Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

Ogłoszenie o zamówieniu OR.272.4.2014 na: "Roboty budowlane związane z modernizacją intalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat-slupca.pl


Słupca: Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Strzałkowie

Numer ogłoszenia: 178380 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki , ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 063 2758669.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-slupca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Kompletny tekst ogłoszenia o zamówieniu poniżej w załączeniu: