Prawa Jazdy

Wydanie (lub przedłużenie) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

WYDANIE (LUB PRZEDŁUŻENIE) ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony wniosek oraz:

 

          zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,

 

          orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,

 

          orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,

 

          dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

W przypadku przedłużenia:

 

          aktualnie posiadane zezwolenie,

 

          orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,

 

          orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,

 

          dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

 

 

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

 

Opłaty:

 

          50 zł – za wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia.

 

          17 zł opłaty skarbowej - za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłaty skarbowej za udzielenia pełnomocnictwa nie uiszcza się jeśli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Opłatę za wydanie lub przedłużenia ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne uiszcza się na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy znajdujący się w Banku Spółdzielczym w Słupcy nr 39854200010000460420000020. Blankiety wpłat można pobrać w Wydziale Komunikacji i Transportu – pok. 1. Na blankiecie należy dopisać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu) dokonującej wpłaty w związku z załatwianą przez siebie sprawą. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Słupca. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 

1.         ukończyła 21 lat,

 

2.         posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,

 

3.         uzyskała orzeczenie:

 

o          lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

 

o          psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

 

4.         ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,

 

5.         posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

 

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:

 

1.         A1, A2 i A,

 

2.         B1, B i B+E,

 

3.         C1, C1+E, C, C+E,

 

4.         D1, D1+E, D i D+E.

 

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

 

W stosunku do kierowcy pojazdu uprzywilejowanego ochotniczej straży pożarnej, zespołu ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego warunek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2015.155 j.t).

 

          Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.),

 

          rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 ze zm.),

 

          rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 949 ze zm.),

 

          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2013r poz 603).

 

 

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.