Prawa Jazdy

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

          kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

          kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami szczególną praktykę,

          kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

          kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,

          dokumenty potwierdzające zmianę (w przypadku zmiany w posiadanym uprawnieniu),

          dowód uiszczenia opłaty skarbowej za uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Do wglądu:

          oryginały w/w dokumentów,

          dowód osobisty.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie uprawnienia następuje w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty:

          48 zł – opłata skarbowa za wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów;

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miasta w Słupcy. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

Podstawa prawna:

          Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),

          rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U.z 2004 r. Nr 246, poz.2469).

 

Dodatkowe informacje:

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

          posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 m-cy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

          posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

          posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

          posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

oraz odbyła szkolenie dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów i uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.