Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.2.2014 "Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy"

 Oznaczenie postępowania: OR. 272.2.2014                                         Słupca, dn. 06.05.2014 r.

  

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy postępowania przetargowego: „Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy

                                                                                             

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1.      Dotyczy § 5 pkt 4 i pkt 5 projektu umowy. Czy Wykonawca przedstawiając polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz polisę ubezpieczenia zaplecza, sprzętu i maszyn budowlanych
od wszelkiego ryzyka będzie spełniał wymagania Zamawiającego  określone w  § 5 pkt 4 i pkt 5 projektu umowy?

2.      Dotyczy § 10 pkt 8 i pkt 10 projektu umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą
o uaktualnienie odwołań zawartych w w/w pkt wzoru umowy.

3.      Dotyczy § 11 pkt 3 projektu umowy. W związku z dużym zakresem robót oraz terminem zakończenia zadania przypadającym na 21.11.2014 r. Wykonawca zwraca się z prośbą
o rozpatrzenie możliwości rozliczenia kontraktu fakturami częściowymi (na podstawie protokołów odbioru częściowego). Brak możliwości rozliczeń częściowych obciąża nadmiernie kosztami Wykonawcę oraz powoduje konieczność przyjęcia do wyceny przez oferentów znacznych kosztów na bieżące finansowanie wykonania robót, których nie będzie można rozliczyć w krótkim czasie co w konsekwencji będzie narażało Zamawiającego na zdecydowanie większe koszty inwestycji (tzw. „koszt pieniądza”, kredytowanie) i tym samym sztuczne i niepotrzebne pod kątem dyscypliny finansów publicznych zwiększenie wartości ofert Wykonawców.

4.      Dotyczy § 12 pkt 1 ppkt 3 projektu umowy. Powołując się na zasadę równości stron Wykonawca wnosi o obniżenie poziomu kary za odstąpienie od umowy do poziomu
§ 12 pkt 2 ppkt 3 projektu umowy.

5.      Dotyczy § 12 pkt 1 ppkt 1-2 oraz pakt 4-8 projektu umowy. Wykonawca zwraca się
z prośba o obniżenie poziomu kar w w/w pkt projektu umowy. W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki.

 

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

1.      Jest to uzależnione od zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy. Zgodnie z § 5 ust. 4 wzoru umowy „Wykonawcaubezpieczy budowę i mienie znajdujące się na placu budowy od ognia i innych zdarzeń losowych”. Natomiast zgodnie z § 5 ust. 5 wzoru umowy „Wykonawcazawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem  robót budowlanych, funkcjonowaniem placu budowy
i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na placu budowy.”

2.      Przedmiotowe zapisy zostały uaktualnione na podstawie modyfikacji SIWZ.

3.      Zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

4.      Zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

5.   Zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.  

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga