Prawa Jazdy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

          kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców (legitymacje instruktorów nauki jazdy),

          kopie dokumentów zawierających informację o posiadanym placu manewrowym,

          kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach ,

          dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy ( zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym lub kserokopia dowodu rejestracyjnego),

          kserokopie umów o pracę zatrudnianych instruktorów nauki jazdy,

          decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

          zaświadczenie o nadanym numerze REGON,

          dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Do wglądu:

          oryginały kserokopii w/w dokumentów

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

Termin i sposób załatwienia

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców następuje w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty:

          500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

          500 zł - opłata za wydane zaświadczenie potwierdzające zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (rozszerzenie kategorii prawa jazdy)

          17 zł – opłata skarbowa za wydane zaświadczenie potwierdzające zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (zmiana danych adresowych lub wydanie wtórnika).

Opłatę za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców uiszcza się na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy znajdujący się w Banku Spółdzielczym w Słupcy nr 39854200010000460420000020. Blankiety wpłat można pobrać w Wydziale Komunikacji i Transportu – pok. 1. Na blankiecie należy dopisać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu) dokonującej wpłaty w związku z załatwianą przez siebie sprawą. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

Podstawa prawna:

          Ustawa z dnia 5 Stycznia 2011 r.- o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze zm.)

          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzacego szkolenie opraz wysokości opłsty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poswiadczenia potwierdzającego spałnienie dodatkowych wymagań przez osrodek szkolenia kierowców. (Dz.U. z 2013 r, poz. 31),

          Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).

 

Dodatkowe informacje:

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:

1.         który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.         w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;

3.         który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;

4.         który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;

5.         który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami;

6.         który zatrudnia, co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.