Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

SIWZ OR.272.4.2014 "Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w

Nr sprawy: OR.272.4.2014     

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

1.    Zamawiającym jest Powiat Słupecki

     Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

     Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

     Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl , witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

     Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

     NIP: 667-17-40-164, REGON:311019013

2.    Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.4.2014. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

Kompletny SIWZ wraz z jej załącznikami poniżej w załączeniu: