Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

modyfikacja treści SIWZ OR.272.2.2014 "Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy"

  OR.272.2.2014                                                                                   Słupca, dn. 06.05.2014 r.

 

Modyfikacja treści SIWZ  dot. postępowania
„Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy”

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 5 do SIWZ wprowadza następujące zmiany: 

zapis § 10 ust 8:

„Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4). Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

zastępuje się przez zapis:

Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 2). Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego”;

zapis § 10 ust 10:

„Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku,
gdy nie spełnia ona wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4).

zastępuje się przez zapis:

Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku,
gdy nie spełnia ona wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 2).”

  

Reszta postanowień SIWZ pozostaje bez zmian.  

 

 Załącznik nr 5 po modyfikacji w załączeniu poniżej.

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga