Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.3.2014 „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2014”

POWIAT SŁUPECKI                                                                             Słupca, dnia 23.05.2014 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Uprzejmie informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego nrOR.272.3.2014 na „Realizację programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2014”
,jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę: AM Trans Progres Sp. z o.o.

 . . .

Kompletny tekst informacji w załączeniu poniżej