Prawa Jazdy

Uzyskanie prawa jazdy po egzaminie

UZYSKANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony wniosek oraz:

 

          wyraźną, aktualną fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm (kolorową, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych),

 

          oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 

          orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (o ile jest wymagane),

 

          oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,

 

          kserokopię dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

 

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów generowany jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) dostępny przez ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Informacje o profilu osoba zainteresowana otrzymuje niezwłocznie.

 

Ważne! Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawo jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego lub oryginał zaświadczenia o zameldowaniu. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu wyprodukowania prawa jazdy.

 

Do odbioru należy przedstawić:

 

          oryginał dowodu osobistego.

 

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej w  terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów lub przesłania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.

 

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

Opłaty:

 

          100,50 zł (za wydanie prawa jazdy, w tym 100 zł opłaty za wydanie prawa jazdy i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej),

 

          17 zł opłaty skarbowej - za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłaty skarbowej za udzielenia pełnomocnictwa nie uiszcza się jeśli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy znajdujący się w Banku Spółdzielczym w Słupcy nr 39854200010000460420000020. Blankiety wpłat można pobrać również w Wydziale Komunikacji i Transportu – pok. 1. Na blankiecie należy dopisać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu) dokonującej wpłaty w związku z załatwianą przez siebie sprawą. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Słupca. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

 

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. , poz.151 z późn.zm.),

 

          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. ,poz. 23),

 

          rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 ze zm.),

 

          rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 949 ze zm.),

 

          rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz 231.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Kategoria AM to nowa kategoria prawa jazdy obowiązująca od 19 stycznia 2013 roku. Uprawnia do kierowania następującymi pojazdami:

 

          motorower -pojazd dwu-lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;            

 

          czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

 

Prawo jazdy kategorii AM zastąpiło wcześniejszą kartę motorowerową. Osoby, które przed 19 stycznia 2013r. uzyskały kartę motorowerową lub ukończyły 18 lat mogą jeździć motorowerami bez konieczności uzyskania prawa jazdy kategorii AM, ale lekkimi czterokołowcami już nie. Pojazdy z kategorii AM mogą prowadzić kierowcy, posiadający uprawnienia kat. A1, A2, A, B1,B, C1, C,D1,D i T. Kartę motorowerową można wymienić na prawo jazdy kategorii AM. W przypadku zagubienia karty motorowerowej dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia o wydaniu karty motorowerowej wystawionego przez organ, który ją wydał.

 

Prawo jazdy może uzyskać osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.