Prawa Jazdy

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydanie legitymacji instruktora

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydanie legitymacji instruktora

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

          jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

          kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

          kserokopia prawa jazdy,

          zaświadczenie o niekaralności,

          kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,

          potwierdzenie zdania egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę,

          kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

          kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,

          dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji instruktora.

Do wglądu:

          oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

          prawo jazdy,

          oryginał zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,

          oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

          oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

Termin i sposób załatwienia

Wpis do ewidencji i wydanie legitymacji instruktora  nauki jazdy następuje terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 Sposób udostępniania informacji:

  • na wniosek
  • osobiście

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty:

          50 zł - za wpis do ewidencji instruktorów powiatu słupeckiego.

Opłatę za wpis do rejestru i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy uiszcza się na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy znajdujący się w Banku Spółdzielczym w Słupcy nr 39854200010000460420000020. Blankiety wpłat można pobrać w Wydziale Komunikacji i Transportu – pok. 1. Na blankiecie należy dopisać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu) dokonującej wpłaty w związku z załatwianą przez siebie sprawą. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

Podstawa prawna:

          Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.),

          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2013 r. poz. 93).

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.