Wydział Geodezji

Zasób dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zasób dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

 

         Udostępnianie zasobu polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub sprzedaży ich kopii, sporządzanych na nośnikach informacji, na podstawie:

 

1.     Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych niepodlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości
 – w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego,

2.     Zamówień na mapy i informacje – w zakresie zasobu użytkowego.

            Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest odpłatne.

 

Przyjmowanie zgłoszenia pracy geodezyjnej, składanie operatów do kontroli, rejestrowanie zleceń rzeczoznawców w zakresie szacowania nieruchomości dotyczących wglądu do dokumentów zasobu geodezyjnego – pokój 25 wejście A, tel. 63 2758643.

 

Przyjmowanie zleceń na wykonanie map nieaktuazlizowanych - pokój 27 wejście A, tel. 63 2758647.

 

Kasa w budynku Urzędu Miasta Słupcy w godzinach  800 – 1500

 

 

Możliwość zgłaszania elektronicznego roboty geodezyjnej:

 

geodezja@powiat-slupca.pl

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków

 

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzaju użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenie ksiąg wieczystych,
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

 

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,
 • miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt. 1,
 • informacje o wpisaniu do rejestru zabytków,
 • wartość nieruchomości.

 

Miejsce prowadzenia – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru pokój 18 wejście A, tel. 63 275 86 49

 

 

Do zadań ewidencji gruntów i budynków należy:

 • aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie:
  aktów notarialnych, ostatecznych orzeczeń sądowych, zawiadomień z KW …
 • poświadczenie faktu istnienia gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych,
 • rejestrowanie umów dzierżaw.

 

 

Właściciele nieruchomości, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, są obowiązani zgłaszać  staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków,  (Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

 

Koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Elektronicznie: za pomocą aplikacji i.Projektant

Instrukcja składania wniosków za pomocą aplikacji i.Projektant.pdf

Wniosek o założenie konta w aplikacji i.Projektant.pdf

Wniosek o założenie konta w aplikacji i.Projektant.doc

Usługa i.Projektant do elektoronicznego zgłaszania wniosków 

Analogowo: wniosek złożony w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.doc

Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na dodatkowej naradzie koordynacyjnej.doc

Wniosek o uzgodnienie może złożyć projektant lub inwestor. Do wniosku należy dołączyć:

a) obligatoryjnie:

 • minimum 2 egzemplarze projektu,
 • projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych (poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta) – format *.pdf,
 • projekt sieci zapisany w postaci elektronicznej w formacie *.dxf lub*.giv (utworzony za pomocą nieodpłatnie udostępnionego oprogramowania GEO-INFO DELTA),

b) dodatkowo:

 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub obiektu,
 • warunki techniczne podłączenie obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 • orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, do wniosku pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta w Słupcy.

Dane kontaktowe: Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Słupcy (wejście E, pokój 16)

Przewodnicząca narady koordynacyjnej - Kamila Przybolewska, tel. 63 275 86 24

Stanowisko ds. koordynacji projektów - Beata Chorążyczewska – Erban, tel. 63 275 86 43 

Opłatę za skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną, po otrzymaniu  informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej o sporządzeniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Tabela 16). W tytule przelewunależy podać numer Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Narady koordynacyjne odbywają się co 2 tygodnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O terminie narady koordynacyjnej  uczestnicy narady oraz inne zainteresowane podmioty są zawiadamiani za pomocą środków komunikacji elektronicznej z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z planem sytuacyjnym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

 

Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów i budynków

Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów i budynków

 

 

Wymagane dokumenty:

      zlecenie wykonania wypisu, wyrysu i wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  pokój 17 wejście A tel. 63 275 86 44

 

Opłaty:

 

 Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. (poz. 897)

Wnioski

Wnioski do pobrania

Do wszystkich wniosków należy dołączyć informacje o przetwarzaniu danych podpisaną przez wnioskodawcę

Wioski składane drogą elektroniczną należy kierować na adres powiat@powiat-slupca.pl