Prawa Jazdy

Wydanie wtórnika pozwolenia do kierowania tramwajem

Wydanie wtórnika pozwolenia do kierowania tramwajem

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

          wyraźną, aktualną fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm (przedstawiającą głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem),

          dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za druk pozwolenia do kierowania tramwajem.

Do odbioru należy przedstawić:

          oryginał dowodu osobistego.

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

Termin i sposób załatwienia

Pozwolenie do kierowania tramwajem wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej w  terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów lub przesłania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty:

          30,50 zł (za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem, w tym 30 zł opłaty za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej),

          17 zł opłaty skarbowej - za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłaty skarbowej za udzielenia pełnomocnictwa nie uiszcza się jeśli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy znajdujący się w Banku Spółdzielczym w Słupcy nr 39854200010000460420000020. Blankiety wpłat można pobrać również w Wydziale Komunikacji i Transportu – pok. 1. Na blankiecie należy dopisać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu) dokonującej wpłaty w związku z załatwianą przez siebie sprawą. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Słupca. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

Podstawa prawna:

          Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz.151 z późn.zm.),

          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz 1005 ze zm.).

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.