Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 OR.272.6.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie"

OR.272.6.2014                                                                                                                                       Słupca, dn. 22.08.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w zakresie części 3
(Prace remontowe oraz malarskie dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie)
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty remontowo-budowlane dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie”, jako najkorzystniejszą w zakresie części 3 (Prace remontowe oraz malarskie dotyczące Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie) wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: „ANBUD” Firma budowlana A. Kuźma, ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo oferującego realizację przedmiotu zamówienia za 28.485,69 PLN netto plus podatek VAT w wysokości 23% tzn. 6.551,71 PLN; razem brutto: 35.037,40 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści siedem 40/100). . .

Kompletny tekst informacji w załączeniu poniżej.