Prawa Jazdy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

          kserokopię decyzji Transportowego Dozoru Technicznego, stwierdzająca posiadanie odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia,

          oświadczenie przedsiębiorcy, przewidziane przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

          zaświadczenie o niekaralności,

          kserokopia protokołu z oględzin i badań stacji kontroli pojazdów, wydana przez Transportowy Dozór Techniczny,

          dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty:

Za wydane zaświadczenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 412 zł. W przypadku zmiany wymagana jest opłata 206 zł.

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Słupca. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

Podstawa prawna:

          Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),

          rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U.z 2006 r. Nr 40, poz.275),

          rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U.z 2004 r. Nr 223, poz.2264),

          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2012 r. poz.996),

          rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz.U z 2004 r..Nr 223, poz.2261 z późn.zm.),

          Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.)

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.