Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2018

SIWZ GKK.272.1.2018 "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

 

Nr referencyjny postępowania: GKK.272.1.2018                                                                        

Zamawiający:

Powiat Słupecki

ul. Poznańska 20,

62-400 Słupca

tel.:  63 275 - 86 - 00

fax:  63 275 - 86 - 69

e-mail: powiat@powiat-slupca.pl

REGON 311019013

NIP  667-17-40-164

Adres strony internetowej: www.powiat-slupca.pl

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ? Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

  

 

Słupca, dnia 10 kwietnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                               ZATWIERDZAM

                                                                                                                     

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga

                                                                                                

I. Zamawiający

 

Powiat Słupecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Słupeckiego

ul. Poznańska 20

62 ? 400 Słupca

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.      Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) .
2.      Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 
tj. o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro.
3.      Zgodnie z treścią art. 24 aa ustawy zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.      Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
5.      Zamówienie realizowane jest w ramach programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".
 

 III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. 1.      Przedmiotem zamówienia jest ?Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego?.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część nr:

Opis

I.

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych
do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla miasta Słupca,
przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych
w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu.

II.

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych
do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla miasta Zagórów,
przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych
w obowiązującym państwowym systemie  odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu.

III.

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej
w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Strzałkowo, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych
w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu.

IV.

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej
w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Orchowo, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO,
w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych
oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu.

 

V.

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych
do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Ostrowite, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO,
w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu
o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych
o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu.

VI.

Przedmiotem zamówienia jest przetworzenie danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (GESUT) oraz Baz Danych Obiektów Topograficznych  o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ? 1:5000 (BDOT500) dla obrębu ewidencyjnego Lądek, przy wykorzystaniu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO, w zakresie lokalizacji przestrzennej istniejących obiektów sieci uzbrojenia terenu i obiektów topograficznych w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz charakterystyki tych obiektów w oparciu o dane i informacje zawarte w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje ujawnienia w powiatowej bazie GESUT informacji dotyczących podmiotów władających sieciami oraz danych
o projektowanych obiektach sieci uzbrojenia terenu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr: 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F do SIWZ.

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego" współfinansowane są w ramach programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 "Społeczeństwo Informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" Tytuł projektu: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych
oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".

 

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72310000-1 Usługi przetwarzania danych,

72312000-5 Usługi wprowadzania danych,

72252000-6 Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania,

71354100-5 Usługi odwzorowania cyfrowego,

71354000-4 Usługi sporządzania map,

71355000-1 Usługi pomiarowe.

2.      Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.108 ze zm.). Dotyczy części: I, II, III, IV, V i VI.
3.      Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na przygotowaniu i wprowadzeniu danych.
4.      W związku z obowiązkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o którym mowa powyżej ustala się co następuje:

1)      Wykonawca ma obowiązek złożenia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, (a także w przypadku zwrócenia się z takim żądaniem przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy), oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ,

2)      jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki:

a)   Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wraz z projektem umowy z Podwykonawcą oświadczenie Podwykonawcy, w którym zobowiązuje się on zrealizować przedmiot umowy o podwykonawstwo,
w taki sposób, by faktyczne wykonanie prac w zakresie podanym
w Rozdziale III ust. 3 SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) wykonane było przez osoby zatrudnione na umowę o pracę,

b)   W projekcie umowy o podwykonawstwo musi się znaleźć zapis zobowiązujący Podwykonawcę, pod rygorem kary umownej, do tego,
by w zakresie podanym w Rozdziale III ust. 3 SIWZ (§ 1 ust. 5 umowy) zrealizował przedmiot umowy za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

c)    Brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu skutkować będzie sprzeciwem Zamawiającego względem projektu zawarcia umowy o podwykonawstwo.

3)      Brak przedłożenia w terminie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu skutkować będzie nałożeniem
przez Zamawiającego kary umownej o której mowa w § 8 ust. 4 
w drodze potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez pomniejszenie
o taką kwotę przelewu stanowiącego zapłatę za fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia; ponadto skutkować może zwróceniem
się Zamawiającego do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

5.      W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych wyrobów lub producenta, znaków towarowych
lub pochodzenia, to należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
6.      Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
7.      Wszelkie materiały i urządzenia (produkty) pochodzące od konkretnych producentów  określają minimalne parametry jakościowe i użytkowe jakim muszą one odpowiadać aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzór jakościowy  i użytkowy.
8.      Przez minimalne wymagania parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów określone w dostępnych źródłach tj. katalogach, publikacjach, stronach internetowych producentów itp. Wprowadzenie nazw producenta ma na celu jedynie w sposób przykładowy określić poziom wymagań Zamawiającego w stosunku do danego produktu. Każdy produkt wskazany przez Wykonawcę o parametrach wskazanych przez Zamawiającego lub wyższych zostanie uznany przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zastosować produkty równoważne Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów  dotyczących tych produktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych produktów, to uznaje się,
że do kalkulacji ceny przyjęto produkty zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

 

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

VI. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

VII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

1.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć lub sześć części zamówienia.Zamawiający dokona badania i oceny ofert dla każdej z części.            
Zamawiający dokona rozstrzygnięcia postępowania dla każdej z części.
2.      Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.

VIII. Termin realizacji zamówienia:

1.    Rozpoczęcie realizacji ? od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.     Termin wykonania przedmiotowych prac oraz zgłoszenia gotowości do odbioru w celu przeprowadzenia weryfikacji:16 listopada 2018 r.
 

IX. Warunki udziału stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie

 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.      nie podlegają wykluczeniu

Na podstawie art. 24 ust. 1 - wyklucza się:

1)      wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)      wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)      którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176,1170,1171 oraz z 2017 r. poz. 60, 1051)

b)     o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c)      skarbowe,

d)     o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)      wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej
albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4)      wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)      wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)      wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)      wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)      wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)      wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, Dz. U. z 2017 r. poz. 724,933);

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz nie podlegają wykluczeniu

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 - wyklucza się wykonawcę:

1)      w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948, 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2171, 2260, 2261);

 

2.      spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące:

                        zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli:

 - wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługą główną, polegającą na wykonaniu baz GESUT oraz BDOT, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz dołączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie: Według załącznika nr 4.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług w celu spełnienia wyżej wymienionego warunku. Zamówienie winno być wykonane w ramach jednej umowy.

/w przypadku, gdy wartość prac wykazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przez wszczęciem postępowania./

-   wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą zgodnie z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) uprawnienia zawodowe w zakresie : 1,2. Według załącznika nr 3.

Osoba pełniąca obowiązki kierownika praca będąca spoza terenu Rzeczpospolitej Polskiej musi posiadać równoważne uprawnienia obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

/Zamawiający umożliwia wzięcie udziału w postępowaniu Wykonawcom posiadającym uprawnienia do wykonywania danego rodzaju czynności/ działalności nabyte w innych państwach, które zostały uznane w Polsce/

 

X. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca zobowiązany posiadać następujące dokumenty
i złożyć oświadczenie:

 1.      W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a)      Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - stanowiący załącznik nr 2 A do SIWZ dotyczy części I, II, III, IV, V i VI;

b)     wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dotyczy części I, II, III, IV, V i VI;

c)      wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dotyczy części I, II, III, IV V i VI;

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów, o których mowa w ust. 1 lit. b i ust. 1 lit. c, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

 2.      W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń i dokumentów:

a)      Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - stanowiący załącznik nr 2 A do SIWZ dotyczy części I, II, III, IV, V i VI;

b)     informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c)      aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

d)     oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e)      oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f)       oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust. 5 ustawy).

Informacje, o których mowa w oświadczeniach Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w części dot. podstaw wykluczenia, natomiast w odniesieniu
do Rozdziału X ust. 2 lit. f) zgodnie z wytyczną zawartą w Uwadze.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów wymienionych
w ust. 2 lit. b do lit. c, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

3.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
4.      W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach technicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1)      zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)      sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)      zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)      czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

4.1.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale X SIWZ ust. 2 lit. a) do e).

5.      Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale X SIWZ ust. 2 lit. a) do e) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy.

6.      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
7.      Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
8.      Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9.      Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
10.  Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11.  Wykonawcy zagraniczni.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (dalej jako "rozporządzenie"):

11.1.     pkt 1 rozporządzenia (rozdz. X. ust. 2 lit. b SIWZ)  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

11.2.     pkt 4 rozporządzenia (rozdz. X. ust. 2 lit. c SIWZ) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b)      dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b rozporządzenia (Roz. X pkt.11.1 i 11.2a) SIWZ) powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

11.3.     Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia (o których mowa powyżej) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia ( rozdz. X.11.2 b SIWZ) stosuje się.

11.4.     W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

11.5.     Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozp. ( Rozdział X. ust. 2 lit. b SIWZ), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ( Rozdział X pkt.11.1) SIWZ), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 ( Rozdział X.11.2 lit. b) SIWZ ) zdanie pierwsze stosuje się.

11.6.     W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

12.  Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących wszelkich przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów
lub oświadczeń.
13.  Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy ma również zastosowanie w odniesieniu do listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej lub do informacji o należeniu do niej.
14.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X pkt 1a i oświadczenie i dokumenty
o których mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców osobno. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

XI. Inne dokumenty

 1.      Ponadto do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1;

b)     w przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii;

c)      dokument potwierdzający wniesienie wadium.

 

XII. Informacje o formach i sposobach składania oświadczeń i dokumentów

 1.      Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;
2.      dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem;
3.      Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

-  wykonawca,

-  podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,

-  wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,

-  podwykonawca,

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4.      Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5.      Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w rozporządzeniu, innych niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.      Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale X, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności takich oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
8.      Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego o udzielenie zamówienia wskazując konkretne postępowanie.

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz formie przekazywania dokumentów i oświadczeń

1.      Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. dokumenty, które wykonawca składa w ramach potwierdzenia wstępnego oświadczenia na wezwanie zamawiającego, składa w formie pisemnej.
2.      Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3.      Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w formie pisemnej,
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca, dokumentów potwierdzających informacje we wstępnym oświadczeniu, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
4.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawcę za pomocą operatora pocztowego, posłańca, osobiście, telefaksu, lub e-maila uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

 • adres korespondencyjny zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Słupcy,
  ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca
 • faks zamawiającego: (63) 275-86-69
 • e - mail zamawiającego: powiat@powiat-slupca.pl.

5.      Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.      W zakresie spraw formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

Natalia Górniak, Piotr Mańkowski, telefon: (63) 275 86 24, fax. (63) 275 86 69,
e-mail: zamowienia.publiczne@powiat-slupca.pl,

2.      W zakresie spraw merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Andrzej Warzych - (63) 275 86 23, fax. (63) 275 86 69;
e-mail: krzysztof.warzych@powiat-slupca.pl,

XVI. Wadium jest wymagane

1.      Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w następujących kwotach:

1)      Część 1 przedmiotu zamówienia: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy).

2)      Część 2 przedmiotu zamówienia: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy).

3)      Część 3 przedmiotu zamówienia: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy).

4)      Część 4 przedmiotu zamówienia: 4 600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych zero groszy).

5)      Część 5 przedmiotu zamówienia: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych zero groszy).

6)      Część 6 przedmiotu zamówienia: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca zobowiązany
jest wnieść wadium  wysokości równej sumie wadium dla części, na które składa ofertę.

2.      Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1)      pieniądzu,

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)      gwarancjach bankowych,

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)      poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

3.      Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Słupcy, numer rachunku: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050 z adnotacją: "Wadium" nr sprawy: GKK. 272.1.2018 część . . .
4.      Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 24.05.2018 r., do godz. 10:00.
5.      Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w związku z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zaleca dołączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

7.      Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana
za odrzuconą.


8.      Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborcze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, w wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.


9.      Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


10.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.


11.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


12.  Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

1)      odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2)      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3)      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane

1.      Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2.      Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3.      Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)      pieniądzu;

2)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)      gwarancjach bankowych;

4)      gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.      Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1)      w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2)      przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3)      przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5.      Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050.
6.      W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7.      Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8.      W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3.
9.      Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.4.
10.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
11.  Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie.
12.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
13.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy.

XVII. Termin związania ofertą

1.      Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2.      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1.      Ofertę sporządza się w języku polskim.
2.       Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru oraz wypełnić i dołączyć do oferty oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 A do SIWZ.
3.      W przypadku działania przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
4.      W przypadku pozostałych wymaganych dokumentów zamawiający wezwie wybranego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni.
Przy czym niniejsze dokumenty muszą być aktualne na dzień składania (oświadczeń) ofert.
5.      Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną
przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.
6.      Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
7.      Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.      Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9.      Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
10.  Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone
w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii.

11.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
12.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego "Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20" Sekretariat do dn. 24.05.2018 r. do godz. 10:00. Koperta (opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500 i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego" oraz "Nie otwierać przed dniem 24.05.2018 r. przed godz. 10:30".
13.  Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż  6 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to znajdzie się również na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ww. terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

14.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej powiatu słupeckiego: www.powiat-slupca.pl.
15.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
16.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
17.  Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być w formie pisemnej, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12. Koperta (opakowanie) musi być dodatkowo oznaczona określeniami "zmiana" lub "wycofanie". Zamawiający otworzy kopertę z wycofaniem, lub zmianą nie wcześniej niż w dniu otwarcia ofert i zbada skuteczność zmiany lub wycofania poprzez badanie formy reprezentacji Wykonawcy w złożonych dokumentach.
18.  Koperty oznaczone dopiskiem "zmiana" po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
19.  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

20.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie,
iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.
21.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty i podpisania umowy.
22.  Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.      Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu / kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, w Starostwie Powiatowym w Słupcy; ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca; do dnia 24.05.2018 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.
2.      Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po upływie w/w terminu, nie będą rozpatrywane.
3.      Opakowanie / kopertę należy zaadresować następująco:

 

POWIAT SŁUPECKI

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Przetarg nieograniczony nr GKK.272.1.2018

"Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, założenie baz BDOT500
i GESUT dla sześciu obrębów Powiatu Słupeckiego"

Nie otwierać przed 24.05.2018 r. godz. 10:30

 

4.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 24.05.2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Słupcy, ul. Poznańska 20 - sala 25, piętro I.
5.      Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na jego wniosek.
6.      Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.
7.      Otwarcie ofert jest jawne.
8.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.      Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
10.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)      kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)      firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)      ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XX. Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
2.      Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
3.      W ofercie należy podać cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - za całość przedmiotu zamówienia, według zasady, że trzecia cyfra
po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra
po przecinku nie ulegnie zmianie.

4.      Cena winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie.
5.      Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6.      Cena oferty winna być wyliczona według przepisów zawartych w ustawie o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) oraz na podstawie aktów wykonawczych.
7.      Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1)      oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej , ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265).

2)      pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3)      wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane
jest zamówienie;

4)      wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)      powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8.      W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 7, chyba
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)      wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt.7.

9.      Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
10.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XXI. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie
w złotych polskich

XXII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A / Cena brutto - 60%

B / Okres gwarancji - 40%

a)      W kryterium cena brutto oferta może maksymalnie otrzymać 60 pkt.

 W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

C = (C1/C2) * 100 pkt. * 60%

gdzie:

C = liczba punktów w kryterium cena brutto,

C1 = najniższa zaoferowana cena,

C2 = cena oferty badanej.

b)     W kryterium okres gwarancji oferta może maksymalnie otrzymać 40 pkt.

W tym kryterium oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

 

G = (G1/G2) * 100 pkt. * 40%

gdzie:

G = liczba punktów w kryterium okres gwarancji,

G1 = okres gwarancji badanej oferty,

G2 = najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.

 

Maksymalny okres gwarancji na wykonane usługi przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego niż 120 miesięcy okresu gwarancji będzie skutkować zobowiązaniem się Wykonawcy do takiego okresu gwarancji, jaki został przedstawiony w ofercie. Natomiast na potrzeby wyboru oferty zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości punktów w kryterium gwarancja na wykonane usługi. W takim przypadku okres dłuższy niż 120 miesięcy traktowany będzie, jak okres 120 miesięcy.

 Okres gwarancji na wykonane usługi nie może być krótszy niż 48 miesięcy. Zaoferowanie krótszego niż 48 miesięcznego okresu gwarancji bądź brak wskazania oferowanego okresu gwarancji skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy.

2.      Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska sumarycznie największą ilość punktów ze wszystkich kryteriów. Wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów wg wzoru:

Lo = C + G

gdzie:

Lo = łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę badaną,

C = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium cena brutto,

G = ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium okres gwarancji.

3.      Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
4.      Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.      Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6.      Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XXIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.      Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

3)      wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

4)      unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

2.      Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
3.       Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
4.      Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane
w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5.      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
6.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1.      Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
2.      Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Wzór umowy stanowi treść SIWZ.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne.

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
 2. JEDZ - załącznik nr 2A.
 3. Instrukcja do JEDZ - załącznik nr 2B
 4. Wykaz osób - załącznik nr 3.
 5. Wykaz usług - załącznik nr 4.
 6. Wzór Umowy - załącznik nr 5.
 7. Warunki techniczne wraz z opisem przedmiotu zamówienia ( 6 części) - załączniki nr 6 A, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F.
 8. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej - załącznik nr 7.
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę - załącznik nr 8.

 

SIWZ w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 6B

Załącznik nr 6C

Załącznik nr 6D

Załącznik nr 6E

Załącznik nr 6F

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8