Wydział Geodezji

Zasób dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zasób dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

 

         Udostępnianie zasobu polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub sprzedaży ich kopii, sporządzanych na nośnikach informacji, na podstawie:

 

1.     Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych niepodlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości
 – w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego,

2.     Zamówień na mapy i informacje – w zakresie zasobu użytkowego.

            Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest odpłatne.

 

Przyjmowanie zgłoszenia pracy geodezyjnej, składanie operatów do kontroli, rejestrowanie zleceń rzeczoznawców w zakresie szacowania nieruchomości dotyczących wglądu do dokumentów zasobu geodezyjnego – pokój 25 wejście A, tel. 63 2758643.

 

Przyjmowanie zleceń na wykonanie map nieaktuazlizowanych - pokój 27 wejście A, tel. 63 2758647.

 

Kasa w budynku Urzędu Miasta Słupcy w godzinach  800 – 1500

 

 

Możliwość zgłaszania elektronicznego roboty geodezyjnej:

 

geodezja@powiat-slupca.pl

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków

 

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzaju użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenie ksiąg wieczystych,
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

 

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

 • właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części,
 • miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt. 1,
 • informacje o wpisaniu do rejestru zabytków,
 • wartość nieruchomości.

 

Miejsce prowadzenia – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru pokój 18 wejście A, tel. 63 275 86 49

 

 

Do zadań ewidencji gruntów i budynków należy:

 • aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie:
  aktów notarialnych, ostatecznych orzeczeń sądowych, zawiadomień z KW …
 • poświadczenie faktu istnienia gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych,
 • rejestrowanie umów dzierżaw.

 

 

Właściciele nieruchomości, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, są obowiązani zgłaszać  staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków,  (Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287).

 

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

Jednostka odpowiedzialna: Starostwo Powiatowe ? Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru            


Miejsce narady koordynacyjnej ? Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
                                          pokój 28 wejście A tel. 63 275 86 43

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek inwestora o uzgodnienie, do którego należy dołączyć:

 

 • 3 egzemplarze projektu,
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub obiektu,
 • warunki techniczne podłączenie obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 • orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.

 

Miejsce złożenia wniosku ? sekretariat Starostwa Powiatowego.

 

Opłaty:

 

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. (poz. 897)

 

Termin załatwienia sprawy :

14 dni, w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony do 30 dni.

 

 

 

Do każdego wniosku należy przekazać plik DXF w układzie współrzędnych 2000_18. Brak pliku będzie skutkował odrzuceniem złożonego wniosku o uzgodnienie.

 

Podstawa Prawna: 

 

§ 5 i § 10 ust 1 p.2 rozporządzenia Ministar Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U z 2015 r. poz 1938) oraz art. 28b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U z 2016 r. poz. 1629).

 

Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów i budynków

Sporządzanie na zlecenie stron wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz wypisów i wyrysów z dokumentacji ewidencji gruntów i budynków

 

 

Wymagane dokumenty:

      zlecenie wykonania wypisu, wyrysu i wypisu z operatu ewidencji gruntów i budynków.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  pokój 17 wejście A tel. 63 275 86 44

 

Opłaty:

 

 Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. (poz. 897)

Wnioski

Wnioski do pobrania

Do wszystkich wniosków należy dołączyć informacje o przetwarzaniu danych podpisaną przez wnioskodawcę

Wioski składane drogą elektroniczną należy kierować na adres powiat@powiat-slupca.pl