Prawa Jazdy

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

          wyraźną, aktualną fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm (przedstawiającą głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem), 

          obustronną kserokopię zagranicznego prawa jazdy,

          oryginał dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy i ewidencyjnej, 

          oryginał tłumaczenia prawa jazdy sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonego w tych Konwencjach),

          kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 11 ust. 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami) albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Do wglądu:

          oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu, a w przypadku cudzoziemca - oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy, 

          oryginał prawa jazdy.

Do odbioru należy przedstawić:

          oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu, a w przypadku cudzoziemca oryginał karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym) albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy, 

          zagraniczne prawo jazdy do zwrotu.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

Termin i sposób załatwienia

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej w  terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów lub przesłania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty:

          100,50 zł (w tym 100 zł opłaty za wydanie prawa jazdy i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej),

          17 zł opłaty skarbowej-za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłaty skarbowej za udzielenia pełnomocnictwa nie uiszcza się jeśli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy znajdujący się w Banku Spółdzielczym w Słupcy nr 39854200010000460420000020. Blankiety wpłat można pobrać w Wydziale Komunikacji i Transportu – pok. 1. Na blankiecie należy dopisać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu) dokonującej wpłaty w związku z załatwianą przez siebie sprawą. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Słupca. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

Podstawa prawna:

          Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz.151 z póżn. zm.)

          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

          Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm)

          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz 1005 ze zm.)

 

Dodatkowe informacje:

O wymianę prawa jazdy wydanego za granicą może ubiegać się osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

          państwo członkowskie Unii Europejskiej - w okresie ważności prawa jazdy,

          państwo będące stroną konwencji o ruchu drogowym lub państwo trzecie, którego wzór zgodny jest z wzorem określonym w konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, jednak nie dłużej niż przez okres ważności prawa jazdy.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne ograniczenie to uwzględnia się w wydanym polskim prawie jazdy.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy, należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

W przypadku wymiany zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym niezbędne jest uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (wydanego po potwierdzeniu danych zawartych w zagranicznym prawie jazdy) oraz zdanie egzaminu teoretycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.