Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

2014

Modyfikacja treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert dot. post. nr OR.272.7.2014 "Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczon

Słupca, dn. 28.10.2014 r.

 

POWIAT SŁUPECKI

 UL. POZNAŃSKA 20

    62-400 SŁUPCA

 

tel. 063 275 86 00, fax. 063 275 86 69

www.powiat-slupca.pl

powiat@powiat-slupca.pl

 

Nr post.: OR.272.7.2014

 

Dotyczy:       postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr OR.272.7.2014 na: „Roboty remontowo-budowlane dotyczące budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy”

MODYFIKACJA treści SIWZ
wraz ze zmianą terminu składania ofert

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposób, że wprowadza następujące zmiany:

 

1.    Rozdział III SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zakończenie realizacji – 28 maja 2015 r.”

 

2.    We wzorze umowy (stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:...

 

Kompletny tekst modyfikacji treści SIWZ wraz ze zmianą terminu składania ofert poniżej w załączeniu: