Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa wykonuje zadania należące do właściwości rzeczowej organu administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania w zakresie:

 1. Prowadzenia postępowań i rozstrzygania w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej poprzez:

1)   wydawanie pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych;

2)   wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę;

3)   przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

4)   przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

5)   przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego;

6)   rejestrację dzienników budowy;

7)   przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych
nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę z projektem budowlanym;

8)   wydawanie innych decyzji przewidzianych w przepisach prawa budowlanego
dla organów architektoniczno-budowlanych oraz w przepisach ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego,
  w tym:

1)   zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;

2)   warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych;

3)   zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

4)   właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

5)   stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów budowlanych zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane.

 

Poniżej do pobrania wzory wniosków, zgłoszeń i innych formularzy do wykorzystania
w procesie budowlanym w zależności od charakteru sprawy.    

Zamieszczone wzory zawierają niezbędne informacje o dokumentach jakie należy dołączyć do składanych wniosków i zgłoszeń.  

Wzory formularzy B-1; B-2; B-3 i B-4 zostały określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: wniosku
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016r. poz.1493) i są obowiązujące (nie można ich modyfikować, tj. zamieniać punkty, zmieniać ich treść, dodawać nowe punkty itp.).

Pozostałe formularze można modyfikować w zależności od potrzeb wnioskujących.

Wnioski i informacje o opłatach

O P Ł A T Y S K A R B O W E

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:

 

1.Na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych

związanych z obiektem budowlanym :

 

 1. budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej

innej niż rolnicza i leśna :

- za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł

- nie więcej niż - 539 zł

 1. budynku służącego celom gospodarczym

w gospodarstwie rolnym - 14 zł

c) innego budynku - 48 zł

 1. studni oraz urządzeń do usuwania

nieczystości stałych i ścieków - 20 zł

e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł

 1. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenerge-

tycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych
oraz dróg - 2143 zł

(z wyjątkiem dróg dojazdowych , dojść do budynków i zjazdów z drogi)

 1. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenerge-

tycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych,
oraz dróg długości do 1 kilometra - 105 zł

h) innych budowli - 155 zł

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem - 91 zł

2. Przebudowa lub remont obiektu budowlanego - 50% stawek w/w

3. Rozbiórka obiektu budowlanego - 36 zł

4. Zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł

5. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu
na budowę na rzecz innego podmiotu - 90 zł

6. Wydanie zaświadczenia - 17 zł

7. Pełnomocnictwo udzielone osobie do - 17 zł występowania w imieniu wnioskodawcy z wyłączeniem:

- pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

rodzeństwu

- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1 – 5 ustawy

 

W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Urzędu Miasta w Słupcy, numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Słupcy 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do podania (wniosku).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku
o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art.2 ust.2 ustawy - z chwilą użycia zaświadczenia
w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust.1 ustawy.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

 

Czynności niepodlegające opłacie skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej – na stronie 2 (wyciąg z art.2, 3 i 7 ustawy o opłacie skarbowej),

 

Nie podlega opłacie skarbowej:

 

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

 2. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

 3. pozwolenia na budowę w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych ,

 4. pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne
  i kulturalne,

 5. pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,

 6. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom
  o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

 

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

 

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 

 1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów,
  a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. jednostki budżetowe;

 3. jednostki samorządu terytorialnego;

 4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
  o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego
  w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

 6. osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

 Dokumenty jakie należy dolaczyć do zgłoszenia na obiekty i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.doc

Dokumenty jakie należy dołączyć do zgłoszenia oczyszczalni ścieków.doc