Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania OR.272.10.2013

STAROSTA SŁUPECKI                                                                            Słupca, dnia 26.09.2013 r.

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków, dla 4 obrębów gminy Strzałkowo”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: BIURO GEODEZJI s.c. z siedzibą w Słupcy: ul. 21 Stycznia 19, 62-400 Słupca; oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 22 000,00 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 5 060,00PLN; razem brutto: 27 060,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt 00/100 PLN brutto).

Kompletny tekst informacji o wyborze poniżej w załączeniu