość „pospolita” obecnie ustępuje przestępczości internetowej. W 2020 r. odnotowano 9 przypadków kradzieży pojazdów, gdzie w 2019 roku na terenie powiatu skradziono „tylko” 3 auta. Nie było rozbojów, natomiast wzrosła przestępczość narkotykowa. Zadania służby patrolowej realizowane są przez policjantów posterunków policji, zespołu patrolowo – interwencyjnego, a także Wydziału Kryminalnego. W roku ubiegłym wykonano ogółem 6700 służb tj. o 250 więcej niż zakładano. Policjanci pełnili również służbę na akwenie wodnym z wykorzystaniem łodzi motorowej, gdzie patrol wodny uczestniczył w 15 akcjach ratunkowych oraz ujawnił 230 wykroczeń. W 2020 roku na drogach powiatu słupeckiego zaistniało 560 zdarzeń drogowych, w tym 41 wypadków w których 43 osoby zostały ranne i 2 osoby zmarły; zarejestrowano 519 kolizji drogowych. W każdej kategorii odnotowano spadek w stosunku do roku 2019. Kończąc mówca przypomniał, że od pewnego czasu funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która w znaczny sposób ułatwia kontakt mieszkańców z policją, gdzie bardzo łatwo i przede wszystkim anonimowo można zgłaszać różne problemy.

Starosta poruszył kwestię wnioskowanego przez Komendę dofinansowania z budżetu powiatu w wysokości 30 000 zł. na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Powidzu.  

Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zapytała, jak ma się lista osób przebywających na kwarantannie do listy z sanepidu, jak wygląda aktualizacja?
Pan Wojciech Kujawa – odpowiedział, że lista z której korzysta policja to lista publikowana przez Ministra Zdrowia, jest to ta sama lista na której pracuje sanepid. Od pewnego czasu lista ta, jest udoskonalana narzędziami informatycznymi. Osoba, która dostała skierowanie od lekarza i poszła na wymaz, już znajduje się na tej liście, gdzie po otrzymaniu wyniku negatywnego winna być z tej listy usuwana, jednak czasami mijało kilka dni zanim lista ta została uaktualniona o ten wynik. Jeśli sprawdzana osoba już na kwarantannie nie była, a nie wynikało to z listy to zawsze w takiej sytuacji kontaktowano się z sanepidem.                 

Członkowie Zarządu bez zastrzeżeń zaakceptowali informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego  w 2020 roku, kierując ją pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

b)    informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku,

Pan Zbigniew Rzemyszkiewicz – z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy powiedział, że oprócz jednostki państwowej na terenie naszego powiatu działa 65 jednostek ochotniczych. W 2020 r. jednostki te brały udział w likwidacji 722 zdarzeń tj. 132 – pożary, 557 – miejscowe zagrożenia i 33 – alarmy fałszywe. Następnie mówca omówił tabelaryczne zestawienie zdarzeń w naszym powiecie z podziałem na gminy, przyczyn powstawania pożarów i miejscowych zagrożeń. W zakresie działalności kontrolno – rozpoznawczej oraz prewencyjnej objętych jest na stałe 485 obiektów. W ubiegłym roku przeprowadzono 89 kontroli w wyniku których stwierdzono 33 nieprawidłowości oraz zastosowano 82 działania nadzorczo – egzekucyjne.

Członkowie Zarządu bez zastrzeżeń zaakceptowali informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku, kierując ją pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
     
c)    projekt uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2021 r.

Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy powiedziała, że w tym roku z PFRON-u powiat otrzymał dużo więcej środków finansowych aniżeli było to w latach poprzednich, i jest to kwota 3 562 390 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej planuje się przeznaczyć 350 000 zł. a na rehabilitację społeczną 3 212 390 zł. przy czym na warsztaty terapii zajęciowej przeznacza się kwotę 2 495 040 zł. – kwota wskazana przez fundusz, pozostałe środki 717 390 zł. rozdysponowuje się na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz wsparcie sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych.    

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2021 r. kierując go pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu  

d)    projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (…),

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że w latach ubiegłych zasady rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasady udzielania i rozmiaru obniżek wymiaru godzin oraz wymiar godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ujęte były w trzech odrębnych uchwałach, obecnie ujęte zostało to w jednym dokumencie. Projekt uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami został przesłany do zaopiniowania związkom zawodowym działającym na terenie naszego powiatu tj. do Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Miejski w Słupcy i do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Słupcy. Związki wyraziły opinię pozytywną, jednak ZSZZ „Solidarność” przesłało jeszcze w tym zakresie swoje propozycje i uwagi. Mówczyni odnosząc się do zgłoszonych propozycji powiedziała, że niestety ich realizacja wiązałaby się z dodatkowymi kosztami. Opinie związków zawodowych stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali projekt uchwały w sprawie określenia: 1. Zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 2. Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; 3. Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin: a) nauczycieli niewymienionychw art. 42 ust. 3ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionychw poradni psychologiczno- pedagogicznej, c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kierując go pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.            

e)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu szczegółowo przedstawił proponowane zmiany do uchwały budżetowej opierając się na uzasadnieniu do rozpatrywanego projektu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zmiany zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok, kierując go pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.    

f)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,

Zarząd Powiatu również bez zastrzeżeń przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035 i skierował go pod obrady najbliższej sesji. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  4
Omówienie roszczeń zgłoszonych przez podwykonawców przy rozbudowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, przedstawienie opinii przez pana Jarosława Dobrowolskiego – radcę prawnego

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny powiedział, że w związku z tym, iż inwestycja rozbudowy szpitala słupeckiego została zakończona w sposób formalny, obiekt został odebrany od wykonawcy, więc powiat jako inwestor stoi przed koniecznością rozliczenia finansowego. W toku procesu inwestycyjnego zostały zgłaszane roszczenia różnych podwykonawców. W ostatecznym rozrachunku sprawa dotyczy trzech podmiotów, które od dłuższego czasu roszczenia podwykonawcze zgłaszały. Są to podmioty, których status podwykonawcy nie jest kwestionowany przez żadnego z uczestników procesu inwestycyjnego. Zgodnie z przepisami powiat, jako inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzeń podwykonawcą. Podtrzymują oni do dnia dzisiejszego swoje roszczenia, które wynoszą ok. 220 tys. zł. Generalny wykonawca – Komputronik nie kwestionuje tego, że te podmioty funkcjonowały jako podwykonawcy, natomiast kwestionuje ich roszczenia. W przypadku dwóch podmiotów Komputronik kwestionuje brak dokumentów potwierdzających odbiór prac, a w przypadku trzeciego, że podmiot ten w wyniku swoich prac dokonał opóźnienia w realizacji oraz swoim działaniem wyrządził szkodę Generalnemu Wykonawcy. Podmioty te, do dnia dzisiejszego nie wystąpiły w sprawie swoich roszczeń na drogę sądową. W obecnej sytuacji powiat, jako inwestor może: uznać roszczenia podwykonawców potrącając należną im kwotę z faktury głównego wykonawcy lub uznać te roszczenia za nieuzasadnione i zapłacić całą należność wykonawcy, ale możemy również wstrzymać zapłatę za te faktury i/lub wystąpić do sądu z wnioskiem o złożenie przedmiotu do depozytu sądowego, celem przekazania tych środków przez sąd podmiotowi któremu te środki w wyniku procesu sądowego będą się należały. Mówca zasugerował, aby powiat wstrzymał się z zapłatą należnych środków finansowych bez składania wniosku do depozytu sądowego, biorąc pod uwagę spór głównego wykonawcy z podwykonawcami oraz bieżące monitorowanie sprawy.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przychylili się do propozycji mecenasa, aby nie regulować z głównym wykonawcą inwestycji rozbudowy szpitala – Firmą Komputronik, należności z faktury w wysokości trzech wspomnianych roszczeń do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Pismo w przedmiotowej sprawie przygotuje pan Jarosław Dobrowolski – radna prawny.         

P u n k t  5
Wyrażenie zgody na złożenia deklaracji o dofinansowanie zatrudnienia Powiatowego Doradcy Klimatycznego z projektu „Life after coal”

Starosta powiedział, że sprawa dotyczy przystąpienia do programu unijnego w ramach którego nasz powiat może otrzymać środki finansowe na zatrudnienie Powiatowego Doradcy Klimatycznego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na złożenia deklaracji o dofinansowanie zatrudnienia Powiatowego Doradcy Klimatycznego z projektu „Life after coal”. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przedmiotowa sprawa został skierowana pod obrady najbliższego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego celem wyrażenia opinii.
 
P u n k t  6
Wyrażenie opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy – pani Agnieszce Kiełduckiej

Pani Anita Kubicka – przedstawiła materiały dotyczące sprawy przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, które stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili opinię, aby przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupcy – pani Agnieszce Kiełduckiej, na okres kolejnych 5 lat.

P u n k t  7
Zatwierdzenie wytycznych do organizacji roku szkolnego 2021/2022 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat słupecki

Pani Anita Kubicka – przedstawiła założenia do organizacji roku szkolnego 2021.2022 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat słupecki – stanową one załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości wytyczne do organizacji roku szkolnego 2021/2022.  
 
P u n k t  8
Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  9
Wolne głosy i wnioski

Pani Anita Kubicka – poinformowała, że skonsultowała ze szpitalem słupeckim inicjatywę radnych ufundowania stypendiów dla pielęgniarek i w odpowiedzi od pani Marii Grzelak – Naczelnej Pielęgniarek, otrzymała sugestię, aby pod uwagę wziąć ufundowanie stypendiów nie tylko dla pielęgniarek, ale również dla położnych.   

Członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem opisowym z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego SP ZOZ w Słupcy za 2020 r. wg stanu na 8 marca 2021 r. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.   

Kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu ustalono na 23 marca br. na godz. 7:40.
    
Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 104/2021 z dnia 5 marca 2021 roku

ZP. 0022.8.2021

Protokół Nr 104/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 5 marca 2021 roku

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 8:20.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – 3 było obecnych.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołów z Zarządu Powiatu:
•    Nr 99/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.
•    Nr 100/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.
•    Nr 101/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.
•    Nr 102/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
•    Nr 103/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy.
4.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części obiektu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na okres 10 lat.
5.    Wyrażenie opinii na temat utworzenia przez Stowarzyszenie Młode Ostrowite – Centrum Integracji Społecznej.
6.    Zapoznanie się z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pozostawienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, jako szpitala jednoimiennego – covidowego.
7.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokoły przedłożone do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu są zgodne z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z ich treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonych protokołów, prowadzący posiedzenie poddał je kolejno pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 3 członków jednogłośnie w odrębnych głosowaniach przyjął protokoły:
-     Nr 99/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.
-    Nr 100/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.
-    Nr 101/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.
-    Nr 102/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
-    Nr 103/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

P u n k t  3
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że nowy kierunek kształcenia – technik rachunkowości będzie uruchomiony w klasie połączonej z technikiem ekonomistą. W barometrze zawodów wykazany jest jako pożądany i oferty pracy dla techników rachunkowości są zgłaszane. Mówczyni poinformowała, że uruchomienie nowe kierunku w ZSE w Słupcy uzyskało opinię pozytywną Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, co potwierdzone zostało uchwałą nr 16/2021. Kserokopia rzeczonej uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.     

Zarząd Powiatu na stan 3 obecnych jednogłośnie podjął uchwałę Nr 243/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Pani Anita Kubicka – zabrała ponownie głos w sprawie złożenia wniosku do Mechanizmów Norweskich, który musi spełnić określone parametry. Jedynie ZSE w Słupcy zadeklarował możliwość samodzielnego złożenia wniosku, pozostałe szkoły kształcące zawodowo nie decydują się na zadeklarowanie określonej liczby uczniów i nauczycieli do uczestnictwa we wniosku, aby samodzielnie złożyć wniosek. Mówczyni poinformowała, że padła propozycja, aby powiat złożył jeden wniosek dla wszystkich szkół z terenu kształcących zawodowo, w III wymiarze tj. na wymianę zagraniczną młodzieży, kształcenie i szkolenie kadry nauczycielskiej oraz pozyskanie 20 % dofinansowania na kształcenie zdalne. Koszt przygotowania wniosku to 820 zł. z każdej szkoły, całkowity koszt to 3 300 zł. netto, tj. 4 000 zł. brutto. Termin składania wniosku upływa 12 kwietnia br.  

Pan Józef Wziętek – powiedział, że jeśli wniosek składałby powiat to ma duże obawy co do udźwignięcia ogromu rozliczeń finansowych przez Wydział Finansowy Starostwa.  

Członkowie Zarządu zgodnie zadecydowali, że szkoły jeśli są zainteresowane to mogą same składać wnioski i ubiegać się o środki z Funduszy Norweskich.

Pani Anita Kubicka – poinformowała również o szczepieniach przeciwko COVID-19, gdzie zaszczepionych zostało 153 nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez nasz powiat.

P u n k t  4
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części obiektu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na okres 10 lat

Pani Agata Guźniczak – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami powiedziała, że Dyrektor CKZiU w Strzałkowie złożył wniosek do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na podpisanie aneksu, który dotyczył użyczenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego części obiektu internatu szkoły. W związku z tym, że umowa jest zawierana na czas dłuższy niż 3 lata konieczna jest zgoda Zarządu Powiatu.   

Pan Michał Janiak – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie poinformował, że Stowarzyszenie zobowiązało się uregulować zadłużenie, które powstało z tytułu kosztów ogrzewania i przeglądów technicznych budynku. Ponadto, uczniowie będą mogli nieodpłatnie korzystać z pomieszczeń inkubatora, utworzona tam zostanie pracownia gastronomiczna.

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 244/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części obiektu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na okres 10 lat. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pan Michał Janiak – poinformował, że CKZiU otrzymało akredytację z Erasmusa na okres 7 lata tj. do 2027 r. na praktyki zagraniczne uczniów do partnerów szkoły w Niemczech i we Włoszech.

P u n k t  5
Wyrażenie opinii na temat utworzenia przez Stowarzyszenie Młode Ostrowite – Centrum Integracji Społecznej

Przewodniczący powiedział, że pani Anna Durczyńska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Młode Ostrowite wystąpiła z wnioskiem, aby Zarząd Powiatu poparł starania stowarzyszenia o powołanie Centrum Integracji Społecznej. Byłaby to instytucja pozarządowa, która funkcjonowałaby dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego. Kserokopia rzeczonego pisma stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.      

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził opinię pozytywną na temat utworzenia przez Stowarzyszenie Młode Ostrowite – Centrum Integracji Społecznej.  

P u n k t  6
Zapoznanie się z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w sprawie pozostawienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, jako szpitala jednoimiennego – covidowego.

Członkowie Zarządu zapoznali się z ww. decyzją Wojewody Wielkopolskiego, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zapytała, jak na dzień dzisiejszy wygląda „obłożenie” pacjentów w naszym szpitalu?
Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że obłożenie jest na poziomie 70 %.  

P u n k t  7
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że dotychczasowy Komendant Policji w Słupcy – pan Maciej Kusz został skierowany do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu, stąd wystosował pismo z podziękowaniem za dotychczasową współpracę. Pismo Komendanta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
Przewodniczący przedstawił również pismo wystosowane przez Dyrektora szpitala informujące Zarząd o kosztach SP ZOZ w Słupcy poniesionych w roku 2020 w związku z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.   

Pan Józef Wziętek – Skarbnik powiedział, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy złożył informację z wykonania planu finansowego za rok 2020, gdzie wykazano stratę w wysokości – 1 400 000 zł. Starta ta nieznacznie przekracza koszty amortyzacji, a zgodnie z przepisami tą kwotę pokrywa organ prowadzący. Informacja ta, zostanie załączona do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok poprzedni. Jednak ostateczny wynik nie jest jeszcze znany, gdyż w pierwszym kwartale przeprowadzane są ostatnie księgowania oraz swoje badanie przeprowadzą biegli rewidenci, więc wynik ten może ulec zmianie.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że znając wynik finansowy szpitala za 2020 rok jest mu ogromnie przykro, ponieważ niejednokrotnie mówił na posiedzeniach Zarządu w obecności dyrektora, że szpital w pierwszym okresie pandemii podchodził z bardzo dużą ostrożnością do udzielania świadczeń pozakontraktowych tzn. zamknięcie: laboratorium szpitalnego, pracowni RTG i tomografii komputerowej, gdzie w tym samym czasie w innych szpitalach było to prowadzone. Mówca dodał, że jego zdaniem działania pana dyrektora w tym zakresie były niewłaściwe i zbyt mocno ograniczające.        

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 103/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku

ZP. 0022.7.2021

Protokół Nr 103/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 24 lutego 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 8:20.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Informacja o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych równych lub przekraczających 130 000 zł.
4.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
5.    Wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
6.    Przygotowanie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu:
•    autopoprawka do uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,
•    autopoprawka do uchwały w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
7.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Informacja o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.

Pan Paweł Gotowała – Starszy Inspektor Biura Kontroli przedstawił Informację o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok, której pełna treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Informacje o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.

P u n k t  3
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych równych lub przekraczających 130 000 zł.

Pani Mariola Landowska – Sekretarz powiatu powiedziała, że podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli spełnić ustawowe wymogi związane z publikacją planu zamówień publicznych oraz usystematyzuje sprawy związane  z powoływaniem komisji przetargowych i zatwierdzaniem opracowywanych przez nie dokumentów.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 241/2020 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu zamówień publicznych równych lub przekraczających 130 000 zł. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Pan Czesław Dykszak – wicestarosta powiatu powiedział, że w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przewodniczący Komisji konkursowej, przekazuje właściwemu podmiotowi regulamin oraz projekt ogłoszenia o konkursie. Dokumenty następnie zostają umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego oraz są podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie podmiotu leczniczego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 242/2020 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że w związku z planem wprowadzenia kursu w ramach Kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie kucharz – przygotowywanie i wydawanie dań w CKZiU konieczne jest wprowadzenie aneksu do Arkusza Organizacji Roku Szkolnego 2020/2021.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Aneks nr 6 do Arkusza Organizacji Roku Szkolnego 2020/2021 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

P u n k t  6
Przygotowanie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu:

Pan Józef Wziętek – Skarbnik powiatu powiedział, że w celu pełnej realizacji zadań wprowadza się dodatkowe przesunięcia planu między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego  w Słupcy.

•    autopoprawka do uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali zmiany zaproponowane do uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego ujęte w autopoprawce, która została skierowana pod obrady na najbliższą sesję Rady. Autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

•    autopoprawka do uchwały w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali zmiany zaproponowane do Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 ujęte w autopoprawce, która została skierowana pod obrady na najbliższą sesję Rady. Autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

P u n k t  7
Wolne głosy i wnioski.

Pan Starosta poinformował, że zgodnie z podjętą uchwałą na poprzednim posiedzeniu Zarządu w dniu wczorajszym przekazano w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nowopowstały obiekt szpitala. Ponadto ze względu na wzrost zachorowań na COVID -19 prognozy w temacie wycofania decyzji o działalności szpitala w trybie jednoimiennego w Słupcy są mało obiecujące.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 102/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku

ZP. 0022.6.2021

Protokół Nr 102/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 23 lutego 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 13:40 do godz. 13:45.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nowopowstałego obiektu szpitala oraz upoważnienia członków Zarządu do dokonania tych czynności.
3.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nowopowstałego obiektu szpitala oraz upoważnienia członków Zarządu do dokonania tych czynności.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany nowopowstały obiekt szpitala, kolejnym krokiem będzie spisanie aktu notarialnego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 240/2020 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nowopowstałego obiektu szpitala oraz upoważnienia członków Zarządu do dokonania tych czynności. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 101/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku

ZP. 0022.5.2021

Protokół Nr 101/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 16 lutego 2021 roku

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:00.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przygotowanie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
a)    sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2020 rok,
b)    projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021 – 2023,
c)    sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020,
d)    projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”,
e)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,
f)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,
g)    projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.  
4.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonania czynności prawnej.
5.    Podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu w sprawie remontu kondygnacji internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na potrzeby planowanego przeniesienia Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” z Kosewa.
6.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przygotowanie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu:
a)    sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok,  

Pan Jerzy Kałecki – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego szczegółowo przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Członkowie Zarządu bez zastrzeżeń zaakceptowali  sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok, kierując je pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu.

b)    projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021 – 2023,

Pani Danuta Szpiler – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w Słupcy powiedziała, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obliguje do opracowania trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej. W ten program wpisują się trzy zasadnicze elementy tj. rozwój rodzicielstwa zastępczego, wsparcie instytucjonalne i usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej. Zadania te realizowane są przez PCPR w Słupcy i dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie i Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku. W naszym powiecie są rodziny zastępcze spokrewnione zawodowe i niezawodowe oraz rodziny niespokrewnione zawodowe i niezawodowe. Rodzin niespokrewnionych zawodowych są 3 w których obecnie wychowuje się 12 dzieci. Takie rodziny oprócz świadczenia na dzieci otrzymują pieniądze: na przyjęcie dziecka do rodziny, remonty mieszkań, zdarzenie losowe, jeśli jest taka konieczność finansowana jest również pomoc do opieki nad dziećmi, świadczenia na wypoczynek letni oraz  jedno z rodziców wynagrodzenie za prace, jest to umowa – zlecenie; rodzicom przysługuje również urlop, wtedy dzieci przebywają w placówkach pomocowych. Następnie mówczyni przedstawiła najważniejsze kwestie ujęte w rozpatrywanym Programie, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  

Starosta powiedział, że miałby uwagi dotyczące promowania systemu pieczy zastępczej, a szczególnie rodzin zastępczych i stawiania ich jako wzór do naśladowania.
 
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021 – 2023, kierując go pod obrady XXXIII sesji Rady Powiatu.

c)    sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020,

Pani Katarzyna Rybicka – inspektor w Wydziale Oświaty i Promocji powiedziała, że w przedmiotowym sprawozdaniu zostały ujęte wszystkie informacje, które wydział pozyskał od gmin, jednostek organizacyjnych powiatu, które korzystały ze strategii na przestrzeni ostatnich 7 lat. Dzięki, tym danym powstał obraz realizacji strategii w tych najbardziej newralgicznych dziedzinach m.in. oświaty i infrastruktury drogowej.

Członkowie Zarządu przyjęli sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014 - 2020, kierując je pod obrady sesji. Sprawozdanie z uwagi na swą obszerność zostało dołączone tylko do protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 r.

d)    projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”,

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”, kierując go pod obrady najbliższej sesji Rady. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.            

e)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu szczegółowo przedstawił proponowane zmiany do uchwały budżetowej opierając się na uzasadnieniu do rozpatrywanego projektu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli zmiany zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok, kierując go pod obrady XXXIII sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.    

f)    projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,

Zarząd Powiatu również bez zastrzeżeń przyjął projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.    

g)    projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego.

Członkowie Zarządu 2 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” zaakceptowali projekt uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Słupeckiego i skierowali go pod obrady Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.       
 
P u n k t  3
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.  

Pan Józef Wziętek – powiedział, że proponowane zmiany do budżetu,  dotyczą przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków, z uwagi na konieczność realizacji bieżących zadań.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 238/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

P u n k t  4
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonania czynności prawnej.

Starosta powiedział, że przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały podjętej na ostatniej sesji przez Radę Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala, w której to zobowiązano Zarząd Powiatu do protokolarnego przekazania w użytkowanie składników mienia na rzecz szpitala; daje ona upoważnienie członkom Zarządu do dokonania tej czynności prawnej.   

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 239/2021 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonania czynności prawnej. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  5
Podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu w sprawie remontu kondygnacji internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie na potrzeby planowanego przeniesienia Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” z Kosewa.

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta powiedział, że związku z planowanym przeniesieniem Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” z Kosewa do internatu szkoły w Strzałkowie konieczny jest remontem pomieszczeń w których zostanie on zlokalizowany. Placówka mogłaby być zlokalizowana na pierwszym lub trzecim piętrze internatu. Mówca powiedział, że jego zdaniem lepsze byłoby trzecie piętro, które jest niezagospodarowane i szkoła z niego nie korzysta. Natomiast, na drugim piętrze znajdują się mieszkania do usamodzielnia z programu „Oswoić dorosłość” dla młodzieży pełnoletniej, która wcześniej przebywała w placówce „Szansa”. Mówca dodał, że w tym budynku znajduje się winda, więc dostęp na trzecie piętro nie jest uciążliwy.       

Członkowie Zarządu jednomyślnie podjęli decyzję o adaptacji trzeciego piętra internatu CKZiU w Strzałkowie na potrzeby Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Wyrażono również zgodę na termomodernizację elewacji budynku internatu.    

P u n k t  6
Wolne głosy i wnioski.

Kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu ustalono na 24 lutego br. na godz. 7:40.
   
Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 100/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku

ZP. 0022.4.2021

Protokół Nr 100/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 9 lutego 2021 roku

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:05.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu:
•    Nr 97/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
•    Nr 98/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
3.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie.
4.    Wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.
5.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu komputerowego jednostkom oświatowym Powiatu Słupeckiego zakupionego w ramach projektu „Zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.
7.    Informacja na temat realizacji zadania: „ Zmniejszenie zużycia energii
w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” na realizację którego szpital otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8.    Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 10/2021 Starosty Słupeckiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Słupcy.
9.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokoły przedłożone do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu są zgodne z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z ich treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonych protokołów, prowadzący posiedzenie poddał je kolejno pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie w odrębnych głosowaniach przyjął protokoły:
-     Nr 97/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
-    Nr 98/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.

P u n k t  3
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie

Pani Andżelika Szymczak – Dyrektor Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie powiedziała, że podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest wprowadzeniem zmian wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z osiągnięciem standardu dotyczącego liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, gdzie w przypadku Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” będzie ona liczyła nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Zarząd Powiatu na stan 4 obecnych jednogłośnie podjął uchwałę Nr 235/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  4
Wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że konieczność wprowadzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy wynika z faktu, iż jedna z nauczycielek przedłożyła długotrwałe zwolnienie lekarskie od 8 lutego br. Aneks zawiera zmiany przydziału godzin, gdzie rzeczony etat został podzielony pomiędzy pozostałych nauczycieli. Spowoduje to jednak miesięcznie zwiększenie kosztów o 197 zł.  ponieważ nauczyciele pomiędzy których rozdzielono godziny są z wyższym stopniem awansu zawodowego.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili aneks do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy. Aneks stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu komputerowego jednostkom oświatowym Powiatu Słupeckiego zakupionego w ramach projektu „Zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu powiedział, że uchwała dotyczy wyrażenia przez Zarząd Powiatu zgody na przekazanie sprzętu komputerowego jednostkom oświatowym, który został zakupiony w ramach WRPO współfinansowanego przez EFS.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 236/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie sprzętu komputerowego jednostkom oświatowym Powiatu Słupeckiego zakupionego w ramach projektu „Zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  6
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021

Pan Józef Wziętek – powiedział, że na mocy uchwały Nr XXXI/200/2021 z 28 stycznia br. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego, Rada Powiatu wyposażyła Zarząd w uprawnienia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz prawo delegowania tego uprawnienia na kierowników jednostek organizacyjnych.

Członkowie Zarządu jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 237/2021 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.    

P u n k t  7
Informacja na temat realizacji zadania: „ Zmniejszenie zużycia energii w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy” na realizację którego szpital otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora SP ZOZ w Słupcy powiedział, że szpital uzyskał w roku ubiegłym dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego też podjął czynności zmierzające do realizacji projektu, tj. wyłonił inżyniera kontraktu oraz przeprowadził audyt energetyczny „ex-ante”.   

Pani Izabela Kubiś – Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego w SP ZOZ w Słupcy szczegółowo przedstawiła realizację zadania: „ Zmniejszenie zużycia energii w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”. Opracowanie w tej sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pan Jacek Barkowiak – zapytał, co z planowaną fotowoltaiką?
Pani Izabela Kubiś – odpowiedziała, że foltwoltaika jest przewidziana dla obydwu budynków + pompa ciepła z rekuperacją.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że o ile dobrze pamięta w zakresie realizacji tego zadania i ochrony przeciwpożarowej była wymiana dachów na obydwu budynkach. Mówca zapytał o wymianę dachu na budynku chorób płuc?
Pani Izabela Kubiś – powiedziała, że docieplenie i izolacja stropodachów jest ujęta w zakresie rzeczowym. Jeśli chodzi o wymianę dach na budynku chorób płuc to na pewno nie będzie ona wykonana w ramach realizacji zadania z NFOŚiGW, gdyż środki nie są wystarczające, być może uda się tego dokonać w ramach dodatkowych działań i środków finansowych pozyskanych z innych źródeł.    

Pan Rafał Spachacz – powiedział, że od wielu lat nie były wykonywane przeglądy techniczne budynków szpitala, przeglądy roczne, przeglądy pięcioletnie, woda była odprowadzana w mury szpitala, nikt nie miała nad tym nadzoru, nieprzeprowadzone były jakiekolwiek inwestycje infrastrukturalne m.in. kanalizacji. Obecnie ponoszone są koszty tego, że przez wiele lat w zakresie infrastruktury niewiele było robione. Brak przeglądów, które są podstawą funkcjonowania działalności leczniczej i bezpieczeństwa jakiegokolwiek świadczą tylko o tym jak to wyglądało.

Pani Izabela Kubiś – potwierdziła, że istotnie w książkach budowlanych nie były odnotowane żadne przeglądy, które są prawnie wymagane. Zostały one niezwłocznie wykonane, jednak ich wynikiem jest dużo wskazań do prac remontowych.

Pan Rafał Spachacz – poruszył również kwestię bardzo złego stanu budynku w którym mieszczą się gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej i budynku oddziału chorób płuc, gdzie stan zasobu był znacznie niedoinwestowany na przestrzeni lat. Dodał, że bardzo istotną kwestią poruszaną przez lekarzy pediatrów jest brak wyodrębnionej części przychodni z podziałem na dzieci chore i zdrowe. W związku z tym, jego zdaniem dobrze byłoby chociażby tymczasowo przenieś poradni pediatrycznej do budynku administracyjnego, który do tej pory zajmował wykonawca rozbudowy szpitala.

Pan Jacek Bartkowiak – zastanawiał się, czy być może dobrym rozwiązaniem nie byłoby docelowo przeniesienie POZ na parter nowej części szpitala.       

P u n k t  8
Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 10/2021 Starosty Słupeckiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słupcy

Pani Mariola Landowska – Sekretarz szczegółowo przedstawiła ww. Zarządzenie Starosty, stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Mówczyni poruszyła m.in. kwestie: akceptacji przez członków Zarządu planu zamówień publicznych, powoływania komisji przetargowych oraz umieszczania ogłoszeń o przetargach, sprawozdań, informacji i zawiadomień na platformie Prezesa Zamówień Publicznych, która została uruchomiona 9 stycznia br.         

P u n k t  9
Wolne głosy i wnioski

Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem wystosowanym przez p.o. Dyrektora SP ZOZ w Słupcy pana Rafała Spachacza, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pan Rafał Spachacz – powiedział, że intencją tego pisma jest prośba o sprawne ogłoszenie konkursu na dyrektora szpitala, ponieważ on chciałby już rozpocząć nową pracę zawodową.

Pan Czesław Dykszak – Przewodniczący komisji konkursowej powiedział, że po sesji Rady na której został wyłoniony skład komisji przygotowany został komplet dokumentów związanych z przeprowadzeniem tego konkursu. Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie się 16 lutego br. na którym zostanie opracowany regulamin konkursu i projekt ogłoszenia.      

Zarząd zapoznał się z zestawieniem przychodów i kosztów SP ZOZ w Słupcy, według stanu księgowań na dzień 8 lutego br. które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska – poprosiła pana Starostę, aby na dzisiejszym spotkaniu z Wojewodą zapytał się, czy jest szansa aby przynajmniej cześć szpitala powiatowego przestała być jednoimienna – covidowa.
Pan Starosta – powiedział, że oczywiście dołoży wszelkich starań, aby przekonać pana Wojewodę do wyrażenia zgody na powrót dotychczasowych oddziałów szpitalnych, w pierwszej kolejności myśli o oddziale pediatrycznym i ginekologiczno – położniczym, a w dalszej kolejności „odmrażanie” chirurgii i oddziału internistycznego, a pozostawienie covidowym oddziału chorób płuc i gruźlicy i OIOM-u.      

Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedziała, że jej zdaniem dobrze byłoby rozpocząć negocjacje od pozostawienia szpitala covidowego – jednoimiennego tylko w budynku oddziału chorób płuc i gruźlicy, a jeśli na to nie będzie zgody, to dopiero brać pod uwagę ewentualne warianty stopniowego „odmrażania” oddziałów.    

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 99/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku

ZP. 0022.3.2021

Protokół Nr 99/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 26 stycznia 2021 roku

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 8:40.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przygotowanie obrad XXXI sesji Rady Powiatu:
a)    projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala,
b)    projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupca.
3. Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przygotowanie obrad XXXI sesji Rady Powiatu:
a)    projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala,

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że być może musimy sobie zdawać sprawę, iż nie jest to dokument perfekcyjny i do wyjaśnienia pozostało jeszcze parę rzeczy, które sygnalizuje w piśmie otrzymanym w dniu wczorajszym dyrekcja szpitala. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że nie zgadza się zarzutami ujętymi w piśmie ze szpitala, ponieważ to Powiat jest inwestorem rozbudowy szpitala, więc cała dokumentacja finansowe znajduje się w Starostwie w Wydziale Księgowości. Każda posiadana faktura zawiera wykaz elementów rozliczeniowych. Mówca dodał, że jest już przygotowany protokół przyjęcia nowej części szpitala zawierający całkowity wykaz składników mienia trwałego. Ponadto, szpital od miesiąca jest w posiadaniu dokumentacji powykonawczej, gdzie zarzut o jej nieposiadaniu padł w ostatnim zdaniu rzeczonego pisma.

Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że dyrekcja szpitala kwestionując zapisy projektu uchwały, a w szczególności jej załącznika tyczącego składników mienia przekazywanego, zdaniem Starosty próbuje odwlekać sprawę o kolejnych kilka tygodni. Mówca dodał, że uchwała tej samej treści trafi również pod obrady Rady Społecznej SP ZOZ w Słupcy. Konsekwencją podjętej uchwały przez Radę Powiatu będzie podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.    

Pan Jarosław Dobrowolski – radca prawny powiedział, że o ile się orientuje to przedmiotowa uchwała rady jest powieleniem uchwały Rady Społecznej SP ZOZ, którą przygotowywał mecenas szpitala, więc niezrozumiałym dla niego są zarzuty co do jej treści wystosowane przez dyrekcję szpitala. Inicjatywa podjęcia przedmiotowej uchwały należała do szpitala. Mówca dodał, że rzeczona uchwała nie koresponduje ze stanowiskiem Starostwa. Zlecona opinia ekspercka potwierdziła nasze stanowisko. Z pisma wystosowanego przez dyrekcję szpitala można by wywnioskować, że szpital w ogóle nie brał udziału w procesie inwestycyjnym.

Radny Andrzej Bernat – zapytał,  kiedy będzie protokół zdawczo – odbiorczy miedzy Starostwem, a wykonawcą?
Pan Czesław Dykszak – odpowiedział, że w momencie gdy uchwała o  przekazaniu w nieodpłatne użytkowanie zostanie przejęta przez Radę Społeczną, która ma charakter opiniodawczy i Radę Powiatu.

Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – powiedział, że nie rozumie dlaczego szpitala przygotowuje projekt uchwały dla Zarządu.
Pan Jacek Bartkowiak – powiedział, że sporządzenie przedmiotowego projektu uchwały przez mecenasa szpitala wynika z faktu, iż na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej mecenas wyartykułował co należałoby zrobić, aby szpital uznał gotowość przejęcia nowej części.
Radna Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zapytała, a co w przypadku, gdy Rada podejmie przedmiotową uchwałę, a szpital nadal tej nowej części nie przejmie?
Pan Jacek Bartkowiak – odpowiedział, że wtedy nowa część zostanie przekazana protokołem jednostronnym.               

Zarząd Powiatu 2 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy nieruchomości budynkowej w postaci budynku szpitala, kierując go pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Członkowie Zarządu zgodnie stwierdzili, że akceptacja przedmiotowego projektu uchwały jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom nakreślonym przez mecenasa szpitala na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej.    

b)    projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupca

Pani Anna Somerfeld – Kierownik Biura Kontroli powiedziała, że sposób przeprowadzenia konkursu na stanowisko w podmiocie leczniczym określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzana konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Rozporządzenie określa skład, tryb, warunki powoływania oraz odwoływania komisji konkursowej oraz ramowy regulamin przeprowadzania konkursu, który jest załącznikiem do tego rozporządzenia. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot, czy w naszym przypadku przez Radę Powiatu. Powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe. W skład komisji konkursowej wchodzi od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, wszyscy muszą posiadać wykształcenie wyższe, w składzie musi być przynajmniej jeden lekarz. Podmiot tworzący wskazuje spośród wybranych przedstawicieli Przewodniczącego. W skład komisji wchodzi również przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego. Postępowanie konkursowe obejmuje opracowanie regulaminu oraz projektu ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie o konkursie musi nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postepowania. Komisja wybiera kandydata na dane stanowisko w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.

Pan Jarosław Dobrowolski – dodał, że wybór przez komisję konkursową kandydata na dyrektora nie jest wiążący dla organu prowadzącego.  

Członkowie Zarząd Powiatu 3 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupca, kierując go pod obrady XXXI sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

P u n k t  3
Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Zarządu wracając do tematu z ostatniego posiedzenia dotyczącego kosztów utrzymania jednego wychowanka w placówce opiekuńczo wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie to na rok 2021 wynosi on 8 850 zł.
 
Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 98/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku

ZP. 0022.2.2021

Protokół Nr 98/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 19 stycznia 2021 roku

 

Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:30.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołu Nr 93/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
3.    Przygotowanie obrad XXXI sesji Rady Powiatu:
a)    projekt uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie,
b)    sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020,
c)    projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego,
d)    projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
e)    autopoprawka do uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,
f)    autopoprawka do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
4.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Słupeckiego.
6.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołu Nr 93/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokół przedłożony do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu jest zgodny z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z jego treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonego protokołu, prowadzący posiedzenie poddał go pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął protokół Nr 93/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

P u n k t  3
Przygotowanie obrad XXXI sesji Rady Powiatu:
a)    projekt uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie,

Pani Andżelika Szymczak – Dyrektor Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie powiedziała, że konieczność podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu spowodowana jest dostosowaniem treści statutu do obowiązujących przepisów w związku z przekształceniem placówki. Zgodnie ze zmianami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego można umieścić w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci. W związku z tymi przepisami Wojewoda Wielkopolski 29 grudnia 2020 r. wydał decyzję określającą zasady funkcjonowania placówki w Kosewie, zmniejszając w niej liczbę mieszkańców do 14 wychowanków.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie, kierując go pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.


Pani Andżelika Szymczak – korzystając z obecności na posiedzeniu Zarządu przedstawiła dodatkowe koszty utrzymania placówki na które wpływ ma lokalizacja. Wydatki placówki się nie zmieniły, mieści się ona nadal w tym samym miejscy, natomiast liczba wychowanków znacznie się zmniejszyła, a co za tym idzie mniejsza jest wysokość subwencji na utrzymanie. Tabelaryczny wykaz dodatkowych kosztów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Mówczyni powiedziała, że dodatkowe, bardzo wysokie koszty związane są  z utrzymaniem tak dużego obiektu, gdzie przy zmniejszonej liczbie dzieci wystarczyłby jeden budynek. Jeśli chodzi o zatrudnienie wychowawców to obecnie jest ono na poziomie wymaganym do 14 wychowanków. Z obecnej kadry jedna osoba przeszła na emeryturę, jedna zrezygnowała z pracy, a jedna przebywa na dłuższym zwolnieniu chorobowym, więc po przeprowadzonej zmianie organizacji pracy żaden pracownik nie został zwolniony.
Pani Dyrektor poruszyła również kwestię funkcjonowania budynku, który zamieszkują lokatorzy posiadający mieszkania na własność lecz nie posiadający wspólnoty mieszkaniowej, która samodzielnie zajmowałaby się utrzymaniem całości nieruchomości. Lokatorzy pokrywają tylko koszty ogrzewania mieszkań.

Zarząd ustalił na dzień 21 stycznia br. spotkanie na którym obecni będą przedstawiciele wydziału nieruchomości starostwa, radca prawny, sekretarz powiatu, dyrektor DdDiM „Szansa” w Kosewie w celu rozpatrzenia sprawy niezawiązania  wspólnoty mieszkaniowej w bloku na terenie placówki w Kosewie.

b)    sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020,

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji powiedziała, że obowiązek przedkładania sprawozdania z wysokości średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli wynika z art. 30 Karty Nauczyciela, które należy w pierwszej kolejności przedstawić Zarządowi Powiatu do 20 stycznia każdego roku. Następnie, mówczyni szczegółowo przedstawiła ww. sprawozdanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie ze średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2020, kierując je pod obrady XXXI sesji Rady Powiatu.

c)    projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego,

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że koniczność wywołania przedmiotowego projektu uchwały wynika ze zmiany przepisów dotyczących programów wspierania uzdolnionej młodzieży. W ramach  programu Powiat Słupecki będzie mógł wspierać młodzież uzdolnioną, a także wyrównywać szanse w dostępie do edukacji. Będzie to również pewien sposób zachęty w pozyskiwaniu uczniów do szkół ponadpodstawowych. Nagrody będą wręczane na koniec roku szkolnego, a nie jak było do tej pory we wrześniu. Będą to nagrody w formie rzeczowej. Konsekwencją przyjęcia przez Radę Powiatu rzeczonej uchwały, będzie kolejna uchwała określająca zasady realizacji tego programu.

Członkowie Zarządu bez zastrzeżeń przyjęli projekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Powiatu Słupeckiego, kierując go pod obrady sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

d)    projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez osoby prywatne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Przedmiotowa uchwała ostatnio była zmieniana w 2018 roku, a obecnie zmieniamy ją dlatego, ponieważ od września 2020 roku została wpisana do informacji oświatowej nowa szkoła, jako zespół niepublicznych szkól i placówek oświatowych „Nasza szkoła” w Michalinowie Oleśnickim. W skład tego zespołu wchodzi podstawowa szkoła specjalna i specjalna szkoła przysposabiająca oraz ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy. W związku ze zmianą typów szkół obecnie obowiązująca uchwała nie była dostosowana do obecnych zasad wnioskowania i rozliczania dotacji. Usystematyzowano, również zasady przekazywania dotacji co ułatwi podmiotowi dotowanemu rozliczanie z otrzymanej dotacji.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, kierując go pod obrady najbliższej sesji Rady. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.            

e)    autopoprawka do uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035,

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu szczegółowo przedstawił proponowane zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 ujęte w autopoprawce stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali zmiany zaproponowane do Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2035 ujęte w autopoprawce, która została skierowana pod obrady na najbliższą sesję Rady.

f)    autopoprawka do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021,

Pan Józef Wziętek – przedstawił zaproponowane zmiany do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021, szczegółowo zobrazowane w autopoprawce, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu bez zastrzeżeń, jednogłośnie zaakceptował autopoprawkę do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021 i skierował ją pod obrady najbliższej sesji Rady Powiatu na której będzie procedowana uchwał budżetowa.
 
P u n k t  4
Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r.

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że w październiku ubiegłego roku Rada podjęła uchwałę, która dokonywała podziału środków 0,8 % na dofinansowanie doskonalenia zawodowego. Kwota na ten cel w 2021 roku to 137 670 zł. Do końca października 2020 roku poszczególne szkoły przekazywały organowi prowadzącemu zapotrzebowanie na poszczególne formy doskonalenia zawodowego ze stosownym umotywowaniem. Przy konstruowaniu rzeczonego projektu współpracowano dość intensywnie ze związkami zawodowymi, które na temat uchwały wydały opinie pozytywne. W uchwale precyzyjnie określono jakie formy kształcenia nauczycieli obejmuje dofinansowanie oraz w jakiej wysokości zostanie ono przyznawane.  

Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zapytała, czy w przypadku gdy nauczyciel skorzystał z dofinansowania i zaraz krótko po tym zrezygnował z pracy, ma on obowiązek proporcjonalnego zwrócenia otrzymanego wsparcia?   
Pani Anita Kubicka – odpowiedział, że szczegółowe zasady udzielonego dofinansowania określone są w umowie jaką podpisuje nauczyciel z dyrektorem szkoły, a w przypadku dyrektora umowy podpisanej ze starostą. Mówczyni dodała, że każda szkoła posiada swój własny regulamin doskonalenia zawodowego określony przez Radę Pedagogiczną, wszystko zależy od zapisów w nim zawartych.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 233/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  5
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Słupeckiego

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 234/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
 
P u n k t  6
Wolne głosy i wnioski

Pani Anita Kubicka – poinformowała, że do 12 kwietnia br. można składać wnioski o środki z funduszy norweskich. Wcześniej zorganizowane zostanie spotkanie z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju na które zostaną zaproszeni wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych, która przedstawi bezpłatną prezentację jak można te środki wykorzystać, na co środki są dedykowane. W tych funduszach składa się najpierw wniosek wstępny i dopiero po jego ocenie składa się wniosek rozbudowany. Bardzo ważne przy ubieganiu się o te środki jest zawiązane partnerstwo z którymś z krajów nadbałtyckich. Realizacja wniosku musi być prowadzona przez okres minimum 2 lat.  

Pani Aleksandra Kazuś – Wróblewska – zapytała, jak dalej będzie realizowana uchwała Rady Powiatu przyznająca stypendia dla lekarzy, gdzie na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta? Mówczyni zasugerowała, aby przygotować uchwałę o stypendiach dla pielęgniarek, skoro o ubieganie się o stypendia dla lekarzy nie było chętnych.   
Pani Anita Kubicka – odpowiedziała, że sprawa stypendiów dla lekarzy została ponownie skierowana pod obrady Komisji Zdrowia celem podjęcia dalszej decyzji.
   
Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska

Protokół Nr 97/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku

ZP. 0022.1.2021

Protokół Nr 97/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Słupeckiego
w dniu 14 stycznia 2021 roku


Posiedzenie odbyło się na sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy i trwało od godz. 7:40 do godz. 9:50.
Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu i zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

P u n k t  1
Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył pan Jacek Bartkowiak – Starosta. Po powitaniu jego uczestników stwierdził, że obrady są prawomocne, bowiem na stan 4 członków Zarządu – wszyscy byli obecni.
Zarząd obradował według następującego porządku posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu:
-    Nr 89/2020 z dn. 25 listopada 2020 r.
-    Nr 91/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r.
-    Nr 92/2020 z dn. 15 grudnia 2020 r.
-    Nr 94/2020 z dn. 23 grudnia 2020 r.
-    Nr 95/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.
-    Nr 96/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.
3.    Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w zakresie: „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.
4.    Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego w zakresie bezpłatnego użyczenia części obiektu internatu szkoły.  
5.    Opinia Zarządu na temat wprowadzenia nowych zasad gospodarowania, w tym zbywania nieruchomości.
6.    Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w sprawie zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia – technik rachunkowości.  
7.    Wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych:
-     Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy,
-    Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy,
-    Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy,
-    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
8.    Wolne głosy i wnioski.

P u n k t  2
Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu

Pan Jacek Bartkowiak – Starosta Powiatu powiedział, że protokoły przedłożone do przyjęcia na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu są zgodne z przebiegiem obrad, każdy z członków Zarządu może zapoznać się z ich treścią i zgłosić uwagi.

W związku z brakiem pytań i uwag do przedłożonych protokołów, prowadzący posiedzenie poddał je kolejno pod głosowanie.
Zarząd Powiatu w obecności 4 członków jednogłośnie w odrębnych głosowaniach przyjął protokoły:
-    Nr 89/2020 z dn. 25 listopada 2020 r.
-    Nr 91/2020 z dn. 9 grudnia 2020 r.
-    Nr 92/2020 z dn. 15 grudnia 2020 r.
-    Nr 94/2020 z dn. 23 grudnia 2020 r.
-    Nr 95/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.
-    Nr 96/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.

P u n k t  3
Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w zakresie: „Wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”

Pan Rafał Spachacz – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy  przedstawił najważniejsze kwestie ujęte w wystąpieniu pokontrolnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan Czesław Dykszak – Wicestarosta zapytał pan Dyrektor, czy będzie się odwoływał od wniosków pokontrolnych zawartych w protokole?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że protokół pokontrolny uważa za wielką satysfakcję i wielką laurkę dla całego zespołu, który wykonał taką pracę, ten protokół jest powodem do absolutnej dumy. Mówca dodał, że ocena NIK w zakresie właściwości nadzoru nad jednostką sektora finansów publicznych bez zastrzeżeń – dotąd nie spotykana przez niego. Kontrola była bardzo wyczerpująca, kontrolerzy sięgali do „najdrobniejszego” dokumentu, przekazano pełne ewidencje, pełne wydruki analityczne kont, zaciąganych zobowiązań. Mówca dodał, że 31 grudnia 2020 roku wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w SP ZOZ w Słupcy, którego wydanie było zaleceniem pokontrolnym NIK-u.  

Przewodniczący stwierdził, że członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, która przeprowadzała kontrolę w szpitalu w zakresie: „Wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.     

P u n k t  4
Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego w zakresie bezpłatnego użyczenia części obiektu internatu szkoły

Pan Michał Janiak – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie przedstawił aktualną sytuację w zakresie realizacji umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego. Pismo z informacją w tym zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Starosta powiedział, że jego zdaniem cała sprawa jest dość dziwna patrząc z punktu widzenia interesu powiatu. Rada Powiatu uchwałą wyraziła zgodę na zastaw hipoteczny majątku powiatu, pod  zobowiązanie kredytowe zaciągane przez Stowarzyszenie.  Obecnie mamy sytuację swoistego szantażu ze strony Stowarzyszenia, że nie zwolnią oni hipoteki dopóki warunki przez nich postawione nie zostaną spełnione. Powiatu nie stać na finansowanie działalności podmiotu, który działa na wolnym rynku.

Wicestarosta powiedział, że jego zdaniem na tą sprawą Zarząd winien się pochylić w szerszym zakresie. Być może dobrym posunięciem byłoby skierowanie do placówki pracowników Biura Kontroli Starostwa, celem zbadania działalności inkubatora. Ponadto, należy dokładnie sprawdzić koszty jakie ponosi szkoła ze względu na działalność w jej pomieszczeniach Spółdzielni Socjalnej.

Pan Michał Janiak – powiedział, że pierwotne założenia funkcjonowania inkubatora nie są realizowane tzn. m.in. przetwórstwo lokalnych produktów, ponieważ od 1 grudnia 2019 r. pomieszczenia zajęła Spółdzielnia Socjalna „Dobry Adres” realizując swoją działalność. Mówca przedstawił koszty mediów
w internacie, gdzie np. koszt ogrzewania w miesiącu grudniu wynosił 15 tys. zł. obciążając w całości budżet szkoły.

Zarząd nie podjął żadnej wiążącej decyzji, sprawa po ponownym rozpatrzeniu i stosownych rozmowach zostanie wprowadzona na jedno z kolejnych posiedzeń.

P u n k t  5
Opinia Zarządu na temat wprowadzenia nowych zasad gospodarowania, w tym zbywania nieruchomości

Pani Agata Guźniczak – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami powiedziała, że wydział jest na etapie przygotowywania projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu stąd też jej obecność na posiedzeniu w celu dookreślenia przez członków Zarządu bardzo ważnych kwestii, które w takowym projekcie uchwały muszą zostać ujęte. Pismo zawierające pytania do Zarządu w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po wnikliwej dyskusji podjęto decyzję, aby na jedno z kolejnych posiedzeń wydział przygotował projekt uchwały w sprawie gospodarowania mieniem powiatu uwzględniający wszystkie nowe regulacje prawne oraz proponowane zapisy w zakresie kompetencji Zarządu odnośnie zbywania nieruchomości.

P u n k t  6
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w sprawie zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenia – technik rachunkowości  

Pani Anita Kubicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Promocji przestawiła wniosek jaki do Zarządu Powiatu skierowała pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie nowego kierunku kształcenie technik rachunkowości, który poszerzyłby ofertę  edukacyjną placówki od roku szkolnego 2021/2022. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy od roku szkolnego 2021/2022 o nowy kierunek kształcenia – technik rachunkowości.  

P u n k t  7
Wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych

Pani Anita Kubicka – powiedziała, że konieczność wprowadzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych wynika z następujących przyczyn:
-     w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy dokonano zmiany przydziału godzin spowodowaną przesunięciem terminu ferii zimowych,
-    w Międzyszkolnym Ośrodka Sportowego w Słupcy dokonano zmian godzin minisiatkówki dziewcząt,
-    w Centrum Kształcenia Zawodowego w Słupcy dokonano zmiany przydziału godzin na kursach spowodowanych zmianą liczby uczniów oraz dopasowaniem lekcji na kursie do planów nauczycieli,  
-    w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie został złożony wniosek przez pedagoga szkolnego o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia do 31 marca 2021 roku, odmowy nie można udzielić stąd konieczność zatrudnienia osoby na zastępstwo.

Członkowie Zarządu w odrębnych głosowaniach jednogłośnie zatwierdzili aneksy do arkuszy organizacyjnych w wyżej wymienionych placówkach oświatowych. Stanowią one odpowiednio załączniki nr 6, 7, 8 i 9 do niniejszego protokołu.

P u n k t  8
Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo ze szpitala w sprawie umożliwienia przekazania budynku administracyjnego, które było wykorzystywane przez wykonawcę rozbudowy szpitala na potrzeby podstawowej opieki medycznej w zakresie pediatrii. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pan Rafał Spachacz – powiedział, że jest to inicjatywa pani doktor Marzeny Chmielewskiej – lekarza pediatry, która pracuje w przyszpitalnej przychodni lekarza rodzinnego. Mówca dodał, że pomysł ten znajduje uznanie dyrekcji szpitala. POZ generuje kilkaset tysięcy starty rocznie, a daje korzyści w postaci zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie, z pełnym dostępem do diagnostyki, terapii i pomocy w stosunku do pacjenta. W budynku tym można zorganizować tymczasowe gabinety pediatryczne z punktem szczepień, gdzie określone normy w związku z pandemią nie są do końca wymagane. Pomieszczenia te, nie spełniają wymogów podmiotu leczniczego, ponieważ są za niskie. Mówca dodał, że jego zdaniem stworzenie w tym budynku ambulatorium diagnostycznego jest tematem do przemyślenia. Inicjatywa ta wymaga dużych nakładów finansowych, jednak z punktu medycznego bardzo głęboko uzasadniona.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że jak dobrze rozumienie to w budynku tym, pani dyrektor chciałaby urządzić poradnię dla dzieci zdrowych, chorych i punkt szczepień.
Pan Rafał Spachacz – powiedział, że jest to zamysł pani doktor, on nie odnosi się do tego bo nie wie, mógłby więcej powiedzieć gdyby znał założenia planowanej reformy służby zdrowia.

Pan Andrzej Bernat – powiedział, że w pełni popiera inicjatywę przeniesienia poradni pediatrycznej do budynku administracji, który zajmował wykonawca, ponieważ warunku panujące w obecnej przychodni są bardzo złe, jego zdaniem budynek ten wymaga gruntownego remontu. Mówca zapytał, jaki byłby koszt dostosowania budynku administracji do norm poradni pediatrycznej?
Pan Rafał Spachacz – odpowiedział, że jest to pomysł z wczoraj, nie posiada jeszcze konkretnej kalkulacji. Mówca dodał jednak, że gdyby szpital podjął się realizacji tego zadania z własnych środków utraciłby płynność finansową.

Starosta poprosił, aby do końca stycznia dyrekcja szpitala sporządziła kosztorys adaptacji budynku administracji na potrzeby poradni pediatrycznej.

Pan Czesław Dykszak – powiedział, że pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy wystosował pismo z prośbą o nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Skoda Octavia, który obecnie posiada Starostwo Powiatowe jednostce przez niego kierowanej. Pismo w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  


Członkowie Zarządu 3 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu marki Skoda Octavia na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy.

Wicestarosta przedstawił na jaki etapie jest odbiór nowowybudowanej części szpitala. Obecnie trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej. Mówca poinformował, że inżynier kontraktu ze względu na COVID-19 ma ograniczony zespół, dlatego są trudności w sprawnym przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przekazania inwestycji użytkownikowi tj. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Pan Józef Wziętek – Skarbnik Powiatu poinformował o proponowanych zmianach do projektu budżetu powiatu na rok 2021, które w formie autopoprawki przedstawione zostaną na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

Wicestarosta poprosił, aby na stronie powiatu umieścić informację dotycząca lokalizacji punktów szczepień przeciwko COVID-19 oraz gdzie i w jaki sposób będzie można się zapisać na te szczepienia.    

Kolejne posiedzenie Zarządu ustalono na 19 stycznia br. na 7:40.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu
Czesław Dykszak
Andrzej Bernat
Aleksandra Kazuś - Wróblewska